Dato for udgivelse
13 Sep 2019 09:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Aug 2019 09:39
SKM-nummer
SKM2019.447.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
19-0236669
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Registreringspligt, bopæl i udlandet, firmabil, bruger af køretøj, rådighed, ferie
Resumé

Skatterådet tager stilling til, om de af Spørger anførte situationer medfører registreringspligt i Danmark for spørgers italiensk indregistrerede firmabil.

Efter registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 skal et køretøj kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet.

Dog skal et køretøj registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, som råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere, og denne bruger har bopæl eller hjemsted her i landet, jf. registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Skatterådet kan bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark ved at spørger kører sin italiensk indregistrerede firmabil fra Italien til Danmark samt anvender køretøjet til privat kørsel i Danmark i forbindelse med ferie i Danmark, idet spørger ikke har bopæl i Danmark.

Skatterådet kan videre bekræfte, at der ikke indtræder registreringspligt i Danmark, hvis spørgers herboende ægtefælle eller børn under spørgers ferie i Danmark i enkeltstående tilfælde anvender spørgers italiensk indregistrerede køretøj i Danmark, idet en sådan begrænset anvendelse ikke bevirker, at spørgers ægtefælle eller børn bliver brugere efter registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3. Spørger overdrager efter det oplyste ikke råderetten over køretøjet til sin ægtefælle eller børn i 30 dage eller mere.

Der er ikke herved taget stilling til lovligheden af, at personer bosat her i landet anvender et udenlandsk registreret køretøj på færdselslovens område, jf. registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Reference(r)

Registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit I.A.5.4

Spørgsmål

 1. Indtræder der registreringspligt i Danmark, hvis spørger kører sin italiensk indregistrerede firmabil fra Italien til Danmark i forbindelse med ferie i Danmark?
 2. Indtræder der registreringspligt i Danmark, hvis spørger anvender sin italiensk indregistrerede firmabil til privat kørsel i Danmark i forbindelse med ferie i Danmark?
 3. Indtræder der registreringspligt i Danmark, hvis spørgers ægtefælle eller børn anvender spørgers italiensk indregistrerede firmabil til enkeltstående private kørsler i Danmark i forbindelse med ferie i Danmark?

Svar

 1. Nej
 2. Nej
 3. Nej, se dog Motorstyrelsens begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker at få en afklaring af, om der indtræder registreringspligt ved spørgers eller dennes families private kørsel i Danmark i spørgers firmabil, som er indregistreret i Italien.

Der vil være tale om kørsel i forbindelse med spørgers ferie i Danmark. Spørger udfører ikke erhvervsmæssige aktiviteter under ferien i Danmark.

Spørger har oplyst, at der eksempelvis kan være tale om, at spørgers børn kører en tur på stranden i køretøjet.

Spørger er pr. 1. januar 2019 flyttet til Italien, og har først boet på hotel men bor nu i en lejlighed i Italien.

Han arbejder for en italiensk virksomhed, som har stillet en firmabil til rådighed for spørger. Der er tale om en tidsubegrænset stilling.

Spørger er tilmeldt Det Centrale Personregister med adresse i Italien pr. 2. januar 2019.

Spørger ejer en fast ejendom i Danmark, hvor hans kone bor. Spørgers børn har også bopæl i Danmark.

Spørger har oplyst, at han vil opholde sig under 42 dage i Danmark for hver 6 måneders periode.

Spørgers opfattelse og begrundelse 

Spørger har ikke anført sin opfattelse og begrundelse.

Motorstyrelsens indstilling og begrundelse 

Motorstyrelsen skal indledningsvis bemærke, at i forhold til registreringsbekendtgørelsens bestemmelser er det lagt til grund, at den italienske virksomhed, som stiller firmabilen til rådighed for spørger, er firmabilens ejer, og at den italienske virksomhed har overdraget råderetten til spørger, således at spørger må anses for bruger.

Ved besvarelsen tages der stilling til, om de af spørger anførte typer af kørsler i Danmark udløser registreringspligt.

Der tages således ikke stilling til, om den italienske virksomhed har hjemsted i Danmark i forhold til registreringsbekendtgørelsens bestemmelser.

Spørgsmål 1 og 2

Det ønskes afklaret, om der indtræder registreringspligt til Danmark, hvis spørger kører sin italiensk indregistrerede firmabil fra Italien til Danmark i forbindelse med spørgers ferie i Danmark.

Begrundelse 
Et køretøj skal som udgangspunkt registreres i Motorregistret (også benævnt "Køretøjsregisteret"), før køretøjet tages i brug på færdselslovens område, hvis køretøjets ejer eller bruger har bopæl eller hjemsted her i landet.

