Dato for udgivelse
01 maj 2020 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 apr 2020 09:24
SKM-nummer
SKM2020.177.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0990426
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Genoptagelse, ændring, afskrivningssats, berigtigelse, revisor, indtastningsfejl
Resumé

Landsskatteretten fandt, at det på selvangivelsestidspunktet utvivlsomt havde været klagerens hensigt, at overskud af virksomhed skulle selvangives på grundlag af klagerens revisors opgørelse af virksomhedens skattemæssige resultat for indkomståret 2015. Landsskatteretten fandt det derfor godtgjort, at klagerens revisor begik en klar fejl, da han indtastede overskud af virksomhed i selvangivelsens felt 111 på grundlag af virksomhedens driftsøkonomiske regnskab. Denne fejl kunne ikke anses for bindende for klageren, og sagen rejste derfor ikke spørgsmål om et selvangivelsesomvalg vedrørende afskrivninger, men om at berigtige den fejl, som revisoren begik. Bestemmelsen i afskrivningslovens § 52 om ændring af den selvangivne afskrivningssats fandt derfor ikke anvendelse. Sagen skulle derfor afgøres efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, om ordinær genoptagelse, og her fandt Landsskatteretten, at SKATs ansættelse af klagerens indkomst for indkomståret 2015 hvilede på forkerte oplysninger, og at klageren derfor havde krav på genoptagelse, således at fejlen kunne blive berigtiget.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2

Afskrivningslovens § 17, § 52, stk. 1-2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2, afsnit A.A.8.2.1.2.2

SKAT har givet afslag på ændring af afskrivningssats for indkomståret 2015 i henhold til afskrivningslovens § 52.

Klageren har nedlagt påstand om, at Skattestyrelsen skal genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2015.

Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2015 i henhold til reglerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Faktiske oplysninger

Klageren driver virksomheden H1 med CVR-nr. […]. Virksomheden blev startet den 1. oktober 1979 og er registreret med branchekode 464620 "Engroshandel med læge- og hospitalsartikler".

SKAT har oplyst, at klageren den 27. juni 2017 har anmodet om, at det selvangivne virksomhedsresultat på 300.841 kr. nedsættes til 262.639 kr. Anmodningen blev begrundet således:

"…

Der er fejlagtigt selvangivet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige overskud, hvor der ikke er afskrevet skattemæssigt på ejendommen.

Fejlen i felt 111 er således udelukkende en indtastningsfejl. Der blev indtastet kr. 300.841 (det regnskabsmæssige overskud), der skulle have været indtastet kr. 262.639 (det skattemæssige overskud) jf. bilag 1. Der er således udelukkende tale om at korrigere en objektiv indtastningsfejl.

…"

Revisorens skattemæssige korrektioner vedrørende overskud af virksomhed (felt 111) kan opstilles således:

Resultat før renter, jf. det driftsøkonomiske regnskab

300.841 kr.

Revisorens skattemæssige korrektioner:

Tilbageførte regnskabsmæssige afskrivninger

+67.252 kr.

Værdi af fri telefon

+2.600 kr.

Ikke fradragsberettigede bøder og gebyrer

+2.111 kr.

Ikke fradragsberettigede andel af repræsentation

+530 kr.

Skattemæssige afskrivninger vedrørende bygninger

-43.443 kr.

Skattemæssige afskrivninger vedrørende driftsmidler

-67.252 kr.

Overskud af virksomhed (felt 111)

262.639 kr.

Ved indsendelsen af selvangivelsen blev der desuden indtastet regnskabsoplysninger, herunder blev følgende beløb vedrørende skattemæssige afskrivninger indtastet:

Rubrik 351 (skattemæssige afskrivninger vedrørende bygninger)

43.443 kr.

Rubrik 354 (skattemæssige afskrivninger vedrørende driftsmidler)

67.252 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet genoptagelsesanmodningen.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

"…

Ændring af afskrivningssatser skal foretages inden for fristen i afskrivningslovens § 52, stk. 1. Ændringer senere end tre måneder efter selvangivelsesfristen kan godkendes hvis betingelserne i bekendtgørelse nr. 1287 af 13. december 2005 er opfyldt.

Du har med anmodning den 27. juni 2017 ændret virksomhedens resultat, herunder afskrivninger i virksomheden, hvilket er senere end tre måneder efter selvangivelsesfristen for det pågældende indkomstår.

Der er ikke foretaget ændring (positiv) af din indkomstansættelse for indkomståret, der begrunder en ændring af afskrivningssatsen. Anmodning om ændring af afskrivningssatsen skal derfor behandles efter § 3, stk. 1, 1. punktum i bekendtgørelse nr. 1287 af 13. december 2005, jf. afskrivningslovens § 52, stk. 2.

