Dato for udgivelse
24 jun 2019 13:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 apr 2019 13:10
SKM-nummer
SKM2019.337.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten i Aarhus, BS-6378/2017 og BS-6381/2017
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Hovedaktionær, selskab, rådighed, privat, benyttelse, afmonteret, overgivet, forsikringsmægler, forsikret, uregistreret, bilforhandler, kommisionsaftale, rådighedshindring, deponeret,
Resumé

Sagen angik, om en hovedaktionær skulle beskattes af fri bil, og om selskabet skulle indberette den skattepligtige værdi heraf for perioden 1. december 2010 - 30. april 2011.

Retten anførte, at bilen var stillet til rådighed for skatteyderens private benyttelse, og at han betalte skat heraf frem til den 30. november 2010.

Efter bevisbedømmelsen lagde retten til grund, at bilen den 29. november 2010 fik afmonteret nummerpladerne, der samtidig blev overgivet til selskabets forsikringsmægler, at bilen fra den 2. december 2010 til den 1. april 2011 var forsikret som uregistreret (stilstandsforsikret), og at nummerpladerne ikke på ny blev udleveret til skatteyderen eller selskabet.

Videre lagde retten til grund, at nummerpladerne omkring den 1. april 2011 blev udleveret til en repræsentant fra en bilforhandler, der skulle sælge bilen, og at forhandleren afregistrerede bilen den 28. april 2011 efter at have modtaget en underskreven kommissionsaftale. Endelig lagde retten til grund, at bilen var henstillet i og i perioden fra den 29. november 2010 til omkring den 1. april 2011 forblev i selskabets lagerlokale, beliggende ca. 8 km fra skatteyderens private bopæl.

På denne baggrund fandt retten, at skatteyderen havde godtgjort, at han ikke i perioden havde umiddelbar adgang til en lovlig, faktisk råden over bilen. Retten bemærkede herved, at en rådighedshindring etableret ved bilens afregistrering og nummerpladernes aflevering til SKAT, jf. Den juridiske vejledning, afsnit C,A.5.14.1.11, ikke i noget yderligere omfang indebar, at der aftaltes rettigheder til tredjemand, som kunne begrunde, at tredjemand kunne nægte at tilbagelevere de deponerede nummerplader.

Da rådighedshindringen måtte anses for effektivt etableret og opretholdt, var det uden betydning for rettens afgørelse, om der i perioden blev ført kørebog, ligesom fraværet af en skriftlig aftale mellem skatteyderen og selskabet om rådighedshindringen ikke kunne tillægges afgørende betydning.

Hvad angik perioden for rådighedshindringens etablering og opretholdelse, bemærkede retten, at den blev etableret ved nummerpladernes afmontering og overgivelse til forsikringsmægleren og bilens placering på selskabets varelager, hvilket efter bevisførelsen skete den 29. november 2010. Skatteyderen fik ikke på noget tidspunkt på ny lovlig, faktisk råden over bilen, idet den omkring den 1. april 2011 blev afleveret til bilforhandleren, der samtidig fik bilens nummerplader udleveret af forsikringsmægleren. Rådighedsforhindringen var herefter effektivt etableret og opretholdt i perioden 1. december 2010 til 9. maj 2011.

Retten gav på dette grundlag skatteyderen og selskabet medhold i deres påstande.

Reference(r)

Ligningslovens § 16, stk. 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019, C.A.5.14.1.11

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Carsten Lorentzen)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Anders Vangsø Mortensen

Og

BS-6381/2017

H1 A/S

(v/adv. Carsten Lorentzen)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af Byretsdommer

Anette Fogh

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen BS 6381/2017 er anlagt den 18. december 2017. Sagen drejer sig om værdien af beskatning af fri bil.

Sagen BS 6381/2017 er anlagt den 18. december 2017. Sagen drejer sig om pligten til at indberette værdien af fri bil til Indkomstregistret.

Den 20. december 2017 besluttede retten at sagerne skal behandles under en sag, jf. retsplejelovens § 250, stk. 1.

Sagsøgeren A har nedlagt følgende påstand:

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A ikke skal beskattes af værdien af fri bil fra H1 A/S i perioden fra den 1. december 2010 til 9. maj 2011.

Sagsøgeren, H1 A/S, har nedlagt følgende påstand:

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 A/S ikke har pligt til at indberette værdien af fri bil for A til Indkomstregistreret i perioden fra den 1. december 2010 til den 9. maj 2011.

Sagsøgte, Skatteministeriet, Departementet, har over for A (BS 6378/2017) fremsat påstand om frifindelse, idet Skatteministeriet dog anerkender, at sagsøgeren, A, ikke skal beskattes af værdi af fri bil fra H1 A/S for maj måned 2011.

Sagsøgte, Skatteministeriet, Departementet, har over for H1 A/S (BS 6381/2017) fremsat påstand om frifindelse, idet Skatteministeriet dog anerkender, at sagsøgeren, H1 A/S, ikke har pligt til at indberette værdi af fri bil for A for maj måned 2011.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Af landsskatterettens afgørelse af 31. oktober 2017 i sagen A mod SKAT (BS-6378/17) fremgår blandt andet følgende:

"…

Klageren er ansat som direktør i H1 A/S, som producer og sælger brillestel over hele verden.

Klageren er også direktør i selskabet G1 A/S.

Klageren modtog i 2010, 2011 og 2012 løn fra begge selskaber. Klageren havde i 2010, 2011 og 2012 fri bil stillet til rådighed af selskabet H1 A/S.

H1 A/S er 100 % ejet af G1 A/S. Klageren ejer 50 % af G2 ApS, som ejer 49,9 % af G1 A/S.

Fri bil

H1 A/S har stillet en Bil 1 til rådighed for klageren. H1 A/S indberettede indtil den 30. november 2010 værdi af fri bil for klageren til SKAT med 16.206 kr. pr. måned.

Det er oplyst, at der er tale om en speciel bilmodel, som klageren ikke ønskede at anvende i vinterhalvåret. Nummerpladerne blev derfor i november 2010 afleveret til forsikringsselskabet.

Forsikringen blev ændret til en stilstandsforsikring. Bilen stod parkeret hos H1 A/S. Primo 2011 blev det besluttet, at bilen skulle sælges, og der blev den 26. april 2011 indgået en 6 måneders kommissionsaftale med en bilforhandler. Bilen blev solgt den 9. maj 2011 for 625.000 kr. Der foreligger ikke kørselsregnskab eller erklæring om, at bilen fra den 1. december 2010 indtil salget ikke har været til rådighed for klagerens private anvendelse.

Forsikringsmæglerne G3 I/S har i brev af 17. januar 2011 til SKAT anført følgende:

"Motorkøretøjsforsikring …Q — A

Vi er forsikringsmæglere for firmaet H1 A/S og varetager deres interesser omkring forsikringer.

Nummerpladerne på direktør A’s bil med reg.nr. …Q blev afmonteret den 29.11.2010, idet bilen i en periode kun skal være stilstandsforsikret. A har tilsyneladende ikke fået meddelt jer, at bilen er i stilstand.

Vil I notere dette? På forhånd tak."

H1 A/S har i e-mail af 5. maj 2012 til forsikringsmæglerne G3 I/S skrevet således:

"Vi får besøg af SKAT — som gerne vil vide noget om A’s Bil 1 — herunder perioder uden beskatning (der hvor vi havde pladerne af og afleveret til dig). Kan du ikke lige bekræfte perioderne hvor dette var tilfældet."

Forsikringsmæglerne har samme dag svaret H1 A/S således:

"Iflg. mine notater og bekræftelse fra G4 har bilen med reg.nr. …Q var i stilstand i følgende perioder:

31.03.2008 — 01.12.2008

02.12.2010 — 31.03.2011"

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2010, 2011 og 2012 med følgende poster:

Indkomståret 2010:

Værdi af fri bil, stillet til rådighed af H1 A/S                16.206 kr.

SKAT har til støtte for afgørelsenanført:

"2. Værdi af fri bil indberettet af H1 A/S - Bil 1 reg.nr. ...Q indkomstårene 2010 og 2011.

SKAT har den 13. januar 2015 udsendt forslag til afgørelse med beskatning af værdi af fri bil, jf. foretagen indberetning af værdi af fri bil til indkomstregistreret fra H1 A/S.

SKATs afgørelse:

A har i indsigelserne ikke fremkommet med andre indsigelser til punktet end de indsigelser som selskabet er fremkommet med i klage til Skatteankestyrelsen vedrørende selskabet H1 A/S’s indberetningspligt, og A henviser selv til disse indsigelser.

Der er således ikke andre indsigelser end de der vil blive behandlet i Skatteankestyrelsen omkring selskabets indberetningspligt af fri bil. Spørgsmålet om fri bil, og alle indsigelser hertil, behandles således i selskabets klagesag i Skatteankenævnet. Udfaldet af selskabets klagesag i Skatteankestyrelsen vil derfor direkte påvirke nærværende sag.

SKATs endelige afgørelse er, at indberetningen af fri bil fra selskabet H1 A/S skal medføre en forhøjelse af A’s skattepligtige indkomst.

…"

SKAT har fremsat følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse:

"SKAT er enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse og kan tiltræde denne.

