Dato for udgivelse
18 feb 2019 14:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 dec 2018 09:59
SKM-nummer
SKM2019.90.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-17717-2018
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Varmepumpe, varmtvandsbeholder, sommerhus, privat, udlejes, vedligeholdelse, indbo, inventar, bygning
Resumé

Sagen vedrørte installation af varmepumpe og varmtvandsbeholder i et sommerhus. Der var enighed om, at sagen skulle afgøres efter ligningslovens § 15 O, der regulerer fritidshuse, som både anvendes privat og til udleje. Skatteyderen havde valgt opgørelse efter regnskabsmæssig metode (§ 15 O, stk. 2), hvorefter der er ret til fradrag for blandt andet faktiske udgifter til vedligeholdelse af indbo og inventar.

Retten fandt, at varmepumpen og varmtvandsbeholderen var installationer, der tjente bygningen. Udgiften hertil var derfor ikke fradragsberettiget. Anlæggenes størrelse - der efter sagsøgers oplysninger var valgt af hensyn til udlejning - kunne ikke føre til en anden vurdering.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Ligningslovens 15 O, stk. 2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2018-2, C.C.2.4.4.2

Parter

A

(Selvmøder)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Søren Norlén og adv. Birgitte Kjærulff Vogensen)

Afsagt af Byretsdommer

Jette Christiansen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen er anlagt den 23. maj 2018 13:03:49. Sagen vedrører sagsøgers skattefradrag for installation af varmtvandsbeholder og varmepumpe af ekstraordinær størrelse i sit sommerhus.

Sagsøgeren, A, har fremsat følgende påstand:

Skatteministeriet skal anerkende, at A’s skattepligtige indkomst for 2012 nedsættes med kr. 91.875,-, subsidiært et mindre beløb. Skatteministeriets subsidiære påstand tages ikke til følge.

Sagsøgte, Skatteministeriet Departementet, har fremsat påstand om frifindelse Subsidiært: Ansættelsen af sagsøgerens, A, indkomst for indkomståret 2012 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne..

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Sagen omhandler prøvelse af Skatteankenævnets afgørelse af 26. marts 2018, hvoraf fremgår bl.a.:

"…

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter afholdt i forbindelse med klagerens sommerhus, der delvist blev anvendt til udlejning, for indkomstårene 2012 og 2013.

Indkomståret 2012

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter på i alt 109.132 kr. for henholdsvis udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder, maling, tyverialarm og forsikring.

Skatteankenævnet stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren ejede sommerhuset beliggende Y1-adresse (herefter ejendommen) indtil den 23. juni 2016, hvorefter ejendommen blev solgt. Ejendommen er vurderet som et sommerhus og består af et hus på 163 m2 med swimmingpool og spabad.

Ejendommen blev anvendt til udlejning gennem udlejningsbureauet G1. Klageren havde rådighed over ejendommen i de perioder, hvor ejendommen ikke blev lejet ud.

Ved opgørelsen af resultatet for udlejningen af ejendommen anvendte klageren regnskabsmetoden i ligningslovens § 15 O, stk. 2.

Der blev for 2012 og 2013 indberettet følgende lejeindtægter for ejendommen fra G1:

 

Indtægt

Udlejningsdage

Indkomståret 2012

119.439 kr.

129 dage

Indkomståret 2013

144.728 kr.

176 dage

Der er fremlagt følgende materiale:

  • Resultatopgørelser for ejendommen for 2012 og 2013.
  • Udskrift fra kontokort, hvor der fremgår en postering af 30. marts 2012 på 8.495,75 kr. for "Maling mv."
  • Kopi af faktura af 10. maj 2012 for udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder på i alt 183.750 kr. inkl. moms.
  • Brugervejledning til varmeanlægget.
  • G1 ApS’s årlige gennemgang af ejendommen af 1. april 2016, hvor det blandt andet fremgik, at der var lidt mug/skimmel i badeværelserne.

SKAT sendte den 22. maj 2015 forslag til afgørelse til klageren. Af forslaget fremgik blandt andet:

"SKAT har bedt om at se dit regnskabsmateriale, og vi har gennemgået den indkomst, du har selvangivet for 2012-2013.

