Lovgrundlag

Ved lov nr. 654 af 8. juni 2017 er der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov (EVL), der indeholder nye regler om ejendomsvurdering.

Ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Vurderingsloven (VUL) er samtidig blevet ophævet. Vurderinger foretaget i medfør af VUL gælder dog, indtil vurdering efter ejendomsvurderingsloven er foretaget. I en overgangsperiode er der blevet foretaget vurderinger efter overgangsreglerne i EVL §§ 87 og 88.

Ejendomsvurderingsloven er efterfølgende blevet ændret med flere ændringslove, og disse er samlet i følgende lovbekendtgørelse: 

►Følgende ændringslov er dog stadig relevant, da nogle af ændringerne først er trådt i kraft den 1. januar 2024, hvilket er efter udstedelsen af den nye lovbekendtgørelse:◄

Ejendomsvurderingsloven administreres af Vurderingsstyrelsen. Vurderingsstyrelsen er en del af told- og skatteforvaltningen (Skatteforvaltningen). Se EVL § 1 og bekendtgørelse nr. 804 af 20. juni 2018 om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver.

Se også

Se også afsnit: