Indhold

Dette afsnit omhandler fordeling af ejendomsværdi for ejerboliger med et grundareal på mere end 5.000 m2.

For ejerboliger med et grundareal på mere end 5.000 m2, som helt eller delvist er beliggende i landzone, og hvor der ikke skal foretages en fordeling efter EVL § 35, fordeles ejendomsværdien på den del, der knytter sig til boligdelen, og den øvrige del af ejendommen. Fordelingen foretages som en værdimæssig fordeling mellem de to dele af ejendommen. Dette følger af EVL § 36, stk. 1.

Ved fordelingen anses 5.000 m2 for at tilhøre boligdelen. Det fremgår af EVL § 36, stk. 2, 1. pkt.

Er det grundareal, der ligger i umiddelbar forbindelse med boligen, mindre end 5.000 m2, anses kun dette grundareal for at høre til boligen. Det fremgår af EVL § 36, stk. 2, 2. pkt. Det er således kun denne del af ejendommens værdi, der danner grundlag for ejendomsværdibeskatningen.

Denne regel er en videreførelse af fordelingsreglerne i vurderingsloven, hvilket indebærer, at grundarealet anses for at ligge i umiddelbar forbindelse med boligen, når ingen del af arealet er adskilt fra det øvrige, fx ved en mellemliggende ejendom eller ved gennemskæring af offentlig vej.

Vurderingsstyrelsen vil administrere bestemmelsen således, at de hidtidige oplysninger om, hvilket grundareal der anses for at ligge i umiddelbar forbindelse med boligen efter VUL § 33, stk. 11, vil blive lagt til grund ved fordelingen efter EVL § 36, stk. 2, 2. pkt. Er der sket ændringer i eksisterende forhold, eller opstået behov for at foretage en vurdering efter EVL § 36, stk. 2, 2. pkt., kan ejeren henvende sig herom i deklarationen.

Da EVL § 36, stk. 2, 2. pkt., er en videreførelse af VUL § 33, stk. 11, vil Vurderingsstyrelsen lægge de tidligere oplysninger til grund ved vurderingen af ejendomme omfattet af EVL § 36, stk. 2, 2. pkt.

Hvis der skal foretages en ansættelse af ejendomsværdien for boligdelen efter EVL § 35, stk. 1, foretages der ikke en fordeling efter EVL § 36, stk. 1. Se hertil afsnit H.A.6.1, der bl.a. omhandler fordeling af ejendomsværdi for ejendomme, der anvendes til både bolig- og erhvervsformål.