Indhold

Dette afsnit omhandler oplysningspligt i forbindelse med deklaration og vurdering.

Det følger af EVL § 58 a, at told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] kan foretage vurdering af ejerboliger efter EVL §§ 5 og 6 og deklaration efter SFL § 20 a på grundlag af de oplysninger, der er indhentet i medfør af EVL §§ 55 og 56.

Det gælder både i forhold til ansættelse af grundværdi og ejendomsværdi for alle ejerboliger, herunder ejerboliger, hvorpå der er registreret arealer til erhvervsmæssig anvendelse.

EVL § 58 a indebærer, at Vurderingsstyrelsen vil kunne deklarere og foretage vurdering af ejerboliger alene på baggrund af de oplysninger, som modellerne har anvendt, uden nærmere manuel undersøgelse eller gennemgang. Henvisningen til EVL §§ 55 og 56 betyder således ikke, at deklaration og vurdering vil skulle foretages på baggrund af alle oplysninger, der er indhentet efter disse bestemmelser.

Vurderingsstyrelsen er dermed ikke forpligtet til at gennemføre efterprøvelse af modelberegningerne ved en manuel sagsbehandling i de tilfælde, hvor det efter Vurderingsstyrelsens skøn kan forventes, at en individuel manuel sagsbehandling ikke væsentligt kan antages at forbedre kvaliteten af ejendomsvurderingerne. Vurderingsstyrelsen skal ikke have en konkret antagelse for hver enkelt ejendom af, om manuel behandling væsentligt kan forbedre kvaliteten af vurderingen. I stedet vil bedømmelsen skulle foretages ud fra puljer af ejendomme og disses geografiske beliggenhed og karakteristika.

I bedømmelsen indgår bl.a., om der ikke findes bedre data end dem, der er anvendt ved modelberegningerne. Det kan fx være de situationer, hvor vurderingsejendomme ligger i et område, hvor der kun er handlet få eller ingen sammenlignelige ejendomme.

I disse tilfælde vil der således foretages sædvanlig deklaration, og træffes afgørelse i henhold til det oplysningsgrundlag, modelberegningen er foretaget på. Ejeren vil i forbindelse med deklarationen blive gjort opmærksom på, hvilket oplysningsgrundlag modelberegningen er foretaget på baggrund af, og ejeren vil i den forbindelse kunne bidrage til, at oplysningerne om den pågældende ejendom kvalificeres.

I de tilfælde, hvor ejeren i forbindelse med deklarationen retter henvendelse med konkrete oplysninger, vil sagen skulle undergives manuel behandling, hvor en sagsbehandler vil skulle vurdere, om det er relevant at medtage oplysningerne i vurderingen.

EVL § 58 a ændrer ikke ved, at der på landsplan vil skulle være et tilfredsstillende antal af ejendomme, hvor træfsikkerheden er inden for plus/minus 20 pct. Det er en naturlig følge af, at vurderingsmetoden er statistisk baseret, at der lokalt vil kunne være områder med en lavere træfsikkerhed i et eller flere år, da kvaliteten og mængden af data ikke er ens alle steder i landet.