Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved begrebet voucher i momsmæssig forstand. Afsnittet indeholder:

 • Vouchere i momsmæssig forstand
 • Eksempler på vouchere i momsmæssig forstand
 • Eksempler på hvad der ikke er er vouchere i momsmæssig forstand.

Se også

Se også:

 • D.A.4.10.2.2 om baggrunden og formålet med EU-reglerne om af vouchere
 • D.A.4.10.2.3.2 om definitionen på en voucher til ét formål
 • D.A.4.10.2.3.3 om definitionen på en voucher til flere formål
 • D.A.4.10.2.4 om den momsmæssige behandling af overdragelse og indløsning af vouchere
 • D.A.4.10.2.5 om formidling og distribution af vouchere
 • D.A.4.10.2.6 om momsgrundlaget ved salg eller indløsning af vouchere
 • D.A.4.10.3 om dansk praksis for vouchere udstedt før 1. januar/1. juli 2019 og for værdikuponer mv., der ikke er omfattet af definitionen på vouchere i EU-reglerne.

Bemærk

►Vouchere, der er omfattet af voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019, er omfattet af den praksis, der er beskrevet i D.A.4.10.3. Se § 9, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►De virksomheder, der ønsker at støtte ret på de fælles EU-regler, kan dog anvende de fælles regler på vouchere udstedt den 1. januar 2019 eller senere. Se artikel 1, nr. 3, og artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1065.◄

Vouchere i momsmæssig forstand

►En voucher er et instrument, hvor der består en forpligtelse til at acceptere det som hel eller delvis mod-værdi for en levering af varer eller ydelser, og hvor de varer eller ydelser, der skal leveres, eller deres potentielle leverandørers identitet enten er angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument. Se ML § 73 b, indsat i momsloven ved § 5, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►Det er kun instrumenter, der kan anvendes til indløsning mod, at der leveres varer eller ydelser, som er omfattet af voucherbegrebet.◄

►Almindelige betalingsinstrumenter, hvor arten af de mulige leveringer ikke er fastlagt, og der dermed heller ikke er nogen leverandører, der er forpligtiget til at foretage en given levering, er således ikke omfattet af voucherbegrebet. Se forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►Vouchere medfører således en forpligtigelse til, at den accepteres som betaling for angivne varer eller ydelser, mens et betalingsmiddel ikke medfører en sådan forpligtigelse og ikke på forhånd er afgrænset til specifikke varer eller ydelser.◄

Eksempler på vouchere i momsmæssig forstand

►Eksempler på vouchere i momsmæssig forstand:◄

 • ►Gavekort til en hotelovernatning på en række hoteller◄
 • ►Gavekort der kan indløses til en ”Brunch for 2” på en række forskellige caféer.◄

Eksempler på hvad der ikke er er vouchere i momsmæssig forstand

►Eksempler på hvad der ikke er er vouchere i momsmæssig forstand:◄

Rabatkuponer mv.

►Instrumenter, der giver indehaveren ret til en rabat ved køb af varer eller ydelser, men ikke ret til at modtage sådanne varer eller ydelser, er ikke omfattet af begrebet vouchere i momsmæssig forstand. Se præamblens betragtning 4 i direktiv (EU) 2016/1065 af 27. juni 2016 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF) og forarbejderne til § 5 i lov nr. 1726 af 27. december 2018.◄

►Om rabat og rabatkuponer, se D.A.8.1.1.4.◄

Rejsehjemler, entrébilletter

►Rejsehjemler, entrébilletter til biografer og museer, frimærker og lignende er ikke omfattet af begrebet vouchere i momsmæssig forstand. Se præamblens betragtning 5 i Direktiv (EU) 2016/1065 af 27. juni 2016 om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF) og forarbejderne til loven.◄

►Disse anses i stedet som en forudbetaling og momses på tidspunktet for forudbetalingen.◄

►Efter Skattestyrelsen opfattelse er det ikke kun rejsehjemler til en enkelt rejse og entrébilletter til et enkelt museum eller lignende, der ikke er omfattet af begrebet vouchere i momsmæssig forstand. Heller ikke kombinationsbilletter, der kan anvendes til flere rejser og/eller giver adgang til flere museer eller lignende, skal anses for vouchere.◄

Gratis tilgift

►Gratis tilgift, der udleveres ved samtidig køb af en varer eller ydelse, er ikke at anse som en voucher i momsmæssig forstand.◄

Kundekort

►Kundekort, hvor det er muligt for indehaveren at indbetale yderligere beløb på kortet, er ikke anse som en voucher i momsmæssig forstand. Se D.A.4.10.3.2.◄

Flaskebonner

►Flaskebonner er ikke at anse som en voucher i momsmæssig forstand. De er beviser på, at kunden har krav på tilbagebetaling af pant enten i penge eller varer og ydelser efter kundens valg. Se evt. "Særligt om emballage" i D.A.8.1.1.2.4.◄