I SEL § 8 C, stk. 1, nr. 9, defineres begrebet hybrid enhed.

Ved hybrid enhed forstås en enhed eller et arrangement, der betragtes som et skattepligtigt subjekt i henhold til lovgivningen i en jurisdiktion, og hvis indtægt eller udgift behandles som indtægt eller udgift for en eller flere andre personer i henhold til lovgivningen i en anden jurisdiktion.

Der er således tale om en hybrid enhed, når der er forskelle i jurisdiktionernes skattemæssige kvalifikation af en enhed. Dette vil være tilfældet, hvis den ene jurisdiktion anser enheden for at være et selvstændigt skattesubjekt, hvorimod den anden jurisdiktion anser enheden for at være skattemæssigt transparent.

Hybride enheder indgår i hybride mismatch omfattet af SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra b og e.

Se også