Dato for udgivelse
15 aug 2019 07:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 aug 2019 06:53
SKM-nummer
SKM2019.395.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0607323
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Kurs, kursdata, kursværdi, indberetning, værdipapirer, skatteindberetningsloven. Aktier, obligationer, investeringsbeviser, strukturerede fordringer
Resumé

Denne SKM-meddelelse indeholder ændrede retningslinjer for kursdata til skattemæssig indberetning af værdipapirbeholdninger mv. efter reglerne i skatteindberetningslovens §§ 17 og 18.

Hjemmel

Skatteindberetningslovens §§ 17 og 18. 

Reference(r)

Skatteindberetningslovens §§ 17 og 18 

Henvisning

Den juridiske vejledning (2019-2), afsnit A.B.1.2.3. 

Ved indberetning efter skatteindberetningslovens §§17 og 18 af kursværdien af værdipapirbeholdninger ultimo året, anvendes nedenstående retningslinjer: 

Indledende bemærkninger 

Ved opgørelse af værdien anvendes den metode, der er beskrevet under Første prioritet. Kan denne metode ikke finde anvendelse, vælges den metode, der er beskrevet under Anden prioritet. Er denne metode også uanvendelig, vælger kursleverandøren henholdsvis indberetteren kursen, som beskrevet under Tredje prioritet.

Nærværende model har til formål at fastlægge værdien af værdipapirer på skæringsdagen den 31. december. Opgørelsesdagen kan være på selve skæringsdagen eller en anden dag i kalenderåret, hvor der foreligger en kurs. Det afhænger af hvilket marked, som kursleverandøren anser for at være det mest likvide marked.

Vurderer kursleverandøren eksempelvis at det danske marked er det mest likvide for det pågældende papir, er opgørelsesdagen den sidste danske bankdag i året.  Er det et udenlandsk marked, der er det mest likvide for det pågældende papir, er opgørelsesdagen den sidste bankdag i året på det udenlandske marked.

For investeringsbeviser, aktier i investeringsselskaber og indskud i kontoførende investeringsforeninger er opgørelsesdagen den 31. december.

Det er i alle tilfælde kurserne ultimo kalenderåret, der skal indberettes, uanset om selskabet m.v. anvender kalenderår som regnskabsperiode.

Kursen skal altid være fra den seneste dag i kalenderåret, hvor der foreligger en kurs.

Såfremt værdipapiret er registreret i en dansk værdipapircentral, er det den danske værdipapircentral, der er kursleverandør. Ved en dansk værdipapircentral forstås en værdipapircentral med fast driftssted i Danmark.

Såfremt der ikke foreligger en markedskurs eller den dannede markedskurs ultimo året er misvisende eller fejlbehæftet, foretager den udstederansvarlige en manuel registrering eller korrektion af kursen hos den danske værdipapircentral.

Er værdipapiret ikke registreret i en dansk værdipapircentral, er kursleverandøren den som den indberetningspligtige har valgt.

Aktier og tegningsretter til aktier 

Efter skatteindberetningslovens §17 stk. 2 nr. 4 skal der indberettes kursværdi af aktier mv. ved udgangen af kalenderåret, hvis der er tale om aktier mv. optaget til handel på et reguleret marked. Kursfastsættelsen foretages efter følgende retningslinjer: 

Første prioritet 

Lukkekurs på opgørelsesdagen, som kursleverandøren anser som værende fra det mest likvide marked.

Anden prioritet 

Lukkekurs for en af kursleverandøren valgt markedsplads ikke ældre end 1 år.

Tredje prioritet 

Kurs valgt af kursleverandøren. For aktier mv., der ikke er registreret i en dansk værdipapircentral, anvendes kurs fra den kursleverandør, der er valgt af den indberetningspligtige.

Obligationer 

Efter skatteindberetningsbekendtgørelsens §35 stk. 2 nr. 5 jf. skatteindberetningsloven §18 stk. 1, nr. 3 litra b, skal kursværdien ultimo kalenderåret indberettes, når værdipapiret er registreret i en værdipapircentral eller optaget til handel på et reguleret marked.

Kursfastsættelsen foretages efter følgende retningslinjer: 

Første prioritet 

For danske realkreditobligationer anvendes seneste Nasdaq Copenhagen Konsolideret Referencekurs på opgørelsesdagen. For danske realkreditobligationer, der udløber 1. januar i det efterfølgende kalenderår anvendes kurs 100.

For øvrige obligationer anvendes seneste lukkekurs på opgørelsesdagen, som kursleverandøren anser som værende fra det mest likvide marked.

