Dato for udgivelse
19 jun 2020 08:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 apr 2020 14:14
SKM-nummer
SKM2020.258.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0842154
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Udenlandsk pensionsordning, pensionsfond
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetalingerne til spørgeren fra G1´s pensionsordningen var skattefri efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, idet der var en formodning for, at spørgeren havde haft fradrags- eller bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordningen.
Spørgeren var indkomstskattepligtig af  2/3 af pensionsudbetalingerne, som krone-for-krone svarede til de pensionsindbetalinger, som spørgerens arbejdsgiver havde indbetalt, og som spørgeren havde haft fradrags- eller bortseelsesret for.

Spørgeren var dog ikke indkomstskattepligtig af den 1/3 af pensionsuddbetalingerne, som krone-/for-krone svarede til de pensionsindbetalinger, som spørgeren selv havde betalt, da spørgeren ikke havde haft fradrags- eller bortseelsesret for denne del af pensionsindbetalingerne.

Hjemmel

Pensionsbeskatningsloven

Reference(r)

Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 3
Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.A.10.4.2.3.2.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.A.10.4.2.3.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.A.10.4.2.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.D.9.1.3.1.

Spørgsmål

 1. Er min G1 pension skattefri i Danmark hvis jeg vælger at min pension beskattes efter § 53 A i forbindelse med tilflytning til Danmark?
 2. Hvis nej til spørgsmål 1, er min G1 pension skattefri i Danmark, da den har karakteristika af en dansk pensionsordning og samtidig er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land?
 3. Hvis nej til spørgsmål 2, er min G1 pension skattefri i Danmark, da den har karakteristika af en dansk pensionsordning og samtidig er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land, fordi G1 er en organisation, som både driver forskning og pensionsfond og G1 er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land
 4. Hvis nej til spørgsmål 3, er ⅓ af min G1 pension skattefri i Danmark, da der allerede er betalt skat af denne ⅓?

Svar

 1. Nej, se dog indstilling og begrundelse.
 2. Bortfalder, se spg. 1
 3. Bortfalder, se spg. 1
 4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgsmål 1:

Er min G1 pension skattefri i Danmark, hvis jeg vælger, at min pension beskattes efter § 53 A i forbindelse med tilflytning til Danmark (jeg rejste til Danmark i slutningen af december 201x)?

Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.3.2.4, at pensionskasseordninger, som er oprettet før den 18. februar 1992, er omfattet, såfremt ejeren inden den 1. januar 2006 eller i forbindelse med senere tilflytning til Danmark tilflytning til Danmark og indtræden af fuld skattepligt til Danmark har valgt eller vælger at blive beskattet efter PBL § 53 A, jf. § 5 i Lov 2004-12-20 nr. 1388 om ændring af forskellige skattelove.

Af Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.3.3 fremgår det, at udbetalinger fra Den supplerende frivillige ordning for medlemmer af Europa-Parlamentet som udgangspunkt er skattefri. Skattefritagelsen er betinget af, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret i udlandet for bidragene til ordningen.

Jeg mener, at Den supplerende frivillige ordning er fuldstændig parallel til min G1 pension.

Spørgsmål 2:

Er min G1 pension skattefri i Danmark, da den har karakteristika af en dansk pensionsordning og samtidig er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land?

Det fremgår af K-hjemmeside, at G1´s pensionsfond er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land. K er et firma som bruges til at identificere banker og virksomheder, som er aktivt involveret i finanssektoren.

Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.B.2.15.2, at det er almindeligt anerkendt, at et udenlandsk retssubjekt, der er lovligt bestående i henhold til lovgivningen i domicillandet, betragtes som selvstændigt i civilretlig henseende i Danmark.

I min tidligere sag skriver Skattestyrelsen, at Pensionsfonden ikke har status som selvstændig juridisk person i forhold til G1.

Jeg mener, at dette er uden betydning, fordi der i ovenstående regel tales om “et udenlandsk retssubjekt, der er lovligt bestående i henhold til lovgivningen i domicillandet", og ikke om en udenlandsk organisation.

