Dato for udgivelse
01 Oct 2019 08:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Aug 2019 10:37
SKM-nummer
SKM2019.475.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
2. afdeling S-0696-19
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skattesvig, medarbejderaktier
Resumé

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter for indkomstårene 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015. Han havde angivet sin skattepligtige indkomst for lavt for årene 2012,2013 og 2015. For 2010 og 2011 havde han undladt rettidigt at oplyse om at skatteansættelserne var for lave. Han havde ikke medregnet avancer på i alt 1.458.360 kr. ved salg af sine medarbejderaktier. Han havde derved unddraget for 566.534 kr. i skat i alt.

T forklarede, at han var klar over at avancerne var skattepligtige og han havde set advarsler i selvangivelserne, men at han ville rette op, når han fik orden på sit liv. Han havde aldrig tænkt sig at snyde med skat, men han kunne ikke overskue tingene på grund af helbredsmæssige og personlige problemer.

Byretten fandt T skyldig for indkomståret 2015, men frifandt T for de øvrige år efter anklagemyndighedens påstand. T idømtes 40 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 345.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på størrelserne af det unddragne beløb. Unddragelserne har ikke været så let konstaterbare, at dette kan tillægges formildende betydning.

T påstod formildelse af tillægsbøden i landsretten.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Der var ikke grundlag for at nedsætte tillægsbøden, idet T ikke er selvanmelder, men godt vidste, at han skulle betale skat af aktieavancen, havde afsat midler hertil og først betalte den unddragne skat, da skattemyndighederne rettede henvendelse til ham.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1

Straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit A.C.3

Vestre Landsrets dom af den 28. august 2019, sags nr. S-0696-19:

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(v/adv. Tobias Stenkær Albrechtsen)

Afsagt af Landsretsdommerne

Bjerg Hansen, Thomas Tordal-Mortensen og Olav D. Larsen

……………………………………………………………………

Byrettens dom af den 15. januar 2019, sags nr. 8A-4157/2018

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 21. november 2018.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Skattesvig af særlig grov karakter, jf. straffelovens § 289 jf. skattekontrollovens§ 16, stk. 3, jf. stk. 1,
ved for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding med fortsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 2010 og 2011 at have undladt inden for 4 uger efter selvangivelsesfristen den 1. maj 2011 og den 1. maj 2012 ved modtagelse af skatteansættelse af den 4. marts 2011 og den 15. marts 2012 at meddele SKAT, at indkomsten var ansat for lavt med henholdsvis 65.851 kr. og 98.693 kr., idet avance ved salg af aktier i G1 A/S ikke var medregnet, hvorved det offentlige blev unddraget henholdsvis 18.438 kr. og 30.336 kr., i alt 48.774 kr. i skat.

2.

Skattesvig af særlig grov karakter, jf. straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1,
ved for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af skatteansættelsen eller skatteberegningen for indkomstårene 2012, 2013 og 2015, idet han til SKAT angav sin skattepligtige indkomst for lavt med henholdsvis 102.948 kr., 352.516 kr. og 838.352 kr., idet avance ved salg af aktier i G1 A/S ikke var medregnet, hvorved det offentlige blev unddraget henholdsvis 32.084 kr., 139.882 kr. og 345.794 kr., i alt 517.760 kr. i skat.

Påstande

Anklagemyndigheden har endelig påstået frifindelse i forhold 1 og for indkomstårene 2012 og 2013 i forhold 2 og domfældelse for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, nu § 82, stk. 1, i forhold 2 i øvrigt omfang.

Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om betinget fængselsstraf og en tillægsbøde.

T har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af T.

T har forklaret, at han løbende har købt medarbejderaktier i G1 A/S, hvor han har arbejdet i 40 år. Først var han elektriker, og til sidst havde han ansvaret for en afdeling med 15 medarbejdere. Mange mennesker i hans familie er døde, siden hans far døde som 20-årig. Hans kone døde af en hjerne… ligesom 3 andre i hendes familie. Hans børn blev også ramt, fordi hans kone efterhånden ikke kunne tale længere. Hun blev fejlbehandlet. De havde G2 på besøg mange gange, når hun havde krampeanfald. Det var omkring 2011, hvor der var et stort rod i hans liv. Hans kone kom på hospice, men de kunne ikke passe hende, og han var tit nede ved hende.

