Dato for udgivelse
13 sep 2019 08:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 aug 2019 11:33
SKM-nummer
SKM2019.446.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
19-0348695
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Registreringspligt, skattepligt, bopæl i udlandet, ophold i Danmark, tysk indregistreret køretøj, opbevaring af køretøj, rådighed, ferie
Resumé

Skatterådet tager stilling til, om de af Spørger anførte situationer medfører registreringspligt i Danmark for Spørgers tysk registrerede køretøj. Spørger er bosat i Indien, men vil opholde sig i Danmark i under 180 dage om året og i højst 3 sammenhængende måneder. Spøger påtænker at anskaffe sig et køretøj i Tyskland og indregistrere det i Tyskland, hvilket de tyske myndigheder efter det oplyste tillader, selvom Spørger ikke har bopæl i Tyskland.

Skatterådet tager videre stilling til, om Spørger bliver fuldt skattepligtig i henhold til kildeskatteloven, hvis Spørger har et udenlandsk registreret køretøj stående i Danmark i mere end 180 dage om året.

Efter registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 skal et køretøj kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet.

Dog skal et køretøj registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, som råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere, og denne bruger har bopæl eller hjemsted her i landet, jf. registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark som følge af, at Spørger anvender sit tysk registrerede køretøj til privat kørsel i Danmark i forbindelse med ophold i Danmark under 180 dage om året og i højst 3 sammenhængende måneder, idet spørger ikke har en bopæl i Danmark efter registreringsbekendtgørelsen.

Skatterådet kan videre bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark, hvis spørger opbevarer sit tysk indregistrerede køretøj i garage hos familie eller venner i Danmark, når spørger ikke selv opholder sig i Danmark, så længe disse ikke anvender køretøjet.

Skatterådet kan endelig bekræfte, at spørger ikke bliver fuldt skattepligtig i henhold til kildeskatteloven, hvis Spørger har et udenlandsk registreret køretøj stående i Danmark i mere end 180 dage om året.

Reference(r)

Registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, registreringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, kildeskattelovens § 1, stk. 1, kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit I.A.5.4,

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.F.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.F.1.2.1

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke indtræder der registreringspligt i Danmark, hvis spørger anvender sit tysk indregistrerede køretøj til privat kørsel i Danmark i forbindelse med ophold i Danmark under 180 dage om året og i højst 3 sammenhængende måneder?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke indtræder der registreringspligt i Danmark, hvis spørger opbevarer sit tysk indregistrerede køretøj i garage hos familie eller venner i Danmark, når spørger ikke selv opholder sig i Danmark, så længe disse ikke anvender køretøjet?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger ikke bliver fuldt skattepligtig iht. kildeskatteloven, hvis spørger har et udenlandsk registreret køretøj stående i Danmark i mere end 180 dage om året?

Svar 

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er dansk statsborger med fast bopæl i Indien, hvor han er fuldt skattepligtig.

Han påtænker at erhverve sig et køretøj og registrere dette i Tyskland, hvilket de tyske myndigheder, ifølge spørger, tillader, uden at spørger har bopæl i Tyskland, så længe han har en i Tyskland bosiddende "Empfangsberechtigter", dvs. en person, der kan modtage post angående køretøjet på vegne af spørger.

Spørger påtænker at anvende køretøjet i forbindelse med besøg hos venner og familie i Danmark i højst 180 dage om året og i højst 3 sammenhængende måneder.

Spørger påtænker at opbevare køretøjet i Danmark i spørgers mors garage i de perioder, hvor spørger ikke opholder sig i Danmark.

Spørger har supplerende oplyst, at han flyttede til Indien i 2006. Umiddelbart inden boede spørger hos sine forældre i Danmark efter endt uddannelse i Danmark.

Spørger er i Det Centrale Personregister registreret som udrejst pr. 28. september 2005 med adresse i Indien.

Spørger forventer at tilbringe perioden 1. maj - 30. juli i Danmark, plus ca. en uge omkring juletid, men med mange afstikkere til andre steder i Europa i den periode. Hovedparten af tiden vil spørger tilbringe i sine mors hus i Danmark.

Spørger udfører forskellige opgaver på freelancebasis, og spørger udfører også disse opgaver, når spørger befinder sig i Indien. Derudover er spørger knyttet til landet, da spørgers mor stammer fra Indien.

Det fremgår af hjemmesiden X, at spørger har udført Y-opgaver som konsulent hos det tyske firma Z GmbH siden 2011.