Se Lovbekendtgørelse 2019-02-27 nr. 223 om registrering af køretøjer ("KØREGL") § 2 og Bekendtgørelse 2018-12-17 nr. 1643 om registrering af køretøjer ("Registreringsbekendtgørelsen") § 5, stk. 1 og 3.

Af registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 fremgår: 

Et køretøj registreres kun i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3. 

Af registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3 fremgår: 

Selv om ingen ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet. Køretøjet skal dog kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis brugeren råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere. Pligten til at anmelde køretøjet til registrering i Køretøjsregisteret påhviler i disse tilfælde tillige brugeren af køretøjet. 

En person anses for at have bopæl her i landet, hvis personen er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet.

Se registreringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Ved bopæl forstås efter CPR-loven:

 "...det sted(bolig) hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele."

En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, regnes alligevel for at have bopæl her i landet, hvis:

 • den pågældende opholder sig her i landet i 185 dage eller mere, eller
 • den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder.

Se registreringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Ved vurdering af opholdets varighed lægges der efter sædvanlig praksis ikke alene vægt på den pågældendes egne udtalelser om opholdets varighed, men tillige betydelig vægt på faktiske omstændigheder som boligforhold, familiemæssige forhold, årsag til ophold, skatteforhold, ansættelses- og arbejdsmæssige forhold mv.

Spørger er ikke på nuværende tidspunkt registreret i Det Centrale Personregister med bopæl i Danmark.

Det er ved besvarelsen af nærværende spørgsmål forudsat, at Spørger ikke er eller bliver pligtig til at blive registreret i Det Centrale Personregister, jf. CPR-lovens §§ 6 og 16 m.fl. Motorstyrelsen har ikke kompetence til at træffe afgørelse herom.

På baggrund af følgende er det Motorstyrelsens vurdering, at Spørger ikke har bopæl i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 6:

 • Spørger er ikke og bliver ikke pligtig til at blive registreret i Det Centrale Personregister, jf. ovenstående forudsætning.
 • Spørger vil efter det oplyste højst opholde sig i Danmark 84 dage om året. Spørger opholder sig efter det oplyste således ikke i Danmark i 185 dage eller mere, eller i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder.
 • Spørger er bosiddende i og arbejder i Italien i en tidsubegrænset stilling.

Da køretøjet således ikke har en bruger med bopæl i Danmark, skal køretøjet ikke indregistreres i Danmark som følge af spørgers kørsel fra Italien til Danmark eller som følge af spørgers private kørsel i sin italiensk indregistrerede firmabil i forbindelse med ferie i Danmark.

Indstilling
Motorstyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

 Motorstyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

 Spørgsmål 3

Det ønskes afklaret, om der indtræder registreringspligt til Danmark, hvis spørgers ægtefælle eller børn anvender spørgers italiensk indregistrerede firmabil til enkeltstående private kørsler i Danmark i forbindelse med ferie i Danmark.

Begrundelse
Der henvises til begrundelsen anført under spørgsmål 1.

Herudover kan henvises til SKM2016.231.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at spørger, som var bosiddende og arbejdede i Østrig, måtte benytte sit østrigsk indregistrerede køretøj her i landet, uden at der indtrådte registreringspligt. Udlejning mod vederlag af det østrigsk indregistrerede køretøj til venner og familie i Danmark, når spørger ikke selv opholdt sig i Danmark, ville dog medføre registreringspligt efter den dagældende registreringsbekendtgørelses § 7, stk. 3, idet der herved ville være en bruger med bopæl i Danmark, som rådede over køretøjet på færdselslovens område i mere end 30 dage. 

Det er Motorstyrelsens vurdering, at enkeltstående udlån af firmabilen til spørgers ægtefælle eller børn under spørgers ferie i Danmark ikke bevirker, at spørgers ægtefælle eller børn bliver brugere efter registreringsbekendtgørelsens § 5, stk. 3, idet spørger efter det oplyste ikke overdrager råderetten over køretøjet til sin ægtefælle eller børn i 30 dage eller mere.

Køretøjet har således ikke en bruger med bopæl i Danmark, og derfor skal køretøjet ikke indregistreres i Danmark som følge af, at spørgers ægtefælle eller børn anvender spørgers italiensk indregistrerede firmabil til enkeltstående private kørsler i Danmark i forbindelse med spørgers ferie i Danmark.

Der er ikke herved taget stilling til lovligheden af, at personer bosat her i landet anvender et udenlandsk registreret køretøj på færdselslovens område, jf. registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Indstilling
Motorstyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej, se dog Motorstyrelsens begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse 

Skatterådet tiltræder Motorstyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis 

Spørgsmål 1 og 2 

Lovgrundlag 
I KØREGL §§ 1 og 2 findes bestemmelser om registrering af køretøjer i Danmark.