Da G1’s pensionsfond netop er et “retssubjekt i Y1-land, der er lovligt bestående i henhold til lovgivningen" i Y1-land, så bør G1’s pensionsfond netop betragtes som et selvstændigt retssubjekt i Danmark.

Spørgsmål 3:
Er min G1 pension skattefri i Danmark, da den har karakteristika af en dansk pensionsordning og samtidig er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land, fordi G1 er en organisation som både driver forskning og pensionsfond og G1 er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land?

G1’s pensionsfond er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land. G1 er en organisation, som driver både forskning og pensionsfond, hvilket er parallelt til pensionsfonden i EU, hvilket ses af Den Europæiske Kommissions rapport af den 7. februar 2012, hvori der står følgende:

“The Pension Scheme of Officials and Other Servants of the European Union (hereinafter ‘the PSEO’) functions as a notional fund with defined benefits. Although there is no actual investment fund, it is considered that the amount which would have been collected by such a fund is reflected in the pension liability guaranteed by Article 83 of the Staff Regulations"

Både EU og G1 driver således en pensionsfond. G1 har rigtige penge i deres pensionsfond og investeringerne i denne pensionsfond er overladt til et investeringsselskab. Det er G1’s ansatte og pensionister, som har ret til pengene i fonden. EU har kun en virtuel pensionsfond.

Da EU har ret til at drive en pensionsfond - og en tillægspensions fond - må G1 også have denne ret.

Jeg henviser igen til Den juridiske vejledning afsnit C.B.2.15.2 hvoraf det fremgår, at det er almindeligt anerkendt, at et udenlandsk retssubjekt, der er lovligt bestående i henhold til lovgivningen i domicillandet, betragtes som selvstændigt i civilretlig henseende i Danmark.

Desuden mener jeg fortsat, at G1’s pensionsfond har karakteristika som en dansk pensionsfond.

Spørgsmål 4:

Er ⅓ af min G1 pension skattefri i Danmark, da der allerede er betalt skat af denne ⅓?

Denne ⅓ er frie midler, dvs. der er allerede betalt skat af mine bidrag, og G1’s ansatte er tvunget til at tilhøre denne pensionsfond, som en del af ansættelsen hos G1.

Jeg mener, at der skal være skattefrihed for denne ⅓, da andre personer har fået skattefrihed for denne ⅓. F.eks. et tidligere medlem af Europa Parlamentet “NN" som modtager pension fra en frivillig tillægspensionsordning som ikke er under EU parlamentets regel om skattefrihed i Danmark. NN betaler ikke skat af ⅓ af pensionsudbetalingerne fordi han selv har indbetalt ⅓ af bidragene til pensionsfonden, og denne ⅓ var tidligere beskattet af EU.

Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.3.3, at Den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmer af Europa-Parlamentet er etableret til fordel for medlemmerne. Derudover modtager ordningen bidrag til fonden fra Europa-Parlamentets og fra dets medlemmer. Dette svarer til G1’s pensionsfond, da den ligeledes modtager bidrag fra G1 og fra medlemmerne. Forskellen er dog, at G1’s pensionsordning er tvungen.

Derudover forvalter begge pensionsfonde deres formue og begge pensionsfonde udbetaler pension til deres medlemmer.

Da NN ikke betaler skat af ⅓ af sin tillægspension, mener jeg, at jeg heller ikke bør betale skat af ⅓ af G1’s pensionsordning.

Jeg mener, at ⅓ af indbetalingerne til G1 pensionen bør være skattefri, fordi mine indbetalinger var tvungne, mens NN’s var frivillige.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at pensionen fra G1 er skattefri, da der allerede er betalt intern skat af pensionen. Derfor mener spørger ikke, at der skal betales yderligere dansk skat af den udbetalte pension.

Spørger har sendt en mail til G1 for at afklare, om der var betalt intern skat af G1’s bidrag til pensionsfonden.

G1 har dog ikke besvaret dette spørgsmål. Spørger mener derfor, at Skattestyrelsen må bruge det svar, som de finder mest korrekt.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at pensionen fra G1 er skattefri, såfremt der vælges beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A ved tilflytning til Danmark.

