Indhold

Dette afsnit omhandler en overgangsregel ved vurderingen pr. 1. januar 2020, der efter plangrundlaget kan anvendes til erhverv.

Det følger af EVL § 85 a, at for ejendomme, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1-4 og 6-8, og som skal vurderes i lige år ifølge EVL § 5, henses der ved ansættelsen af grundværdien efter EVL § 18 ved den almindelige vurdering pr. 1. januar 2020, kun til mulige anvendelser til boligbebyggelse eller sommerhus- og fritidsboligbebyggelse. Er anvendelsen efter 1. pkt. ikke mulig efter plangrundlaget eller anden offentlig regulering, ansættes grundværdien på samme måde, som hvis den faktiske anvendelse og udnyttelse var mulig efter gældende offentlige forskrifter.

Nogle ejerboliger er beliggende i områder, hvor plangrundlaget tillader boliganvendelse og andre anvendelser som fx erhverv, mens andre ejerboliger er beliggende i områder, hvor plangrundlaget alene tillader erhverv. Disse boliger skal efter ejendomsvurderingsloven vurderes første gang pr. 1. januar 2020.

Et parcelhus, som fx er beliggende i et område, hvor plangrundlaget tillader anvendelse til erhverv, vil efter EVL få ansat grundværdien ud fra:

- En beregning af grundværdien ved planlagt anvendelse med et parcelhus med en bebyggelsesprocent svarende til den tilladte (hvis plangrundlaget også tillader den faktiske anvendelse, og hvis denne anvendelse ikke udnytter bebyggelsesprocenten fuldt ud).

- En beregning af grundværdien ved planlagt anvendelse som erhvervsgrund.

Den højeste af ovennævnte beregnede grundværdier vil være den bedste økonomiske anvendelse ifølge EVL §§ 17 og 18.

Erhvervsmodellerne er dog aktuelt ikke færdigudviklede med henblik på, at ansættelsen af grundværdien også kan foretages ud fra planlagt anvendelse som erhverv.

Overgangsbestemmelsen medfører, at der ved ansættelse af grundværdien ved den almindelige vurdering pr. 1. januar 2020 af ejerboliger, som skal vurderes i lige år ifølge EVL § 5, som eksempelvis parcel-, række- og sommerhuse med ren ejerboliganvendelse, kun vil skulle henses til mulige anvendelser til boligbebyggelse eller sommerhus.

Hvis anvendelse til boligbebyggelse og sommerhus- og fritidsboligbebyggelse og fritidsboligbebyggelse ikke vil være mulig efter plangrundlaget eller anden offentlig regulering, vil grundværdien skulle ansættes på samme måde, som hvis den faktiske anvendelse og udnyttelse var mulig efter gældende forskrifter.

Følger det af plangrundlaget, at en del af en ejendom omfattet af 1. pkt., skal anvendes til alment boligbyggeri eller erhverv, tillægges denne del af den mulige anvendelse af grunden ingen værdi i forbindelse med vurderingen pr. 1. januar 2020 efter § 18. Det fremgår af EVL § 85 a, 3. pkt.   

Ved vurderingerne pr. 1. januar 2020 foreligger der for Vurderingsstyrelsen i plandataregisteret ikke som udgangspunkt tilgængelige oplysninger fra plangrundlaget i relation til, om en del af en ejendom, som er omfattet af EVL § 85 a, 1. pkt., skal anvendes til alment boligbyggeri eller erhverv.

På den baggrund vil det forekomme, at Vurderingsstyrelsen ved ansættelse af grundværdien for en ejendom ikke har taget højde for, at det følger af bestemmelser i plangrundlaget, at en del af ejendommen skal anvendes til alment boligbyggeri eller erhverv.

Det vil fremgå af deklaration og vurdering, hvorvidt oplysninger fra plangrundlaget om en del af ejendommen skal anvendes til alment boligbyggeri eller erhverv, er lagt til grund ved ansættelse af grundværdien.

Den del af grunden, som efter plangrundlaget er omfattet af bestemmelser, hvorefter en del af ejendommen skal anvendes til alment boligbyggeri eller erhverv, tillægges ingen værdi i forbindelse med vurderingen pr. 1. januar 2020 efter EVL § 18. Det vil sige, at ved ansættelse af grundværdien indgår den del af grunden, der skal anvendes til alment boligbyggeri eller erhverv, med 0 kr.

Bestemmelsen i EVL § 87 a om forlængelse af den skattemæssige virkning for den almindelige vurdering pr. 1. januar 2020 medfører samtidig en forlængelse af virkningen af overgangsreglen i § 85 a. Der henvises til afsnit H.A.13, hvor
EVL § 87 a er nærmere omtalt.