I SEL § 8 C, stk. 1, nr. 16, defineres begrebet struktureret arrangement.

Ved et struktureret arrangement forstås et arrangement, der indebærer et hybridt mismatch, hvor mismatchresultatet er prissat i vilkårene for det pågældende arrangement, eller et arrangement, der er udformet med henblik på at frembringe et hybridt mismatch, medmindre skattesubjektet eller en tilknyttet person ikke med rimelighed kunne forventes at være bekendt med det hybride mismatch og ikke får del i værdien af den skattefordel, der følger af det hybride mismatch.

Følgende omstændigheder indikerer, at der tale om et struktureret arrangement:

  • Arrangementet er udformet, eller arrangementet er en del af flere arrangementer, der er udformet, med henblik på at skabe et hybridt mismatch.
  • Arrangementet har indarbejdede betingelser, trin eller transaktioner, der anvendes med henblik på at skabe et hybridt mismatch.
  • Arrangementet er helt eller delvist markedsført som et skattefordelsarrangement, hvor hele eller dele af skattefordelen afledes af et hybridt mismatch.
  • Arrangementet er hovedsageligt markedsført til skatteydere i den jurisdiktion, hvor det hybride mismatch opstår.
  • Arrangementet indeholder funktioner, der ændrer arrangementets betingelser, herunder afkastet, i tilfælde af, at det hybride mismatch ikke længere er opnåeligt.
  • Arrangementet ville give et negativt afkast uden det hybride mismatch.

Bemærk

Hvis der opstår hybride mismatch i et struktureret arrangement, er der ikke krav om, at mismatchet sker mellem tilknyttede personer, jf. SEL § 8 C, stk. 4. Derfor er et skattesubjekt ikke omfattet af definitionen, hvis skattesubjektet ikke med rimelighed kunne forventes at være bekendt med det hybride mismatch, og at skattesubjektet ikke får del i værdien af skattefordelen. Dette skal beskytte mod, at der nægtes fradrag for deltagere i et struktureret arrangement, som hverken har kendskab til eller nyder fordel af det hybride mismatch.

Se også