Indhold

Dette afsnit omhandler formodningsreglen for, hvornår en ejerbolig anses for færdigbygget mv.

Det fremgår af EVL § 52, stk. 1, at er der meddelt byggetilladelse til opførelse af en ejerbolig, en bolig omfattet af § 30, stk. 1, 1. pkt., eller en bolig beliggende på en ejendom omfattet af EVL § 35 eller § 37, stk. 1, anses ejendommen for færdigbygget og beboelig 1 år efter det tidspunkt, hvor byggetilladelsen er givet, medmindre andet dokumenteres eller ejendommen er anset for færdigbygget og beboelig ved en tidligere vurdering.

En ejendom anses således for beboelig senest ved den førstkommende almindelige vurdering eller omvurdering, der foretages efter udløbet af en periode på et år efter, at byggetilladelsen er meddelt, medmindre andet dokumenteres eller ejendommen er anset for færdigbygget og beboelig ved en tidligere vurdering.

Når der er meddelt byggetilladelse til om- eller tilbygning anses arbejdet, efter EVL § 52, stk. 2, for afsluttet senest 1 år efter det tidspunkt, hvor byggetilladelsen er givet, medmindre andet dokumenteres eller om- eller tilbygningen er medtaget ved tidligere vurdering.

Ejeren af en ejendom vil således i forbindelse med deklarationsproceduren blive gjort bekendt med, at ejendommen nu anses for færdigbygget og beboelig, henholdsvis at om- eller tilbygningsarbejdet anses for afsluttet. Er dette ikke tilfældet, har ejeren mulighed for at dokumentere dette over for Vurderingsstyrelsen. Hvis dette sker, vil processen blive gentaget i forbindelse med deklarationsproceduren året efter. Der henvises til afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom, hvor deklarationens indhold og procedure beskrives.