Spørgers opfattelse og begrundelse 

Spørger mener, med henvisning til SKM2016.231.SR, at alle de stillede spørgsmål skal besvares med et "Ja".

Motorstyrelsens indstilling og begrundelse vedrørende spørgsmål 1 og 2 

Det skal indledningsvis bemærkes, at Motorstyrelsen ved besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 har lagt til grund, at spørger ikke får hjemsted (fast driftssted) i Danmark efter registreringsbekendtgørelsens §§ 5 og 7 som følge af spørgers erhvervsmæssige aktivitet som oversætter mv.

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark, hvis spørger anvender sit tysk indregistrerede køretøj til privat kørsel i Danmark i forbindelse med ophold i Danmark under 180 dage om året og højst 3 sammenhængende måneder.

Begrundelse
Et køretøj skal som udgangspunkt registreres i Motorregistret (også benævnt "Køretøjsregisteret"), før køretøjet tages i brug på færdselslovens område, hvis køretøjets ejer eller bruger har bopæl eller hjemsted her i landet.

Se Lovbekendtgørelse 2019-02-27 nr. 223 om registrering af køretøjer ("KØREGL") § 2 og Bekendtgørelse 2018-12-17 nr. 1643 om registrering af køretøjer ("Registreringsbekendtgørelsen") § 5, stk. 1 og 3.

Af registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 fremgår: 

Et køretøj registreres kun i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3. 

Af registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3 fremgår: 

Selv om ingen ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet. Køretøjet skal dog kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis brugeren råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere. Pligten til at anmelde køretøjet til registrering i Køretøjsregisteret påhviler i disse tilfælde tillige brugeren af køretøjet. 

En person anses for at have bopæl her i landet, hvis personen er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet.

Se registreringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Ved bopæl forstås efter CPR-loven:

 "...det sted(bolig) hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele."

En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, regnes alligevel for at have bopæl her i landet, hvis:

 • den pågældende opholder sig her i landet i 185 dage eller mere, eller
 • den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder.

Se registreringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Ved vurdering af opholdets varighed lægges der efter sædvanlig praksis ikke alene vægt på den pågældendes egne udtalelser om opholdets varighed, men tillige betydelig vægt på faktiske omstændigheder som boligforhold, familiemæssige forhold, årsag til ophold, skatteforhold, ansættelses- og arbejdsmæssige forhold mv.

SKM2016.231.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger, som var bosiddende og arbejdede i Østrig, måtte benytte sit østrigsk indregistrerede køretøj her i landet, uden at der indtrådte registreringspligt. Spørger måtte ligeledes gerne opbevare sit østrigsk indregistrerede køretøj i Danmark, uden at der indtrådte registreringspligt i Danmark, dog forudsat at spørgers familie, venner eller andre ikke rådede over køretøjet på færdselslovens område eller på anden måde havde adgang til køretøjet. Udlejning mod vederlag af det østrigsk indregistrerede køretøj til venner og familie i Danmark, når spørger ikke selv opholdt sig i Danmark, ville dog medføre registreringspligt efter den dagældende registreringsbekendtgørelses § 7, stk. 3, idet der herved ville være en bruger med bopæl i Danmark, som rådede over køretøjet på færdselslovens område i mere end 30 dage. 

Spørger er ikke på nuværende tidspunkt registreret i Det Centrale Personregister med bopæl i Danmark.

Det er ved besvarelsen af nærværende spørgsmål forudsat, at Spørger ikke er eller bliver pligtig til at blive registreret i Det Centrale Personregister, jf. CPR-lovens §§ 6 og 16 m.fl. Motorstyrelsen har ikke kompetence til at træffe afgørelse herom.

På baggrund af følgende er det Motorstyrelsens vurdering, at Spørger ikke har bopæl i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 6:

 • Spørger er ikke og bliver ikke pligtig til at blive registreret i Det Centrale Personregister, jf. ovenstående forudsætning.
 • Spørger vil efter det oplyste højst opholde sig i Danmark i højst 180 dage om året og i højst 3 sammenhængende måneder. Spørger opholder sig efter det oplyste således ikke i Danmark i landet i 185 dage eller mere, eller i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder.
 • Spørger har været bosiddende i Indien siden 2005.

Da køretøjet således ikke har en ejer med bopæl i Danmark, skal køretøjet ikke indregistreres i Danmark som følge af, at spørger anvender sit tysk indregistrerede køretøj til privat kørsel i Danmark i forbindelse med ophold i Danmark under 180 dage om året og i højst 3 sammenhængende måneder.