Værdi af fri bil (Bil 1)

Det er forsat SKATs opfattelse, at klager skal beskattes af værdi af fri bil i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4.

Det er således SKATs opfattelse, at det ikke kan anses som en effektiv rådighedsberøvelse, at bilen alene har været omfattet af en tilstandsforsikring, jf. således Østre Landsrets dom i SKM2014.182.ØLR. Rådigheden anses først for afskåret, hvis bilen afregistreres i hele måneder og nummerpladerne afleveres til SKAT, jf. afsnit C,A.5.14.1.11 i Den juridiske vejledning samt Skatterådets afgørelser i henholdsvis SKM2009.292.SR og SKM2009.293.SR.

Bilen har således fortsat været indregistreret, og stilstandsforsikringen kunne til enhver tid have være opsagt og nummerpladerne udleveret fra forsikringsselskabet. Endvidere foreligger der ikke kørselsregnskab eller erklæring om, at bilen ikke har været til rådighed for klagers private anvendelse i de perioder, hvor den har været stilstandsforsikret.

…"

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt følgende påstande:

SKAT tilpligtes at anerkende, at klageren ikke skal beskattes af fri bil fra H1 A/S i perioden fra den 1. december 2010 til den 31. maj 2011.

Repræsentanten har til støtte for påstandene anført:

"Værdi af fri bil indberettet af H1 A/S 

Den 26. november 2014 har H1 A/S påklaget SKATs afgørelse, hvorefter selskabet blev pålagt indberetningspligt af værdien af fri bil til A, jf. Skatteankestyrelsens sagsnr. 14-5146669. I sagen er indsendt yderligere kommentarer fra R1 den 3.marts 2015 som følge af SKATs udtalelse i sagen.

Der henvises til den i sag 14-54669 anførte beskrivelse af de faktiske forholdsamt de deri anførte anbringender.

…"

Klagerens repræsentant har den 8. februar 2017 fremsat følgende supplerende indlæg:

"Som aftalt på kontormødet 10. januar 2017 sender vi hermed supplerende oplysninger til brug for behandlingen af klagesagen for A vedrørende:

    1. Dokumentation for ind- og udlevering af nummerplader på Bil 1.

Ad 3) Dokumentation for ind- og udlevering af nummerplader på Bil 1

Nummerpladerne på Bil 1 blev afmonteret og indleveret til forsikringsmæglerselskabet G3 I/S, hvorfor rådigheden må anses for at være effektivt afskåret i dele af 2010 2011, således at A ikke skal beskattes af fri bil i den pågældende periode.

G3 I/S v /PU oplyste ved brev af 17. januar 2011 til SKAT, Centralregistret for Mortorkøretøjer (bilag 6), at nummerpladerne på A’s Bil 1 blev afmonteret 29. november 2011 og bad i den forbindelse SKAT notere, at bilen herefter kun var omfattet af stilstandsforsikring.

Nummerpladerne blev opbevaret hos G3 I/S indtil 31. marts 2011, hvilket G3 I/S bekræfter i e-mail af 2. maj 2012 fra PU til H1 A/S (bilag 7). Det fremgår af e-mailen, at Bil 1'en var stilstandsforsikret fra 2. december 2010 og altså ikke fra 29. november 2010, hvor nummerpladerne blev indleveret til G3 I/S. Vi går ud fra, at dette skyldes en vis kortere ekspeditionstid hos G3 I/S. Det afgørende i nærværende sag er imidlertid datoen for nummerpladernes indlevering til G3 I/S (som fremgår af G3 I/S's brev til SKAT bilag 6), idet en stilstandsforsikring iht. praksis ikke i sig selv udgør en effektiv afskæring af rådigheden.

Nummerpladerne har ikke været udleveret til A i den mellemliggende periode, hvilket dokumenteres af e-mailen fra G3 I/S af 2. maj 2012 (bilag 7), hvori opremses de perioder, G3 I/S har opbevaret nummerpladerne.

Det er på den baggrund vores opfattelse, at H1 A/S har dokumenteret, at pladerne har været indleveret til en uafhængig tredjemand (forsikringsmægler G3 I/S), og at nummerpladerne ikke i den mellemliggende periode har været udleveret til hverken H1 A/S eller A. A skal således ikke beskattes af fri bil i perioden fra 29. november 2010 - 31. marts 2011, idet han ikke har haft rådighed overbilen.

Vi henviser i den forbindelse til Østre Landsrets dom SKM2014.182.ØLR, som vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en hovedaktionær var effektivt afskåret fra at råde over to firmabiler. I dommen var nummerpladerne ikke afmonteret, ligesom bilnøgler og garagenøgler blev opbevaret af personer, som var undergivet hovedaktionærens instruktionsbeføjelser. Østre Landsret foretog en konkret vurdering af, om rådigheden kunne anses for effektivt afskåret hvilket landsretten dog afviste under henvisning til, at den rådighedsberøvelse, som hovedaktionæren havde iværksat i forhold til sin benyttelse af bilerne, var afhængig af, at han administrerede sin instruktionsbeføjelse i overensstemmelse hermed.

Nærværende sag adskiller sig fra dommen ved, at nummerpladerne blev afmonteret og indleveret til et forsikringsmæglerselskab, som netop ikke er underlagt instruktionsbeføjelser fra kunderne.

Et forsikringsmæglerselskab må derfor anses som en uafhængig tredjemand -og indlevering af nummerpladerne til et forsikringsmæglerselskab derfor bør have samme retsvirkning, som hvis nummerpladerne var afmonteret og indleveret til SKAT nemlig at rådigheden er effektivt afskåret.

Nummerpladerne kan både ved forsikringsmæglerselskabet og ved SKAT udleveres med dags varsel, hvorfor det bør være uden betydning, om nummerpladerne er indleveret til SKAT eller til et forsikringsmæglerselskab."

Landsskatterettens afgørelse

Når en person som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde får stillet formuegoder til rådighed, er værdien heraf skattepligtig. Det følger af ligningslovens § 16, stk. 1.

Værdi af fri bil, Bil 1

Værdien af fri bil ansættes efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4.

Det er rådigheden, der beskattes. Omfanget af den faktiske private kørsel i bilen er således uden betydning.

Klageren har haft rådighed over bilen og er blevet beskattet af værdien af fri bil, indtil bilen blev stilstandsforsikret. Bilen må derfor anses for egnet til personbefordring og som et gode, der skal beskattes efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4.

H1 A/S har indberettet værdi af fri bil til klageren vedrørende denne bil indtil den 30. november 2010. Herefter har bilen været stilstandsforsikret og nummerpladerne været indleveret til forsikringsselskabet. Der foreligger ikke kørselsregnskab eller erklæring om, at bilen ikke har været til rådighed for klagerens private anvendelse i perioden fra den 1. december 2010 og indtil den blev solgt den 9. maj 2011.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder ikke, at der er sket en effektiv rådighedsberøvelse, således at klageren har været forhindret i at råde over bilen i perioden fra den 1. december 2010 til den 9. maj 2011. Der henvises til afgørelserne refereret i SKM2014.182.ØLR og SKM2014.685.BR.

De to retsmedlemmerne har lagt vægt på, at der er indberettet værdi af fri bil indtil den 30. november 2010, at bilen fortsat har været indregistreret, og at stilstandsforsikringen til enhver tid kunne være opsagt og nummerpladerne udleveret fra forsikringsselskabet.

To retsmedlemmer finder, at der er sket en effektiv rådighedsberøvelse, der kan sidestilles med, at nummerpladerne er afleveret til SKAT.

Ved stemmelighed er retsformandens stemme afgørende. Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse om at beskatte klageren af værdi af fri bil indtil den 9. maj 2011.

…"

Af landsskatterettens afgørelse af 31. oktober 2017 i sagen H1 A/S mod SKAT (BS-6381/17) fremgår blandt andet følgende:

"…

Faktiske oplysninger

H1 A/S (i det følgende kaldet selskabet) producer og sælger brillestel over hele verden.

A er ansat som direktør i selskabet.

Selskabet er 100 % ejet af G1 A/S. A ejer 50 % af G2 ApS, som ejer 49,9 % af G1 A/S.

Bil

Selskabet har stillet en Bil 1 til rådighed for direktøren. Selskabet indberettede indtil den 30. november 2010 værdi af fri bil til SKAT med 16.206 kr. pr. måned.

Det er oplyst, at der er tale om en speciel bilmodel, som direktøren ikke ønsker at anvende i vinterhalvåret. Nummerpladerne blev derfor i november 2010 afleveret til forsikringsselskabet. Forsikringen blev ændret til en stilstandsforsikring. Bilen stod parkeret hos selskabet.

Primo 2011 blev det besluttet, at bilen skulle sælges, og der blev den 26. april 2011 indgået en6 måneders kommissionsaftale med en bilforhandler. Bilen blev solgt den 9. maj 2011 for 625.000 kr. Der foreligger ikke kørselsregnskab eller erklæring om, at bilen fra den 1. december 2010 indtil salget ikke har været til rådighed for direktørens private anvendelse.

