Indhold

Dette afsnit omhandler afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger og de sanktioner, der er forbundet med det.

Det fremgår af EVL § 79, stk. 1, at den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat, afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til told- og skatteforvaltningens [Vurderingsstyrelsen] brug for vurdering af en ejendom, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Efter EVL § 53 kan Vurderingsstyrelsen pålægge både den nuværende ejer og en tidligere ejer af en ejendom at meddele oplysninger om ejendommen, som efter Vurderingsstyrelsens skøn er nødvendige for vurderingen af denne ejendom eller andre ejendomme, og som ikke allerede er registreret hos Vurderingsstyrelsen. Den personkreds, der kan straffes efter EVL § 79, stk. 1, er den samme som den personkreds, der i henhold til EVL § 53 kan pålægges at meddele oplysninger om ejendommen. Det er derfor både en nuværende og tidligere ejer, der kan straffes, hvis vedkommende afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger.    

Anvendelsesområdet for bestemmelsen er alle situationer, hvor der afgives urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til Vurderingsstyrelsen, uanset baggrunden herfor. Bestemmelsen omfatter således både oplysninger, der afgives til brug for de almindelige vurderinger og omvurderinger, samt oplysninger, der afgives til brug for klagebehandling, genoptagelse og revision af vurderinger.

Der er tale om en bestemmelse, der hjemler strafansvar for forhold, der ellers efter omstændighederne vil kunne straffes efter straffelovens § 279 om bedrageri, der har samme strafferamme som EVL § 79, stk. 1, eller straffelovens § 162 om afgivelse af urigtig erklæring til en offentlig myndighed, hvor der er en oplysningspligt.