Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne og praksis for Vurderingsstyrelsens kategorisering af ejendomme.

Afsnittet indeholder:

  • Beslutningen om en ejendoms kategorisering (H.A.2.2.1)

  • Ejerbolig (H.A.2.2.2)

  • Landbrugsejendom (H.A.2.2.3)

  • Skovejendom (H.A.2.2.4)

  • Erhvervsejendom, grunde, der ligger i et kolonihaveområde - se § 2 i lov om kolonihaver, eller anden ejendom, som ikke er omfattet af de øvrige tre kategorier (H.A.2.2.5)

  • Kategorisering af ejendomme med flere anvendelser (H.A.2.2.6)

  • Overgangsbestemmelser for ejendomskategorisering af landbrugs- og skovejendomme (H.A.2.2.7).

Indledning

Reglerne om kategorisering står i EVL kapitel 1, §§ 3 og 4.

Skatteforvaltningen (Vurderingsstyrelsen) skal som et led i vurderingen foretage en kategorisering af ejendommene. En ejendom kan kategoriseres som ejerbolig, som landbrugsejendom, som skovejendom eller som erhvervsejendom mv., der ikke er omfattet af de førnævnte kategorier.

Vurderingsstyrelsen har til brug for 2020-vurderingerne foretaget en kategorisering af de ejendomme, der skal henføres til ejerboligkategorien efter EVL § 3, stk. 1, nr. 1, og § 5, stk. 2. De resterende ejendomme skal derimod vurderes i ulige år og skal derfor vurderes første gang i forbindelse med vurderingsterminen pr. 1. marts 2021. Det fremgår af ►EVL § 5, stk. 1 og 2, samt § 81, stk. 7◄. Det er for det første ejendomme, der henføres til de tre øvrige kategorier, og for det andet ejerboliger der opfylder mindst et af følgende kriterier:

  • ejendommens grundareal udgør 2 hektar eller mere,
  • der på ejendommen er registreret bygningsarealer til erhvervsmæssig anvendelse, eller
  • der på ejendommen er opført eller er ret til at opføre en eller flere produktionsvindmøller eller et eller flere erhvervsmæssige solenergianlæg.

►Ifølge EVL § 83, stk. 1, skal alle ejendomme, der efter EVL §§ 87 eller 88, blev vurderet som landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, vurderes første gang den 1. marts 2021, uanset om de efter EVL § 5, skal vurderes i lige eller ulige år.◄

Beslutningen om, hvilken kategori en ejendom skal henføres til, kan ved vurderingsterminen pr. 1. marts 2021 i visse tilfælde træffes uafhængigt af vurderingen. Der henvises til EVL § 83 a.  

Vurderingsstyrelsen har med styresignal om fastlæggelse af praksis vedrørende juridisk kategorisering SKM2023.149.VURDST fastlagt den indbyrdes vægtning af de forskellige kriterier og hensyn, der indgår i beslutningen om, hvilken kategori en ejendom skal henføres til. Styresignalet blev indarbejdet i dette afsnit af Den juridiske vejledning ved version 2023-2.

Som nævnt i afsnit H.A om ejendomsvurdering vil de særlige regler, der gælder for vurdering af landbrugsejendomme, skovejendomme og erhvervsejendomme mv., ikke blive behandlet nærmere i denne version af Den juridiske vejledning (►2024-1◄). Overgangsbestemmelserne for ejendomskategorisering af landbrugs- og skovejendomme er uddybende beskrevet i afsnit H.A.2.2.7.