Forsikringsmæglerne G3 I/S har i brev af 17. januar 2011 til SKAT anført følgende:

"Motorkøretøjsforsikring ...Q — A

Vi er forsikringsmæglere for firmaet  H1 A/S og varetager deres interesser omkring forsikringer.

Nummerpladerne på direktør A’s bil med reg.nr. …Q blev afmonteret den 29.11.2010, idet bilen i en periode kun skal være stilstandsforsikret. A har tilsyneladende ikke fået meddelt jer, at bilen er i stilstand.

Vil I notere dette? På forhånd tak."

Selskabet har i e-mail af 5. maj 2012 til forsikringsmæglerne G3 I/S skrevet således:

"Vi får besøg af SKAT — som gerne vil vide noget om A’s Bil 1 — herunder perioder uden beskatning (der hvor vi havde pladerne af og afleveret til dig). Kan du ikke lige bekræfte perioderne hvor dette var tilfældet."

Forsikringsmæglerne har samme dag svaret selskabet således:

"Iflg. mine notater og bekræftelse fra G4 har bilen med reg.nr. …Q var i stilstand i følgende perioder:

31.03.2008 — 01.12.2008

02.12.2010 — 31.03.2011"

SKATs afgørelse

SKAT har pålagt selskabet at foretage følgende indberetninger til indkomstregisteret:

  1. Værdi af fri bil til direktør A, Bil 1:

    Indkomståret 2010 med 16.206 kr.

    Indkomståret 2011 med 81.030 kr.

SKAT har til støtte for afgørelsen anført følgende begrundelse:

"2.4 SKATs bemærkninger og begrundelse

Vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder skal, i medfør til ligningsloven § 16 stk. 1, medregnes til skattepligtige indkomst, når det modtages i et ansættelsesforhold. Den skattemæssige værdi af en bil, som er stillet til rådighed for den ansattes private benyttelse beskattes efter reglerne i ligningsloven § 16 stk. 4. Stiller en arbejdsgiver en bil til rådighed for den ansatte beskattes den ansatte af rådigheden, uanset omfanget af den faktiske benyttelse.

Det er SKATs opfattelse, at ovennævnte bil i perioden 1.12.2010 - 9.5.2011 har været til rådighed til privat anvendelse for A, og at der i denne periode skal ske beskatning af værdi af fri bil.

Det forhold, at nummerpladerne deponeres hos tredjemand, anses ikke at begrænse rådigheden over bilen. En sådan ordning anses for en frivillig disposition af bilens bruger. Bilens bruger bevarer således fuld rådighed over bilen og nummerpladerne, idet deponeringen ikke indebærer, at der aftales rettigheder til fordel for tredjemand, som kan begrunde, at tredjemand kan nægte at tilbagelevere de deponerede nummerplader. Bilens ejer kan således til enhver tid kræve tilbagelevering af nummerpladerne.

Det forhold, at bilen via en kommissionsaftale er opbevaret ved en forhandler er efter SKATs opfattelse ikke tilstrækkelig til at afskære hovedaktionæren fra privat at råde over bilen. Hovedaktionæren, som er indirekte ejer af bilen, bevarer rådigheden over bilen På et hvilket som helst tidspunkt vil hovedaktionæren kunne hente bilen hos forhandleren, og anvende bilen privat.

Det er SKATs opfattelse, at H1 A/S i perioden 1.12.2010 - 9.5.2011skal foretage indberetning til indkomstregisteret af værdi af fri bil med følgende værdier:

December 2010        16.206 kr.

I alt for 2010             16.206 kr.

Januar 2011              16.206 kr.

Februar 2011            16.206 kr.

Marts 2011               16.206 kr.

April 2011                16.206 kr.

Maj 2011                  16.206 kr.

I alt for 2011:            81.030 kr.

Indberetning for 2011 kan foretages i maj måned med 81.030 kr.

Indberetningen skal foretages inden 14 dage efter modtagelsen af denne meddelelse, og kopi af kvittering for indberetning ønskes fremsendt til SKAT.

2.5 SKATs endelige afgørelse

Der anses ikke ved indsigelse af 10. juli 2014, at være fremkommet nye oplysninger mv., som kan begrunde en ændring af det udsendte forslag, og SKAT pålægger selskabet at foretage ovennævnte indberetning til e-Indkomst. Indberetningen skal foretages inden 14 dage efter modtagelsen af denne meddelelse, og kopi af kvittering for indberetning ønskes fremsendt til SKAT.

(…)

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at SKAT skal tilpligtes at anerkende, at selskabet ikke har pligt til at indberette værdi af fri bil til Indkomstregisteret i perioden fra den 1. december 2010 til den 31. maj 2011, da direktøren i perioden faktisk og reelt var afskåret fra at råde over bilen.

Til støtte for påstandene har repræsentanten anført:

"…

Vedr. Bil 1, reg.nr. ...Q

A ejer 50 % af G2 ApS, som ejer 49,9 % af G1 A/S. H1 A/S ejes 100 % af G1 A/S.

A er ansat som direktør i H1 A/S og fik som led i sin ansættelse stillet fri bil til rådighed i form af en Bil 1.

Bilen var indtil den 30. november 2010 stillet til privat rådighed for A. Indtil dette tidspunkt indberettede H1 A/S værdi af fri bil med 16.206 kr. pr. måned.

Da Bil 1’en har en meget lav frihøjde, var det uhensigtsmæssigt at køre i bilen, når der var sne på vejene, også selvom vejene måtte være ryddet for sne, da bilen kun vanskeligt kan passere overkørsler eller volde af ryddet sne. Bilen var derfor reelt ikke egnet til kørsel om vinteren.

Da A således ikke kunne bruge bilen som firmabil i vinterhalvåret, blev nummerpladerne taget af bilen og afleveret til selskabets forsikringsselskab, og bilen overgik til en stilstandsforsikring. Ifølge stilstandsforsikringen, kunne bilen ikke lovligt anvendes i stilstandsperioden. Bilen blev samtidig stillet i selskabets aflåste lagerhal.

Herefter har A ikke anvendt bilen, og bilen har ikke siden december 2010 været omfattet af andet end stilstandsforsikringen.

A ejede samtidig en række biler i privat regi, og siden december 2010 anvendte han sin Bil 1 firehjulstrækker til privat og erhvervsmæssig kørsel for H1 A/S.

I foråret 2011 besluttede H1 A/S at sælge bilen, og der blev derfor indgået en kommissionsaftale med en bilforhandler. Bilen blev solgt 9. maj 2011 for 625.000 kr.

Anbringender - Bil 1, reg.nr. ...Q

Efter Ligningslovens § 16, stk. 4 skal der ske beskatning af fri bil, såfremt bilen er stillet til rådighed for privat benyttelse. Afgørende er således ikke, om bilen faktisk er benyttet til privat kørsel, men som udgangspunkt alene om bilen har været stillet til rådighed for privat benyttelse.

Er bilen kun til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi af fri bil svarende til det antal hele måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed, jf. Ligningslovens § 16, stk. 4, 5. pkt.

I perioden 1. december 2010 9. maj 2011 har Bil 1’en ikke været til privat rådighed eller anvendt af A, idet bilen var omfattet af en stilstandsforsikring og henstod uden plader, som var afleveret til H1 A/S’S forsikringsselskab, således at A effektivt var afskåret rådigheden over bilen såvel lovligt som reelt.

Da det var uhensigtsmæssigt at bruge bilen i vinterperioden pga. bilens lave frihøjde, og da A selv havde en 4-hjulstrækker, der var egnede sig væsentligt bedre til kørsel i vinterperioden, ønskede han ikke at køre i Bil 1'en.

Deponering af nummerpladerne hos forsikringsselskabet var således ikke et udtryk for, at A blot valgte ikke at bruge bilen i bestemte perioder, for at H1 A/S kunne spare penge på den billigere stilstandsforsikring. Deponeringen af pladerne skyldes, at bilen de facto ikke var egnet til kørsel i det danske klima i vinterhalvåret.

Hertil bemærkes, at det er et ubestridt faktum, at A ikke har anvendt bilen i perioden, ligesom A heller ikke lovligt har kunnet køre i bilen i og med, at bilen henstod uden nummerplader og kun var omfattet af stilstandsforsikringen.

På den baggrund bør det uomtvistet lægges til grund, at A ikke har kørt i bilen i den periode, bilen har været omfattet af stilstandsforsikringen, da A privat havde en række biler til rådighed, som kunne anvendes, selvom der var sne. A anvendte således i vinterperioden sin Bil 1 firehjulstrækker, som han ejer i privat regi.

Det er vores opfattelse, at SKAT skal anerkende, at rådighedsfraskrivelsen har været effektiv, idet nummerpladerne er afleveret til tredjemand (forsikringsselskabet).

Af praksis fremgår, at SKAT pt. kun anerkender, at der er sket en effektiv rådighedsberøvelse, hvis nummerpladerne afleveres til motorkontoret, og der sker en afregistrering. Det skyldes, at SKAT anser aflevering af nummerpladerne til andre end motorkontoret som en selvbåndlæggelse, idet ejeren/brugeren af bilen fra den ene dag til den anden kan hente pladerne, sætte dem på bilen og herefter lovligt anvende bilen.