Anden prioritet 

For realkreditobligationer anvendes seneste Nasdaq Copenhagen Konsolideret Referencekurs. Kursen må maksimalt være 1 måned gammel.

For øvrige obligationer anvendes seneste lukkekurs fra en af kursleverandøren valgt markedsplads. Kursen må maksimalt være 1 måned gammel.

Tredje prioritet 

Kurs valgt af kursleverandøren. For obligationer der ikke er registreret i en dansk værdipapircentral, anvendes kurs fra den kursleverandør, der er valgt af den indberetningspligtige.

Strukturerede fordringer omfattet af kursgevinstloven §29 stk. 3  

Fordringer, der efter kursgevinstlovens §29 stk. 3 omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7, er omfattet af indberetningspligten efter skatteindberetningslovens §18 jf. skatteindberetningsbekendtgørelsens §34 stk. 1 nr. 3.

Efter skatteindberetningsbekendtgørelsens §35 stk. 2 nr. 5 jf. skatteindberetningsloven §18 stk. 1, nr. 3 litra b, skal kursværdien ultimo kalenderåret indberettes, når værdipapiret er registreret i en værdipapircentral eller optaget til handel på et reguleret marked.

Det gælder således eksempelvis strukturerede obligationer og certifikater, der kan anses for at være strukturerede fordringer.

Kursfastsættelsen foretages efter følgende retningslinjer: 

Første prioritet 

Lukkekurs på opgørelsesdagen, som kursleverandøren anser som værende fra det mest likvide marked.

Anden prioritet 

Lukkekurs for en af kursleverandøren valgt markedsplads ikke ældre end 1 måned, hvis værdipapiret er registreret i en dansk værdipapircentral.

Lukkekurs for en af kursleverandøren valgt markedsplads ikke ældre end 1 år, hvis værdipapiret ikke er registreret i en dansk værdipapircentral.

Tredje prioritet 

Kurs valgt af den indberetningspligtige.

Investeringsbeviser, aktier i investeringsselskaber og indskud i kontoførende investeringsforeninger. 

Efter skatteindberetningsbekendtgørelsens §35 stk. 3 nr. 4 jf. skatteindberetningsloven §18 stk. 2, nr. 7 litra c, skal kursværdien ultimo kalenderåret af investeringsbeviser og aktier i investeringsselskaber indberettes. For kontoførende investeringsforeninger indberettes kursværdien af indskudsandele og størrelsen af indestående ultimo kalenderåret.

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens §23 stk. 7, at ved værdien af aktier og investeringsbeviser m.v., som er udstedt af et investeringsselskab, forstås markedskursen. Kan en markedskurs ikke fastlægges, eller er denne lavere end tilbagekøbsværdien opgjort efter § 19, stk. 1, nr. 2 (for indkomståret 2019 dog § 19, stk. 2, nr. 2), anvendes tilbagekøbsværdien.

Kender kursleverandøren ikke tilbagekøbsværdien, anses den senest offentliggjorte NAV (Net Asset Value) som tilbagekøbsværdi.

Første prioritet 

Tilbagekøbsværdien/senest offentliggjorte NAV (Net Asset Value) på opgørelsesdagen (31.12).

Såfremt der på opgørelsesdagen foreligger en lukkekurs fra det mest likvide marked, og denne kurs er højere end tilbagekøbsværdien/senest offentliggjorte NAV (Net Asset Value), anvendes denne kurs.

Hvis der er lukket for indløsning, kan markedskursen anvendes, selvom denne er lavere end NAV.

Anden prioritet 

Foreligger der ikke en NAV (Net Asset Value) eller markedskurs den 31.december, anvendes kursen fra den seneste dag i kalenderåret, hvor der foreligger en NAV eller lukkekurs.

Foreligger der for den pågældende dag både en NAV og en markedskurs, anvendes den højeste af de to kurser.

Tredje prioritet 

Kurs valgt af den indberetningspligtige.

Virkningstidspunkt 

Retningslinjerne anvendes for indberetningen af kursværdier efter skatteindberetningslovens §§17 og 18 for kalenderåret 2019 og fremover. Ovenstående retningslinjer for kursfastsættelse anvendes desuden ved opgørelse af beskatningsgrundlaget efter henholdsvis aktiesparekontoloven og pensionsafkastbeskatningsloven.

Samtidigt ophæves SKAT-meddelelse af 23. december 2011 (SKM2011.868.SKAT).

Ovenstående retningslinjer er drøftet med Finans Danmark.