Der er med din anmodning ikke fremlagt oplysninger, der taler for, at der skulle foreligge særlige omstændigheder eller andre forhold omfattet af bekendtgørelsens § 3. Fejl (objektiv indtastningsfejl) og forglemmelser er ikke forhold, der er omfattet af særlige omstændigheder i bestemmelsen.

Det forhold, at der ikke tidligere er afskrevet fuldt ud på ejendomme, gør ikke, at ikke-fortaget afskrivninger fortabes. Du vil i efterfølgende indkomstår, inden for rammerne i afskrivningsloven, kunne foretage skattemæssige afskrivninger på ejendommen.

Der henvises til Østre Landsrets dom, SKM2004.86.ØLR, hvor fejl hos revisor [eller virksomhedsindehaver] ikke kunne medføre tilladelse til efterfølgende afskrivninger efter afskrivningslovens § 52.

Da betingelserne i § 3, stk. 1, 1. punktum i den anførte bekendtgørelse, således ikke er opfyldt, vurderer SKAT, at der ikke kan gives tilladelse til ændring af afskrivningssatsen, således at resultat af virksomhed for indkomståret fortsat udgør til 300.841 kr.

…"

Klagerens opfattelse

Klageren har fremsat påstand om, at overskud af virksomhed (selvangivelsens felt 111) nedsættes fra 300.841 kr. til 262.639 kr. for indkomståret 2015.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende: 

"…

Felt 111 blev fejlagtigt udfyldt med beløbet kr. 300.841 ved indtastningen af selvangivelsen for 2015. Tallet i rubrik 111 skulle have været kr. 262.639. Fejlen skyldes derfor udelukkende en indtastningsfejl (fejl 40), fra vores side.

Der er ligeledes konstateret en indtastningsfejl i rubrik 325. Der er indtastet kr. 300.841, hvor der skulle have været indtastet kr. 368.093. Denne fejl har dog ingen indkomstmæssige konsekvenser, hvorfor vi ikke har anmodet om at få ændret denne rubrik.

SKAT har i sin begrundelse for ikke at ville ændre det selvangivne beløb i rubrik 111, skrevet at de skattemæssige afskrivninger ikke kan ændres på nuværende tidspunkt. Men vi ønsker ikke at ændre de selvangivne skattemæssige afskrivninger, de er alle korrekt selvangivet, jf. nedenfor.

Der er i vedlagte bilag 1, der med udgangspunkt i de oprindeligt selvangivne tal, dokumenteret at det korrekte tal i rubrik 111 er kr. 262.639.

Alle tal er derfor selvangivet korrekt, med undtagelse af felt 111 og rubrik 325.

De selvangivne skattemæssige afskrivninger fremgår af:

rubrik 351

kr. 43.443

rubrik 354

kr. 67.262

 (tal fra oplysninger om opgørelse af skattepligtig indkomst i R75)

Af vedlagte bilag 1, fremgår det, at det korrekte skattemæssige overskud før renter er kr. 262.639, da tallet kan beregnes/sandsynliggøres med udgangspunkt i de selvangivne rubrikker, når der bortses fra de permanente afvigelser på samlet kr. 2.641 (kr. 2.111 + kr. 530), som ikke umiddelbart fremgår nogen steder på selvangivelsen.

Problemstillingen er derfor udelukkende det forhold om vi kan få lov til af ændre en objektiv indtastningsfejl af felt 111, som er sket ved den fysiske indtastning af selvangivelsen på www.skat.

Umiddelbart undrer det mig, at det ikke er muligt, da jeg i flere tilfælde har ændret det selvangive indkomst efterfølgende (objektive indtastningsfejl), uden bemærkninger fra SKATs side, når det har vist sig at det oprindeligt indtastede beløb var forkert. Det gælder både forhøjelser og reduktioner af den selvangivne indkomst. Det vil også være ulogisk, såfremt det ikke var muligt, da det vel er i alles interesse, at det altid er det korrekte beløb som beskattes hos skatteyder.

Bilag vedlagt klagen:

"…

Bilag 1. Korrektion af indkomst for 2015

Regnskabstal for 2015 (uddrag fra årsrapporten)

Overskud før afsk. og renter

368.093

Regnskabsmæssige afsk.

-67.252

Resultat før renter

300.841

Finansielle indtægter

110.676

Finansielle udgifter

-111

Regnskabsmæssigt overskud

411.406

De selvangivne tal

DKK

rubrik

Oplysninger til regnskabet jf. R75.