Begrundelse

Sagen omhandler, hvorvidt en pension fra G1 er skattefri. G1 er en mellemstatslig organisation, som blev oprettet af en række medlemslande i år xxxx.

I december 201x indgik G1 en aftale med G2 vedrørende optagelsen af G2’s personale i G1’s pensionsfond. Bestemmelserne i G1’s pensionsfonds "Rules of the pension fund" vedrører således både G1´s medarbejdere samt de medarbejdere fra G2, som er optaget i fonden i henhold til aftalen mellem G1 og G2.

Spørger har arbejdet for G1 fra 198x til 201x, og har i hele ansættelsesperioden været bosiddende i Y2-land. Spørger er flyttet tilbage til Danmark i slutningen af december 2018).

Det skal vurderes, om der er tale om en pensionskasseordning, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 3.

Ved en overgangsregel i lov nr. 429 af 26. juni 1998, § 6, stk. 12, som er indsat ved lov nr. 1388 af 20. december 2004, § 5, nr. 2, fik personer, der har en udenlandsk pensionsordning, mulighed for at vælge, at deres pensionsordning skulle beskattes efter pensionsbeskatningslovens § 53 A i stedet for statsskattelovens §§ 4 og 5. Såfremt pensionsordningen opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens § 53 A, kan personer med en udenlandsk pensionsordning således vælge, at den skal beskattes efter denne bestemmelse.

Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.5, at personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, og som bliver fuld skattepligtig til Danmark, skal beslutte sig for valg af beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A i forbindelse med deres skattepligts indtræden.

Personer som bliver fuld skattepligtige til Danmark skal indsende "Erklæring L" for at få pensionsordningen omfattet af § 53 A. Spørger har indsendt "Erklæring L" rettidigt, hvorfor denne betingelse er opfyldt.

Af Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.3.2.4 fremgår det, at pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 3, omfatter pensionskasseordninger, som ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapital 1, og hvor der ikke har været fradrags-/bortseelsesret for indbetalingerne til pensionskassen.

Det fremgår endvidere af Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.3.2.4, at pensionsbeskatningslovens § 53 A antages at omfatte enhver kasse, fond eller lignende, som modtager indskud med det formål at udbetale pensionsydelser. Indskuddene skal være afsondret fra medlemmernes formuesfære. Bestemmelsen omfatter pensionskasseordninger, hvad enten de er oprettet i Danmark eller i udlandet.

Pensionsbegrebet er desuden defineret i afgørelsen SKM2013.83.SR.

I SKM2013.83.SR påtænkte Spørgeren at flytte til Danmark, og ønskede inden da svar på, hvordan de indbetalinger Spørgers arbejdsgiver, Q UK Limiteds, havde foretaget til Person B Family Trust ville blive behandlet skattemæssigt.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Person B Family Trust var en livsforsikring, pensionskasseordning, syge- eller ulykkesforsikring, eller udenlandsk penge- eller kreditinstitut ordning, og trusten var derfor ikke omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 B.

Skatterådet fandt derimod, at formuen og indkomsten i "Person B Family Trust", måtte anses for tilhørende Spørgeren, og at den pågældende pensionsordning må anses for sidestillet med en form for opsparing/privat hensættelse hørende under Spørgers formuesfære. Trusten skulle i skattemæssig henseende anses som en transparent enhed for Spørgeren, og trustens løbende indkomst samt kapitalgevinster og tab af trustens aktiver og passiver skulle beskattes hos Spørgeren. I afgørelsen fastslår Skatterådet, at begrebet "pensionskasseordning" indebærer, at der skatteretligt skal være tale om en selvstændig juridisk enhed, og at enheden skal være udskilt fra stifterens formue.

Som det fremgår af SKM2013.83.SR, skal der være tale om en selvstændig juridisk enhed, og enheden skal være udskilt fra stifterens formue, før der kan siges at være tale om en pensionskasseordning i skatteretlig henseende.