Af KØREGL § 5 fremgår videre, at Skatteministeren kan fastsætte regler om benyttelse her i landet af køretøjer, der er registreret i et andet land, på Færøerne eller i Grønland.

Bemyndigelsen anvendes til at fastsætte regler såvel for brug her i landet af køretøjer, der er registreret i udlandet, som for afgrænsning af, i hvilke tilfælde et køretøj skal registreres her i landet.

Disse regler udmøntes i registreringsbekendtgørelsen.

Udgangspunkt er, at et køretøj, der ejes af en fysisk person, skal registreres, hvor ejeren har bopæl.

En person med bopæl i Danmark må som udgangspunkt ikke føre et køretøj, der er registreret i udlandet, på færdselslovens område, jf. § 15 i registreringsbekendtgørelsen.

Af registreringsbekendtgørelsens § 5 fremgår:

Et køretøj registreres kun i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Selv om en ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis

 1. der ifølge en skriftlig aftale er en bruger af køretøjet,
 2. ejeren i brugsaftalen har givet afkald på brugsretten til køretøjet i brugsperioden, og
 3. brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet.

Stk. 3. Selv om ingen ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet. Køretøjet skal dog kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis brugeren råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere. Pligten til at anmelde køretøjet til registrering i Køretøjsregisteret påhviler i disse tilfælde tillige brugeren af køretøjet.

Af registreringsbekendtgørelsens § 6 fremgår:

En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet.

Stk. 2. En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i 185 dage eller mere, eller den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder.

Registreringsbekendtgørelsens § 8 indeholder bestemmelser om dobbeltdomicil, dvs. de tilfælde, hvor en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater. 

Praksis 
SKM2016.231.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger, som var bosiddende og arbejdede i Østrig, måtte benytte sit østrigsk indregistrerede køretøj her i landet, uden at der indtrådte registreringspligt. Udlejning mod vederlag af det østrigsk indregistrerede køretøj til venner og familie, når spørger ikke selv opholdt sig i Danmark, ville dog medføre registreringspligt efter den dagældende registreringsbekendtgørelses § 7, stk. 3, idet der herved ville være en bruger med bopæl i Danmark, som råder over køretøjet på færdselslovens område i mere end 30 dage. 

Spørgsmål 3 

Lovgrundlag 
Der henvises til lovgrundlaget som anført ovenfor vedrørende spørgsmål 1 og 2.

Herudover kan anføres: 

Af registreringsbekendtgørelsens § 15 fremgår (uddrag): 

En person med bopæl eller hjemsted her i landet må ikke føre et udenlandsk registreret køretøj på færdselslovens område, medmindre kørslen sker som nævnt i stk. 2, § 10, § 13, stk. 2, eller §§ 16-26. 

Stk. 2. En herboende må gerne føre et udenlandsk registreret køretøj på færdselslovens område i følgende tilfælde:

1)   Hvis den i overensstemmelse med kapitel 4 i udlandet registrerede ejer eller bruger af køretøjet er passager under kørslen, jf. § 36, stk. 6. 

Af registreringsbekendtgørelsens § 109 fremgår: 

Hvis politiet vurderer, at et køretøj anvendes i strid med lov om registrering af køretøjer eller denne bekendtgørelse, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader, hvis politiet vurderer, at der er en nærliggende risiko for, at køretøjet fortsat vil blive brugt i strid med disse regler. 

Af registreringsbekendtgørelsens § 114 fremgår (uddrag):

Med bøde straffes ejeren af et køretøj, der efter kapitel 2 og 4 skal være registreret i Køretøjsregisteret, hvis ejeren undlader at anmelde køretøjet til registrering i Køretøjsregisteret. Det samme gælder en bruger som nævnt i § 5, stk. 3.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der fører eller bruger et køretøj, der efter kapitel 2 og 4 skal være registreret i Køretøjsregisteret, uden at køretøjet er registreret i Køretøjsregisteret.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der overtræder § 4, stk. 2, § 5, stk. 3, 3. pkt., § 9, § 10, § 13, stk. 2, § 14, § 15, stk. 1, § 27, § 28, stk. 1 og 2, §§ 35-37, § 42, § 45, stk. 1 og 3, § 46, stk. 1 og 3, § 47, stk. 3 og 4, § 58, stk. 2, §§ 62-65, § 67, stk. 3, §§ 69-71, § 72, stk. 1 og 2, § 73, stk. 1 og 3, § 74, stk. 9, § 75, stk. 4, § 77, § 78, stk. 3, § 79, stk. 3, § 80, § 82, § 84, § 85 og § 102, stk. 5 og 8. 

Praksis 
Der henvises til praksis som anført ovenfor vedrørende spørgsmål 1 og 2.