Eneste faktuelle forskel er dog, om nummerpladerne fysisk bringes til SKAT eller til forsikringsselskabet.

Der består derfor efter vores opfattelse ingen forskel på effektiviteten og realiteten i rådighedsberøvelsen, hvad enten nummerpladerne afleveres på SKATs motorkontor eller hos forsikringsselskabet, idet

  • Brugeren af bilen kan hente nummerpladerne med dags varsel både ved SKAT og ved forsikringsselskabet, og
  • Både SKAT og forsikringsselskabet udleverer pladerne, og nok så vigtigt heller ikke kan modsætte sig at udlevere nummerpladerne.

Den eneste forskel består derfor blot i, at SKAT kan kontrollere, at nummerpladerne udleveres. Dette har dog ingen betydning for selve effektiviteten af rådighedsberøvelsen, som må siges kun at være knyttet til, om brugeren kan få adgang til bilens nummerplader.

Hvorvidt nummerpladerne afleveres til SKAT eller til forsikringsselskabet konstituerer derimod ikke nogen forskel i adgang til at få udleveret pladerne. Når pladerne indleveres til forsikringsselskabet er det alene et bevismæssigt spørgsmål, om pladerne har været indleveret og senere er blevet udleveret, dvs. om pladerne har siddet på bilen. Hvis beviset kan løftes for, at nummerpladerne ikke har siddet på bilen, skal det anerkendes, at der har været tale om en effektiv rådighedsberøvelse.

I den forbindelse fremhæves, at den kontrolfunktion, som SKAT udøver som følge af, at nummerpladerne udleveres fra Motorkontoret, ikke har selvstændig betydning for beskatningen af fri bil. Uanset om nummerpladerne er afhentet ved forsikringsselskabet eller hos SKAT, og brugeren dermed har privat rådighed over bilen har brugeren i begge tilfælde pligt til at lade sig beskatte af fri bil, ligesom arbejdsgiverselskabet har pligt til at indberette og indeholde A-skat af værdi af fri bil, når bilen er til rådighed for privat brug.

Beskatning af fri bil sker netop ikke ved oplysning fra SKAT eller i kraft af SKATs kontrolfunktion, men alene på grund af indberetning og indeholdelse af A-skat fra arbejdsgiverselskabet.

Det forhold, at SKAT ikke uden at henvende sig til forsikringsselskabet kan kontrollere, om nummerpladerne udleveres af forsikringsselskabet, er dermed ikke et argument for beskatning, idet beskatning af fri bil ikke sker på baggrund af SKATs kontrol, men i stedet sker som følge af arbejdsgivers entydige pligt til at foretage korrekt indberetning af goder, der stilles til rådighed for privat brug.

Der er da også pålagt arbejdsgiverselskabet væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis selskabet ikke overholder sin pligt til at foretage korrekt indeholdelse- og indberetning, idet selskabet pålægges solidarisk hæftelse for den ikke indeholdte A-skat samt store bødesanktioner (op til to gange den ikke indeholdte A-skat, hvis den manglende indeholdelse skyldes forsæt), idet fri bil er A-indkomst. Hertil kommer at manglende eller ufuldstændig indberetning ligeledes er sanktioneret med bøde.

Arbejdsgiverselskabet vil således løbe en endog særdeles stor risiko ved at undlade at indeholde A-skat eller indberette værdi af fri bil, når brugeren af bilen har hentet pladerne og igen har rådighed over fri bil. Denne risiko løbes uanset, om pladerne hentes fra SKATs motorkontor eller ved forsikringsselskabet eller anden tredjemand, idet beskatning af fri bil alene er baseret på arbejdsgiverselskabets indberetning eller alternativt brugerens selvangivelse af værdi af fri bil.

Størrelsen af sanktionerne understreger netop også, at der ingen reel grund er til at nægte at anse aflevering af nummerpladerne til forsikringsselskabet for en effektiv rådighedsberøvelse. Byggede beskatning af fri bil derimod alene på, om SKAT kunne føre kontrol med, om pladerne blev udleveret til bilen, ville det være helt ude af proportioner at pålægge arbejdsgiverselskabet sanktioner i den størrelsesorden.

Opsummering vedrørende Bil 1, reg.nr. ...Q

Da A ikke kan anses for at have privat rådighed over Bil 1’en i perioden december 2010 og indtil bilen blev solgt i maj 2011, idet bilens nummerplader var afleveret hos forsikringsselskabet og rådighedsberøvelsen dermed var effektiv, kan H1 A/S ikke pålægges pligt til at indberette værdi af fri bil for A til Indkomstregisteret.

Landsskatterettens afgørelse

Ifølge skattekontrollovens § 7 A, stk. 3, skal alle, der i en kalendermåned som led i et ansættelsesforhold eller som led i valg til en tillidspost har ydet skattepligtige fordele som nævnt i ligningslovens § 16, uden at der er betalt fuldt vederlag herfor, foretage indberetning herom til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister §§ 3 og 4, i det omfang skatteministeren fastsætter regler herom.

Af indkomstregisterlovens § 3, stk. 1, nr. 2, fremgår det, at der skal ske indberetning af skattepligtige fordele som nævnt i skattekontrollovens § 7 A, stk.3.

Når en person som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde får stillet formuegoder til rådighed, er værdien heraf skattepligtig. Det følger af ligningslovens § 16, stk. 1.

Indberetning til Indkomstregisteret af værdi af fri bil, Bil 1, til direktør

Værdien af fri bil ansættes efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4.

Det er rådigheden, der beskattes. Omfanget af den faktiske private kørsel i bilen er således uden betydning.

Direktøren har haft rådighed over bilen, og selskabet har indberettet værdi af fri bil for direktøren indtil denne blev stilstandsforsikret. Bilen må derfor anses for egnet til personbefordring og som et gode, der skal beskattes efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4.

Selskabet har indberettet værdi af fri bil vedrørende denne bil indtil den 30. november 2010. Herefter har bilen været stilstandsforsikret og nummerpladerne været indleveret til forsikringsselskabet. Der foreligger ikke kørselsregnskab eller erklæring om, at bilen ikke har været til rådighed for direktørens private anvendelse i perioden fra den 1. december 2010 og indtil den blev solgt den 9. maj 2011.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder ikke, at der er sket en effektiv rådighedsberøvelse, således at direktøren har været forhindret i at råde over bilen i perioden fra den 1. december 2010 til den 9. maj 2011. Der henvises til afgørelserne refereret i SKM2014.182.ØLR og SKM2014.685.BR.

De to retsmedlemmerne har lagt vægt på, at der er indberettet værdi af fri bil indtil den 30. november 2010, at bilen fortsat har været indregistreret, og at stilstandsforsikringen til enhver tid kunne være opsagt og nummerpladerne udleveret fra forsikringsselskabet.

To retsmedlemmer finder, at der er sket en effektiv rådighedsberøvelse, der kan sidestilles med, at nummerpladerne er afleveret til SKAT.

Ved stemmelighed er retsformandens stemme afgørende. Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse vedrørende pligt til indberetning af værdi af fri bil til direktør.

…"

Adm. direktør i G5 A/S, UK, skrev den 14. februar 2011 en mail til A, hvoraf fremgår:

"Kan forstå at de har talt med MU angående Bil 1 - Jeg er bortrejst i denne uge og vender således tilbage i næste uge.

PS: Jeg forstod på IB, at vi skulle i gang med Bil 2’en, men jeg har endnu intet modtaget (?)."

Den 26. april 2011 sendte adm. direktør NJ fra G6 A/S en kommissionsaftale på Bil 1 til A’s underskrift, idet han samtidig omtalte en interesseret køber. A returnerede den underskrevne kommissionsaftale den 26. april 2011.

Af mail af 8. maj 2018 fra PU til IB fremgår følgende:

"Hej IB

Jeg har vedhæftet opgørelse fra G4 over jeres motorkøretøjer, der vedrører …Q. Af opgørelsen fremgår det, at bilen i perioden 01.09.2010-02.12.2010 har været forsikret i G4 som indregistreret. Fra den 02.12.2010 - 01.04.2011 har bilen været forsikret i G4 som uindregistreret. Igen fra den 01.04.2911 - 28.04.2011 er den forsikret som indregistreret.

Efter nummerpladerne er afhentet her, er bilen igen blevet indregistreret og forsikret frem til den 28.04.2011. Jeg har fået G4 til at undersøge på SKAT og de bekræfter, at bilen er afmeldt på SKAT den 28.04.20111. Hvorfor bilen er afmeldt den 28.04.2011, hvis den først er solgt den 09.05.2011, har jeg ingen forudsætninger for at svare på. Af- og tilmeldinger af biler foretages ikke af G3 I/S."

Oplysningerne i mailen svarer til den mailen vedhæftede og i retten fremlagte opgørelse over H1 A/S’S forsikringer.

PU skrev den 29. januar 2019 til KK, at hun var ansat som forsikringsmæglerassistent i G3 I/S frem til den 30. november 2018. Vedrørende Bil 1’en oplyste PU følgende:

"Under et møde hos H1 A/S 29.22.2010, hvor repræsentanter for H1 A/S, den kundeansvarlige forsikringsmægler og jeg deltog, fik jeg ved mødets afslutning udleveret nummerpladerne til bilen med registreringsnummer …Q af A med mundtlig besked om, at bilen skulle stilstandsforsikres.