Indstilling
Motorstyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark, hvis spørger opbevarer sit tysk indregistrerede køretøj i garage hos familie eller venner i Danmark, når spørger ikke selv opholder sig i Danmark, så længe disse ikke anvender køretøjet? 

Begrundelse
Der henvises til lovgrundlag og praksis anført under spørgsmål 1.

Det er Motorstyrelsens vurdering, at opbevaring af spørgers tysk indregistrerede køretøj i garage hos familie eller venner i Danmark ikke i sig selv bevirker, at køretøjet skal indregistreres i Danmark, idet registreringspligten forudsætter, at der er en ejer eller bruger med bopæl i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 5.

Efter det oplyste vil spørgers familie og venner ikke anvende køretøjet, når køretøjet er opbevaret i Danmark.

Det er Motorstyrelsens vurdering, at familie og venner ikke kan anses for brugere efter registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, idet spørger efter det oplyste ikke overdrager råderetten over køretøjet til disse i 30 dage eller mere, ligesom køretøjet efter det oplyste opbevares i en garage og således ikke anvendes på Færdselslovens område. Det er forudsat, at spørger ikke overdrager råderetten over køretøjet til andre.

Køretøjet har således ikke en bruger med bopæl i Danmark, og køretøjet skal derfor ikke indregistreres i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 3.

Indstilling
Motorstyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse vedrørende spørgsmål 3 

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke bliver fuldt skattepligtig iht. til kildeskatteloven, hvis Spørger har et udenlandsk registreret køretøj stående i Danmark i mere end 180 dage om året.

Begrundelse
Spørger har oplyst, at han flyttede til Indien i 2006. Spørger har desuden oplyst, at han er fast bosat og fuldt skattepligtig til Indien, hvor han arbejder med Y-opgaver på freelancebasis. Han har også oplyst, at han er knyttet til landet, fordi hans mor stammer fra Indien.

Det er oplyst, at spørger ønsker at besøge familie og venner i Danmark. Det forventede ophold vil efter det oplyste udgøre maksimalt 180 dage om året og maksimalt 3 sammenhængende måneder. Spørger har i tilknytning hertil oplyst, at han forventer at tilbringe perioden 1. maj - 30. juli i Danmark, plus ca. en uge omkring juletid, men med mange afstikkere til andre steder i Europa i den periode. Hovedparten af tiden vil spørger tilbringe i sine forældres hus i Danmark.

Ved besvarelsen af dette spørgsmål er det forudsat, at spørgers fulde danske skattepligt ophørte i 2006, og der tages alene stilling til om Spørger baseret på de foreliggende oplysninger vil kunne anses for fuldt skattepligtig i Danmark efter kildeskattelovens § 1, stk. 1. Det forudsættes ligeledes, at spørgers ophold i Danmark alene skyldes ferie eller lignende. Der tages ikke stilling til, hvorvidt spørger lovligt kan have sit udenlandsk registrerede køretøj stående i Danmark i det tidsrum spørgsmålet drejer sig om.

Der foreligger fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for personer, der har bopæl her i landet. I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Under forudsætning af at spørger ikke indretter sig således at han fast disponerer/råder over en bopælsmulighed i Danmark f.eks. hos sine forældre, er det Skattestyrelsens vurdering, at spørger ikke har etableret bopæl efter kildeskattelovens §, stk. 1, nr. 1. Der er lagt vægt på, at spørger er fast bosat i et andet land, og at spørger blot ønsker at "parkere" et udenlandsk registreret køretøj i Danmark. Opbevaring af et udenlandsk registreret køretøj i Danmark kan således ikke alene begrunde en sådan tilknytning til Danmark, at der indtræder fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Der henvises i den forbindelse til SKM2016.231.SR, som også omhandler opbevaring af et udenlandsk registreret køretøj i Danmark.

Ophold i Danmark uden bopæl her, hvor opholdet på intet tidspunkt i en 12 måneders periode vil overstige 180 dage eller 3 sammenhængende måneder fører ikke til fuld dansk skattepligt ifølge kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Der er i anmodningen om bindende svar ingen oplysninger i øvrigt, som kan begrunde skattepligt efter de andre bestemmelser i kildeskattelovens § 1, stk. 1.

Indstilling
Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse 

Skatterådet tiltræder Motorstyrelsens og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis 

Spørgsmål 1 

Lovgrundlag
I KØREGL §§ 1 og 2 findes bestemmelser om registrering af køretøjer i Danmark.

