Transaktioner, herunder forhandlinger, vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, checks og andre handelsdokumenter er fritaget for moms. Se ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra c), samt D.A.5.11.6.2 og D.A.5.11.6.5.

Der er i dansk praksis taget stilling til, om formidling og salg af vouchere mv. var fritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra c). Denne praksis finder stadig anvendelse på værdikuponer mv., der ikke er omfattet af voucherdefinitionen i de fælles EU-regler. Denne praksis finder ligeledes anvendelse på vouchere, der er omfattet voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019. Se D.A.4.10.3.1.

Telekort: Vederlag for at stille telefonkort og kundekonti hos mobilselskaber til rådighed

Skattestyrelsen har vurderet, at telefonkort, dvs. magnetkort med et givet dispositionsbeløb, som er påtrykt kortet, og som kan anvendes til telefonsamtaler i dertil indrettede automater i Danmark, kan betragtes som et betalingsmiddel og dermed er momsfritaget. Se TfS1995.389.

"PrePaid Calling Cards" er derimod momspligtige. Se TfS1998.287 og SKM2016.324.ØLR.

Da telefonkort og kundekonti hos mobilselskaber er omfattet af betalingsmiddelloven, er eventuelle vederlag for at stille kort og konti til rådighed for kunden momsfri som transaktioner vedrørende kontokurantkonti, betalinger og overførsler. Se SKM2007.294.SR.

Når en ikke-forbrugt saldo tilfalder teleselskabet, idet det forudbetalte beløb ikke er blevet anvendt inden en vis dato, så anses det ikke for vederlag for en leverance. Se SKM2008.343.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-461/12, Granton Advertising BV

Rabatkort. Indehaveren af et Grantoncard kan opnå varer eller ydelser som tilbydes af de tilknyttede virksomheder på fordelagtige vilkår, som er aftalt mellem disse virksomheder og Granton Advertising. F.eks. prisnedslag.

Når indehaveren af kortet fremviser dette, afslår den tilknyttede virksomhed fra at opkræve en del af den normale pris, hvorfor den pågældende indehaver ikke foretager nogen betaling svarende til størrelsen af dette nedslag. Den omstændighed, at den tilknyttede virksomhed accepterer at undlade at opkræve det pågældende beløb, udgør en rabat i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i sjette direktivs artikel 11, punkt A, stk. 3, litra b) (Momssystemdirektivets artikel 79, litra b).

Anvendelsen af kortet kan ikke betragtes som en "betaling" i 6. momsdirektivs forstand. Anvendelsen medfører ikke en betaling fra indehaveren til den tilsluttede virksomhed. Rabatkortet henhører ikke under begrebet "andre i handelsforhold benyttede dokumenter" i fritagelsesbestemmelsen.

Om rabatter, se evt. D.A.8.1.1.3.2.

Landsretsdomme

SKM2016.324.ØLR

En dansk virksomheds salg af telekort til danske kunder var momspligtigt, jf. ML § 4, stk. 1. Telekortene blev anset for såkaldte singlefunktionelle telekort og blev solgt i eget navn og for egen regning. Der var ikke tale om levering af formidlingsydelser. Da kunderne betalte for hele taletiden ved køb af kortet skete betalingen for ydelsen inden leveringen fandt sted. Momspligten indtrådte derfor på betalingstidspunktet, jf. ML § 23, stk. 3, jf. stk. 1.

Stadfæstelse af SKM2015.174.BR

Landsskatteretten

SKM2008.343.LSR

Landsskatteretten har slået fast, at den ikke-forbrugte saldo på telekort ikke kan anses for vederlag for en leverance i de tilfælde, hvor det er aftalt mellem teleselskabet og kunden, at forudbetalte beløb, der ikke er anvendt inden en vis dato, tilkommer teleselskabet.

Delvis underkendelse af SKM2007.294.SR

Skatterådet

SKM2014.843.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle opkræves moms af de i sagen aktuelle gavekortprodukter på udstedelsestidspunktet.

Derimod kunne Skatterådet ikke bekræfte, at den provision som en række forhandlere modtog ved salg af gavekortprodukterne, var momsfri.

Ligeledes var den provision som Spørger modtog for håndteringen af gavekortprodukterne momspligtig. Spørger havde derimod fradragsret for moms af forhandlerprovisionen.

Skatterådet afviste, at svare på et spørgsmål om et markedsføringsbidrag, da dispositionen ikke var konkretiseret.

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle opkræves moms ved ind- og udbetaling af point i henhold til et konkret bonusprogram. Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at den provision som spørger modtog i forbindelse med driften af bonusprogrammet var momsfri.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger havde fradragsret for moms af indkøb til bonusprogrammet.

SKM2007.294.SR

Skatterådet fandt, at da telefonkort og kundekonti hos mobilselskaber er omfattet af betalingsmiddelloven, er evt. vederlag for at stille kort og konti til rådighed for kunden momsfri som transaktioner vedrørende kontokurantkonti, betalinger og overførsler.

Sammenhold med SKM2008.343.LSR

Skattestyrelsen

TfS 1998, 287

Told- og Skattestyrelsen har udtalt, at forudbetalte telefonkort (PrePaid Calling Card) skal betragtes som teleydelser, hvoraf der skal betales dansk moms, hvis ydelserne leveres her i landet.

TfS 1995, 389

Told- og Skattestyrelsen traf afgørelse om, at telefonkort kunne afsættes uden moms, hvorefter der kan beregnes moms i forbindelse med kortenes brug.