Dato for udgivelse
17 apr 2020 12:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 mar 2020 12:08
SKM-nummer
SKM2020.162.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-3625/2019-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget + Processuelle bestemmelser
Emneord
anke, afvist, processkift, ikke, indleveret
Resumé

Appellanten havde gentaget sin påstand for byretten om, at Skatteministeriet skulle anerkende, at appellantens skatteansættelser for indkomstårene 2007 og 2008 skulle genoptages ordinært, samt at appellantens skatteansættelser for indkomstårene 2005 og 2006 skulle genoptages ekstraordinært.

Da appellantens advokat var udtrådt af sagen, pålagde landsretten i medfør af retsplejelovens § 259, stk. 2, appellanten at lade sagen udføre af en advokat, idet landsretten ikke fandt det muligt at behandle sagen på en hensigtsmæssig måde uden en sådan bistand. Parterne blev samtidig pålagt at indlevere et processkrift med bemærkninger til sagens afvisning i henhold § 368 a, stk. 1. Processkriftet blev tillagt udeblivelsesvirkning, jf. retsplejelovens § 386.

Appellanten indleverede ikke et processkrift inden for den angivne frist, og da landsretten ikke fandt, at der var grundlag for at undlade udeblivelsesvirkning, blev anken afvist, jf. retsplejelovens § 378, stk. 2, jf. § 386, stk. 1 og 5.

Skatteministeriet blev tildelt 10.000 kr. i sagsomkostninger.

Reference(r)

Retsplejelovens § 378, stk. 2, jf. § 386, stk. 1 og 5

Skatteforvaltningslovens §§ 26, stk. 2, og 27, stk. 1, nr. 8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1 A.A.8.3.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 13-0051601

Tidligere instans: SKM2019.102.BR.

Appelliste

Parter

A

mod

Skatteministeriet Departementet

(v/advokat Mikkel Isager-Sally)

Afsagt af landsretsdommerne

Bo Østergaard, Frosell og Nina Hjorth (kst.) 

Retten i Glostrup har den 13. december 2018 afsagt dom i 1. instans (sag BS1569/2016-GLO).

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at Skatteministeriet Departementet skal anerkende, at appellantens skatteansættelser for indkomståret 2007 og 2008 skal ordinært genoptages samt, at appellantens skatteansættelser for indkomstårene 2005 og 2006 skal ekstraordinært genoptages.

Indstævnte, Skatteministeriet Departementet, har påstået stadfæstelse.

A, der er meddelt advokatpålæg, har den 17. marts 2020 meddelt, at han ikke har råd til en advokat.

Landsrettens begrundelse og resultat

A har ikke senest den 13. marts 2020 indleveret processkrift som pålagt af retten den 28. februar 2020. Der er ikke grundlag for at undlade udeblivelsesvirkning, og landsretten afviser derfor anken, jf. retsplejelovens § 378, stk. 2, jf. § 386, stk. 1 og 5.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 10.000 kr. til Skatteministeriet Departementet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms.

THI KENDES FOR RET:

Denne ankesag afvises.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 10.000 kr. til Skatteministeriet Departementet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.