Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke ejendomme og vurderinger der er omfattet af tilbagebetalingsordningen.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Ejendomme og vurderinger, der ikke er omfattet af tilbagebetalingsordningen
 • Vurderinger og indkomstår, der udtages af tilbagebetalingsordningen
 • Vurderinger omfattet af tilbagebetalingsordningen.

Hovedregel

Reglerne for, hvilke ejendomme og vurderinger, der er omfattet af tilbagebetalingsordningen, står i EVL § 64. Told- og skatteforvaltningen foretager efter EVL §§ 65-77 en beregning af, om nuværende eller tidligere ejere af ejerboliger, der vurderes pr. 1. januar 2020, har mulighed for kompensation af for meget opkrævet ejendomsværdiskat og/eller grundskyld. Se EVL § 64, stk. 1.

Det er et grundprincip i reglerne, at tilbagebetalingsordningen skal anvendes i alle tilfælde, hvor dette er praktisk muligt.

Ejendomme og vurderinger, der ikke er omfattet af tilbagebetalingsordningen

Reglen i EVL § 64, stk. 2, definerer, hvilke ejendomme og vurderinger der specifikt ikke er omfattet af tilbagebetalingsordningen.

Der udsendes ikke særskilt meddelelse om, at der ikke udsendes tilbud om kompensation i de situationer, der efter EVL § 64, stk. 2, ikke er omfattet af tilbagebetalingsordningen.

Ejendomsejeren har ret til at få efterprøvet de videreførte vurderinger og omvurderinger, der har dannet grundlag for beskatningen i den såkaldte mellemperiode, uanset om der udsendes tilbud om kompensation eller ej. Retten til at påklage videreførte vurderinger og omvurderinger er reguleret i EVL § 89 og af reglerne i skatteforvaltningsloven, herunder reglerne i kapitel 13 a. Se afsnit H.A.12 for mere om klage over de første nye vurderinger og de historiske vurderinger samt tidsfrist for domstolsindbringelse.

Det følger af EVL § 64, stk. 2, at tilbagebetalingsordningen ikke gælder for:

 1. Ejendomme, der ikke vurderes efter denne lov pr. 1. januar 2020, som følge af at ejendommen ved en eller flere vurderinger fra den 1. oktober 2011 er indgået eller ved vurderingen pr. 1. januar 2020 indgår i en samlet vurdering efter § 8 i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013 som ændret ved § 1 i lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017, for så vidt angår tidligere vurderinger, hvor ejendommen ikke er indgået i en samlet vurdering, medmindre den samlede vurdering er oprettet med ejendommens ejendomsnummer.
 2. Ejendomme, der efter denne lov undtages helt eller delvis fra vurdering pr. 1. januar 2020, jf. § 9.
 3. Ejendomme, som ved en eller flere vurderinger i perioden 2011-2020 var landbrugsejendomme, for så vidt angår de vurderinger, hvor ejendommen var en landbrugsejendom.
 4. Ejendomme, som ved en eller flere vurderinger i perioden 2011-2020 var skovejendomme, for så vidt angår de vurderinger, hvor ejendommen var en skovejendom.
 5. Ejendomme, som ved vurderingen efter ejendomsvurderingsloven er ejet af staten, kommunerne eller regionerne, og ejendomme, som ved en eller flere vurderinger i perioden 2011-2020 var ejet af staten, kommunerne eller regionerne, for så vidt angår de vurderinger, hvor ejendommen var ejet af staten, kommunerne eller regionerne.
 6. Ejerboliger, som ved sidste vurdering forud for vurderingen pr. 1. marts 2021 var vurderet som landbrugs- eller skovejendomme efter reglerne i lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017.
 7. Omvurderinger foretaget pr. 1. oktober 2011 af erhvervsejendomme m.v.
 8. Ejendomme, der ved en eller flere vurderinger for 2011-2020 var undtaget fra vurdering efter lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017, for så vidt angår den eller de vurderinger, hvor ejendommen var undtaget fra vurdering.
 9. Ejendomme, der ikke er vurderet efter lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1635 af 26. december 2013, lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017, for så vidt angår den eller de vurderinger, hvor ejendommen ikke er vurderet.

