Dato for udgivelse
06 Mar 2019 13:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Jan 2019 13:52
SKM-nummer
SKM2019.126.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
Retten på Frederiksberg, BS-13471/2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Videresolgt, realitet, overdragelse, aktieoverdragelsesaftale, konkurs, reelt, salg
Resumé

Sagen angik, om skatteyder var skattepligtig af en række beløb (i alt 500.000 kr.), som var indsat på skatteyders konto i januar 2014, jf. statsskattelovens § 4, litra c, eller om beløbene hidrørte fra salg af skatteyders aktieselskab.

I sagen havde sagsøger den 2. august 2013 erhvervet et selskab til 500.000 kr. Selskabet påstodes videresolgt den 1. december 2013 til samme pris ifølge en aktieoverdragelsesaftale og CVR-registreret. Skatte­ yder påstod, at indsætninger hidrørte fra dette salg.

Skatteministeriet gjorde gældende, at indsætningerne udgjorde skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra c, og at der ikke var realitet bag overdragelsen af selskabet. Bl.a. på baggrund af, at selskabet blev begæret konkurs den 27. december 2013, og at selskabet rent faktisk blev taget under konkurs ved konkursdekret af 20. marts 2014.

Retten fandt, at selskabet forud for tidspunktet for pengeoverførslerne havde betydelige økonomiske udfordringer, og at der under disse omstændigheder var en kraftig formodning imod, at selskabet kunne sælges for 500.000 kr. den 1. december 2013. Det påhvilede herefter skatteyder at godtgøre', at indsætningerne hidrørte fra et reelt salg af virksomheden.

På baggrund af en konkret bevisvurdering fandt retten, at skatteyder ikke havde godtgjort dette, hvorefter indsætningerne ansås som skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4, litra c.

Skatteministeriet blev frifundet som følge heraf.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, litra C

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-, C.C.2.1.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatterettens afgørelse, jr.nr. 16-0823349

Appelliste

Parter

A

(v/adv. Rasmus Nilsson-Børresen)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af Byretsdommer

Jesper Jarnit

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 18. april 2018, angår en prøvelse af Landsskatteret­ tens afgørelse af 18. januar 2018, hvorefter en række pengeoverførsler for et samlet beløb på 500.000 kr. til en konto tilhørende sagsøger, A, blev anset for skattepligtigindkomst efter statsskattelovens § 4, litra C.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at Landsskatterettens afgørelse af 18. januar 2018 vedrørende indkomståret 2014-=hvor sagsøgerens skatteansættelse blev forhøjet med i alt kr. 500.000 skal nedsættes til kr. 0.

Sagsøgte har fremsat påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Landsskatterettens afgørelse af 18. januar 2018 har følgende indhold:

"Faktiske oplysninger

Beløb modtaget fra VM

Klageren har i indkomståret 2014 modtaget indsættelser på sin private bankkonto F1-bank X1 som følger:

Dato

Posteringstekst

Beløb

14. januar 2014

"G1 A/S"

100.000 kr.

15. januar 2014

"G1 A/S"

200.000 kr.

21. januar 2014

"G1 A/S"

100.000 kr.

29. januar 2014

"G1 A/S"

75.000 kr.

30. januar 2014

I alt

"G1 A/S"

25.000 kr.

500.000 kr.

Af klagerens kontoudskrift fremgår, at ovennævnte beløb er indsa t af VM.

Klageren har på møde med SKAT forklaret, at indbetalingerne vedrører en aftalt købesum på 500.000 kr. for salg af alle aktier i selskabet G1 A/S, CVR ...11 (Senere "G2 A/S").

Klageren har til støtte herfor fremlagt en salgsaftale benævnt "Aktieoverdragelse" indgået mellem klageren og VM. Aftalen er indgået og underskrevet den 1. december 2013 med virkning fra samme dato.

Klageren har ifølge referat af møde den 9. februar 2016 mellem klageren og SKAT underskrevet en opsigelse af en medarbejder den 10. december 2013.

Af udskrift af kontroloplysninger vedrørende virksomheden G2 A/S fremgår, at selskabet fra den 2. august 2013 til den 1. december 2013 var ejet i fællesskab af MQ, UN og klageren.

G2 A/S blev taget under konkursbehandling den 20" marts 2014, på grundlag af konkursbegæring modtaget den 27. december 2013.

SKAT har den 13. oktober 2014 truffet afgørelse G2 A/S, hvor selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. august 2013 til den 31. marts 2014 forhøjes med 434.537 kr.

Af afgørelsen fremgår, at G2 A/S har udskrevet fakturaer for transportopgaver i perioder hvor selskabet hverken har haft registrerede ansatte eller rådet over lastvogne.

