Indhold

Dette afsnit omhandler oplysninger indhentet fra plandataregisteret Plandata.dk.

Ved en vurdering kan told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] efter EVL § 55, stk. 1, 2. pkt., lægge oplysninger fra plandataregisteret Plandata.dk til grund, medmindre told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] bliver opmærksom på, at oplysningerne må anses for åbenbart urigtige.

Med udtrykket oplysninger fra plandataregisteret Plandata.dk menes oplysninger om planbestemmelser, der i forbindelse med digitaliseringen af planforholdene er nedbrudt til deljordstykkeniveau. Udtrykket omfatter dermed fx ikke de lokalplaner, der også findes i registeret i pdf-format.

Vurderingsstyrelsen vil således ikke skulle foretage en prøvelse af, om plandatagrundlaget er korrekt indberettet i plandataregisteret Plandata.dk, medmindre Vurderingsstyrelsen bliver opmærksom på, at oplysningerne må anses for åbenbart urigtige. Det beror på en konkret vurdering, hvornår en angivelse i plandataregisteret Plandata.dk må anses som åbenbart urigtig.

Dette svarer i øvrigt til de oplysninger, som Vurderingsstyrelsen generelt indhenter i offentlige registre til brug for vurderingerne efter § 55, stk. 1, 1. pkt. Disse vil som udgangspunkt blive anset for korrekte, ajourførte og i det hele taget pålidelige. Hvilket indebærer, at oplysningerne som udgangspunkt skal lægges til grund ved vurderingen. I de tilfælde, hvor det konstateres, at en oplysning ikke er korrekt angivet, må Vurderingsstyrelsen dog tage stilling til dette forhold, og hvis en oplysning må anses for åbenbart urigtig, kan Vurderingsstyrelsen undlade at lægge oplysningen til grund. Dette er fx tilfældet ved registreringer af data i BBR. Se afsnit H.A.10.1 om indhentning af data og registerførelse over oplysninger.

EVL § 55, stk. 1, 2. pkt., omfatter både tilfælde, hvor ejendomsejeren ved en konkret dokumenteret henvendelse gør Vurderingsstyrelsen opmærksom på, at der foreligger en åbenbart urigtig oplysning, og tilfælde hvor Vurderingsstyrelsen selv blive opmærksom på, at der foreligger åbenbart urigtige oplysninger.

Eksempel

En åbenbart urigtig angivelse kan være, hvor en minimumsgrundstørrelse er angivet til 80 m2, mens grundstørrelserne i området generelt ligger på 800 m2.

Eksempel

En åbenbart urigtig angivelse kan være, hvor plangrundlaget tillader en meget høj bebyggelsesprocent, men den specifikke anvendelse angives som parcelhuse i højst et plan.

I de to ovenstående eksempler skal Vurderingsstyrelsen, hvis styrelsen bliver opmærksom på, at oplysningerne må anses for åbenbart urigtige, lægge de korrekte oplysninger til grund for vurderingen, ligesom Vurderingsstyrelsen skal rette henvendelse til den berørte kommune med henblik på at få rettet den fejlagtige registrering i plandataregisteret Plandata.dk.

Reglerne om kommunalbestyrelsens kontrol og oplysninger, der mangler kommunal godkendelse

Reglerne om kommunalbestyrelsens kontrol af oplysninger efter henvendelse følger af bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 om det digitale planregister Plandata.dk. Har kommunalbestyrelsen undtagelsesvist ikke mulighed for at korrigere de åbenbart urigtige oplysninger, inden udsendelse af vurderingen, vil Vurderingsstyrelsen kunne ansætte grundværdien ud fra en gennemgang af indsendte planoplysninger, i det omfang der er tale om åbenbart forkerte oplysninger, som stammer fra fx tastefejl i forbindelse med digitaliseringen, eller med udgangspunkt i EVL § 20 a, hvis der udestår en fortolkning og godkendelse af de planer, som er registreret for området. For yderligere om EVL § 20 a henvises til afsnit H.A.5 om grundværdi.

Told- og skatteforvaltningen [Vurderingsstyrelsen] kan anvende oplysninger i plandataregisteret Plandata.dk, der mangler endelig godkendelse fra den kommune, hvori ejendommen ligger, se EVL § 55, stk. 1, 3. pkt. Bestemmelsen betyder, at oplysninger i plandataregisteret Plandata.dk, der endnu ikke er godkendt af den kommune, hvori ejendommen ligger, kan blive anvendt i forbindelse med grundværdiansættelsen.

I de tilfælde, hvor kommunen ikke godkender oplysningerne i plandataregisteret Plandata.dk, vil kommunen erstatte oplysningerne i registeret med de korrekte angivelser af grundens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder. I disse tilfælde vil de korrekte oplysninger blive anvendt ved grundværdiansættelsen, hvis ændringen af oplysningerne i plandataregisteret Plandata.dk har virkning forud for vurderingsterminen, fx i det tilfælde, hvor en korrektion af en udnyttelsesmulighed i forhold til et deljordstykke sker i februar 2020, men hvor ændringen i planforholdet har virkning pr. 1. december 2019 og dermed forud for vurderingsterminen. Sker ændringen af oplysningerne hos kommunen først efter det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om grundvurderingen, vil Vurderingsstyrelsen genoptage vurderingen efter reglerne i SFL § 33, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. I dette tilfælde vil det også være en betingelse, at den efterfølgende ændring af registreringen i plandataregisteret Plandata.dk har virkning forud for vurderingsterminen.

Der henvises til afsnit A.A.8.4.1, som omhandler ►ændring af vurdering efter EVL◄ (dog ikke §§ 87 og 88).