Indhold

Dette afsnit omhandler anvendelse af billedmateriale og oplysninger om geografiske forhold.

Told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] kan uden forudgående underretning indsamle billedmateriale af ejendomme optaget fra luften eller fra offentligt tilgængelige steder på jorden, når dette er nødvendigt for vurderingsarbejdet. Det fremgår af EVL § 60, stk. 1, 1. pkt. Der henvises til afsnit H.A.9.1.3 om indsamling af billedmateriale.

Det fremgår af EVL § 60, stk. 2, 1. pkt., at told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] efter eget skøn kan anvende billedmateriale som nævnt i EVL § 60, stk. 1, i vurderingsarbejdet.

Tilsvarende kan told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] efter eget skøn anvende oplysninger, som er tilgængelige i offentlige registre om geografiske forhold (geodata). Det følger af EVL § 60, stk. 2, 2. pkt.

EVL § 60, stk. 2, skal ses i sammenhæng med officialprincippet, og indebærer, at Vurderingsstyrelsen ikke er forpligtet til at anvende alt relevant eller tilgængeligt billedmateriale og GIS-kort. Dette under henvisning til, at Vurderingsstyrelsen i så fald ville skulle gennemgå billeder og GIS-kort af samtlige landets mere end to millioner ejendomme, før vurderingerne blev foretaget, for at konstatere, om der i dette materiale måtte findes oplysninger, der er nødvendige for vurderingen.

Det forhold, at Vurderingsstyrelsen ikke af egen drift skal undersøge alt foreliggende billedmateriale og geodata, betyder ikke, at Vurderingsstyrelsen kan se bort fra oplysninger og materiale bestående af billeddata og geodata, der påberåbes af en ejendomsejer.

Billedmateriale kan fx tænkes anvendt efter en konkret vurdering i situationer, hvor Vurderingsstyrelsen har konkret årsag til at undersøge, hvorvidt en ejendom på grund af sin stand skal vurderes højere eller lavere end det forslag til vurdering, der fremkommer ved modelberegning på baggrund af registeroplysninger.

Hvis Vurderingsstyrelsen på konkret foranledning gennemgår billedmateriale af flere ejendomme med henblik på værdiansættelse af én ejendom, vil gennemgangen af billedmaterialet af de øvrige ejendomme alene skulle foranledige konkrete vurderinger af en eller flere af disse øvrige ejendomme, hvis materialet åbenlyst giver anledning til dette.

EVL § 60, stk. 2, 2. pkt., tager især sigte på anvendelsen af de såkaldte GIS-kort. GIS er en forkortelse af Geografisk Informations System. GIS-kortene er digitale kort, hvor der kan søges en række oplysninger om ejendomme og områder, hvoraf nogle kan være nødvendige for vurderingsarbejdet, mens andre er af en anden karakter. Betegnelsen "geografiske forhold" skal dog også forstås i bred forstand, og det dækker ikke alene rene arealmæssige forhold og infrastrukturforhold, men også for eksempel oplysninger om jordbundsforhold eller oplysninger om risiko for oversvømmelse ved forhøjet vandstand i det omfang, at noget sådant måtte være eller måtte blive registreret.