Ved samme afgørelse blev selskabet pålagt hæftelse for manglende A-skat og AM-bidrag på henholdsvis 247.942 kr. og 28.489 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med 500.000 kr.

SKAT har som begrundelse herfor anført:

"1.2 Gave

Ved gennemgangen af dine bankkonti har SKAT konstateret, at der har været en række indbetalinger/indsættelser fra G1 A/S som ikke kan henføres til en almindelig indkomstkilde. Det drejer sig om følgende indsættelser;

Indsættelser fra G1 A/S cvr ...11

(...)

I forbindelse med materialeindkaldelsen af 24. august 2015 modtog vi en række dokumenter, herunder en kvittering for, at du har solgt 100 procent af aktierne i dit selskab G1 A/S for 500.000 kr. til VM. Kvitteringen var dateret 30. januar 2014. Herudover har vi også modtaget en aktieoverdragelseskontrakt, hvoraf det fremgår at du reelt overdrager 100 procent af aktierne i dit selskab, den 1. december 2013.

Ved en nærmere gennemgang af forholdende i dit selskab har SKAT konstateret, at selskabet er under konkursbehandling på baggrund af en begæring modtaget af skifteretten den 27. december 2013. Konkursbegæringen er indgivet af en medarbejder, IB, og vedrører et lønkrav for november 2013. Selskabet bliver erklæret konkurs 20. marts 2014.

Til mødet den 9. februar 2016 forklarede du bl.a., at selskabet reelt ikke havde nogen aktiver udover lejemålet på adressen Y1-adresse. Udover huslejemålet oplyste du, at selskabet havde en transportaftale med G3. Selskabet leasede lastbiler til brug for transportarbejdet. Du forklarede yderligere, at det økonomisk var svært at få selskabet til at løbe rundt og at du derfor ville sælge selskabet allerede 4 måneder efter, at du havde stiftet det.

Disse forhold drager tvivl om, hvad der reelt har dannet grundlag for værdiansættelsen af aktierne, da selskabet ikke har ejet nogen aktiver som så­dan. Herudover har du selv forklaret, at selskabet har haft økonomiskeudfordringer, hvilket ligeledes underminerer aktiernes værdi. SKAT undre sig over at aktierne bliver solgt til kurs 100 på et tidspunkt, hvor køberen burde kende de økonomiske udfordringer som selskabet havde.

Vi anser det ikke for at være en aktieindkomst jf. aktieavancebeskatningsloven, da aktierne ikke anses for at have nogen værdi pga. de ovenfor anførte forhold. Salget må være motiveret af andre forhold end almindelig salg af aktier. På baggrund af dette vil salget af selskabet på 500.000 kr. blive beskattet som gave jf. statsskatteloven § 4c.

(...)

1.4 SKATs afgørelse

Afslutningsvis vil SKAT beskatte den indtægt der er opnået ved salget af dit selskab som gave jf. statsskatteloven§ 4c."

SKAT har den 5. august 2016 fremsendt supplerende bemærkninger til sagen som følger:

"I forbindelse med klagen har skatteyders revisor sendt lånedokumenter og kvittering for tilbagebetaling af lån. SKAT har tidligere ikke modtaget disse dokumenter, hvorfor de ikke blev inddraget i sagsfremstillingen.

Ved gennemgangen af de indsendte lånedokumenter har SKAT konstateret, at MQ, UN og LN låner henholdsvis 250.000 kr., 150.000 kr. og 100.000 kr. til A. Tilbagebetalingen af lånene overføres til bankkonti der tilhører de tre långivere. Det er SKAT vurdering, at der reelt er tale om låneforhold.

Som nævnt i sagsbehandlingen så har der været en række forhold, der har draget tvivl om salget af G1 A/S. Af bilag 7 fremgår det, at A, MQ og UN har været ejere af selskabet fra 2. august 2013 til 1. december 2013. Det undrer SKAT, at A kan sælge 100 pct. af kapitalandelen til køber når selskabet på salgstidspunktet ejes af 3 personer. Juridisk set vil sådan en aktieoverdragelse ikke være gyldig, medmindre det kan bevises, at A forud for salgstidspunktet har erhvervet alle andele i selskabet. Men dette synes ikke, at være tilfældet, da bådeMQ og UN har været registreret ejere indtil 1. december 2013, hvor selskabet bliver solgt til køber VM.

Til et møde med A den 9. februar 2016 spurgte SKAT om hans kendskab til konkursbehandlingen af selskabet efter at han har solgt det. Til dette svarede han, at han ikke havde kendskab til det. I forbindelse med klagen har A’s revisor ligeledes skrevet, at han ikke har været bekendt med hvad det er der er gået galt for den nye køber. Af konkursbegæringen fremgår det, at begæringen vedrører en ansats lønkrav for november 2013. Skatteyder har også selv tilkendegivet, at selskabet har haft økonomiske udfordringer, hvorfor det undrer SKAT at aktierne bliver solgt til kurs 100 på et tidspunkt, hvor køber burde kende de økonomiske udfordringer som selskabet havde.