Resultatet er, at vi foreslår at ændre din indkomst med 130.268 kr. for 2012 og 27.188 kr. for 2013.

  1. Udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder
    1.1 De faktiske forhold

Du fratrækker i regnskabet 91.875 kr. som vedligeholdelsesudgifter vedrørende udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder. Den samlede udgift udgør 183.750 kr.

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Ifølge Den juridiske vejledning afsnit C,C.2.4.4.2 er varmepumpe og varmtvandsbeholder installationer, og ifølge ligningslovens § 15 O, stk. 2 kan der ved den regnskabsmæssige metode fradrages faktiske udgifter afholdt til vedligeholdelse af indbo og inventar og foretages afskrivninger efter reglerne om delvis erhvervsmæssig benyttede driftsmidler. Udgifter vedrørende installationer kan hverken fratrækkes eller afskrives.

l beboelsesejendomme med en eller to selvstændige lejligheder kan der ikke afskrives på installationer. Det følger af afskrivningslovens § 15, stk. 4. Se også kendelse fra Landsskatteretten af 26. februar 2013 om anskaffelse af varmepumpe, der hverken kunne afskrives eller fradrages som vedligeholdelsesudgift.

Udgifter til udskiftning af varmepumpe og varmtvandsholder fratrukket med 91.875 kr. kan ifølge ovenstående derfor ikke fratrækkes.

…"

Klageren sendte den 12. juni 2015 følgende bemærkninger til SKATs forslag til afgørelse:

"Sommerhuset er udlejet igennem G1, som stiller krav til sommerhusets vedligeholdelsestilstand. Således var flere af de udførte vedligeholdelsesarbejder foranlediget af krav fra udlejningsbureauet.

Det blev konstateret, at den varmepumpe og varmtvandsbeholder, der blev installeret ved husets opførelse i·2004 var gennemtæret og måtte· udskiftes og min vurdering var, at 50% udgjorde vedligeholdelse og 50 % udgjorde forbedring.

Pool rummet var efterhånden blevet befængt med skimmel, hvorfor G1 stillede krav om maling.

Det gøres derfor gældende, at der er fradrag for udgifterne som sket.

Til støtte herfor henvises også til SKM2013.239.LSR, hvor fradrag indrømmes for vedligeholdelse af sommerhusets stråtag, idet det ikke blev bragt i bedre stand end da det blev lagt.

På helt tilsvarende måde bør fradrag for vedligeholdelse af huset ske f.s.v. maling, vedligeholdelsesdel af varmepumpe og varmtvandsbeholder, idet huset ikke herved blev bragt i bedre stand end ved opførelsen i 2004.

l øvrigt henvises tillige til Familieadvokaten nr.933, der netop anbefaler regnskabsmetoden, såfremt man har betydelige udgifter til vedligeholdelse af swimmingpool.

Familieadvokatens anvisninger anvendes af mange advokater og domstole som en pålidelig kilde."

SKATs afgørelse

SKAT har nægtet fradrag for udgifter til vedligeholdelse af ejendommen i 2012 og 2013.

SKAT har anført følgende begrundelse:

"SKAT har bedt om at se dit regnskabsmateriale, og vi har gennemgået den indkomst, du har selvangivet for 2012 og 2013.

Resultatet er, at vi ændrer din indkomst med 116.071 kr. for 2012 og 24.900 kr. for 2013.

    1. Udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder

1.1. De faktiske forhold

Du fratrækker i regnskabet 91.875 kr. som vedligeholdelsesudgifter vedrørende udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder. Den samlede udgift udgør 183.750 kr.

1.6. SKATs endelige afgørelse og begrundelse

Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C,C.2.4.4.2. at varmepumpe og varmtvandsbeholder er installationer, og der er ikke hjemmel i ligningslovens § 15 O, stk. 2 til at fratrække vedligeholdelsesudgifter på installationer.