I SKM2019.485.BR blev det vurderet, hvorvidt en pensionsordning kunne anses som en pensionskasseordning og dermed være omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

I SKM2019.485.BR blev en pension fra et udenlandsk selskab ikke anset for omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, hvorfor der skulle ske beskatning efter statsskattelovens § 4 litra c ved udbetaling til en tidligere ansat i virksomheden, der var fuldt skattepligtig til Danmark. Pensionen var ikke omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, da der ikke var tale om en selvstændig juridisk enhed og fordi pensionskassen ikke var adskilt fra virksomhedens øvrige aktiviteter da virksomheden selv indestod for og foretog udbetaling af pensionsmidlerne til de berettigede.

Fra SKM2019.485.BR kan det således udledes, at det er en væsentlig faktor, at midlerne i pensionsfonden er adskilt fra virksomheden

Af Den juridiske vejledning afsnit C.D.9.1.3.1 fremgår det desuden, at der i fondslovens § 1, stk. 2 findes en definition af begrebet "fond". Ved en "fond" forstås hermed en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue.

I denne sag er der tale om en pensionsordning fra G1.

Af  G1’s pensionsfonds "Rules of the pension fund" section L1, article L2, fremgår følgende:

“1. The assets of the Fund shall be held separately from those of G1 and shall be used solely for the purpose of the Fund as defined in Article L3 of the Rules (“insure its members and beneficiaries as well as the members of their families against the economic consequences of the disability and old age of its members and of the death of its members and beneficiaries.")

2. Neither G1 nor G2 shall reclaim, borrow, pledge, mortgage or impose a lien upon the assets of the Fund".

Som det fremgår af "Rules of the pension fund", holdes fondens aktiver adskilt fra G1’s aktiver og hverken G1 eller G2 må tilbagebetale, låne eller pantsætte aktiverne i fonden.

I tilfælde af opløsning af G1, vil der blive oprettet et institut i henhold til Y1-lands lov, for at garantere de rettigheder, som medlemmerne af pensionsfonden har erhvervet, vil blive opretholdt. Midlerne vil således fortsat være holdt adskilt fra G1, jf. Rules of the pension fund" section L1, article L2 (“In the event of dissolution of G1, its Council will, without prejudice to other systems providing equivalent guarantees, set up a Foundation under Y1-lands law to succeed the Fund in order to guarntee the rights acquired as at the date of dissolution and will implement any steps for integration into national social security systems of the Member states guaranteeing such equivalence").

Derudover består bestyrelsen af både personer, som er udpeget af rådet for G1 (som er det øverste tilsynsorgan for fonden), et medlem af ledelsen i G2, to medlemmer, som er ansat i G1, to medlemmer, som er ansat i G2 samt to faglige medlemmer. Der er således tale om en selvstændig ledelse.

Ud fra ovenstående kan det således udledes, at pensionsfonden er en selvstændig juridisk enhed, som er udskilt fra stifterens formue.

Spørgsmålet er herefter, om Spørger har haft fradrags- eller bortseelsesret for henholdsvis Spørgers egne indbetalingerne til pensionsordningen og G1’s indbetalinger til pensionsordningen.

Pensionsudbetalinger, som hidrører fra Spørgers egne pensionsindbetalinger:

Spørger har med henvisning til sine lønsedler anført, at der ikke har været bortseelses- eller fradragsret for Spørgers pensionsindbetalinger til pensionsordningen, da det af lønsedlerne fremgår, at der allerede er betalt intern skat af den månedlige løn.

Hjemmelen for opkrævning af den interne skat fremgår af bekendtgørelse nr. xx af protokol af dd.mm.åå om rettigheder og immuniteter for G1 artikel L7. Heraf fremgår det, at løn, som organisationen udbetaler til sine embedsmænd og generaldirektør, beskattes til fordel for organisationen.

Som det fremgår af bekendtgørelsen, pålægger G1 sine ansatte en intern beskatning. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det må have formodningen for sig, at denne beskatning er pligtmæssig.

Henset til det faktum, at Danmark har indgået en aftale mellem G1 og Danmark (bekendtgørelse nr. xx af protokol af dd.mm.åå, hvor Danmark har givet G1 kompetence til at pålægge sine ansatte en intern beskatning, er det Skattestyrelsens vurdering, at den interne beskatning må anses for at udgøre en skat i skattelovgivningens forstand. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger har haft en skattepligtig indkomst i udlandet, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt.