Til mødet den 9. februar 2016 forklarede A, at VM var mest interesseret i at overtage lejemålet på Y1-adresse. I forbindelse med klagen har skatteyders revisor anført, at køber har set en indtjening i at overtage det gode lejemål.

Det undrer SKAT, at VM køber et selskab der har økonomiske problemer primært fordi han er interesseret i et lejemål. Han kunne ligeledes indgå en aftale om, at overtage lejemålet fremfor, at købe selskabet.

Det skal fremhæves, at der har været en skattesag på selskabet angående organiseret kædesvig, hvor SKAT har truffet afgørelse om at ændre selskabets moms fra 1/8 2013 til 31/3 2014. Af sagsfremstillingen fremgår det, at der for fakturaerne i perioden 23/9 2013 til 21/2 2014 ikke er angivet og afregnet moms til SKAT.

SKAT har vurderet, at salget af selskabet ikke har været en almindelig transaktion. Dette, da A først og fremmest personligt sælger 100 pct. af et selskab, hvor der er tre ejere.

A har selv tilkend givet, at selskabet havde økonomiske udfordringer. Det fremgår af konkursbegæringen, at denne vedrører et lønkrav i november 2013, hvor det meddeles ved konkursdekret af 20. marts 2014 at selskabet er taget under konkursbehandling. Der har ligeledes været en skattesag på selskabet, hvor det tydeligt fremgår, at selskabet siden dennes stiftelse ikke har angivet og afregnet den moms selskabet skulle. Disse forhold har draget tvivl om transaktionens reelle hensigt."

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om nedsættelse af den skattepligtige indkomst med 500.000 kr.

Klageren har til støtte herfor anført:

"Ad Anden indkomst gave:

Her har skat beskatte min klient med kr. 500.000 som gave som i virkeligheden er tale om et reelt salg af hans anparter i selskabet G1 A/S.

Min klient ville i 2013 prøve at få sin indtjening op og hørte om en god indtægtskilde ved at kører vand fra G3. Til dette formål oprettet han så G1 A/S og fik lavet en aftale med dem om kørsel i hvilket han kunne se en rigtig god indtægtskilde.

Til formålet indgik han en lejeaftale på et lejemål Y1-adresse hvor der blev betalt 321.875 i depositum.

Han fik ansat troede han en driftschef som skulle hjælpe ham med det daglige og særligt det regnskabsmæssige da der var tale om store beløb og aftale med leasing af biler og aftaler med G3. Men det viste sig desværre, at aftalerne med G3 ikke blev helt så gode som det var stillet ham i udsigt og da han heller ikke helt kunne med sin ansat ville han prøve at komme ud af selskabet igen.

Selskabet er købt for lånte midler og der er som bilag 1 vedlagt lånedokumenter og indfrielses dokumenter samt bankudskrifter på, at der har været tale og reelle lån med en reel tilbagebetaling af lånet. .

Da der tales meget i branchen og særligt om aftalen med G3 og det gode lejemål, så blev der rettet henvendelse til min klient fra VM som så en indtjening i, at overtage lejemålet og aftalerne med G3. Der blev derefter indgået en mundtlig aftale om salget af selskabet til 500.000 idet aftalen med G3 blev vurderet til en reel værdi af køber sammenholdt med overtagelse af depositum.

Der er som bilag 2 vedlagt kvittering for salget og dokumentation for indsættelser på min klients konto. Med hensyn til spørgsmålet omkring selve opsigelsen af IB har min klient oplyst til mig, at han lovede køber at hjælpe lidt til med det daglige i en kort periode efter salget, for lige at få køber på plads.

Med hensyn til underskrift på overdragelsesdokumenterne og på kvitteringen på overførelsen af de 500.000 kr. er der vel bare tale om, at d t er en ansat som har kvitteret for beløbets overførelse, idet der jo ikke kan drages tvivl og betalingen og overførelsen.

Jeg er derfor af den klare opfattelse, at der er tale om en reel aktieoverdragelse og at der også er tale om en reel værdi på de 500.000 da der både er overtaget depositum og en værdi for de aftaler som den nye køber kunne kører videre på købstidspunktet med G3..

Hvad der reelt er gået galt for den nye køber efter overtagelsen af selskabet er jeg ikke bekendt med men jeg må fastholde, at der var tale om en reelt værdi på aftaletidspunktet og et helt "normalt" oprettelse og salg med dokumentation på samtlige punkter.