Hans datter havde migræneanfald med synsbesvær, og han frygtede, at hun havde moderens sygdom. Hans kone døde i 2013. I en periode derefter kunne han ikke spise noget. I 2012 kørte han galt og slog hul i hovedet. I 2013 fik han konstateret nervebetændelse. Lægen kunne ikke afvise, at han havde ALS. I 2016 fik han et fleksjob.

Han solgte vist nogle aktier dengang, det var skattefrit. Han har aldrig tænkt sig at snyde med skat, men han kunne ikke overskue tingene. Det er ikke i orden, at avancen ikke er angivet til Skat.

Forevist faneblad 3, 7. side, SKATs beregning af avance for 2010 har han forklaret, at han er enig i opgørelsen, ligesom han er enig i opgørelserne for de andre år.

I selvangivelserne stod der ofte, at man skulle huske at opgøre aktieavance. Han tog det som en advarsel, men kunne ikke overskue at få det gjort. Det virkede ikke, som om han var kriminel, syntes han. Når der kom ro på, ville han have rettet op på det og afregne med SKAT. Han var godt klar over, at han ikke betalte skat af aktieavancen.

I 2011 var situationen den samme. Han vidste, at han skulle angive det, men kunne ikke overskue det hele.

I 2012, 2013 og 2015 indgav han selvangivelse, men oplyste ikke om aktieavancerne.

Forevist faneblad 8, hvorefter han har rettet sin årsopgørelse den 25. marts 2013, har han forklaret, at han ikke husker det. Muligvis har en god ven hjul­pet ham, men på anmodning fra ham. Han husker intet fra 2013 og 2014.

Forevist faneblad 3 ad indkomstår 2011 har han forklaret, at han har fået nogen til at selvangive for sig, idet han har overladt sit NemID til den pågældende.

I 2013 døde hans kone. Til sidst kunne hun ikke tale, og de fik ikke aftalt, hvad børnene skulle have. Han talte med børnene om at købe G1 A/S-aktier for pengene fra konen. Han fik ondt i maven og var bange for, at det gik galt, og han solgte alle aktierne igen. Det passer godt, at han solgte for 535.775,13 kr. som anført af SKAT. En kollega fortalte, at man ved opgørelse af avancen blot trak købsprisen fra salgsprisen. I dag ser det mærkeligt ud.

Forevist faneblad 9, selvangivelse 2013, nederst side 1, har han forklaret, at håndskriften ikke er hans. Underskriften på side 4/4 er hans.

Forevist samme faneblad, specifikation af indkomst og fradrag, side 3, rubrik 61 og 66, har han forklaret, at håndskriften ikke er hans.

Forevist faneblad 3, sidste side, forslag til afgørelse fra SKAT, har han forklaret, at han solgte aktierne, fordi han gik til behandling for sin nervebetændelse. Han havde mange symptomer og troede, at han havde ALS. Hvis han skulle nå at opnå noget sjovt og tænke på sig selv, solgte han aktierne for at købe en elbil.

Forevist faneblad 10, har han forklaret, at han selv godkendte selvangivelsen for 2015. Han var stadig klar over, at avancen burde have været opgivet.

Forevist faneblad 15, årsopgørelse 2015 før og efter forhøjelsen af indkomsten for dette år, rubrik 66, har han forklaret, at han sikkert har set, at der stod, at han havde solgt aktier. I 2015 og 2016 skrev han bare under uden at se på noget. Han må have haft en ven til at hjælpe sig, men han husker det ikke. Det er i hvert fald ikke hans håndskrift.

I 2013 ændrede SKAT hans aktieindkomst fra ca. 14.000 kr. til 337.571 kr. Han ringede til SKAT for at høre, hvorfor ændringen var sket. Medarbejderen sagde, at det var rigtigt, hvis han ikke havde købt G1 A/S-aktier, som han havde nogle af i forvejen. Det havde været anderledes, hvis han havde købt fx G3-aktier. Han har forklaret, at han troede, at man kunne trække tabet fra.