Jævnfør forsikringsselskabet G4’s oplysninger, har …Q været stilstandsforsikret fra den 02.12.2010 og til den 01.04.2011, hvor den igen indregistreres.

I perioden, hvor bilen har været i stilstand, har nummerpladerne været opbevaret hos G3 I/S. Der blev givet telefonisk besked fra H1 A/S om, at nummerpladerne vil blive afhentet af en medarbejder fra H1 A/S, men jeg har ikke datoen for, hvornår telefonopkaldet kom. G1 I/S’s reception udleverede nummerpladerne til H1 A/S medarbejder og har ikke udstedt kvittering for udleveringen. Nummerpladerne skulle udleveres, for at bilen igen kunne blive indregistreret, og da indregistreringen er sket den 01.04.2011, må det formodes, at nummerpladerne er udleveret tæt på denne dato eller på selve dagen."

Indehaver af G7, NJ, har den 8. januar 2019 bekræftet over for Carsten Lorenzen, at han omkring den 1. april 2011 afhentede den omhandlede bil på A’s adresse i Y1-by ved Y2-by for at bringe den til G6’s salgslokale i Y3-by med henblik på salg. I mailen er det videre oplyst, at bilens nummerplader blev afmeldt den 28. april 2011, efter at de havde modtaget den underskrevne kommissionsaftale retur.

Forklaringer

A har forklaret blandt andet, at han er direktør ved H1 A/S, der designer, produktudvikler og sælger brillestel. Der er p.t. 860 medarbejdere. Han ejede 49,5 % af selskabet i 2010-11. Hans søster havde en tilsvarende ejerandel og hans far 1 %. Han betaler skat i Danmark. I 2010 var det omkring 11 millioner kr. Privat bor han på Y4-vej i Y5-by.

H1 A/S købte en Bil 1 i 2008, som han kørte i i 2 år. I den periode betalte han skat af fri bil. Den 29. november 2010 skulle pladerne tages af bilen. Han kunne se, at når der var frost, kunne han ikke komme op på selskabets parkeringsplads på grund af bilens opbygning og den elektroniske styring af bilen. I den mellemliggende periode havde han privat købt en Bil 3, der er en firehjulstrækker. Det var i forbindelse med "camperordningen". Privat havde han i alt 4 biler. De små Peugeot’er, en MG og den store Bil 1. Han har to drenge. De havde ikke kørekort. Det havde kun han og hans hustru.

Han havde ikke kørt i Bil 1’en i vinteren 2009-2010, men havde beholdt bilen og betalt skat heraf i perioden. Det syntes han var uhensigtsmæssigt, så han ringede til deres revisor ved R1. Han spurgte revisoren, om han kunne slippe for beskatningen, hvis han indleverede pladerne til forsikringsselskabet. Det havde de gjort tidligere med deres private MG, hvor de som studerende kunne slippe for forsikring og registreringsafgift ved at indlevere nummerpladen. Revisoren bekræftede hans forespørgsel. Han stillede bilen ned på H1 A/S’s lager på Y6-adresse. Den stod mellem nogle lagerreoler, og bagved stod der nogle paller. Der blev lagt en hvid dug eller et lagen over bilen, der stod bagerst i lagerlokalet. Han tog nummerpladen med op i firmaet, hvor de alligevel skulle have årsmøde med G3 I/S. Det svarer til det møde, som PU har skrevet om i bilag 15.

Han har ikke kørt i Bil 1’en eller siddet i den siden 29. november 2010.

Den 14. februar 2011 skrev UK fra G6 til ham om Bil 1’en, efter at han havde snakket med deres salgschef, MU, i anledning af at han havde købt en Bil 2, der var blevet leveret til G6 i slutningen af 2010. Han var lidt ked af at skulle betale afgift af denne bil. G6 ringede med jævne mellemrum og spurgte, om der ikke snart skulle ske noget. I mellemtiden var G6 begyndt at lave leasingaftaler, hvilket ville hjælpe på afgiften. Herefter skulle Bil 1’en sælges gennem G6. Det var han begyndt at tale med MU om telefonisk, allerede da Bil 2’en kom til Danmark.

NJ fra G6 hentede Bil 1’en til Y3-by. Han har sikkert kontaktet sin økonomidirektør IB og bedt ham foranledige, at deres chauffør hentede nummerpladerne ved forsikringsselskabet og fik dem transporteret til lageret. Han var selv bortrejst på det tidspunkt. Han mener, at NJ ringede til ham og sagde, at nu stod bilen i Y3-by. Den skulle indregistreres før transporten til Y3-by.

Han tænkte ikke nærmere over, om pladerne skulle deponeres hos SKAT eller ved forsikringsselskabet. Uanset hvor de blev deponeret, ville han kunne hente dem igen med dags varsel.

Han har aldrig ført kørebog, for han har betalt fuld skat af den fri bil. Bilen bevægede sig ikke i den omhandlede periode.

Bilen blev oprindeligt købt af hans holdingselskab, G1 A/S. Han husker ikke, hvornår holdingselskabet købte bilen. Det kan godt passe, det var i 2005. Han husker ikke indkøbsprisen.

Den 29. november 2010 var han ikke afklaret med, om Bil 1’en skulle sættes til salg. Det blev han først, da UK blev ansat som direktør i G6, og de fik en leasingmodel. Han var ked af, at han havde en bil, som ikke rigtig duede til at køre om vinteren. Han kørselsbehov ændrede sig også, efter at han privat havde fået en firehjulstrækker.

Deres revisor nævnte ikke noget om, at pladerne også kunne afleveres til SKAT. Revisoren bekræftede, at det var i orden, at aflevere dem til forsikringsselskabet. Havde revisoren nævnt SKAT som et muligt deponeringssted, ville nummerpladerne være blevet deponeret der.

Han ved ikke om, om det var NJ, der hentede bilen, men han forestod det. Han ved ikke, om bilen blev kørt eller fragtet til Y3-by.

Parternes synspunkter

H1 A/S og A har i sit påstandsdokument anført følgende:

"Det gøres overordnet gældende, at A ikke har haft rådighed over bilen, mrk. Bil 1, i perioden fra den 29. november 2010 til den 9. maj 2011, idet nummerpladerne til bilen har været indleveret til en uafhængigtredjemand (G3 I/S) i perioden fra den 29. november 2010 til den 1. april 2011, og idet bilen blev opbevaret hos en uafhængig tredjemand (G6 A/S) i Y3-by med henblik på salg i perioden den 1. april 2011 og frem til salget den 9. maj 2011.

Det er uomtvistet, at bilen blev stillet til rådighed for A’s private brug i perioden fra den 1. december 2008 og frem til og med den 30. november 2010, i hvilken periode A også er beskattet af værdien af fri bil.

Parterne er enige om, at der ikke skal ske rådighedsbeskatning i maj 2011.

Spørgsmålet er herefter, om der skal ske beskatning af værdien af fri bil i perioden fra 1. december 2010 og frem til den 30. april 2011. Det afgørende er i den forbindelse, om A har haft rådighed over bilen til privat brug i den omhandlede periode, hvilket afhænger af, om der er sket en effektiv rådighedsberøvelse. Det er fastslået af SKAT og Landsskatteretten, at der foreligger en effektiv rådighedsberøvelse, når nummerpladerne til bilen er indleveret til SKAT, hvorved det kan kontrolleres og dokumenteres, at brugeren ikke har rådighed over bilen. Dette er dog ikke den eneste måde, der sikrer en effektiv rådighedsberøvelse, jf. præmisserne i SKM2013.5.BR (materialesamlingen s. 47), hvor det fremgår, at en medarbejder skal være effektiv afskåret fra at råde over bilen for at undgå beskatning samt at det er uden betydning, hvordan dette sikres.

SKM2014.182.ØLR (materialesamlingen s. 51) illustrerer også, at indlevering af nummerpladerne til SKAT ikke er den eneste foranstaltning, der kan medføre en effektiv rådighedsberøvelse, idet landsretten inddrog alle omstændigheder i sagen i forbindelse med vurderingen af, om en hovedaktionær var effektivt afskåret fra at råde over to firmabiler i et tilfælde, hvor nummerpladerne hverken var afmonteret eller indleveret til SKAT. Såfremt indlevering af nummerpladerne til SKAT var den eneste reelle mulighed for at foretage en effektiv rådighedsberøvelse, ville Østre Landsret ikke have foretaget en konkret vurdering af omstændighederne i sagen. Det må på den baggrund konkluderes, at en effektiv rådighedsberøvelse også kan bestå i andre foranstaltninger end indlevering af nummerpladerne til SKAT.

Det er derfor ikke korrekt, som anført af Skatteministeriet, at der ifølge praksis kun foreligger en effektiv rådighedsberøvelse, når bilen er afmeldt og nummerpladerne er afleveret til myndighederne, jf. bl.a. også Afgørelsen af 6. september 2018 fra Skatteankenævn Fredensborg (bilag A, materialesamlingen s. 91) og TfS 2010.423.BR (materialesamlingen s. 42), hvor der var sket en effektiv rådighedsberøvelse, selvom bilen ikke var afmeldt og nummerpladerne ikke var afleveret til myndighederne.