Min klient kan derfor ikke beskattes efter reglerne i statsskattelovens § 4c da der på salgstidspunktet reelt er tale om reel værdi af anparternes værdi, hvorfor jeg må anmode om, at den foretagne skatteforhøjelse som gave frafaldes"

Landsskatterettens afgørelse

Beløb modtaget fra VM

Til den skattepligtige indkomst skal medregnes den skattepligtiges samlede år­ sindtægter efter bestemmelsen i statsskattelovens§ 4. Den skattepligtige har i øv­ rigt pligt til at selvangive sine indtægter, jf. skattekontrollovens § 1.

Klageren har i indkomståret 2014 modtaget indsættelser på sin private bankkonto af beløb af i alt 500.000 kr. Klageren har derfor bevisbyrden for, at de indsatte beløb ikke er af en art, der skal anses som skattepligtig indkomst,-

Klagerens repræsentant har forklaret, at de modtagne indbetalinger af i alt 500.000 kr. var betaling for overdragelsen af G1 A/S til VM.

Selskabet skiftede ifølge fremsendte bilag registreret ejer den 1. december 2013, hvorefter VM var selskabets registrerede ejer. G1 A/S blev begæret konkurs den 27. december 2013, og taget under konkursbehandling den 30. december 2014.

Klageren har på intet tidspunkt været eneaktionær i G1 A/S. Klageren var ifølge registrerede ejeroplysninger medejer af G1 A/S indtil den 1. december 2013. Klageren har ifølge det oplyste underskrevet en opsigelse af en medarbejder den 10. december 2013.

Klageren findes ikke at have sandsynliggjort, at der er realitet bag overdragelsen af G1 A/S, eller at indbetalingerne af i alt 500.000 kr. er betaling for aktier i G1 A/S.

Det findes at være med rette, at SKAT har anset indbetalingerne af i alt 500.000 kr. for skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4, litra c.

SKATs afgørelse stadfæstes"

Ved opsigelse af 10. december 2013, der er underskrevet af A på vegne af G1 A/S, blev IB opsagt fra sin stilling hos G1 A/S. l opsigelsen er blandt andet anført følgende:

"Begrundelsen for opsigelsen er, at virksomheden har haft et svært økonomisk forhold de seneste måneder, ligesom mange andre virksomheder i samme branche"

G2 A/S (tidligere G1 A/S) blev den 20. marts 2014 taget under konkursbehandling på grundlag af en konkursbegæring modtaget i skifteretten den 27. december 2013.

Det fremgår af kurators redegørelse af 9. april 2014, som er udarbejdet i medfør af konkurslovens§125, stk. 1, at der under skiftesamlingen den 20. marts 2014 ikke blev registreret aktiver i boet. Det fremgår endvidere af redegørelsen, at boets passiver på det pågældende tidspunkt foreløbigt udgjorde anmeldte krav for i alt 197.821,25 kr.

Den 4.marts 2016 sluttede Sø- og Handelsrettens Skifteret konkursbehandlingen i medfør af konkurslovens. § 143, dog således at kurator bevarede retten til at møde i en eventuel verserende konkurskarantænesag.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet partsforklaring af A.

A har forklaret blandt andet, at han stiftede selskabet G1 A/S i august 201. 3 efter at have fået et tilbud fra G3. Han optog et lån i forbindelse med stiftelsen. G3 er et stort navn i Danmark, og han kunne med en aftale med G3 se gode muligheder for en fornuftig omsætning. Han har ikke tidligere arbejdet i transportbranchen.

Han lejede nogle lastbiler af virksomheden G4 A/S, så han kunne udføre transportopgaverne. Han lejede også nogle lokaler, som skulle benyttes til opbevaring af forskellige varer fra G3. Han havde chauffører til at køre lastbilerne.

Det var danske chauffører, som var ansat hos en, der hedder NP, og han overtog eller lejede chaufførerne af NP.

Vedrørende aftalen med G3 forklarede han, at KM som skulle underskrive aftalen med G3, passede kontoret hos G1 A/S. Aftalen blev først formelt indgået den 6. november 2013, men han havde handlet med G3 tidligere. Han ved ikke, hvorfor der ikke indgår beløb fra G3 på udskrifterne fra kontoen tilhørende G1 A/S, men det kan skyldes, at betalingerne er foretaget via finansieringsselskabet F2-finans.                                                                           ,

VM er også chauffør og havde sit eget selskab i transportbranchen, og de fik derigennem et godt samarbejde.

Salget af selskabet skyldtes, at han manglede penge, og at han ikke længere magtede at drive selskabet. Han satte salgsprisen til det samme beløb som købsprisen, så han kunne få den indskudte aktiekapital tilbage. Han blev kontaktet af VM, som havde et godt indblik i hans virksomhed og blandt andet kendte til aftalen med G3 og fil de lejede lokaler. VM kunne ikke betale hele købesummen på overdragelsestidspunktet den 1. december 2013, og de' aftalte derfor, at VM skulle betale senest 1. marts 2014. Han stolede på VM og var tryg ved aftalen om, at betalingen skulle falde efter overdragelsestidspunktet.

