åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler fordeling af ejendomsværdi for ejendomme, der er omfattet af LL § 16, stk. 9, eller § 16 A, stk. 5

Reglerne i EVL § 35, stk. 1 og 2, gælder også for ejendomme, som er omfattet af LL § 16, stk. 9, eller LL § 16 A, stk. 5. Det fremgår af EVL § 35, stk. 3.

LL § 16, stk. 9, angår regler om beskatning af værdien af bolig, som stilles til rådighed som led i ansættelsesforhold, hvor den ansatte er direktør eller en anden medarbejder har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. ►Det bemærkes, at bestemmelsen er blevet ændret ved § 15 i lov nr. 679 af 3. juni 2023. Ændringerne er ikke indarbejdet i den seneste lovbekendtgørelse til ligningsloven, men trådte i kraft den 1. januar 2024.◄

LL § 16 A, stk. 5, angår udbytteudlodning til en hovedaktionær i form af bl.a. sommerbolig eller helårsbolig til rådighed.