Af KØREGL § 5 fremgår videre, at Skatteministeren kan fastsætte regler om benyttelse her i landet af køretøjer, der er registreret i et andet land, på Færøerne eller i Grønland.

Bemyndigelsen anvendes til at fastsætte regler såvel for brug her i landet af køretøjer, der er registreret i udlandet, som for afgrænsning af, i hvilke tilfælde et køretøj skal registreres her i landet.

Disse regler udmøntes i registreringsbekendtgørelsen.

Udgangspunkt er, at et køretøj, der ejes af en fysisk person, skal registreres, hvor ejeren har bopæl.

En person med bopæl i Danmark må som udgangspunkt ikke føre et køretøj, der er registreret i udlandet, på færdselslovens område, jf. § 15 i registreringsbekendtgørelsen.

Af registreringsbekendtgørelsens § 5 fremgår:

Et køretøj registreres kun i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Selv om en ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis

 1. der ifølge en skriftlig aftale er en bruger af køretøjet,
 2. ejeren i brugsaftalen har givet afkald på brugsretten til køretøjet i brugsperioden, og
 3. brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet.

Stk. 3. Selv om ingen ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet. Køretøjet skal dog kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis brugeren råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere. Pligten til at anmelde køretøjet til registrering i Køretøjsregisteret påhviler i disse tilfælde tillige brugeren af køretøjet.

Af registreringsbekendtgørelsens § 6 fremgår:

En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet.

Stk. 2. En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i 185 dage eller mere, eller den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder.

Registreringsbekendtgørelsens § 8 indeholder bestemmelser om dobbeltdomicil, dvs. de tilfælde, hvor en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater.

Af registreringsbekendtgørelsens § 7 fremgår:

Med hjemsted for en virksomhed sidestilles et fast driftssted. 

Praksis
SKM2016.231.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger, som var bosiddende og arbejdede i Østrig, måtte benytte sit østrigsk indregistrerede køretøj her i landet, uden at der indtrådte registreringspligt. Spørger måtte ligeledes gerne opbevare sit østrigsk indregistrerede køretøj i Danmark, uden at der indtrådte registreringspligt i Danmark, dog forudsat at spørgers familie, venner eller andre ikke rådede over køretøjet på færdselslovens område eller på anden måde havde adgang til køretøjet. Udlejning mod vederlag af det østrigsk indregistrerede køretøj til venner og familie, når spørger ikke selv opholdt sig i Danmark, ville dog medføre registreringspligt efter den dagældende registreringsbekendtgørelses § 7, stk. 3, idet der herved ville være en bruger med bopæl i Danmark, som råder over køretøjet på færdselslovens område i mere end 30 dage. 

Spørgsmål 2 

Lovgrundlag
Der henvises til lovgrundlaget som anført ovenfor vedrørende spørgsmål 1.

Praksis
Der henvises til praksis som anført ovenfor vedrørende spørgsmål 1.

Spørgsmål 3 

Lovgrundlag
Uddrag af LBK nr. 117 af 29. januar 2016 (Kildeskatteloven) med tilretning som følge af lov nr. LOV nr. 1554 af 13/12/2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love § 4, nr. 1. 

Skattepligten

 • 1. Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1) personer, der har bopæl her i landet,

2) personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,

3) danske statsborgere, der uden at være omfattet af bestemmelserne under nr. 1 og 2 gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her, medmindre de godtgør, at de har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i landet. Udenlandsk statsborger, der inden sin tjeneste eller sit ophold om bord senest har været skattepligtig her i landet i medfør af bestemmelserne i nærværende paragraf, sidestilles i denne forbindelse med dansk statsborger,

4) personer, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner m.v. er udsendt til tjeneste uden for riget, og som ikke er omfattet af bestemmelserne foran under nr. 1 og 2, samt de med disse personer samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse, når de pågældende ægtefæller og børn ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne for derboende personer.

(…) 

Praksis
SKM2016.231.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger, som er bosiddende i Østrig, må benytte sit østrigsk indregistrerede køretøj her i landet. Skatterådet afviser, at han kan erhverve sig et dansk indregistreret køretøj. Spørger må ej heller låne/leje det østrigske køretøj ud til venner og familie.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at spørger ikke bliver skattepligtig til Danmark, når han opholder sig i Danmark mindre end 180 dage, men efterlader køretøjet i Danmark og låner/lejer det ud til venner og familie.

