Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser, herunder Vurderingsstyrelsen.

Vurderingsstyrelsen er ansvarlig for:

 • Afsnit H.A Ejendomsvurdering
 • Afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom
 • Afsnit A.A.8.4 ►Ændring◄ af vurdering af fast ejendom
 • Afsnit C.H.4 ►Ejendomsskatter◄

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i:

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over:

 • Lovforkortelser
 • Forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • Forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit H.A. Ejendomsvurdering handler om:

 • Indledning (H.A.1)
 • Definition af fast ejendom, kategorisering og undtagne ejendomme (H.A.2)
 • Almindelig vurdering, omvurdering, ►foreløbige vurderinger◄ og vurderingsnormen (H.A.3)
 • Ejendomsværdi (H.A.4)
 • Grundværdi (H.A.5)
 • Ansættelser og fordelinger af ejendomsværdi og grundværdi for blandede ejendomme m.v. (H.A.6)
 • Fremskrivning, tilbageregning og regulering af vurderinger (H.A.7)
 • Særlige regler for sagsoplysning og offentliggørelse af oplysninger mv. (H.A.8)
 • Dataindsamling og besigtigelse (H.A.9)
 • Indhentning af data og førelse af registre (H.A.10)
 • Straffebestemmelser mv. (H.A.11)
 • Overgangsregler om klage over de første nye vurderinger og de historiske vurderinger samt tidsfrist for domstolsindbringelse (H.A.12)
 • Overgangsregel om forlængelse af den skattemæssige virkning af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger (H.A.13)
 • Skatteforvaltningens tidsmæssige udvidede adgang til at revidere 2020-/2021-vurderinger (H.A.14).
Tema(er)
Ejendomsvurdering
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Der er udstedt en ny lovbekendtgørelse af ejendomsvurderingsloven (EVL): Lovbekendtgørelse nr. 1510 af 8. december 2023.

Lov nr. 679 af 3. juni 2023 er vedtaget før den nye lovbekendtgørelse. På trods af dette er den stadig relevant, da nogle af ændringerne til ejendomsvurderingsloven først er trådt i kraft den 1. januar 2024, det vil sige efter udstedelsen af den nye lovbekendtgørelse.

De pågældende ændringer vedrører henvisninger til den nye ejendomsskattelov (ESL), som erstatter lov om kommunal ejendomsskat (KESL) samt ejendomsværdiskatteloven (EVSL). Hvor det er relevant, vedrører ændringerne også henvisning til den tidligere gældende lov om kommunal ejendomsskat, henholdsvis den tidligere gældende ejendomsværdiskattelov.

Reglerne om de foreløbige vurderinger for 2022 og 2023 som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, er kort beskrevet i et nyt afsnit H.A.3.3, hvoraf det blandt andet fremgår, at der ikke foretages partshøring, og at der ikke er klageadgang i forbindelse med de foreløbige vurderinger. Reglerne trådte i kraft den 30. juni 2023.

Bestemmelserne i  EVL §§ 87 b og 88 a, om forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, vil først blive beskrevet i den næste version af Den juridiske vejledning (2024-2). Reglerne trådte i kraft den 30. juni 2023.

Det er uddybet, hvorledes gebyrer i henhold til EVL §§ 11, 14, 27 og 84 administreres. Det drejer sig om uddybning i følgende afsnit: H.A.2.2.7, H.A.2.3.2, H.A.2.3.3 og H.A.4.1.

Afsnit H.A.7 er uddybet med en henvisning til EVL § 48 b, som er en ny bestemmelse i ejendomsvurderingsloven, der bestemmer, at reglerne om fremskrivning, tilbageregning og regulering af vurderinger kun finder anvendelse ved vurderinger foretaget efter ejendomsvurderingsloven pr. 1. januar 2024 eller tidligere vurderingsterminer.

Afsnit H.A.7.5 er tilpasset i forhold til, at Vurderingsstyrelsen offentliggør de beregnede indeks efter EVL §§ 44-47 på Vurderingsportalen.

I afsnit H.A.12.3 er det præciseret, at omvurderinger foretaget i et ellers vurderingsfrit år skal klagebehandles på baggrund af prisforholdene for den senest forudgående almindelige vurdering.

Der er herudover foretaget redaktionelle ændringer i forhold til den tidligere udgave af vejledningen (2023-2).◄

Den juridiske vejledning afsnit H.A. (►2024-1◄) beskriver på nuværende tidspunkt de regler i EVL, der vedrører vurdering af ejerboliger. De regler, der gælder for vurderingen af landbrugsejendomme, skovejendomme og erhvervsejendomme mv., vil blive indarbejdet i en senere version.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.A Ejendomsvurdering" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.