Du henviser til SKM2013.239.LSR. Denne landsskatteretskendelse vedrører sommerhuse, der anvendes fuldt ud til udlejning, og hvor resultatet ved udlejning bliver opgjort efter statsskattelovens regler. Dit sommerhus bliver også brugt privat, og resultatet bliver opgjort efter den regnskabsmæssige metode efter ligningslovens § 15 O, stk. 2.

Punktet fastholdes i henhold til tidligere fremsendte forslag af 22. maj 2015."

…"

SKAT har i forbindelse med klagen til skatteankenævnet anført følgende:

"Skatteyder anfører, at der skal indrømmes fradrag fra udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder samt fradrag for udgifter til maling, tyverialarm og forsikring. Udgifterne er ifølge skatteyder alene afholdt direkte af hensyn til udlejningen.

Skatteyder udlejer sommerhuset Y1-adresse efter reglerne i ligningslovens § 15 O, stk.2. Det fremgår heraf, at der kan fradrages faktiske udgifter afholdt til vedligeholdelse af indbo og inventar samt der kan foretages fradrag for udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen.

Skatteyder har haft sommerhuset til rådighed privat i 214 dage i 2012 og 184 dage i 2013.

Der er ikke hjemmel i ligningslovens § 15 O, stk. 2 til at fratrække udgifter til udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder, maling, tyverialarm og forsikring.

De nye oplysninger, som skatteyder fremfører, ændrer ikke SKATs opfattelse af tidligere fremsendte afgørelse."

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKAT skal godkende fradrag for afholdte udgifter på ejendommen.

Klageren har anført følgende begrundelse:

"…

2012

Punkt 1:

Udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder.

SKAT anfører s.4:

"Anlæg, der er installeret af hensyn til selve produktionsprocessen, anses derimod normalt for at være driftsmidler."

Hertil bemærkes:

Varmepumpen, billede m.v., der illustrerer størrelsen, vedlagt, og varmtvandsbeholderen på ikke mindre end 500 liter er anskaffet udelukkende for at tilfredsstille lejernes behov, eller "produktionsprocessen".

Baggrunden for at SKAT i SKM2013.239.LSR nægter fradrag eller afskrivning kan være begrundet i, at varmepumpen her var af normal størrelse, og derfor kunne tjene til selve bygningens behov, i den forstand, at ejeren efterfølgende kunne have gavn af denne installation til privat brug.

l nærværende sag kunne jeg have installeret en normal varmepumpe til kr. 15-.20.000 og en normal størrelse varmtvandsbeholder på 60 liter, såfremt formålet blot havde været at sørge for normal opvarmning af bygningen og normal varmtvandsforsyning til mig selv, der lever faktisk adskilt og uden børn, eller dog til en normal husstand.

Den voldsomme ekstra kapacitet er alene nødvendiggjort af hensyn til "produktionsprocessen" eller udlejningen, idet huset indeholder 5 dobbeltværelser med hems og jævnligt er udlejet til op imod 12 personer.

Rent faktisk er den store kapacitet en ulempe for mig, når huset ikke er udlejet, idet strømforbruget er større end der er behov for. Havde det ikke været for udlejningen, havde det været mere hensigtsmæssigt at installere en langt mindre varmepumpe og varmtvandsbeholder.

l § 150 stk.2 anføres: ... "Herudover kan der foretages fradrag for udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen .... "

Idet udgiften som nævnt ikke har været til gavn for ejerens eget behov, men alene afholdt direkte af hensyn til udlejningen, bør der indrømmes fradrag, ligesom udgifter til reparation af spa og pool, som SKAT har anerkendt som direkte forbundet med udlejningen.

Endelig anføres, at jeg opførte huset med 500 liter varmtvandsbeholder og varmepumpe i 2004, men at varmtvandsbeholder m.m. blev gennemtæret hurtigt, på kun 8 år, bl.a. på grund af klor i luften i poolrummet.

Også denne kortvarige levetid er væsensforskellig fra bygninger eller bygningsbestanddele, der normalt har en helt anderledes lang levetid, og er egnet til at ejeren privat kan nyde godt heraf i lang tid efter at udlejningen måtte være ophørt.

