Indhold

Dette afsnit omhandler indhentelse og anvendelse af oplysninger til brug for vurderinger efter anden lovgivning.

Det følger af EVL § 58 b, at reglerne i kapitel 11 om data og registre mv., og af EVL § 63 a, at reglerne i kapitel 12 om data og besigtigelse tilsvarende finder anvendelse, hvor told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] efter anden lovgivning skal træffe afgørelse eller afgive udtalelse om værdien af fast ejendom.

Vurderingsstyrelsen foretager efter reglerne i ejendomsvurderingsloven vurdering af fast ejendom ved ansættelse af ejendoms- og grundværdier, ligesom Vurderingsstyrelsen også i andre sammenhænge er kompetent myndighed til at afgive udtalelse om eller træffe afgørelse om værdien af fast ejendom. I sidstnævnte tilfælde skal Vurderingsstyrelsen imidlertid også kunne indhente oplysninger om den ejendom, der skal vurderes, og anvende de oplysninger, der er indhentet og registreret i vurderingssystemet om landets ejendomme til brug for de vurderinger, der skal foretages efter EVL.

Det følger derfor af §§ 58 b og 63 a, at reglerne i ejendomsvurderingslovens kapitel 11 om data og registre mv. og kapitel 12 om dataindsamling og besigtigelse finder tilsvarende anvendelse, hvor Vurderingsstyrelsen efter anden lovgivning skal træffe afgørelse eller afgive udtalelse om værdien af fast ejendom. Det gælder fx, når det skal vurderes, om der kan udstedes en værdiforringelseserklæring efter EBL § 8, stk. 1, nr. 3. EVL § 63 a indebærer fx også, at en besigtigelse i forbindelse med en årsomvurdering, der foretages efter overgangsreglerne i EVL §§ 87 eller 88, eller en besigtigelse i forbindelse med en genoptagelse af en vurdering foretaget efter vurderingsloven, vil skulle foretages efter reglerne i EVL kapitel 11.

Når værdien af fast ejendom skal vurderes efter anden lovgivning, kan der gælde andre regler for, hvordan værdien skal ansættes, end de regler, der følger af EVL. I så fald skal Vurderingsstyrelsen fastsætte værdien efter disse andre regler i speciallovgivningen.

Vurderingsstyrelsen skal i disse tilfælde kunne indhente oplysninger om den ejendom, der skal vurderes efter reglerne i EVL og anvende de oplysninger, der er indhentet og registreret i vurderingssystemet om landets ejendomme til brug for de vurderinger, der skal foretages efter ejendomsvurderingsloven.