*****

Uanset om det er Skatteministeriet eller H1 A/S og A, der har bevisbyrden, så gøres det gældende, at bilen utvivlsomt ikke har stået til rådighed for A i den omtvistede periode.

Skatteministeriet har gjort gældende, at det er H1 A/S og A, der har bevisbyrden for, at A ikke har haft privat rådighed over bilen, mrk. Bil 1, i perioden fra den 29. november 2010 til den 30. april 2011, hvilket vi ikke er enige i.

A havde ikke en dominerende ejerindflydelse i H1 A/S, idet A alene indirekte ejede 49,9 % af selskabskapitalen i 2010.

Det bemærkes videre, at købet af bilen, mrk. Bil 1, var begrundet i selskabets forhold samt at bilen på intet tidspunkt i den omhandlede periode fra 29. november 2010 til den 30. april 2011 har stået parkeret på A’s private adresse.

Det gøres på den baggrund gældende, at det er Skatteministeriet, der har bevisbyrden for, at A har haft privat rådighed over bilen, mrk. Bil 1, i perioden fra den 29. november 2010 til den 30. april 2011, jf. SKM2001.304.LSR (supplerende materialesamling s. 3), hvor det fremgår, at medarbejderen ikke har bevisbyrden, når bilen ikke har stået parkeret på medarbejderens adresse.

Afgørelserne, SKM2005.138.HR (materialesamlingen s. 25), SKM2014.504.HR (materialesamlingen s. 65) og SKM2014.520.ØLR (materialesamlingen s. 58), har derfor ikke betydning for spørgsmålet om bevisbyrde i nærværende sag, idet de nævnte afgørelser, til forskel fra nærværende sag, handler om en ene eller hovedanpartshavers eventuelle rådighedsbeskatning.

Uanset om A og H1 A/S har bevisbyrden for, at A ikke har haft privat rådighed over bilen i perioden fra den 29. november 2010 til den 30. april 2011, gøres det gældende, at denne bevisbyrde i så fald er løftet.

Det gøres videre gældende, at det ikke er afgørende for spørgsmålet om rådighedsbeskatning i nærværende sag, om der foreligger en kørebog eller en skriftlig aftale mellem A og H1 A/S om bilens brug.

Det bestrides således, at det er et minimumskrav for at undgå beskatning, at der er indgået en skriftlig aftale mellem selskabet og direktøren om bilens brug, jf. eksempelvis TfS 2010.423.BR (materialesamlingen s. 42). Det fremgår endvidere af byrettens præmisser i SKM2013.676.BR (materialesamlingen s. 59), der er stadfæstet ved SKM2014.520.ØLR (materialesamlingen s. 58), at den manglende skriftlige aftale om bilens brug, blot var ét blandt flere momenter, der havde indflydelse på afgørelsen om, at der skulle ske rådighedsbeskatning. Såfremt en sådan aftale havde været et minimumskrav, ville retten ikke have foretaget en konkret vurdering af omstændighederne i sagen.

Det er i øvrigt ikke relevant at opstille krav om fremlæggelse af en skriftlig aftale om bilens brug i nærværende sag, idet bilen ikke er blevet anvendt hverken privat eller erhvervsmæssigt - i den omtvistede periode.

Det gøres videre gældende, at det ikke er et krav, at der kan fremlægges en kørebog, for at undgå rådighedsbeskatning, jf. bl.a. TfS 2010.423.BR (materialesamlingen s. 42), hvor der ikke skete rådighedsbeskatning, selvom der ikke var ført en kørebog samt præmisserne i TfS 1998.326 (materialesamlingen s. 21), hvor det fremgår, at bevisbyrden kan løftes på anden måde end ved fremlæggelse af et kørselsregnskab.

Faktum i afgørelserne, SKM2009.239.HR (materialesamlingen s. 36) og SKM2005.138.HR (materialesamlingen s. 25) som Skatteministeriet henviser til som HR praksis, der viser, at der skal fremlægges en kørebog for at undgå beskatning, adskiller sig væsentligt fra nærværende sag, idet afgørelserne handler om beskatning af en bil, der utvivlsomt blev anvendt i den omhandlede periode og hvor nummerpladerne ikke var afmonteret og bilen ikke var stilstandsforsikret. Afgørelserne er derfor ikke relevante for nærværende konkrete sag, hvor bilen ikke er blevet anvendt i den omhandlede periode - hverken erhvervsmæssigt eller privat.

Det vil endvidere ikke give mening, at fremlægge en kørebog i nærværende sag, da det ikke skal ikke vurderes eller fastslås, om en del af kørslen har været af privat karakter, idet A ikke har anvendt bilen hverken erhvervsmæssigt eller privat i den omtvistede periode.

*****

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der er sket en effektiv rådighedsberøvelse, et bemærkes følgende vedrørende rådighedsberøvelsen i perioden fra den 29. november 2010 til den 1. april 2011:

H1 A/S afmonterede og indleverede bilens nummerplader til G3 I/S den 29. november 2010. Bilens nummerplader blev herefter opbevaret af den uafhængige tredjemand, G3 I/S, i perioden fra den 29. november 2010 til den 1. april 2011. Bilen, mrk. Bil 1, henstod derfor uden nummerplader og alene stilstandsforsikret på H1 A/S’S adresse, der ikke er sammenfaldende med A’s privatadresse i perioden fra den 29. november 2010 til den 1. april 2011. Det gøres gældende, at der derved er sket en effektiv rådighedsberøvelse.

Nærværende sag adskiller sig således fra SKM2014.182.ØLR (materialesamlingen s. 51), hvor det blev fastslået, at der ikke foreligger en effektiv rådighedsberøvelse, når brugeren af bilen har instruktionsbeføjelser over de personer, der opbevarer bilen og bilens nummerplader. SKM2014.182.ØLR (materialesamlingen s. 51) vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en hovedaktionær var effektivt afskåret fra at råde over to firmabiler. I dommen var nummerpladerne ikke afmonteret, ligesom bilnøgler og garagenøgler blev opbevaret af personer, der var undergivet hovedaktionærens instruktionsbeføjelser. Østre Landsret foretog en konkret vurdering af, om rådigheden kunne anses for effektivt afskåret. Dette blev afvist af landsretten under henvisning til, at den rådighedsberøvelse, som hovedaktionæren havde iværksat i forhold til sin benyttelse af bilerne, var afhængig af, at han administrerede sin instruktionsbeføjelse i overensstemmelse hermed. Det bemærkes i den forbindelse, at det afgørende i dommen ikke var, at nummerpladerne ikke var indleveret til SKAT, men derimod at Østre Landsret efter en konkret vurdering fandt, at rådighedsberøvelsen ikke var effektiv afskåret.

Nærværende sag adskiller sig fra dommen ved, at A ikke er hovedaktionær samt at nummerpladerne blev afmonteret og indleveret til et forsikringsmæglerselskab, G3 I/S, som ikke er underlagt instruktionsbeføjelser fra sine kunder.

Nærværende sag adskiller sig også fra SKM2013.539.ØLR (materialesamlingen s. 46), hvor bilen var vinteropbevaret, men hvor nummerpladerne ikke var afmonteret og bilen ikke var stilstandsforsikret i den omtvistede periode. SKM2013.539.ØLR (materialesamlingen s. 46) er derfor ikke relevant for nærværende sag.

Det gøres gældende, at en afmontering og indlevering af nummerpladerne til en uafhængig tredjemand samt efterfølgende meddelelse herom til SKAT, udgør en effektiv rådighedsberøvelse, der kan sidestilles med indlevering af nummerpladerne til SKAT.

Brugeren af bilen kan hente nummerpladerne med dags varsel både ved SKAT og den uafhængige tredjemand, hvis brugeren anmoder herom. Det bør derfor være uden betydning, om nummerpladerne er indleveret til SKAT eller til en uafhængig tredjemand.

Bilen, mrk. Bil 1, var stilstandsforsikret i perioden fra 2. december 2010 til den 1. april 2011. Det gøres gældende, at vilkårene for stilstandsforsikringen er bevist ved fremlæggelsen af bilag 10, samt at vilkårene i stilstandsforsikringen er iagttaget.

Det gøres i forlængelse heraf gældende, at det afgørende tidspunkt i relation til rådighedsberøvelsen ikke er stilstandsforsikringens ikrafttrædelsestidspunkt, men derimod tidspunktet for afmontering og indlevering af bilens nummerplader til G3 I/S, det vil sige den 29. november 2010, jf. bilag 4, idet stilstandsforsikringen i henhold til praksis ikke i sig selv udgør en effektiv afskæring af rådigheden.

Det gøres gældende, at en stilstandsforsikring har betydning for vurderingen af rådighedsberøvelsen, når nummerpladerne tillige er afmonteret og indleveret til en tredjemand. Det bemærkes i den forbindelse, at afgørelserne, SKM2014.520.ØLR (materialesamlingen s. 58) og SKM 2014.182 Ø (materialesamlingen s. 51), som Skatteministeriet henviser til i forhold til stilstandsforsikringens betydning for rådighedsberøvelse, helt grundlæggende adskiller sig fra nærværende sag, idet nummerpladerne bl.a. ikke var afmonteret og indleveret til en uafhængig tredjemand i afgørelserne.