Efter salget af selskabet havde han lovet at oplære og hjælpe den nye ejer med driften af selskabet i et par uger. Det var også årsagen til, at det var ham, som opsagde en medarbejder i december 2013.

Han har hørt, at selskabet efter han solgte det gik konkurs på grund af et ude­ stående vedrørende 8.000 kr. Han forstår ikke, hvorfor der ikke var værdier i selskabet i forbindelse med konkursen. Der var blandt andet hylder på lageret til en meget betydelig værdi, som han overtog i forbindelse med indgåelsen af lejemålet. Desuden havde kontrakten med G3 en stor økonomisk værdi.

Parternes synspunkter

A har i sit påstandsdokument af 16. november 2018 anført følgende:

"Sagsøger stifter et aktieselskab i august 2013 for lånte midler. Selskabets formål er at drive vognmandsforretning, herunder transport af vand fra Sjælland til Jylland.

Som sagens bilag 1 fremlægges skrivelse dateret 2. august 2013 fra G5 til sagsøger vedrørende selskabets stiftelse. Vedlagt nævnte skrivelse er endvidere fremlagt kopi af kvittering på indbetaling af selskabskapitalen på kr. 510.000, samt kopi selskabets ejerbog, hvoraf det fremgår at sagsøger er eneste aktionær i selskabet.

Det gøres gældende, at sagsøgtes undersøgelser bekræfter at der reelt har været drift i selskabet vedrørende transport, idet sagsøgte har fået oplyst fra sagsøgers største kunde G3, at der dels var indgået en aftale med virksomheden om transport, og at der havde været udlån af trailere og brobizz mv.

Det gøres gældende, at dette endvidere er understøttet af sagens bilag 4 som er et kontoudskrift fra selskabets konto fra selskabet. Af sagens bilag 4 kan det blandt andet læses, at der den 12. august 2018 dels er betalt det aftalte lejebeløb ved leje­ målets opstart på kr. 172.766,89 til G6, samt betalt leje af lastbiler til virksomheden G4 A/S på kr. 150.000.

Det gøres gældende, at det iht. lejeaftalen aftalte depositum løbende er indbetalt af sagsøger i overensstemmelse med lejeaftalens § 9, stk. 2, og dette blandt andet kan udledes af posteringerne på sagens bilag 4.

Det gøres gældende, at posteringen den 4. september 2018 til virksomheden G7 A/S (udlejer) på kr. 134.835,09 kan opgøres iht. lejeaftalen således:

28.200 kr. vedrører el, vand og varme (§ 6, stk. 2)

22.650 kr. vedrørende ejendommens driftsomkostninger/fællesomkostninger (§7, stk. 10)

14.101,42 lejebetaling efter den aftalte lejereduktion (§ 4, stk. 1)

42.916,66 afdrag på depositum, svarende til en halv måneds basisleje (§ 9, stk. 2)

I alt 107.868,08 med tillæg af moms, hvilket samlet giver et beløb på 134.835 kr. inkl. moms

Det gøres gældende, at denne betaling til udlejer gentager sig hhv. den 4. oktober 2018, samt 5. november 2018, hvorefter lejebetalingen er overtaget og betalt af den nye ejer af selskabet.

Sagsøger er desværre ikke i besiddelse af samtlige af selskabets dokumenter, men det gøres gældende, at depositum er løbende afdraget iht. lejeaftalens § 9, stk. 2, hvorfor det fastholdes at der er i selskabet bestod et aktiv i form af et depositum på kr. 343.333,32 med tillæg af moms (429.166,65 inkl. moms) og at den indgåede lejeaftale med den aftalte lejereduktion frem til 1. august 2015 således reelt re­ præsenterede et værdifuldt aktiv i selskabet.,

Det gøres gældende, at sagens bilag 9, et uddrag af de fakturaer som selskabet udstedte i den periode hvor sagsøger varetog ledelsen af selskabet, sandsynlig­ gør, at der reelt var tale om et selskab med fornuftig omsætning. Det gøres gælden, at det således er sandsynliggjort, at der blev overtaget et selskab i drift, og at omfanget af driften i sig selv retfærdiggjorde, at aktierne blev handlet til kurs 100.

Købesummen bliver først erlagt i januar 2014, og det er baggrunden for at sagsøgte ændrer sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 2014, idet sagsøgte betragter hele købesummen som gave jf. statsskattelovens § 4c.