Ad nr. 1 og 2

For ejendommene oplistet i nr. 1 og 2 vil der som udgangspunkt ikke være en vurdering, der kan danne grundlag for en tilbageregning til tidligere vurderinger, medmindre der i forhold til § 64, stk. 2, nr. 1, er tale om, at den samlede vurdering er oprettet med ejendommens ejendomsnummer. Det er en forudsætning for, at der kan beregnes et tilbud om kompensation, at der er foretaget en vurdering efter ejendomsvurderingsloven.

Ad nr. 3-5

Der gælder en særlig fremskrivningsordning for grundværdien af produktionsjord. Se EVL §§ 28-33. Formålet med fremskrivningsordningen er at sikre, at de vurderinger, der under den tidligere gældende vurderingsordning er foretaget efter den såkaldte bondegårdsregel eller de særlige regler for vurdering af skovejendomme, videreføres i det eksisterende niveau. Derfor er produktionsjord tilhørende sådanne ejendomme ikke omfattet af tilbagebetalingsordningen.

Boliger beboet af ejere på landbrugsejendomme og skovejendomme (stuehuse mv.) vil ikke være omfattet af tilbagebetalingsordningen.

Tilbagebetalingsordningen gælder kun ejerboliger, der vurderes pr. 1. januar 2020. Derfor vil ejendomme, som ved en eller flere vurderinger i perioden 2011-2020 var landbrugs- eller skovejendomme, være undtaget for tilbagebetalingsordningen for så vidt angår de vurderinger, hvor ejendommen var en landbrugs- eller skovejendom.

Eksempel

Bliver en ejendom ved første vurdering efter ejendomsvurderingsloven i 2020 vurderet som ejerbolig, men var den en skovejendom frem til 2015, vil vurderingerne frem til 2015 ikke være omfattet af tilbagebetalingsordningen.

Ejendomme ejet af offentlige myndigheder vurderes kun i det omfang, at vurderingen danner grundlag for beskatning, eller ejendommen er udlejet erhvervsmæssigt. Se EVL §§ 9-12. Dette gælder for både ejendomsværdi og grundværdi. Der vil hermed kun i begrænset omfang være 2020-vurderinger at tilbageregne på baggrund af. EVL § 12 er ophævet ved lov nr. 291 af 27. februar 2021. Ophævelsen af bestemmelsen trådte i kraft den 1. marts 2021. § 12 var således gældende ved vurderingsterminen pr. 1. januar 2020.

Ejendomme ejet af en kommune, hvori ejendommen er beliggende, er ikke omfattet af tilbagebetalingsordningen. Skatteopkrævningen vil i sådanne tilfælde være neutral for kommunen. For ejendomme tilhørende andre offentlige myndigheder vil den skattebetaling, der har fundet sted til den kommune, hvor ejendommene er beliggende, indgå i fordelingen af offentlige midler myndighederne imellem.

Tilbagebetalingsordningen gælder ligeledes ikke for ejendomme, som ved vurderingen efter ejendomsvurderingsloven kategoriseres som ejerbolig - se EVL § 3, stk. 1, nr. 1 - men som ved en eller flere vurderinger i perioden 2011-2020 var ejet af staten, regioner eller kommuner, for så vidt angår de vurderinger, hvor ejendommen var ejet af staten regioner eller kommuner.

Ad nr. 6

Ejerboliger, som ved sidste vurdering forud for vurderingen pr. 1. marts 2021 var vurderet som landbrugsejendomme eller skovejendomme efter reglerne i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, er ikke omfattet af tilbagebetalingsordningen. Det afgørende for, om der skal udsendes tilbud om kompensation eller ej, vil være seneste offentlige vurdering forud for ejendomsvurderingslovens ikrafttræden og ikke vurderingen ved lovens ikrafttræden.

Bestemmelsen har til formål at sikre, at afgrænsningen i EVL § 64, stk. 2, nr. 6, svarer til afgrænsningen i EVL § 83 af de ejerboliger på landbrugsejendomme, der fremadrettet kan vælge beskatning efter overgangsordningen i EVL § 83.

Ad nr. 7

Tilbagebetalingsordningen gælder ikke for omvurderinger foretaget pr. 1. oktober 2011 af erhvervsejendomme mv.