Bilen, mrk. Bil 1, blev i perioden fra den 1. december 2010 til den 1. april 2011 opmagasineret uden nummerplader og alene stilstandsforsikret på H1 A/S’S lager på adressen Y7-adresse, hvilket ikke er sammenfaldende med A’s privatadresse.

Der henvises til SKAT’s vejledning, C,A.5.14.1.11 (materialesamlingen s. 79), hvoraf det fremgår, at en ansat kan være afskåret fra at råde over en firmabil, hvis bilen f.eks. "i en periode er stillet til rådighed for en ansat på en sådan måde, at skatteyderen ikke selv har adgang til at bruge bilen, eller fordi man ikke har kunnet bruge bilen på grund af skade."

I nærværende sag havde A ikke adgang til at bruge bilen, idet bilen blev opmagasineret uden nummerplader og alene stilstandsforsikret ca. 8 km fra A’s private adresse (bilag 7). Det var derfor ikke naturligt for A at anvende bilen til private ærinder i den omtvistede periode. Det bestrides i den forbindelse, at der var kort afstand mellem det sted, hvor bilen blev opmagasineret og A’s private adresse.

Der henvises også til Afgørelsen af 6. september 2018 fra Skatteankenævn Fredensborg (bilag A, materialesamlingen s. 91), hvor flertallet fandt det godtgjort, at bilen i den konkrete sag ikke var til rådighed for hovedanpartshaverens private benyttelse i en situation, hvor 1) bilen var opmagasineret hos et autoværksted og dermed ikke stod på hovedanpartshaverens private adresse, 2) bilen var stilstandsforsikret og 3) bilens nummerplader var deponeret hos forsikringsselskabet. Afgørelsen, der har mange lighedstræk med nærværende sag, illustrerer derfor, at det er tilstrækkeligt for at afskære rådigheden, at bilens nummerplader deponeres hos et forsikringsselskab, når bilen samtidig er stilstandsforsikret og når bilen rent faktisk ikke bliver anvendt privat i den pågældende periode.

Det gøres derfor gældende, at bilen, mrk. Bil 1, ikke har stået til rådighed for A i perioden fra den 1. december 2010 til den 1. april 2011, hvor 1) bilen ikke stod på A’s private adresse, 2) bilen var stilstandsforsikret, 3) bilens nummerplader var deponeret hos forsikringsselskabet og 4) bilen rent faktisk ikke blev anvendt af A. A skal derfor ikke beskattes af værdien af fri bil i denne periode.

*****

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der er sket en effektiv rådighedsberøvelse, bemærkes følgende vedrørende rådighedsberøvelsen i perioden fra den 1. april 2011 til den 9. maj 2011:

H1 A/S besluttede i starten af 2011, at bilen, mrk. Bil 1, skulle sælges af G6 A/S.

Bilen, mrk. Bil 1, var således stilstandsforsikret frem til den 1. april 2011, hvor bilens nummerplader blev udleveret fra G3 I/S, idet bilen skulle fragtes til Y3-by, hvorfra G6 A/S skulle sælge bilen, jf. fra kommisionsaftalen (bilag 13). G6 A/S afmeldte bilens nummerplader den 28. april 2011 i henhold til den indgåede kommissionsaftale.

I perioden fra den 1. april 2011 til salget den 9. maj 2011 henstod bilen hos G6 A/S på adressen Y8-adresse, med henblik på et salg.

Der henvises til Tfs 2010.423.BR (materialesamlingen s. 42), hvor Retten i Hjørring henstillede, at Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i en sag, hvor skatteyderen gjorde gældende, at vedkommende ikke skulle beskattes af værdien af fri bil i en periode, hvor køretøjet var sat til salg igennem en autoforhandler via en kommissionsaftale. Køretøjet stod i nogle perioder parkeret hos autoforhandleren og i andre perioder parkeret på selskabets adresse, som ligeledes var skatteyderens privatadresse. Som et led i salgsbestræbelserne blev køretøjet kørt på nogle små ture i salgsperioden og der blev ikke ført kørebog. Skatteyderen havde privat rådighed over et andet køretøj i salgsperioden. Dommeren fandt det godtgjort, at køretøjet ikke havde stået til rådighed for skatteyderen, selvom køretøjet delvist havde stået på skatteyderens privatadresse og der ikke var ført kørebog for de kørte kilometer. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle.

I nærværende sag henstod bilen, mrk. Bil 1, hos autoforhandleren i Y9 i hele salgsperioden. Det gøres derfor, med henvisning til Tfs 2010.423.BR (materialesamlingen s. 42), gældende, at bilen, mrk. Bil 1, ikke har stået til rådighed for A’s private anvendelse i perioden fra den 1. april 2011 til den 9. maj 2011, idet bilen henstod hos G6 A/S i Y3-by med henblik på et salg.

*****

Det gøres herefter samlet gældende, at A har været afskåret fra at råde over bilen, mrk. Bil 1, i hele perioden fra den 1. december 2010 og frem til salget den 9. maj 2011.

A benyttede ikke bilen hverken erhvervsmæssigt eller privat på noget tidspunkt i perioden fra den 1. december 2010 til den 9. maj 2011. Det bemærkes endvidere, at A privat ejede 4 køretøjer med nummerplader i hele perioden fra den 1. december 2010 til den 9. maj 2011. Det har derfor ikke været nødvendigt for A at benytte bilen, mrk. Bil 1, i den omhandlede periode.

Nærværende sag adskiller sig derfor helt grundlæggende fra samtlige afgørelser, Skatteministeriet henviser til, herunder bl.a. SKM2005.138.HR (materialesamlingen s. 25) og SKM2008.534.HR (materialesamlingen s. 30), … . Afgørelserne er således ikke relevante eller anvendelige i nærværende sag, hvor bilen, mrk. Bil 1, ikke på noget tidspunkt er blevet anvendt af A i den omtvistede periode.

Det gøres sammenfattende gældende, at A og H1 A/S har godtgjort, at bilen, mrk. Bil 1, ikke stod til rådighed for A i perioden fra 1. december 2010 til den 9. maj 2011. Det må herefter være Skattemisteriet, der skal dokumentere eller i tilstrækkelig grad sandsynliggøre, at bilen på trods af omstændighederne i sagen har stået til rådighed for A’s private kørsel.

A skal derfor ikke beskattes af værdien af fri bil i perioden fra 1. december 2010 til 9. maj 2011, ligesom H1 A/S ikke har haft pligt til at indberette værdien af fri bil for A til Indkomstregisteret for perioden fra 1. december 2010 til 9. maj 2011."

Skatteministeriet, Departementet har i sit påstandsdokument anført følgende:

"… det påhviler de to sagsøgere at sandsynliggøre, at Bil 1’en ikke i perioden 1. december 2010 den 28. april 2011 var stillet til rådighed for og ikke blev anvendt til privat kørsel, jf. f.eks. SKM2005.138.HR, SKM2014.504.HR og SKM2014.504.HR.

Sagsøgerne har ikke løftet denne bevisbyrde, hvorfor A også for den omhandlede periode skal beskattes af værdi af fri bil i henhold til ligningsloven § 16, stk. 4, ligesom H1 A/S skal indberette værdien heraf, jf. indkomstregisterlovens § 3, stk. 1, nr. 2.

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver, beskattes i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4. Det er selve rådigheden og ikke blot den faktiske benyttelse, der er skattepligtig.

Hvis bilen kun er til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 8. pkt. Selvom bilen kun har været til rådighed i en del af en måned, medregnes værdien af fri bil for hele måneden, jf. også Den juridiske vejledning, 2018-2, pkt. C,A.5.14.1.4.

Efter indkomstregisterlovens § 3, stk. 1, nr. 2, skal beløb, omfattet af skattekontrollovens § 7 A, stk. 3, hvilket bl.a. gælder den skattepligtige værdi af firmabil i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, jf. Bekendtgørelse nr. 1198 af 9. december 2009 § 13, stk. 2, nr. 1, indberettes til Indkomstregisteret.

Bil 1’en var ejet af H1 A/S. A havde sammen med sin søster og far bestemmende ejerindflydelse i selskabet, hvori han også var direktør og bestyrelsesmedlem, jf. bilag 2.

Bilen, der var i luksusklassen, blev i 2008 købt brugt af H1 A/S for 850.000 kr., jf. bilag 6, og var på hvide nummerplader. Købet var ikke særligt begrundet i selskabets forhold, men af hensyn til A’s brug.

Bilen var velegnet til privat brug, og A brugte også bilen til privat kørsel hvilket er ubestridt for så vidt angår de måneder, hvor han har selvangivet fri bil. Ifølge stævningen, side 2, 2. sidste afsnit, var det A’s eget valg ikke at gøre brug af bilen i perioder, da "der er tale om en speciel bilmodel, som A ikke ønskede at anvende i vinterhalvåret".

Det er oplyst, at bilen "stod parkeret hos selskabet", jf. bilag 1, side 2, 5. afsnit, som A havde dominerende ejerindflydelse i, ligesom han var direktør og bestyrelsesmedlem i selskabet. Han havde dermed uhindret adgang til bilen. Der var kort afstand mellem selskabets adresse og A’s private adresse.