Det gøres gældende, at der ikke er tale om skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4c men aktieindkomst, hvoraf der udtrykkeligt fremgår af gevinst ved salg af aktier beskattes efter aktieavancebeskatningsloven § 7, såfremt der er tale om en gevinst.

Det gøres gældende, at der næppe er tale om en gevinst når aktierne er erhvervet for 500.000 kr. og afhændet igen for 500.000 kr., altså uden noget provenu/avance.

Sagsøgte har oprindeligt betvivler realiteten bag handlen baseret på tre forhold, men i påstandsdokumentet frafaldet sit anbringende omkring ejerskab og manglende fuldmagt til afhændelse af aktierne.                                                        ·

Sagsøgtes første anbringende er at købesummen ikke svarer til selskabets værdi, og dermed kursen for aktierne. Dernæst vurderer sagsøgte, som en afgørende omstændighed, at sagsøger har opsagt en medarbejder efter overdragelse af aktierne i selskabet, og således ikke reelt har afstået ledelsen/driften af selskabet.

Ad. Selskabets værdi.

Det gøres gældende, at selskabet dokumenterbart indgået en lejeaftale vedrørende lejemålet Y1-adresse i august 2013 (bilag 7).

Det gøres gældende, at selskabet har også, dokumenterbart betalt det i lejeaftalens (bilag 7) § 9, stk. 2 stipulerede depositum på kr. 343.333,32 med tillæg af moms, eller kr. 429.166,25 jf. sagens bilag 11.

Det gøres gældende, at lejemålet var uopsagt, og ej heller misligholdt på tids­punktet for overdragelsen den 1. december 2013, og det er derfor vanskeligt at følge hvordan sagsøgte vælger at se bort fra værdien af dette lejemål ved vurderingen af, om selskabet reelt ejer aktiver af værdi.

Det gøres gældende, at selskabet havde herudover en løbende kontrakt med transportvirksomheden G3, og denne samarbejdsaftale har utvivlsomt også en værdi i form af oparbejdet goodwill af en ukendt størrelse. Det gøres så ledes gældende at det er sandsynliggjort at det afhændende selskab havde en værdi som minimum svarende til den aftalte købesum.

Der har ifølge selskabets kontoudskrift fra selskabet bankkonto i F3-bank (bilag 4) været aktivitet i efteråret 2013, og der er således både afholdt anskaffelses omkostninger såvel været indtægter, og det findes derfor også vanskeligt at forstå hvordan sagsøgte vurderer, at det er utænkeligt, at selskabet udover lejemålet har haft aktiver af en samlet værdi over ca. 70.000 kr. enten i form af goodwill eller småanskaffelser, indretning af de lejede lokaler eller lignende.

Det fastholdes, således at der ikke tilstrækkelig grundlag for at tilsidesætte den mellem to uvildige parter indgået aftale om aktieafståelse til kr. 500.000 jf. sagens bilag 5.

Ad. Opsigelse af medarbejder efter aktieoverdragelse

Det gøres gældende, at sagsøger overfor sagsøgte har forklaret, at der i forbindelse med overdragelse af selskabet blev aftalt mellem parterne, at sagsøger også skulle bistå sagsøger med en række praktiske forhold for at sikre en flydende overgang. At sagsøger så ikke har været opmærksom på, at denne reelt ikke tegnede selskabet mere, og således burde have udformet opsigelsen af medarbejde­ ren i den nye ledelses navn gøres det gældende ikke i sig selv er en indikation af at der ikke var realitet bag overdragelsen.

Det gøres gældende, at gyldigheden af opsigelsen ikke er bestridt af medarbejderen, og at det er et ubestrideligt faktum at ledelsen blev registreret ændret pr. december 2013 til den nye ejer.

Det gøres således gældende, at ledelsesændring såvel som den i sagen fremlagte overdragelsesaftale er stærkere dokumentation for en overdragelse, end en løs antagelse af, at der ikke er realitet bag overdragelsen som følge af en af sagsøger udarbejdet opsigelse på vegne af selskabet.

Det bestrides således i sin helhed, at den udarbejdede opsigelse kan betragtes som så ekstraordinær et forhold, at det bestyrker at der ikke var realitet bag over­ dragelsen. Det gøres gældende, at parterne agerede som om selskabets aktier var overdraget, og køber valgte også efterfølgende at ændre navnet på selskabet, og der er således ikke tilstrækkelig dokumentation for at tilsidesætte realiteten bag handlen med aktier til den mellem parterne aftalte pris.

SAMMENFATTENDE.

Det gøres gældende, at aktierne i sagsøgers selskab blev afhændet i december 2013, men at købesummen først blev betalt i januar 2014.

