Indhold

Dette afsnit handler om arbejdsgiveres fradragsret for udgifter til løn under ferie mv. Desuden beskrives fradragsretten for udgifter til feriegodtgørelse, der udbetales til medarbejdere, der ikke har ret til ferie med løn.

Afsnittet indeholder

 • Regel
 • Ny ferielovgivning
 • Arbejdsgiverens skattemæssige behandling af feriepenge mv., hvor den ansatte har ret til ferie med løn
 • Feriemidler, der ikke er omfattet af ferieloven
 • Arbejdsgiverens skattemæssige behandling af feriegodtgørelse mv., hvor den ansatte ikke har ret til ferie med løn
 • Særligt om ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 (tilgodehavende feriemidler)
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Den hidtil gældende skatteretlige praksis for arbejdsgiverens fradrag for udgifter til feriepenge fremgår af Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit C.C.2.2.2.1.

Skattestyrelsen har den 19. december 2019 udsendt et styresignal, SKM2019.636.SKTST, om arbejdsgiveres skattemæssige behandling af feriepenge mv. Styresignalet er ophævet, da indholdet er indarbejdet i dette afsnit. Baggrunden for udsendelse af styresignalet var, at ferielovgivningen er ændret, idet der blandt andet indføres samtidighedsferie. Reglerne fremgår dels af den nye ferielov, dels af en ny lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Med styresignalet blev den tidligere anvendte summariske opgørelsesmetode ophævet.

Bemærk

Den lønsumsafgiftsmæssige behandling af feriepenge mv. fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit D.B.5.2.1 og D.B.5.2.3

Regel

Feriepenge og udgifter til løn under ferie mv. kan ligesom andre lønudgifter fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. SL § 6, stk. 1, litra a, og den særlige hjemmel i LL § 8 N om erhvervsmæssige lønudgifter mv.

Det samme gælder for udgifter til feriegodtgørelse, der udbetales til medarbejdere, der ikke har ret til ferie med løn.

Se også

Se også afsnittene

Ny ferielovgivning

De nye regler på ferielovgivningens område er følgende:

Loven trådte i kraft den 1. september 2020, jf. § 47. Og er ændret efterfølgende ved lov nr. 230 af 12. februar 2021.

§ 49 i lov nr. 60 af 30. januar 2018 trådte i kraft den 1. januar 2019, jf. § 47, stk. 2. Bestemmelsen vedrører ferie optjent i perioden 1. januar 2019 til den 31. august 2019 og ferie overført fra tidligere ferieår. Desuden omhandler bestemmelsen ferie optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020.

Den nye ferielov ændrer

 • optjeningstidspunktet for ferien, der fremover vil være perioden 1. september - 31. august året efter, dvs. 12 måneder,
 • afholdelsestidspunktet for ferien, der fremover vil være perioden 1. september - 31. december året efter, dvs. 16 måneder.

Der blev etableret en ordning, så lønmodtageren ikke opnåede dobbelt ferie i overgangsperioden til det nye feriesystem. Derfor er den nye ferielov suppleret af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, som har til formål at sikre lønmodtagernes krav på tilgodehavende feriemidler for denne periode.

Ferie efter ferieloven, der er optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, er indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler og kan først udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet, jf. lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 2 og § 3.

Der er ikke krav om, at arbejdsgiveren foretager samtidig indbetaling af de tilgodehavende feriemidler til fonden, og loven beskriver derfor også, hvordan der forholdes med indeksering og indbetaling af midler, der ikke er indbetalt til fonden i forbindelse med indberetningen.

Arbejdsgiverens skattemæssige behandling af feriepenge mv., hvor den ansatte har ret til ferie med løn

Arbejdsgiveres udgifter til løn under ferie mv. kan ligesom andre lønudgifter fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. SL § 6, stk. 1, litra a, og den særlige hjemmel i LL § 8 N om erhvervsmæssige lønudgifter mv.

Valg mellem 2 principper

Arbejdsgiveren kan foretage fradrag for udgifter til feriepenge efter et af to principper:

 1. Fradrag for faktisk afholdte udgifter til løn under ferie.
 2. Fradrag for faktisk afholdte udgifter til løn under ferie, og der tages desuden hensyn til stigninger og fald i feriepengeforpligtelsen. Der foretages fradrag for stigninger i forpligtelsen, og fald indtægtsføres. På denne måde fremrykkes fradraget for feriepengeforpligtelsen til optjeningsåret.

Der skal anvendes samme princip for hele indkomståret.

En arbejdsgiver, der har valgt at tage hensyn til feriepengeforpligtelsen på optjeningstidspunktet (princip 2), vil ikke senere kunne vente med at tage hensyn til feriepengene til udbetalingstidspunktet (princip 1).

