Dato for udgivelse
10 Mar 2020 13:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Mar 2020 13:14
SKM-nummer
SKM2020.101.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0647914
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Erhvervsbeskatning, Erhvervsmæssig virksomhed
Resumé

I styresignalet beskrives adgangen til genoptagelse på baggrund af en fejl i Den juridiske vejledning, om hvorvidt registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser kan sidestilles med registrering i danske databaser. Styresignalet indeholder herudover også en fremadrettet skærpelse af praksis for, i hvilke lande væddeløbsheste kan være registreret.

Hjemmel

Bekendtgørelse af Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten
Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Reference(r)

Statsskatteloven
Skatteforvaltningsloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.C.1.3.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit A.A.7.1.5.

1.Sammenfatning
I styresignalet beskrives adgangen til genoptagelse på baggrund af en fejl i Den juridiske vejledning, om hvorvidt registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser kan sidestilles med registrering i danske databaser. Styresignalet indeholder herudover også en fremadrettet skærpelse af praksis for, i hvilke lande væddeløbsheste kan være registreret.

2. Baggrund og problemstilling

I 2011 udsendte Skattestyrelsen (det tidligere SKAT) et styresignal SKM2011.282.SKAT om den skatte- og momsmæssig behandling af væddeløbsheste og stutterier. Baggrunden for styresignalet var, at Skatteministeriet var blevet opmærksom på, at der inden for disse områder havde været udvist unødig tilbageholdenhed med at anse den type virksomheder for erhvervsmæssig.

Af styresignalet fremgår det, at det er en af forudsætningerne for, at en virksomhed med væddeløbsheste kan anses for erhvervsmæssig, at hestene er registreret i Dansk Travsports Centralforbunds database eller Dansk Galops database.

I Ligningsvejledningen 2011-2, afsnit E.A.1.2.3.2 tog Skattestyrelsen stilling til, at registrering i et tilsvarende udenlandsk travforbund sidestilles med indregistrering i Dansk Travforbunds database eller Dansk Galops database.

Ved en fejl i forbindelse med omskrivningen af Ligningsvejledningen til Den juridiske vejledning er sætningen " Det er en forudsætning for, at en virksomhed med væddeløbsheste kan anses for erhvervsmæssig, at hestene er registreret i Dansk Travsports Centralforbunds database eller Dansk Galops database, eller der er foretaget registrering i et tilsvarende udenlandsk trav- eller galopforbunds database" ikke medtaget fuldt ud i Den juridiske vejledning fra 2013-1 og frem. I Den juridiske vejledning, afsnit C.C.1.3.2.2 henvises blot til styresignalet SKM2011.282.SKAT. I styresignalet fra 2011 er kun de danske databaser nævnt.

For at tilbageføre praksis til beskrivelsen i Ligningsvejledningen fra 2011, er dette styresignal udarbejdet. Da der fra 2013-2019 kan være borgere, der har henholdt sig til teksten i Den juridiske vejledning, indeholder styresignalet en mulighed for genoptagelse.

3. Ny praksis

Dette styresignal genopretter som udgangspunkt den retsstilling, der har været gældende, hvorefter heste, som er registreret i tilsvarende udenlandske databaser, stilles som om de er registreret i danske databaser.

Fremadrettet er det imidlertid alene heste indregistreret i tilsvarende databaser i EU/EØS, der kan sidestilles med de danske databaser. Styresignalet indebærer dermed en stramning af praksis for heste indregistreret i lande udenfor EU/EØS i forhold til formuleringen i Ligningsvejledningen 2011-2, afsnit E.A.1.2.3.2.

Denne ændring af praksis, hvorefter heste alene kan være indregistreret i databaser i EU/EØS, for at blive stillet som om de er registreret i danske databaser, vil kun have fremadrettet virkning, da det er en skærpelse af praksis.

Denne skærpelse af praksis vil ikke få betydning for virksomheder, som allerede er anset for værende erhvervsmæssige på baggrund af heste indregistreret i andre lande end EU/EØS.