Det gøres gældende, at selskabet som minimum repræsenterede en værdi svarende til den mellem to uvildige parter aftalt købesum på kr. 500.000 under henvisning til det er lagte depositum i lejemålet, og en igangværende virksomhed med aktive aftaler med G3 m.fl., og diverse sædvanlige småanskaffelser.

Endelig gøres det gældende, at det forhold, at sagsøger har bistået den nye ejer med at opsige en tidligere ansat efter aktieoverdragelsen på nogen måde kan til­ sidesætte realiteten bag aktieoverdragelsen."

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument af 9. november 2018 anført følgende:

"Det gøres overordnet gældende, at indsætningerne på sagsøgers konto fra VM er skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4.

Efter statsskattelovens§ 4 er sagsøger skattepligtig af sine samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller, formuegoder af pengeværdi. Skatteydere skal selvangive deres indkomst og kunne dokumentere deres indtægts- og formueforhold, jf. skattekontrollovens §§ 1, 6 og 6 B.

Det er ubestridt, at sagsøger løbende i januar 2014 har modtaget følgende indbetalinger på et samlet beløb på 500.000 kr. fra VM, jf. Bilag A og C:

Dato

14. januar 2014

Posteringstekst

"G1 A/S VM"

Beløb

100.000 kr.

15. januar 2014

"G1 A/S VM"

200.000 kr.

21. januar 2014

"G1 A/S VM"

100.000 kr.

29. januar 2014

"G1 A/S VM"

75.000 kr.

30. januar 2014

"G1 A/S VM"

25.000 kr.

I alt

 

500.000 kr.

Under disse omstændigheder påhviler det sagsøger at løfte bevisbyrden for, at de modtagne beløb ikke skal indgå ved opgørelsen af hans skattepligtige indkomst, jf. eksempelvis SKM2002.70.HR, UfR2009.163H, UfR2010.415/2H, SKM2013.613.ØLR og SKM2013.389.ØLR.

Denne bevisbyrde har sagsøger ikke løftet.

Det gøres gældende, at sagsøger ikke har godtgjort, at de indsatte beløb hidrører fra salg af selskabet, G1 A/S, den 1. december 2013, jf. bilag 2, side 4, 4. nederste afsnit og bilag 5, således som det hævdes. Det kan ikke for­ modes, at der har været realitet bag overdragelsen af selskabet og aktieoverdragelsesaftalen (bilag 5).

Det har derimod klart formodningen imod sig, at selskabet kunne sælges til en købesum på 500.000 kr. den 1. december 2013.

Dette gøres gældende med støtte i følgende:

At selskabet blev begæret konkurs den 27. december 2013, jf. bilag H, altså blot 27 dage efter den påståede overdragelse, og at selskabet ifølge sagsøgerens egne op­ lysninger havde svært ved at løbe rundt økonomisk, jf. bilag 2, side 6, 4. nederste afsnit.

At selskabet blev taget under konkursbehandling den 20. marts 2014, jf. bilag H, og at selskabet således var insolvent, jf. konkurslovens§ 17.

At selskabet ikke havde nogen aktiver.

Sagsøger har påstået, at G1 A/S havde to aktiver, nemlig et lejemål på adressen Y1-adresse, jf. bilag 3 og 7, og en aftale med G3, jf. stævningens side 4, 1. afsnit og bilag 8.

For så vist angår lejemålet bemærkes, at lejekontrakten ikke er udtryk for nogen reel værdi for G1 A/S. Lejekontrakten kan således ikke betragtes som et aktiv.

Det bestrides i den forbindelse, at sagsøger har betalt depositum på 343.333,32 kr. med tillæg af moms, jf. stævningens side 2, næstsidste afsnit. Det er ikke dokumenteret, at det i lejeaftalens punkt 9.2. omhandlende depositum er betalt.

For så vidt angår aftalen med G3, jf. bilag 8, bemærkes, at denne ligeledes ikke kan betragtes som et aktiv for virksomheden. Af aftalen fremgår ikke nogen pligt for G3 til at aftage et minimum af G1 A/S’s transportydelser, og aftalen er i øvrigt ikke eksklusiv.

Aftalen med G3 var desuden, ifølge sagsøgersegne oplysninger, ikke helt så god, som det var stillet ham i udsigt, jf. bilag 2, side 8, midtfor.

Hvis aftalen i øvrigt indebar en fornuftig omsætning, jf. replikken side 3, 1. afsnit og fakturaerne i bilag 9, fremstår det i øvrigt så meget desto mere mærkværdigt, at sagsøger ønskede at afhænde G1 A/S allerede 4 måneder efter sagsøgers overtagelse heraf.

At selskabet rent faktisk ikke havde nogle aktiver, understøttes også af, at selskabet blev erklæret konkurs den 4. marts 2016, jf. bilag I. Af retsbogen fremgår det, at selskabet ikke havde "midler ud over dem, der medgår til dækning af omkostningerne ved behandlingen af boet", og at kurators salær i øvrigt blev betalt af statskassen.

