Indhold

Dette afsnit handler om straf i forbindelse med undladelse af at afgive oplysninger.

Det fremgår af EVL § 79, stk. 2, at den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat undlader at afgive oplysninger efter EVL § 53, kan straffes efter reglerne i § 79, stk. 1. Det vil sige, at straffen er den samme som ved afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger.

Efter EVL § 53 kan Vurderingsstyrelsen pålægge ejeren og en tidligere ejer af en ejendom at meddele oplysninger om ejendommen, som efter Vurderingsstyrelsens skøn er nødvendige for vurderingen af denne ejendom eller af andre ejendomme, og som ikke allerede er registreret hos Vurderingsstyrelsen. Den personkreds, der kan straffes efter EVL § 79, stk. 2, er den samme som den personkreds, der i henhold til EVL § 53 kan pålægges at meddele oplysninger om ejendommen. Det er derfor både en nuværende og tidligere ejer, der kan straffes, hvis vedkommende undlader at afgive oplysninger, som de skal afgive efter EVL § 53. En tidligere ejer har dog ikke pligt til at opbevare oplysninger om en ejendom, som den pågældende har ejet. Vurderingsstyrelsen kan derfor kun forlange oplysninger fra en tidligere ejer, i det omfang den tidligere ejer faktisk ligger inde med oplysningerne.

Anvendelsesområdet for EVL § 53 er nærmere beskrevet i afsnit H.A.9.1.1.

Hvis en ejendomsejer undlader at efterkomme en anmodning fra Vurderingsstyrelsen om oplysninger omfattet af § 53, vil det kunne få bevismæssig skadevirkning, således at Vurderingsstyrelsen ved utilstrækkelige eller manglende oplysninger foretager ansættelsen skønsmæssigt på det foreliggende grundlag. Imidlertid kan der i visse situationer tænkes at være et sådan behov for ejendomsejerens medvirken, at undladelse af at give relevante oplysninger kan medføre strafansvar.

EVL § 79, stk. 2, finder ikke anvendelse, hvis en ejendomsejer ikke reagerer på andre anmodninger om oplysninger, fx hvis en ejer ikke reagerer i forbindelse med deklarationen. Hvis ejeren af en ejendom i forbindelse med deklarationen eller på anden vis afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Vurderingsstyrelsen, vil dette derimod kunne sanktioneres efter § 79, stk. 1.