Dato for udgivelse
27 jan 2020 15:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 jan 2020 15:12
SKM-nummer
SKM2020.37.HR
Myndighed
Højesteret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-28775/2019
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
udgift, honorar, skønsmand, bevisoptagelse, godtgørelse
Resumé

Sagen angik, hvem der efter retsplejelovens § 343, stk. 3, skulle afholde udgiften til honorar til skønsmand i forbindelse med isoleret bevisoptagelse til brug for en klagesag ved Landsskatteretten.

Skønsrekvirenterne havde forud for bevisoptagelsen modtaget tilsagn fra skattemyndighederne om fuld godtgørelse af udgifterne til bevisoptagelsen. Både byretten og siden landsretten havde med henvisning til det
meddelte tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse pålagt skattemyndighederne at betale skønsmandens honorar.

Højesteret udtalte, at udgifterne ved en bevisoptagelse efter retsplejelovens § 343, stk. 1, afholdes foreløbigt af den part, der ønsker beviset optaget, og at det derfor var skønsrekvirenterne, som foreløbigt skulle
afholde udgiften til skønsmandens honorar. Højesteret udtalte endvidere, at medmindre parterne har aftalt andet, så træffer retten efter § 343, stk. 3, bestemmelse om betaling af omkostningerne ved bevisoptagelsen,
og at der ved afgørelsen heraf skal lægges vægt på, hvem der har fået medhold ved bevisoptagelsen. Højesteret fandt, at der hverken i retsplejeloven eller i skatteforvaltningsloven er holdepunkter for, at en afgørelse om at ville yde fuld omkostningsgodtgørelse kan tillægges betydning ved afgørelsen om sagsomkostningerne ved bevisoptagelsen efter retsplejelovens § 343, stk. 3.

Højesteret fandt på denne baggrund, at der ikke var hjemmel i retsplejelovens § 343, stk. 3, til med henvisning til det meddelte tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse at pålægge skattemyndighederne at betale skønsmandens honorar i forbindelse med bevisoptagelsen til brug for klagesagen ved Landsskatteretten.

Skønsrekvirenterne skulle derfor betale skønsmandens honorar.

Reference(r)

Retsplejelovens § 343, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1 A.A.11.2.7

Redaktionelle noter

I tidligere instanser er truffet afgørelse af Retten i Herning den 8. november 2018 (BS 18-533/2017) og af Vestre Landsrets 2. afdeling den 30. januar 2019 (B-0524-18).

Ovennævnte afgørelser er ikke blevet udgivet.

Hele afgørelsen kan læses via dette link: Højesterets afgørelse