Af redegørelsen i medfør af Konkurslovens § 125, stk. 1 af 9. april 2014, jf. bilag T, fremgår da også af punkt 3.1, at der ikke blev registreret nogen aktiver i virksom­ heden under skiftesamlingen den 20. marts 2014 (tidspunktet for afsigelsen af konkursdekretet, jf. bilag H).

At det herefter ikke er godtgjort, at selskabet, efter blot at have eksisteret i 4 måneder, havde aktiver i december 2013, der blot tilnærmelsesvis kunne berettige til en købesum for selskabet på 500.000 kr.

Skatteministeriet forstår da netop heller ikke, hvorfor en såkaldt "uvildig tredje­ mand", jf. replikkens side 3, 3. afsnit, skulle have noget som helst incitament til at købe G1 A/S. Hvilket netop taler imod overdragelsens realitet. Sagsøgers opfordring 3 anses herefter som værende besvaret.

At det fremstår bemærkelsesværdigt, at den påståede købesum på 500.000 kr. modtages løbende i løbet af januar 2014 og ikke ved en samlet betaling, jf. bilag A og C.    

At sagsøger har opsagt en medarbejder den 10. december 2013, jf. bilag 10, det vil sige efter sagsøgers påståede salg af selskabet. Dette peger klart på, at sagsøger de facto fortsat var ejer af selskabet.

Det gøres i den forbindelse gældende, at opsigelse af en medarbejder ikke blot kan betegnes som "at sagsøger lige skulle bistå sagsøger med en række praktiske forhold for at sikre en flydende overgang" (min understregning), jf. stævningens side 3, 4. nederste afsnit, samt lignende bemærkninger på replikkens side 2, midtfor. Her­ udover menes der vel i øvrigt i det citerede afsnit, at sagsøger skulle bistå køber og ikke sig selv.

Det kan i øvrigt ikke tillægges nogen betydning for overdragelsens realitet, at selskabet ændrede navn den 27. februar 2014 (bilag 6 side 2), jf. stævningens side 3, sidste afsnit.

Sammenfattende gøres det således gældende, at indsætningerne på sagsøgers konto fra VM er skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4. Sagsøger har ikke løftet bevisbyrden for, at de modtagne beløb udgør betaling for afhændelse af G1 A/S."

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

Rettens begrundelse og resultat

Det i sagen omstridte beløb på 500.000 kr. blev overført successivt den 14. 15., 21., 29. og 30. januar 2014 til en bankkonto tilhørende A. Til overførslerne var knyttet posteringsteksten "G1 A/S VM".

Ud fra bevisførelsen i sagen, herunder forklaringen fra A og den anførte begrundelse for opsigelsen af IB samt den indgivne konkursbegæring af 27. december 2013, lægger retten til grund, at G1 A/S forud for tidspunktet for pengeoverførslerne på 500.000 kr. havde betydelige økonomiske udfordringer. Dette understøttes yderligere af, at selskabet -under det senere navn "G2 A/S" den 20. marts 2014 blev erklæret konkurs, og at behandlingen af konkursboet efterfølgende blev afsluttet i medfør af konkurslovens § 143.

Under disse omstændigheder er der skabt en kraftig formodning imod, at G1 A/S den 1. december 2013 kunne sælges for 500.000 kr. Det påhviler herefter A at godtgøre, at overførslerne hid­ rører fra et reelt salg af selskabet til VM.

Udover de anførte posteringstekster hidrørende fra pengeoverførslerne i januar 2014 har A fremlagt en aftale gældende fra 1. december 2013 om overdragelse af G1 A/S til VM for en købesum på 500.000 kr. Der er endvidere fremlagt oplysninger fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvoraf det fremgår, at A den 1. december 2013 udtrådte af selskabets bestyrelse og direktion, og at VM samme dato indtrådte i bestyrelsen.

Ændringen af oplysningerne i det Centrale Virksomhedsregister vedrørende selskabets personkreds ses imidlertid først registreret den 10. januar 2014. Endvidere har A efter den påståede overdragelsesdato på vegne af G1 A/S opsagt en medarbejder den 10. december 2013.

På denne baggrund finder retten efter en samlet vurdering, at A ikke har godtgjort, at det overførte beløb på 500.000 kr. hidrører fra et salg af G1 A/S, og beløbet må derfor anses for skattepligtig indkomst efter statsskattelovens§ 4, litra c.

I sagsomkostninger skal A betale 50.000 kr. til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne dækker udgifter til advokatbistand inkl. moms, og der er ved fastsættelsen af beløbet ud over sagens udfald og værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøger, A, betale 50.000 kr. til sagsøgte, Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.