Indhold

Dette afsnit omhandler tilbageregning af grundværdien (skatteloftsberegningen), som bruges til at fastsætte det afgiftspligtige grundlag for opkrævning af grundskyld ►efter reglerne i EVL §§ 40-42◄.

Der gælder ►efter den tidligere gældende lov om kommunal ejendomsskat, se lovbekendtgørelse nr. 1463 af 6. oktober 2020 med senere ændringer◄, et loft over stigningen i grundlaget for beregning af kommunal grundskyld (et grundskatteloft). Ordningen medfører en stigningsbegrænsning. Det indebærer, at den enkelte grundejer i hvert enkelt år vil blive afskærmet mod skattevirkningen af grundværdistigninger ud over denne grænse. Med udgangspunkt i grundskatteloftet beregnes den kommunale grundskyld ►til og med skatteåret 2023 efter◄ §§ 1 og 2, ►i den tidligere gældende lov om kommunal ejendomsskat◄. Det er ikke den kommunale grundskyld målt i kroner, der er omfattet af grundskatteloftet. Det er derimod stigninger i grundlaget for beregningen af grundskylden, der begrænses.

Der er behov for at fastsætte en skatteloftværdi for nye ejendomme og for ejendomme, der er ændret i perioden efter den seneste vurdering af ejendomme. Det kan fx være tilfældet, hvis en ny grund opstår ved udstykning, hvis en ejendom opsplittes i ejerlejligheder, hvis der sker en anden ændring af grundens benyttelse, eller hvis planforholdene ændres.

En skatteloftsværdi fastsættes som udgangspunkt ved en tilbageregning af den aktuelle grundværdi til niveauet i ejendommens såkaldte basisår. Skatteloftsværdien fastsættes dog for ændrede ejendomme, hvor der er sket en ændring af ejendommens grundareal eller af ejerlejligheders fordelingstal, som udgangspunkt ved en forholdsmæssig regulering af den eksisterende skatteloftsværdi. Herudover kan allerede fastsatte skatteloftsværdier i et vist omfang videreføres, uanset en ejendom er ændret. Disse situationer er alle beskrevet nedenfor.

Skatteloftsberegninger ved hjælp af tilbageregning foretages på den måde, at den pågældende ejendom vurderes i aktuelt niveau. Den aktuelle grundværdi ganges herefter med en kommunespecifik andel. Det fremgår af EVL § 40, stk. 1. De kommunespecifikke andele til brug for ansættelse efter § 40, stk. 1, er fastsat i ejendomsvurderingslovens bilag 1, se også § 48 a.

►Det bemærkes, at EVL § 40 er blevet ændret ved § 3, nr. 14-15, i lov nr. 679 af 3. juni 2023, så der nu henvises til den tidligere gældende lov om kommunal ejendomsskat (KESL). Denne ændring er ikke indarbejdet i den seneste lovbekendtgørelse til ejendomsvurderingsloven. Ændringen har virkning fra og med den 1. januar 2024.◄

Om ansættelsen af grundværdien i øvrigt henvises til afsnit H.A.5.