Uddrag af Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.1 

(…)

Personer er fuldt skattepligtige, når de har bopæl her i landet. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Bopæl

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

Så det er både

 • de faktiske boligforhold og
 • den/de subjektive hensigter,

der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Helårsbolig

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl. Se fx SKM2016.557.SR.

Selv om der er givet dispensation fra bopælspligten, anses personen stadig for at have bolig til rådighed i Danmark. Se fx SKM2006.212.SR og SKM2015.756.SR.

Det er de faktiske boligforhold, der er afgørende. Andre mere formelle kriterier, fx

 • til- og framelding til folkeregisteret,
 • en postadresse eller
 • en ansøgning om opholdstilladelse

spiller ikke nogen selvstændig rolle. Se fx LSRM 1981, 99 og skd.1983.65.170.ØLD.

(…) 

Bopæl kan efter omstændighederne også statueres i forbindelse med

 • Hotellejlighed og hotelværelse. Se SKM2011.368.SR
 • Adgang til boligfaciliteter en del af året. Se TfS 1988, 411 LSR
 • Adgang til at bo i selskabets lokaler. Se TfS 1993, 92 VLD
 • Vekslende boligmuligheder. Se TfS 1991, 308 ØLD
 • Værelse hos forældre. Se SKM2008.432.ØLD

Bopæl forudsætter, at personen under en eller anden form - helt eller delvis - har rådighed over en bolig her i landet.

(…)

Subjektive momenter

Hvis en person erhverver sig en bopæl i Danmark, anses de subjektive betingelser for opfyldt, når den pågældende tager ophold her i landet. Se KSL § 7, stk. 1. Se afsnit C.F.1.2.2.

De konkrete omstændigheder kan ved fraflytning af Danmark være af en sådan art, at afgørelsen af, om bopælen skal anses for bevaret, må foretages ud fra en samlet vurdering, hvor også personens subjektive hensigter indgår i bedømmelsen.

Mere sekundære momenter, der afspejler en tilknytning til Danmark, fx ejerskab til en her i landet indregistreret bil, medlemskab af foreninger og lignende, tillægges ikke selvstændig betydning, men kan indgå i en samlet bedømmelse. Se SKM2016.231.SR, hvor et udenlandsk registreret køretøj, der står i Danmark, ikke får betydning for, om en person har bopæl i Danmark.

Bopæl forudsætter, at skatteyderen under en eller anden form - helt eller delvis - har rådighed over en bolig her i landet.

Se SKM2013.543.ØLR, hvor hovedbygningen på en landbrugsejendom var uegnet som helårsbolig, og hvor retten efter en samlet vurdering ikke fandt, at personen havde til hensigt til at have hjemsted her i landet.

(…)

Indtræden og udtræden af skattepligt 

For personer, der bor i udlandet, og som erhverver bolig i Danmark, indtræder skattepligten først, når den pågældende tager ophold her i landet. Se KSL § 7, stk. 1.

Se også afsnit

 • C.F.1.2.2 om indtræden af skattepligt ved tilflytning
 • C.F.1.2.3 om ophør af skattepligt ved fraflytning.

 Rådighed 

Rådighed over helårsbolig forudsætter en rådighed af en vis tidsmæssig udstrækning.

Er en persons rådighed ganske kortvarig, fx under 1-2 måneder, vil den pågældende efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. Afgørelsen heraf vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder.

Det kan ved kortere ophold også få betydning, om den pågældende selv har erhvervet personlig ret til boligen, eller om denne er blevet stillet til rådighed af arbejdsgiveren.

Spørgsmålet om rådighed over bolig har særlig betydning, når personer, der er bosiddende i udlandet, opholder sig her i mindre end 6 måneder, og dermed ikke er omfattet af den fulde skattepligt efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2. Se SKM2015.26.SR, hvor skattepligten efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1, indtræder som følge af, at spørger lejer et værelse i 6 måneder for at udføre arbejde her i landet.

(…) 

Uddrag af Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.3

Personer, der ikke har bopæl her i landet, bliver fuldt skattepligtige, når de opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Se KSL § 1, stk. 1, nr. 2.

Opgørelse af 6-måneders perioden
Skattepligten indtræder ved et sammenhængende ophold på 6 måneder. I 6-månedersopholdet medregnes kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.

Tager den pågældende arbejde under opholdet i udlandet afbrydes 6-månedersopholdet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2.

Hyppige afbrydelser af opholdet i Danmark kan efter omstændighederne også afbryde opholdet.