Skatterådet har desuden i SKM2016.62.SR præciseret, at pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, 1. pkt., omfatter bortseelses- eller fradragsret ved opgørelsen af alle former for grundlag for opkrævning af indkomstskat, og uanset om det retssubjekt, der er berettiget til at foretage opkrævningen af skatten, er en international organisation.

I SKM2016.62.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at udbetalinger fra FNs Pensionsfond (The United Nations Joint Staff Pension Fund) var skattefrie, idet den del af udbetalingerne, der svarer til de indbetalinger, som spørgeren har haft bortseelsesret for i beregningsgrundlaget for staff assessment (intern FN-skat), er skattepligtig, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Det skal bemærkes, at afgørelsen SKM2016.62.SR er blevet påklaget til Landsskatteretten, som har truffet afgørelsen i sagen SKM2018.363.LSR.

I SKM2018.363 finder Landsskatteretten, at det er godtgjort, at klageren ikke har betalt "staff assessment" af sin indkomst, hvorfor pensionsindbetalingerne ikke er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

I afgørelsen SKM2018.363.LSR tog Landsskatteretten ikke stilling til, om "staff assessment" kan sidestilles med en skat, og om der i givet fald vil være bortseelses- eller fradragsret for hele eller en del af indbetalingerne til pensionsordningen. Landsskatteretten tog således ikke stilling til, om pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5 finder anvendelse i tilfælde, hvor der faktisk er sket betaling af "staff assessment".

Det afgørende for vurdering af, om Spørger er indkomstskattepligtig af pensionsudbetalingerne, er dog fortsat, om Spørger har haft bortseelses- eller fradragsret for pensionsindbetalingerne til pensionsordningen.

Af lønsedlen fra november 2xxx fremgår det, at Spørgers månedlige løn (inkl. tillæg for leveomkostninger og familietillæg) udgør 18.429,00 (valuta). Af den månedlige løn bliver der herefter trukket 3.018,00 (valuta) til pension (eget bidrag), sygeforsikring og livsforsikring. Spørger får således udbetalt 15.411,00 (valuta) om måneden.

Det fremgår ligeledes af lønsedlen fra november 2xxx, at der allerede er betalt intern skat af den månedlige løn.

Af lønsedlen fremgår det ikke, hvor meget G1 har indbetalt til pensionsordningen. Spørgers indbetaling til pensionsordningen udgør i alt 2.199,00 (valuta) og hidrører fra Spørgers nettoløn.

Det er på baggrund af ovenstående Skattestyrelsens vurdering, at der er betalt intern skat af de midler, som Spørger selv har brugt til at indbetale på sin pensionsordning. Spørger har derfor ikke haft bortseelsesret eller fradragsret for sin egen andel af pensionsindbetalingerne.

Spørger er således ikke indkomstskattepligtig af den del af pensionsindbetalingerne, som krone-for-krone svarer til de pensionsindbetalinger, som Spørger selv har betalt og ikke har haft bortseelsesret eller fradragsret for, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Pensionsudbetalinger, som hidrører fra G1’s pensionsindbetalinger:

Det fremgår af G1’s pensionsfonds "Rules of the pension fund" L4, section L5, article L6, at den ansatte betaler 11,33 % og H betaler 22,67 % i pensionsbidrag til pensionsfonden. Det fremgår dog ikke, hvorvidt disse beløb er før eller efter der er trukket skat.

Af lønsedlen fremgår kun Spørgers egen indbetaling og dermed ikke G1’s indbetaling til pensionsordningen. Man kan således se, at der er betalt intern skat af de midler, som Spørger har brugt til at indbetale til pensionsordningen.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag 2007-11-28 nr. 9 (forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love), at der foreligger en formodning for, at der har været fradrags- eller bortseelsesret for alle indbetalinger til pensionsordninger under pensionsbeskatningslovens § 53 A. Det er derfor op til indehaveren af pensionsordningen at dokumentere, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Dette gælder også, selvom indbetalingerne ligger langt tilbage i tid og det derfor kan være vanskeligt at fremskaffe dokumentationen.