En arbejdsgiver, der har anvendt princip 1, kan derimod vælge at overgå til at anvende princippet med fradragsret i optjeningsåret (princip 2). I dette tilfælde foretages der for overgangsåret både skattemæssigt fradrag for den faktisk afholdte udgift til ferie med løn og for hele feriepengeforpligtelsen ved årets udgang.

Beløbsmæssig opgørelse af det fradragsberettigede beløb

Arbejdsgiveren vil med virkning for feriepenge, der er optjent i indkomstår, hvor perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 indgår helt eller delvist, kun kunne opgøre fradraget for feriepengeforpligtelsen efter en konkret opgørelse for hver lønmodtager. Opgørelsesmetoden skal gælde for hele indkomståret.

Ændringen har virkning for indkomstår, der sluttes den 1. september 2019 eller senere.

Hvis arbejdsgiverens indkomstår er forskudt og fx begynder den 1. oktober 2018 og slutter den 30. september 2019, vil feriemidlerne således skulle opgøres konkret allerede fra den 1. oktober 2018.

Ferie afholdt på forskud

Efter aftale med arbejdsgiveren kan en lønmodtager afholde ferie, der endnu ikke er optjent. Se den nye ferielovs § 7.

Hvis lønmodtageren afholder ferie med løn, og arbejdsgiveren anvender princippet om fradrag på udbetalingstidspunktet, vil det ikke få betydning for fradragsretten for den udbetalte løn, at ferien er afholdt, før den er optjent.

Hvis arbejdsgiveren har valgt at foretage fradrag på optjeningstidspunktet, kan arbejdsgiveren foretage fradrag for den udbetalte løn, og opgørelsen af feriepengeforpligtelsen påvirkes ikke.

Ved fratræden kan arbejdsgiveren foretage modregning i den sidste lønudbetaling, hvis der er afholdt mere ferie, end der er optjent. Se ferielovens § 7.

Ferietillæg

Der gives ferietillæg til ansatte med løn under ferie. Ferietillæg beregnes som 1 procent af arbejdstagerens løn. Se den nye ferielovs § 16, stk. 1, jf. § 18.

Ferietillæg udbetales enten

 • samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder, eller
 • i to omgange, dvs. at ferietillæg for perioden fra den 1. september til den 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillæg for den resterende del af ferieåret udbetales sammen med lønnen for august måned.

Ferietillægget optjenes løbende sammen med ferielønnen. Ferietillægget skal derfor behandles efter samme principper (1 eller 2) som ferielønnen.

Feriemidler, der ikke er omfattet af ferieloven

Arbejdsgiveren kan ved aftale være forpligtet til at afholde udgifter til ferie ud over det i ferieloven bestemte, fx til 6. ferieuge.

Disse feriemidler behandles skattemæssigt efter de samme principper, som er valgt for de øvrige feriemidler.

Det tilføjes, at der ikke skal ske indberetning eller indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende feriemidler, der ikke er omfattet af ferieloven, jf. lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 2, stk. 1.

Arbejdsgiverens skattemæssige behandling af feriegodtgørelse mv., hvor den ansatte ikke har ret til ferie med løn

Arbejdsgiveres udgifter til feriegodtgørelse m.v. kan ligesom andre lønudgifter fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. SL § 6, stk. 1, litra a, og den særlige hjemmel i LL § 8 N om erhvervsmæssige lønudgifter mv.

Arbejdsgiveren skal fratrække udgiften til feriegodtgørelse på optjeningstidspunktet.

Særligt om ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 (tilgodehavende feriemidler)

Begrebet tilgodehavende feriemidler

Ferie optjent efter ferieloven, som en lønmodtager optjener i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler og vil først kunne udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet, jf. lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 2 og § 3.

Arbejdsgiveren kan vælge at

 • indbetale tilgodehavende feriemidler ved indberetningen eller
 • beholde dem i virksomheden, indtil de forfalder, jf. lovens § 6, stk. 1.

Arbejdsgiveren kan på ethvert tidspunkt vælge at indbetale de tilgodehavende feriemidler tillagt de foretagne årlige indekseringer, jf. § 6, stk. 3.

De tilgodehavende feriemidler, som arbejdsgiveren har beholdt, jf. lov om forvaltning og administration af tilgodehavender feriemidler, skal indekseres årligt, jf. lovens § 7.

Indekseringen sker, indtil feriemidlerne indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler, jf. lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 6, stk. 5.