Under disse omstændigheder påhviler det selskabet og A at sandsynliggøre, at Bil 1’en ikke var stillet til rådighed for og ikke blev anvendt til privat kørsel i den omstridte periode, jf. herved f.eks. SKM2005.138.HR, SKM2014.504.HR og SKM2014.504.HR.

Selskabet og A har ikke løftet denne bevisbyrde.

De har ikke fremlagt en skriftlig aftale mellem selskabet og A, hvorefter han ikke måtte benytte bilen privat i de omstridte måneder. En sådan aftale er et minimumskrav for at undgå rådighedsbeskatning, jf. Skatteministerens svar i Folketingstidende 1992/93, Tillæg B, sp. 2393, og TfS 1998, 326 Ø.

A har heller ikke ført kørebog, og dermed har han reelt sat sig ude af stand til at løfte sin bevisbyrde, jf. f.eks. SKM2009.239.HR og SKM2005.138.HR.

Den omstændighed, at Bil 1’en var stilstandsforsikret en del af perioden, og at H1 A/S’S forsikringsmæglerselskab, G3 I/S, opbevarede nummerpladerne, jf. bilag 3, 8, 9 og 10, er ikke tilstrækkeligt til at løfte sagsøgernes bevisbyrde.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2019-1, pkt. C,A.5.14.1.11, afsnittet “stilstandsforsikring", at

"En hovedaktionær kan ikke fraskrive sig privat rådighed over en firmabil i perioder ved at stilstandsforsikre bilen. Hvis bilen derimod afregistreres i hele måneder og nummerpladerne afleveres til Motorstyrelsen, er rådigheden afskåret."

Efter praksis er rådigheden således kun afskåret i situationer, hvor bilen afmeldes, og nummerpladerne afleveres til myndighederne. I den situation sker en afmelding af bilen, jf. registreringsbekendtgørelsens (dagældende BEK nr. 811 af 28. juni 2010) § 70, ligesom der ikke længere skal betales grøn ejerafgift, jf. brændstofforbrugsafgiftslovens § 1, jf. § 4, stk. 3. Bilen blev først afmeldt den 28. april 2011, jf. sagsøgernes processkrift II, side 2, sidste afsnit.

Den omstændighed, at bilen var omfattet stilstandsforsikring, der medførte, at forsikringsselskabet ikke var forpligtet til at dække skader under kørsler, er ikke en effektiv rådighedsberøvelse, der har afskåret A fra at råde over bilen, jf. f.eks. SKM2014.520.ØLR, SKM2014.182.ØLR. A kunne jo bare ophæve stilstandsforsikringen og kræve nummerpladerne udleveret fra G3 I/S.

I øvrigt var bilen ikke stilstandsforsikret, men "almindeligt" forsikret og nummerpladerne ikke opbevaret ved G3 I/S i perioden 1. april 2011 28. april 2011, jf. bilag 8 og replikken, side 3, 1. og 2. afsnit.

Hvad angår de to opfordringer i sagsøgernes processkrift III, side 2, de to sidste afsnit, har Skatteministeriet ikke grundlag for at bestride indholdet af de to erklæringer fra PU og NJ i bilag 14 og bilag 15.

Det bemærkes, at PU (bilag 14) alene formoder, at nummerpladerne blev udleveret til en medarbejder fra H1 A/S tæt på den 1. april 2011 eller på selve dagen.

Hun bekræfter således ikke, at det var den 1. april 2011, sådan som det er anført i processkrift III, side 2, 2. sidste afsnit.

Hvad angår bilag 15, bekræfter NJ, at han afhentede bilen omkring den 1. april 2011. Han bekræfter således hverken, at bilen blev "fragtet" til Y3-by, eller at det var den 1. april 2011, sådan som det er anført i processkrift III, side 2, sidste afsnit.

Under alle omstændigheder er det afgørende, at bilen i hele perioden fra den 1. april 2011 frem til den 28. april 2011 var forsikret som indregistreret, og at A i hvert fald frem til kommissionsaftalen den 26. april 2011 (bilag 13) havde rådighed over bilen.

Afgørelsen af 6. september 2018 fra Skatteankenævn Fredensborg og Retten i Hjørrings dom i TfS 2010 423 BR, som sagsøgerne har påberåbt sig i processkrift II, side 3, kan ikke føre til, at de har løftet deres bevisbyrde. Faktum i de to sager adskiller sig fra faktum i nærværende sag. Der er også tale om konkrete afgørelser, som over for gældende ret på området, jf. ovenfor, under ingen omstændigheder kan føre til, at sagsøgerne får medhold.

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Den omhandlede bil var stillet til rådighed for A’s private benyttelse, og A betalte frem til den 30. november 2010 skat af værdien af fri bil.

Spørgsmålet til pådømmelse under sagen er, om A’s råden over bilen i (dele af) perioden fra 1. december 2019 til 9. maj 2011 har været hindret på en så effektiv måde, at den skattepligtige værdi af rådigheden skal bortfalde for det pågældende antal måneder, jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

A’s ansættelseskontrakt med H1 A/S har ikke været fremlagt. Henset til det oplyste om de opgaver, A varetog som direktør, findes den omhandlede personbil at være egnet til personbefordring også i selskabets interesse. A har oplyst, at der i den relevante periode i hans husstand var to personer med førerret til personbil, og at husstanden havde yderligere fire personbiler til rådighed.

Ud fra bevisførelsen lægger retten til grund, at bilen den 29. november 2010 fik afmonteret sine nummerplader, at nummerpladerne samme dag blev overgivet til H1 A/S’S forsikringsmægler, at bilen fra 2. december 2010 til den 1. april 2011 var forsikret som uregistreret, og at nummerpladerne ikke på ny blev udleveret til A eller H1 A/S. Forsikringsmægleren meddelte den 17. januar 2011 SKAT, at nummerpladerne var afmonteret.

Retten lægger ligeledes til grund, at bilens nummerplader omkring den 1. april 2011 af forsikringsmægleren blev udleveret til NJ, der afhentede bilen, kørte den til Y3-by og afregistrerede bilen den 28. april 2011 efter at have modtaget en underskreven kommissionsaftale. Endelig lægger retten til grund, at bilen var henstillet på og i perioden fra 29. november 2010 til omkring 1. april 2011 forblev i H1 A/S´ lagerlokale, beliggende cirka 8 km fra A’s private bopæl.

På denne baggrund finder retten, at A har godtgjort, at han ikke i perioden havde umiddelbar adgang til en lovlig, faktisk råden over personbilen. Retten bemærker herved, at en rådighedshindring etableret ved bilens afregistrering og nummerpladernes aflevering til (dengang) Motorstyrelsen, jf. Den Juridiske Vejledning, pkt. C,A.5.14.1.11, afsnittet "Stilstandsforsikring", ikke i noget yderligere omfang indebærer, at der aftales rettigheder til tredjemand, som kan begrunde, at tredjemand kan nægte at tilbagelevere de deponerede nummerplader.

Da rådighedshindringen må anses for effektivt etableret og opretholdt, er det uden betydning for sagens afgørelse, om der i perioden blev ført kørebog, ligesom fraværet af en skriftlig aftale mellem A og H1 A/S om rådighedshindringen ikke kan tillægges afgørende betydning.

For så vidt angår perioden for rådighedshindringens etablering og opretholdelse, bemærker retten, at rådighedshindringen blev etableret ved nummerpladernes afmontering og overgivelse til forsikringsmægleren - samt bilens placering på H1 A/S’S varelager hvilket efter bevisførelsen skete den 29. november 2010. A fik ikke på noget tidspunkt på ny lovlig, faktisk råden over bilen, idet bilen omkring den 1. april 2011 blev udleveret til NJ fra G6 A/S, der samtidig fik bilens nummerplader udleveret af forsikringsmægleren, hvorefter bilen blev henstillet i Y3-by.

Rådighedshindringen var herefter effektivt etableret og opretholdt i perioden fra 1. december 2010 til 9. maj 2011.

Da A har godtgjort, at han ikke har haft adgang til faktisk, lovlig råden over bilen i perioden, og da han således ikke skal beskattes af værdi af fri bil, er H1 A/S ikke indberetningspligtig i forhold til en sådan værdi.

Herefter gives sagsøgerne i det hele medhold i de nedlagte påstande.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 15.156,25 kr. og af retsafgift med 2.640 kr. for så vidt angår A, samt af advokatudgift med 12.125 kr. og af retsafgift med 2.640 kr., for så vidt angår H1 A/S. Det er oplyst, at H1 A/S er momsregistreret og at A ikke er momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at A ikke skal beskattes af værdien af fri bil fra H1 A/S i perioden fra den 1. december 2010 til 9. maj 2011.

Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at H1 A/S ikke har pligt til at indberette værdien af fri bil for A til Indkomstregistreret i perioden fra den 1. december 2010 til den 9. maj 2011.

Skatteministeriet skal til A betale sagsomkostninger med 17.796,25 kr.

Skatteministeriet skal til H1 A/S betale sagsomkostninger med 14.765 kr.

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.