Som nævnt ovenfor fremgår kun Spørgers egen indbetaling til pensionsordningen af Spørgers lønseddel. Spørger har rettet henvendelse til G1 for at få afklaret, hvorvidt Spørger også har betalt skat af G1 indbetalinger til pensionsordningen. G1 har dog ikke svaret på dette.

Skattestyrelsen har således ikke modtaget dokumentation for, at Spørger ikke har haft fradrags- eller bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordningen, hvorfor det må antages at dette ikke er tilfældet, jf. bemærkningerne til lovforslag 2007-11-28 nr. 9.

Som det er beskrevet tidligere i nærværende sag, skal udbetalingerne beskattes såfremt der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne til pensionsordningen.

Af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5, fremgår det, at indbetalinger på pensionsordningen, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet, skal beskattes ved udbetalingen.

I nærværende sag er der en formodning for, at der har været fradrags- eller bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordning. Spørger vil således være indkomstskattepligtig af den del af pensionsudbetalingerne, som krone-for-krone svarer til de pensionsindbetalinger, som Spørgers arbejdsgiver har indbetalt, og som Spørger har haft fradrags- eller bortseelsesret for, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Udbetalingerne fra Spørgers pensionsordning, som vedrører den del som Spørgers arbejdsgiver har indbetalt på ordningen, er således ikke skattefrie.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Under forudsætning af, at der er svaret "Nej" til spørgsmål 1, ønskes det bekræftet, at pensionen fra G1 er skattefri i Danmark, da den har karakteristika af en dansk pensionsordning og samtidig er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land.

Begrundelse

Bortfalder, se spørgsmål 1.

Spørgsmål 3

Under forudsætning af, at der er svaret "Nej" til spørgsmål 1 og 2, ønskes det bekræftet, at pensionen fra G1 er skattefri i Danmark, da den har karakteristika af en dansk pensionsordning og samtidig er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land, fordi G1 er en organisation som både driver forskning og pensionsfond og G1 er en selvstændig juridisk enhed i Y1-land.

Begrundelse

Bortfalder, se spørgsmål 1.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at 1/3 af pensionen fra G1 er skattefri i Danmark, da der allerede er betalt skat af denne 1/3.

Begrundelse

Det skal i nærværende spørgsmål vurderes, hvorvidt ca. 1/3 af pensionsudbetalingerne fra Spørgers pensionsordning fra G1 er skattefri, da Spørger ikke har haft fradrags- eller bortseelsesret for den del af indbetalingerne, som Spørger selv har foretaget.

Det fremgår af G1’s pensionsfonds "Rules of the pension fund" chapter L4, section L5, article L6. at den ansatte betaler 11,33 % og G1 betaler 22,67 % i pensionsbidrag til pensionsfonden.

Dog er det ikke oplyst, hvorvidt disse beløb er før eller efter der er trukket skat.

Som det fremgår ovenfor af spørgsmål 1, er det afgørende for vurderingen af, om Spørger er indkomstskattepligtig af pensionsudbetalingerne, om Spørger har haft bortseelses- eller fradragsret for pensionsindbetalingerne til pensionsordningen.

Af Spørgers lønseddel fremgår det, at der allerede er betalt intern skat af den månedlige løn samt at Spørgers indbetaling til pensionsordningen udgør i alt 2.199,00 (valuta) og hidrører fra Spørgers nettoløn.

Det er på baggrund af ovenstående Skattestyrelsens vurdering, at der er betalt intern skat af de midler, som Spørger selv har brugt til at indbetale på sin pensionsordning. Spørger har derfor ikke haft bortseelsesret eller fradragsret for sin egen andel af pensionsindbetalingerne, hvilket svarer til ca. 1/3 af pensionen fra G1.

Spørger er således ikke indkomstskattepligtig af den del af pensionsindbetalingerne, som krone-for-krone svarer til de pensionsindbetalinger, som Spørger selv har betalt og ikke har haft bortseelsesret eller fradragsret for, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja"

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2015-09-03 nr. 1088 om beskatningen af pensionsordninger m.v., pensionsbeskatningsloven.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A:

Reglerne i stk. 2-5 gælder for

 1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
 2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
 3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,
 4. pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
 5. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede,
 6. livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring el.lign., som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension,
 7. pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,
 8. pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og
 9. pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

(…)

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.

