Dato for udgivelse
07 Mar 2019 14:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Feb 2019 07:45
SKM-nummer
SKM2019.134.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten i Aarhus, BS-729/2018 og BS-780/2018
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser + Når man vil klage
Emneord
Moms, luksusbåde, lejekøb, købspris, leasingperiode, leasingaftaler, købsoption, markedsværdi, sagkundskab, vidneforklaring, sagkyndig erklæring
Resumé

Sagerne angik, om der ville skulle betales dansk moms af to luksusbåde, som sagsøgerne havde tænkt sig at lease af en fransk bank, i medfør af bestemmelsen om "lejekøb" i momslovens § 4, stk. 3, nr. 2. Den momsretlige vurdering afhang bl.a. af en bedømmelse af, om købsprisen i henhold til en i leasingaftalerne indeholdt købsoption for sagsøgerne ved leasingperiodens ophør, som anført af skattemyndighederne lå langt under bådenes forventede markedsværdi på dette tidspunkt. Der var ikke udmeldt syn og skøn vedrørende bådenes værdi under forberedelsen af sagerne. I tidsplanen for hovedforhandlingen indsatte sagsøgerne en afhøring af en Yachtbroker, som ikke havde nogen tilknytning til faktum i sagerne, men som skulle udtale sig om værdien af bådene ud fra sin ”generelle viden” om salg af brugte luksusbåde. Skatteministeriet protesterede imod afhøringen.

Retten tog protesten til følge ved kendelse. Retten henviste til, at bevisførelse ved sagkundskab sker efter reglerne i retsplejelovens kapitel 19, og at det anførte tema for vidneforklaringen kunne være afklaret ved syn og skøn eller indhentelse af sagkyndig erklæring. Der var herefter ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at der ikke kan føres sagkyndige vidner under en hovedforhandling.

Reference(r)

Retsplejelovens Kapital 19

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2019-1, A.A.11.1.2

Parterne

Sag BS-729/2018-ARH

A

(v/adv. Robert Mikelsons)

og

Sag BS-780/2018-ARH

B

(v/adv. Robert Mikelsons)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. David Auken)

Sagsøgerne har til hovedforhandlingen varslet afhøring af sales manager NT fra G2. Sagsøgerne har i meddelelse af 8. februar 2019 angivet følgende formål med afhøringen:

"…alene på grundlag af hans viden om og indsigt i tilgængelige oplysninger om brugtbådpriser "ved opslag på lnternettet" at kommentere de ovennævnte konkrete oplysninger og dokumenter, som SKAT har fundet (og som Landsskatteretten har lagt afgørende vægt på), eller som sagsøgte har fremlagt i forbindelse med forberedelsen af retssagerne.

NT vil ikke blive bedt om at kommentere størrelsen af de konkrete købsoptionspriser ide to leasingkontrakter. Formålet med vidneførslen er naturligvis ikke at omgå reglerne om indhentelse af syn og skøn "

Sagsøgte har protesteret mod vidnet, og har til støtte herfor navnlig anført, at der er tale om et sagkyndigt vidne uden konkret tilknytning til sagen, og at førelse af vidnet er en omgåelse af reglerne om syn og skøn.

Spørgsmålet om et sagkyndigt vidne blev drøftet på telefonretsmøde, hvor sagsøgte tog forbehold for at protestere imod dette.

Retten afsagde

KENDELSE

Sagen drejer sig overordnet om, hvorvidt sagsøgerne skal betale moms for en motorbåd, der påtænkes leaset af en fransk bank. Sagens bevistema er således i første omgang juridisk og derefter faktisk i form af bådens værdi.

Det er oplyst, at spørgetemaet for vidnet er den omhandlede båds værdi.

Bevisførelse ved sagkundskab sker efter reglerne i retsplejelovens kapitel 19, og det anførte tema for vidneforklaringen kunne være afklaret ved syn og skøn eller indhentelse af sagkyndig erklæring.

Der er herefter ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at der ikke kan føres sagkyndige vidner under en hovedforhandling, hvorfor retten tager protesten mod vidnet NT til følge.

T H I  B E S T E M M E S:

NT kan ikke føres som vidne under hovedforhandlingen.

Sagen blev udsat på berammelse af hovedforhandling.