Fremover vil det dog være en forudsætning for, at en virksomhed med væddeløbsheste anses for erhvervsmæssig, at hestene er registeret i Dansk Travsports Centralforbunds database eller Dansk Galops database eller en tilsvarende database i EU/EØS.

Dette styresignal ændrer ikke på de øvrige kriterier, som også skal opfyldes for, at en virksomhed med væddeløbsheste kan anses for en erhvervsmæssig virksomhed. Disse kriterier er bl.a., om virksomheden efter en teknisk-faglig vurdering kan anses for professionelt drevet og om virksomheden efter udløbet af en etableringsfase, der typisk er 5-7 år, er overskudsgivende (rentabel) eller i hvert fald på længere sigt kan forventes at blive overskudsgivende. Vurderingen af, om der foreligger erhvervsmæssig virksomhed, svarer til den vurdering, der skal foretages, når det skal vurderes, om en landbrugsejendom kan anses for at være erhvervsmæssigt drevet.

Ifølge SKM2011.282.SKAT skal der herudover også lægges vægt på, om hestene trænes af en professionel træner med a-licens, og om der benyttes kusk/jockey med professionel licens. Der ses i den forbindelse også på antallet af starter og størrelsen af indvundne præmier.

4. Genoptagelse

Da det ikke i perioden fra offentliggørelsen af Den juridiske vejledning, afsnit C.C.1.3.2.2 i 2013, og frem til 2019 har fremgået, at heste også kunne indregistreres i udlandet, er der tale om en praksisændring.  Som følge heraf er der adgang til genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27.

I denne periode kunne personer, der har læst afsnittet i Den juridiske vejledning, få det indtryk, at hestene ikke opfyldte styresignalets betingelser, hvis de var indregistreret i udlandet, hvilket var fejlagtigt. Disse personer kan derfor anmode om genoptagelse.

Om virksomheden konkret herefter kan anses for at være erhvervsmæssig, afhænger af, om virksomheden opfylder alle de betingelser som beskrevet ovenfor, som væddeløbsstalde skal opfylde, herunder om virksomheden er rentabel.

Da Skattestyrelsen ikke har oplysninger om, hvilke heste, der er indregistreret i udlandet, skal den skattepligtige selv rette henvendelse til Skattestyrelsen.

4.1 Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

Indkomståret 2016 og senere indkomstår er omfattet af reglerne for ordinær genoptagelse.

4.2 Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse, såfremt der foreligger særlige omstændigheder.

Bestemmelsen indebærer, at ændring af ansættelsen kan tillades efter en konkret vurdering af forholdende, når forholdende kan betegnes som særlige omstændigheder, og hvor det må anses for urimeligt at opretholde skatteansættelsen. Bestemmelsen tolkes restriktivt.

4.3 Skærpelse af praksis

Styresignalet indeholder også en skærpelse af praksis i forhold til udgangspunktet for administrationen af reglerne i Ligningsvejledningen i 2011, da hestene fremover alene opfylder forudsætningen om indregistrering, hvis de er indregistreret i Danmark eller i en tilsvarende database i EU/EØS.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit A.A.7.1.5, at det kun er muligt at iværksætte en skærpende praksisændring med virkning for fremtiden og efter udmelding af et passende varsel, der giver borgerne mulighed for at indrette sig efter den ændrede retstilstand.

Praksisændringen har derfor virkning 3 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal.

4.4 Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på Skattestyrelsens hjemmeside.

4.5 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Skattestyrelsen, enten elektronisk via hjemmesiden SKAT.dk eller til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr., ligesom der skal være vedlagt dokumentation. Se nedenfor.

5. Dokumentation

Anmodningen om genoptagelse skal vedlægges dokumentation for indregistrering af væddeløbshestene i en database i udlandet, som opfylder de samme kriterier, som en indregistrering i Dansk Travsports Centralforbunds database eller Dansk Galops database, samt dokumentation for at de øvrige betingelser beskrevet i SKM2011.282.SKAT er opfyldt.

6. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2020-2.

Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning 2020-2 og udløbet af reaktionsfristen, jf. ovenfor, er styresignalet ophævet.