(…)

Lov nr. 1388 af 20. december 2004 lov om ændring af forskellige skattelove

§ 2:

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 30. september 2003, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 457 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

(…)

3. I § 53 A, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6. livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring eller lignende, som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension.«

Bekendtgørelse nr. xxx af protokol af dd.mm.åå om rettigheder og immuniteter for G1:

Artikel L7

(…)

Løn og honorarer, som organisationen udbetaler til sine embedsmænd og sin generaldirektør, beskattes til fordel for organisationen på de betingelser og efter den fremgangsmåde, som fastsættes af organisationens råd. Disse lønninger og honorarer er fritaget for national indkomstskat.

(…)

Forarbejder

Bemærkninger til L9 2007/2, §1 nr. 35 (Vedtaget som Lov nr. 1534 af 19. december 2007, §1 nr. 38)

Som følge af, at området for ordninger, der omfattes af lovens § 53 A, udvides til også at omfatte pensionsordninger, som har været godkendt af SKAT efter lovens § 15 D, er det nødvendigt, at der i lovens § 53 A skabes hjemmel til beskatning af udbetalinger fra sådanne pensionsordninger. Den foreslåede bestemmelse i stk. 5 fører til, at den del af udbetalingen fra en pensionsordning, som der er opnået hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for enten i Danmark eller i udlandet, skal beskattes på udbetalingstidspunktet.

(…)

Efter den gældende bestemmelse i lovens § 53 B, stk. 6, 2. pkt., medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet efter, at efterlønsalderen er nået, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Det foreslås, at denne lempelige beskatning også skal finde anvendelse for udbetalinger, der sker efter den foreslåede bestemmelse i lovens § 53 A, stk. 5. Der foreligger en formodning for, at der har været enten fradragsret eller bortseelsesret for alle indbetalinger til pensionsordningen. Det er således op til indehaveren af pensionsordningen at dokumentere eller sandsynliggøre, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. Dette gælder også, hvor indbetalingerne ligger langt tilbage i tid, hvor det kan være vanskeligt for indehaveren at fremskaffe dokumentationen, som for eksempel en erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder.

Det er kun den del af udbetalingen, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen har foretaget, og som der har været fradrag for enten her eller i udlandet, som skal beskattes. Det vil sige, at den del af udbetalingen, der svarer til indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen har foretaget, og som der ikke har været fradrag for enten her eller i udlandet, ikke skal beskattes.

(…)

Praksis

SKM2019.485.BR:

Pensionsudbetalinger fra Spørgers tidligere arbejdsgiver var ikke omfattet af beskatningsreglerne i pensionsbeskatningslovens § 53, stk. 2-5, da pensionsordningen ikke kunne anses for en "pensionskasseordning" eller for en "pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter" som omhandlet i bestemmelsens stk. 1, nr. 3 og nr. 7.

SKM2018.363.LSR:

Klager havde ved en erklæring fra WHO godtgjort, at han ikke havde betalt "staff assessment" af sin indkomst under sin ansættelse i WHO. Landsskatteretten havde derfor ikke grundlag for at tage stilling til, om "staff assessment" kan sidestilles med en skat, og om der i givet fald var bortseelses- eller fradragsret for hele eller en del af indbetalingerne til en pensionsordning ved opgørelsen heraf, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Udbetalingerne kunne derfor ikke anses for skattepligtige i Danmark efter denne bestemmelse. Landsskatteretten præciserede, at man ikke havde taget stilling til, om pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5 fandt anvendelse i tilfælde, hvor der faktisk skete betaling af "staff assessment".

SKM2016.62.SR:

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetalinger fra FNs Pensionsfond (The United Nations Joint Staff Pension Fund) var skattefrie, idet den del af udbetalingerne, der svarer til de indbetalinger, som spørgeren har haft bortseelsesret for i beregningsgrundlaget for staff assessment (intern FN-skat), er skattepligtig, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Skatterådet fandt desuden, at afgørelsen i SKM2013.250.SR. samt den ændring i Den juridiske vejledning 2013-2 afsnitC.A.10.4.3.7, der er en konsekvens heraf, ikke er en praksisændring, fordi der ikke tidligere har været taget stilling til den skattemæssige kvalifikation af staff assessment i relation til pensionsbeskatningslovens § 53 A og der derfor ikke har foreligget en praksis. Der er først etableret en praksis herom ved SKM2013.250.SR.