A. Arbejdsgiver fradrag for lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler, samt indekseringsbeløb for ansatte med løn under ferie

En arbejdsgiver, der har valgt først at fratrække løn under ferie på udbetalingstidspunktet (princip 1), vil først kunne fratrække det opgjorte tilgodehavende, når beløbet til sin tid overføres til fonden med henblik på udbetaling, eller når arbejdsgiveren i øvrigt måtte vælge at frigøre sig for sin forpligtelse ved at foretage indbetaling til fonden. Det samme vil gælde den årlige indeksering.

En arbejdsgiver, der har valgt at foretage fradrag på optjeningstidspunktet (princip 2), kan allerede på dette tidspunkt fratrække den tilgodehavende løn under ferie, som arbejdsgiveren måtte vælge at beholde indtil lønmodtagerens afgang fra arbejdsmarkedet mv. Dette sker i form af en yderligere hensættelse. Der vil tilsvarende løbende være fradragsret for den årlige indeksering af tilgodehavendet i form af yderligere hensættelse.

Når arbejdsgiveren foretager indbetaling til fonden, medfører det et fald i feriepengeforpligtelsen, som skal indtægtsføres. Arbejdsgiverens faktisk afholdte udgift vil samtidig kunne fratrækkes.

Den enkelte arbejdsgiver kan frit vælge at skifte princip og dermed fremrykke fradraget til optjeningstidspunktet. Arbejdsgivere, der ikke vælger at skifte princip til fradrag på optjeningstidspunktet i forbindelse med overgangsåret, vil efterfølgende kunne skifte til dette princip. Ved principskifte skal de ikke indbetalte tilgodehavende feriemidler og den tilhørende indeksering medregnes i feriepengehensættelsen for overgangsåret.

Arbejdsgiveren skal således skatteretligt behandle den tilskrevne indeksering på samme måde som den øvrige del af feriemidlerne, dvs. som løndele. Der er derfor tale om fradrag for indekseringen som en driftsomkostning, jf. SL § 6, stk. 1, litra a, eller eventuelt jf. LL § 8 N.

Det tilføjes, at arbejdsgiverens fradragsret for de tilgodehavende feriemidler er beskrevet i bemærkningerne til lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning af og administration af tilgodehavende feriemidler. Bemærkningerne henviser til Ferielovsudvalgets betænkning.

B. Arbejdsgiver fradrag for lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler, samt indekseringsbeløb for ansatte, hvor der sker indbetaling til FerieKonto eller til en privat feriekasse.

Arbejdsgiveren indberetter og indbetaler tilgodehavende feriemidler, som lønmodtageren har optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, til enten FerieKonto eller til en privat feriekasse, og det er FerieKonto eller feriekassen, der indberetter og indbetaler de tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Se lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 3, stk. 2.

Arbejdsgiverens skattemæssige fradrag foretages på optjeningstidspunktet, jf. ovenfor.

C. Arbejdsgivers fradrag for lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler, samt indekseringsbeløb for ansatte, hvor arbejdsgiver beholder feriemidlerne

Tilgodehavende feriemidler, hvor arbejdsgiveren ikke indberetter og ikke indbetaler til FerieKonto eller en feriekasse, skal indberettes af arbejdsgiveren til Lønmodtagernes Feriemidler.

Arbejdsgiveren kan vælge at beholde disse midler, indtil de forfalder til betaling, jf. lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 6.

Arbejdsgiveren vil kunne behandle disse feriemidler samt indekseringen heraf på samme måde som ferie med løn. Se ovenfor under A.

Dette fremgår af bemærkningerne til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

En eventuel førtidig udbetaling af feriemidler er uden betydning for arbejdsgiverens pligt til indberetning, opgørelse og betaling af tilgodehavende feriemidler, jf. lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 17 a, stk. 4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdom

SKM2009.563.HR

En advokat blev nægtet fradrag i 1999 for udgifter til skyldig feriegodtgørelse til en tidligere ansat funktionær, fordi betalingsforpligtelsen var indtrådt allerede i 1998. Afgørelsen forudsætter derfor, at skyldig feriegodtgørelse i sig selv er en fradragsberettiget driftsudgift.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1997, 563 LSR

Et selskab havde fra en konkursramt virksomhed overtaget en forpligtelsen til at betale de ansattes feriepenge. 

Selskabet kunne fratrække udgiften, selv om feriepengene var optjent inden overtagelsen af virksomheden. Landsskatteretten bemærkede, at det overtagende selskab var forpligtet til at betale de ansattes feriepenge.

TfS 1996, 54 LSR Et selskab kunne fratrække de i årets løb afholdte lønudgifter, herunder feriepenge, der var optjent året før.