Han havde for i alt 2,3 mio. kr. G1 A/S-aktier. Hvis det gik hurtigt med sygdommen, havde han pension i G1 A/S-aktierne. SKAT har fået sine penge efterfølgende, og han skylder ikke længere SKAT noget. Når han fik styr på sit liv, ville han selv rette op på det hele, men så kom hans nervebetændelse.

Sagens øvrige oplysninger

Kriminalforsorgen har den 14. december 2018 udarbejdet personundersøgelse, hvorefter T ikke er egnet til at udføre samfundstjeneste. Til en betinget dom bør fastsættes vilkår om psykiatrisk behandling.

Rettens begrundelse og afgørelse

Skyld

Efter anklagerens påstand frifindes T i forhold 1 og i forhold 2 for så vidt angår indkomstårene 2012 og 2013.

Retten finder det efter forklaringen fra T og opgørelserne fra SKAT bevist, at T fra 2010-2015 løbende solgte aktier i G1 A/S uden at oplyse SKAT om, at han havde haft avance derved. T har herved forklaret, at han havde set advarsler i selvangivelserne, men at han ville rette op, når han fik orden på sit liv.

Det er herefter bevist, at T har haft forsæt til unddragelse af aktieavance efter anklagemyndighedens endelige påstand for i alt 345.000 kr.

Straf

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 345.000 kr., jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. straffelovens § 3, stk. 1.

Fængselsstraffen skal ikke fuldbyrdes, hvis T overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Retten har ved udmåling af straffen lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb. Unddragelserne har ikke for SKAT været så let konstaterbare, at dette kan tillægges formildende betydning. Efter T’s personlige forhold er undtagelsesvist forsvarligt gøre fængselsstraffen betinget blot betinget af en prøvetid.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

T straffes med fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis T ikke begår noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

T skal betale en tillægsbøde på 345.000 kr.   

T skal betale sagens omkostninger.

………………………………………………………………………..

Vestre Landsrets dom af den 28. august 2019, sags nr. S-0696-19:

Byretten har den 15. januar 2019 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 8A4157/2018).

Påstande

Tiltalte har påstået formildelse af tillægsbøden.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltaltes forklaring

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke fik angivet sin skat rigtigt på grund af helbredsmæssige og personlige problemer. Da skattemyndighederne henvendte sig til ham i 2017, blev han lettet, for han ville gerne have sagen ud af verden. Han blev opfordret til at fa en revisor, hvilket han efterkom. Han medvirkede under hele sagen til dens opklaring. Da han fik et girokort, betalte han med det samme skatten. Han er meget ked af det hele, og det var aldrig hans hensigt at snyde. Aktierne lå i depot i hans almindelige pengeinstitut.

Han købte en Tesla, da han solgte aktierne, men han havde reserveret penge til at betale skatten, når den kom.

Landsrettens begrundelse og resultat

4 voterende udtaler

Efter en samlet vurdering finder vi, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fravige det klare udgangspunkt, hvorefter en tillægsbøde skal udmåles til et beløb svarende til det unddragne beløb. Vi har herved lagt vægt på, at tiltalte ikke er selvanmelder, men har forklaret, at han godt vidste, at han skulle betale skat af aktieavancen og havde afsat midler hertil og først betalte den unddragne skat, da skattemyndighederne rettede henvendelse til ham. På den baggrund kan det forhold, at tiltalte efterfølgende har betalt det unddragne beløb, og oplysningerne om hans personlige forhold ikke begrunde en nedsættelse af til­ lægsbøden, og vi stemmer derfor for at stadfæste byrettens dom.

To voterende udtaler

Efter en samlet vurdering finder vi, at tillægsbøden under hensyn til tiltaltes medvirken til sagens opklaring og indbetaling af det unddragne beløb sammenholdt med hans personlige forhold kan nedsættes til 250.000 kr.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Byretten har ikke som angivet i straffelovens § 54, stk. 1, fastsat en forvandlingsstraf for tillægsbøden. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 60 dage.

Landsretten stadfæster herefter dommen med den bemærkning, at der for tillægsbøden fastsættes en forvandlingsstraf på fængsel i 60 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

Der fastsættes for tillægsbøden en forvandlingsstraf på fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.