SKM2013.83.SR:

Spørger ønskede at vide, hvordan Arbejdsgiver Q UK Limiteds indbetaling til Person B Family Trust ville blive behandlet ved spørgers flytning til Danmark.

Skatterådet fandt, at formuen og indkomsten i "Person B Family Trust", måtte anses for tilhørende spørgeren. Den pågældende pensionsordning ansås for sidestillet med en form for opsparing hørende under spørgers formuesfære. Trusten skulle således i skattemæssig henseende anses som en transparent enhed for spørgeren, hvorfor det kunne bekræftes, at udbetalinger fra ordningen var skattefrie for Person B, hvis han var bosat i Danmark på udbetalingstidspunktet, samt at han ville blive omfattet af kildeskattelovens § 9.

Den juridiske vejledning 2019-2 C.A.10.4.2.3.2.4, Pensionskasseordning, der ikke opfylder betingelserne for fradragsret/bortseelsesret for præmier og bidrag (PBL § 53 A, stk. 1, nr. 3):

(…)

Hvornår er en pensionskasse omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 3?

PBL § 53 A, stk. 1, nr. 3, omfatter pensionskasseordninger, der ikke er omfattet af PBL kapitel 1. Betingelserne for at være omfattet af reglerne om fradrags-/bortseelsesret for indbetaling af bidrag til en pensionskasseordning i PBL kapitel 1, fremgår af PBL § 3.

Den juridiske vejledning 2019-2 C.A.10.4.2.3.2.4, Pensionskasseordning, der ikke opfylder betingelserne for fradragsret/bortseelsesret for præmier og bidrag (PBL § 53 A, stk. 1, nr. 3):

(…)

Hvad er en pensionskasse omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 3?

(…)

Pensionskasseordninger, der var oprettet i udlandet, var derfor ikke omfattet af PBL § 50, men af statsskattelovens regler. Henvisning til § 3 i PBL er nu udgået i § 53 A. Bestemmelsen antages derfor at omfatte enhver kasse, fond eller lignende, der modtager indskud med det formål at udbetale pensionsydelser. Indskuddene skal være afsondret fra de berettigede medlemmers formuesfære, og der skal være udstedt et sæt vedtægter, der fastsætter reglerne for udbetaling af pensionsydelserne. Det afgøres altså konkret, hvorvidt pensionskassen er omfattet af bestemmelsen eller ej.

Reglen omfatter alle pensionskasseordninger, hvad enten de er oprettet i Danmark eller i udlandet.

(…)

Den juridiske vejledning 2019-2 C.A.10.4.2.5, Valg af beskatning efter PBL § 53 A eller § 53 B for forsikrings- og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992:

(…)

Tilflyttere:

Personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, og som flytter til landet med en forsikrings-/pensionsordning, der er oprettet før den 18. februar 1992, skal beslutte sig for valg af beskatning efter PBL § 53 A eller 53 B i forbindelse med deres skattepligts indtræden.

(…)

Den juridiske vejledning 2019-2 C.D.9.1.3.1, Ikke erhvervsdrivende fonde:

(…)

Hvad er en fond?

Med vedtagelsen af lov nr. 734 af 25. juni 2014 indeholder FL § 1, stk. 2 en definition af begrebet "fond", hvormed forstås en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, og hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue.

(…)

Spørgsmål 4

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2015-09-03 nr. 1088 om beskatningen af pensionsordninger m.v., pensionsbeskatningsloven.

Pensionsbeskatningslovens § 53 A:

Reglerne i stk. 2-5 gælder for

 1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
 2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
 3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,
 4. pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
 5. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede,
 6. livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring el.lign., som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension,
 7. pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,
 8. pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og
 9. pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

(…)

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.

(…)