Ad nr. 8 og 9

Det er en forudsætning for udsendelse af tilbud om kompensation, at der foreligger videreførte vurderinger eller omvurderinger, der er egnede til at danne grundlag for beregning af et kompensationsbeløb. EVL § 64, stk. 2, nr.  8 og 9, fastslår bl.a., at tilbagebetalingsordningen ikke gælder for ejendomme, der ved en eller flere vurderinger for 2011-2020 var undtaget fra vurdering efter den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, for så vidt angår de vurderinger, hvor ejendommen var undtaget.

Vurderinger og indkomstår, der udtages af tilbagebetalingsordningen

Vurderingsstyrelsen har mulighed for konkret at beslutte, at tilbagebetalingsordningen ikke kan anvendes. Afgørelsen kan omfatte en eller flere vurderinger eller omvurderinger eller kompensation for ejendomsværdiskat for et eller flere indkomstår. Afgørelsen kan omfatte tilfælde, hvor ansættelse af grundværdien er foretaget efter EVL § 85 a. Se EVL § 64, stk. 3.

Forholdene omkring en given ejendom kan være så særegne, at det ikke vil være muligt at anvende tilbagebetalingsordningen. Har en ejendom eksempelvis undergået talrige forandringer og måske tilmed haft flere forskellige ejere, kan det være vanskeligt at anvende tilbagebetalingsordningen.

Vurderingsstyrelsen kan også udtage vurderinger af tilbagebetalingsordningen, når Vurderingsstyrelsen skønner, at beregningen af kompensation for den pågældende vurdering ikke effektivt kan systemunderstøttes. Desuden kan Vurderingsstyrelsen udtage kompensation for ejendomsværdiskat for ét eller flere indkomstår i tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt at udtage en hel vurdering. Dermed undgås det, at der udtages kompensation for ejendomsværdiskat og grundskyld for op til 2 år i tilfælde, hvor grunden til udtagelsen alene vedrører ét indkomstår.

Afgørelser efter § 64, stk. 3, sendes ikke i partshøring. Se EVL § 78, 2. pkt.

Har Vurderingsstyrelsen besluttet, at tilbagebetalingsordningen ikke skal anvendes, har ejendomsejeren fortsat mulighed for at få vurderingerne prøvet i en klagesag. Se afsnit H.A.12 om klage over de første nye vurderinger og de historiske vurderinger samt tidsfrist for domstolsindbringelse.

Vurderinger omfattet af tilbagebetalingsordningen

Tilbagebetalingsordningen omfatter de år, hvor ejendomsbeskatningen er sket på grundlag af de videreførte 2011-vurderinger og omvurderinger. Tilbagebetalingsordningen vil således tidligst omfatte de år, hvor ejendomsbeskatningen er sket på baggrund af 2011-vurderingerne.

For ejerboligers vedkommende har 2011-vurderingen som udgangspunkt været beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat i 2011 og 2012, og tilsvarende for grundskyld i 2013 og 2014. 2011-vurderingerne er videreført i de senere vurderinger, indtil der er kommet ejendomsvurderinger efter det nye vurderingssystem, medmindre der er sket omvurdering. Se beskrivelsen i afsnit C.H.4.1.

I mange tilfælde har beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat imidlertid været skattestopsværdierne efter reglerne i EVSL § 4 a, stk. 1, og for grundskyld har det været skatteloftsværdierne efter reglerne i KESL § 1, stk. 2.

Tilbagebetalingsordningen omfatter således som udgangspunkt ejendomsværdiskatten fra 2011 til 2020 og grundskylden fra 2013 til 2020.

Ved lov nr. 1580 af 27. december 2019 blev der indført et såkaldt samtidighedsprincip mellem ejendomsværdiskatten og grundskylden. Dette indebærer bl.a., at ejendomsværdiskatten i 2021 beregnes på grundlag af 2020-vurderingen. Ejendomsværdiskatten for 2020 beregnes herefter på grundlag af ejendomsværdien fra 2019, som i de fleste tilfælde er baseret på en videreført 2018-vurdering efter reglerne i EVL § 87. Se nedenfor om ejendomsværdiskatten for 2020.