Ordinært resultat før afsk. og renter

300.841

325

(Skulle have været kr. kr. 368.093, jf. ovenfor)

Regnskabsmæssige afskrivninger

-67.252

327

Renteindtægter

110.676

114

Fremgår ikke af "oplysninger fra regnskabet"

Renteudgifter

-111

117

Fremgår ikke af "oplysninger fra regnskabet"

Regnskabsmæssigt overskud (beregnet)

344.154

Difference kr. 67.252 jf. fejl i rubrik 325

Beregning af skattemæssigt resultat

Regnskabsm. overskud før renter

300.841

111

(kr. 368.093 - kr. 67.252)

Perm. Afvigelser:

Fri telefon

2.600

350

Bøder og gebyrer

2.111

Repræsentation, 75% af 707

530

306.082

Tidsmæssige afvigelser:

Tilbagef. regnskabm.

67.252

326

Afsk. Skattemæssige afskrivninger:

Afsk. ejendom

-43.443

351

Afsk driftsmidler

-67.252

345

(svarer til de regnskabsmæssige afsk.)

262.639

(det korrekte tal i rubrik 111)

Selvangivet - fejlagtigt

300.841

(det forkerte tal i rubrik 111)

Forskel

38.202

De anførte tal ud for de enkelte rubrikker svarer til hvad der oprindeligt er blevet selvangivet på www.skat, hvilket fremgår af se personlige skattemæssige oplysninger for 2015. Dvs. der er en indtastningsfejl i både rubrik 325 og 111. Fejlen i rubrik 325 har dog ingen indkomstmæssige konsekvenser.

Ovenstående selvangivne tal sandsynliggør, at der er selvangivet et forkert tal i rubrik 111. Tallet skulle have været kr. 262.639.

…"

Landsskatterettens afgørelse

Efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomstskat, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Ifølge afskrivningslovens § 17 (lovbekendtgørelse nr. 976 af 21. september 2004 med senere ændringslove) kan en bygning afskrives skattemæssigt med indtil 4 % årligt. Det fremgår desuden af afskrivningslovens § 52, stk. 1, at en skattepligtig, der har afskrevet efter denne lov, kan ændre den selvangivne afskrivningssats, når meddelelse herom er indgivet til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen. Det følger endvidere af afskrivningslovens § 52, stk. 2, at ændring af den selvangivne afskrivningssats efter udløbet af fristen i stk. 1 kræver tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udøvelse af kompetencen efter 1. pkt.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens revisor i forbindelse med indsendelsen af klagerens selvangivelse indtastede overskud af virksomhed i felt 111 på baggrund af virksomhedens driftsøkonomiske regnskab. Ved indtastningen blev der således ikke taget hensyn til opgørelsen af virksomhedens skattemæssige resultat. Den skattemæssige opgørelse omfattede korrektion for beskatning af fri telefon, ikke fradragsberettigede omkostninger samt skattemæssige bygningsafskrivninger på 43.443 kr.

Ved indsendelsen af selvangivelsen blev der desuden indtastet regnskabsoplysninger, herunder blev skattemæssige bygningsafskrivninger i felt 351 indtastet med 43.443 kr.

På den baggrund finder retten, at det på selvangivelsestidspunktet utvivlsomt har været klagerens hensigt, at overskud af virksomhed skulle selvangives på grundlag af revisors opgørelse af virksomhedens skattemæssige resultat for indkomståret 2015. Retten finder det derfor godtgjort, at klagerens revisor begik en klar fejl, da han indtastede overskud af virksomhed i selvangivelsens felt 111 på grundlag af virksomhedens driftsøkonomiske regnskab.

Revisors fejl kan efter rettens opfattelse ikke anses for bindende for klageren, og sagen rejser derfor ikke spørgsmål om et selvangivelsesomvalg vedrørende afskrivninger, men om at berigtige den fejl, som revisoren begik. Bestemmelsen i afskrivningslovens § 52 om ændring af den selvangivne afskrivningssats finder derfor ikke anvendelse.

Retten har herved henset til Højesterets dom af 17. februar 2016, offentliggjort som SKM2016.165.HR, som efter rettens opfattelse er sammenlignelig med denne sag, selvom spørgsmålet for Højesteret angik forholdet mellem selvangivelsesomvalg og reglerne om genoptagelse.

Med hensyn til spørgsmålet om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, finder retten efter det foran anførte, at SKATs ansættelse af klagerens indkomst for indkomståret 2015 hviler på forkerte oplysninger, og at klageren har krav på genoptagelse, således at fejlen kan blive berigtiget.

Landsskatteretten pålægger derfor Skattestyrelsen at genoptage klagerens skatteansættelse for indkomståret 2015.