Indhold 

Dette afsnit omhandler tilbageregning og regulering af ejendomsværdien (skattestopberegninger) ►efter reglerne i EVL §§ 38-39◄.

Ved en skattestopberegning forstås en beregning af de værdier, der skal indgå i grundlaget for beregningen og opkrævningen af ejendomsværdiskat ►efter den tidligere gældende ejendomsværdiskattelov, se lovbekendtgørelse nr. 1590 af 2. november 2020 med senere ændringer◄.

Når der foretages en skattestopberegning, bliver vurderingen af ejendommen i aktuelt niveau tilbageregnet til 2001- og 2002-niveau ved hjælp af et ejendomsprisindeks, eller også reguleres de skattestopværdier i 2001- og 2002-niveau, der er fastsat ved tidligere vurderinger af ejendommen forholdsmæssigt. Herudover skal tidligere ansatte skattestopværdier videreføres i visse situationer, der er nærmere beskrevet nedenfor.

Formålet med skattestopberegninger er at tilvejebringe et grundlag for opkrævning af ejendomsværdiskat i henhold til § 4 a ►i den tidligere gældende ejendomsværdiskattelov◄.

►Det bemærkes, at EVL § 38, er blevet ændret ved § 3, nr. 12-13, i lov nr. 679 af 3. juni 2023, så der nu henvises til den tidligere gældende ejendomsværdiskattelov (EVSL). Ændringerne er ikke indarbejdet i den seneste lovbekendtgørelse til ejendomsvurderingsloven. Ændringerne har virkning fra og med den 1. januar 2024.◄

Ejendomsværdiskatten for ►årene 2021-2023◄ beregnes ►efter den tidligere gældende ejendomsværdiskattelov◄ på grundlag af den laveste af følgende værdier:

  • 80 pct. af ejendomsværdien, der er ansat for den pågældende ejendom i året før indkomståret, hvis denne er fastsat efter EVL, se dog EVL § 87 a
  • ejendomsværdien, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 med et tillæg af 5 pct., eller
  • ejendomsværdien, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002.

Der henvises til afsnit ►C.H.4.2◄ for en nærmere beskrivelse af ejendomsværdiskat.

For særreglen EVL § 87 a, som gælder for indkomståret 2023, henvises til afsnit H.A.13.

Hvis en ejendom ikke er ændret siden den seneste vurdering, kender Vurderingsstyrelsen de ejendomsværdier i 2001- og 2002-niveau, der skal indgå i beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten.

Er der derimod tale om en ny ejendom eller en ejendom, som er blevet ændret efter den seneste vurdering, så betingelserne for fastsættelse af nye skattestopværdier efter EVL § 38 er opfyldt, er der behov for (på ny) at fastsætte disse dele af grundlaget for ejendomsværdiskatteberegningen. I den situation skal den pågældende ejendom vurderes i aktuelt niveau, og skattestopværdierne skal fastsættes efter reglerne i EVL § 38. Herefter kan grundlaget for ejendomsværdiskatten bestemmes.

Tilbageregninger og forholdsmæssige reguleringer efter EVL foretages ved førstkommende almindelige vurdering eller omvurdering, når betingelserne i EVL § 38 er opfyldt.