Reelt bør varmtvandsbeholderen og varmepumpen af den ekstraordinære størrelsesorden derfor kategoriseres som driftsmidler til brug for produktionsprocessen. Når huset ikke er udlejet, men kun benyttes privat, vil ejeren være bedre tjent med at undlade at benytte de store driftsmidler, der koster omkring kr. 100,- i døgnet i strøm.

l SKM2013.239.LSR hvor fradrag for varmepumpe er nægtet, var der tale om en varmepumpe af normal størrelsesorden, med langt længere levetid, uden tærende klorluft, som ejeren med fordel kunne anvende privat, også efter ophør af udlejningen. Derfor bør denne afgørelse ikke lægges til grund i denne sag, ligesom den SO år gamle sag LSRM 196S.121 heller ikke er anvendelig.

…"

Klageren har i forbindelse med SKATs udtalelse til Skatteankestyrelsen anført følgende:

"Jeg er fortsat uenig i SKATs afgørelse og fastholder klagen.

SKAT anfører, at der ikke er hjemmel til at fratrække udgifter til varmepumpe, varmtvandsbeholder, maling, tyverialarm og forsikring.

Samtidig erkender Skat, at der i LL §15 O, stk.2 ER hjemmel til at foretage fradrag for udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen.

Jeg har i min klage netop redegjort for, at størrelsen og kapaciteten af ovennævnte installationer ikke blot skal tjene til en normal boligs behov, men er nødvendiggjort for at opfylde behovet for udlejning af huset til 12 personer. Derfor er udgiften direkte forbundet med udlejningen. Såfremt jeg alene havde skullet dække eget privat behov, ville jeg have anskaffet en varmepumpe og varmtvandsbeholder af normal størrelse, og jeg havde kunnet nøjes med en udgift hertil på ca. kr. 30.000 eller ca.10%.

At huset ikke har været udlejet mere end ca. halvdelen af året i 2012 og 2013 skyldes bl.a. finanskrisen og ændrer ikke herved. l 2014 og 2015 er udlejningen igen forbedret. l øvrigt er netop kun en del af udgiften fratrukket driften."

Klageren har endvidere anført følgende:

SKAT henviser i sin afgørelse til den juridiske vejledning-erhvervsbeskatning. Heraf fremgår som citeret:

"Anlæg, der er installeret af hensyn til selve produktionsprocessen, anses derimod normalt for at være driftsmidler.

Der skal derfor sondres imellem

Installationer, der tjener selve bygningen

Installationer, der tjener produktionen i bygningen."

Jeg har i min klage af 11-8-2015 forholdt mig til ovennævnte juridiske vejledning, og forklaret, at den ekstraordinært store varmepumpe og tilhørende varmtvandsbeholder på 500 liter netop er installeret for at kunne klare produktionen og tilfredsstille behovet for udlejning til 12 personer. Tilsvarende installationer, der blot skulle tjene bygningens og mit eget behov, ville selvsagt være af en helt anden og meget mindre størrelsesorden. Og der havde været langt mindre slid, så at udskiftning ikke havde været nødvendig efter blot 8 år.

Det ville slet ikke være rentabelt at installere så stor kapacitet blot til bygningens behov.

I øvrigt har jeg i samråd med min revisor fordelt den store udgift på kr. 183.000 med 50% til forbedring og kun 50% til vedligeholdelse, hvor igen ca. kun halvdelen-svarende til udlejningsperioden er belastet driften.

Skatteankenævnets afgørelse

Det følger af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, at skattepligtige kan fradrage udgifter anvendt til vedligeholdelse af de af den skattepligtiges ejendele, hvis udbytte beregnes som indkomst. Heraf følger, at en skattepligtig, der ejer fast ejendom, som anvendes erhvervsmæssigt til udlejning, som udgangspunkt kan fratrække afholdte vedligeholdelsesudgifter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det følger imidlertid af ligningslovens § 15 O, stk. 2 (dagældende lovbekendtgørelse nr. 1041 af 15. september 2014 med senere ændringer), at der i resultatet ved udlejning af et fritidshus kan fradrages for de faktiske udgifter afholdt til vedligeholdelse af indbo og inventar, der kan foretages skattemæssige afskrivninger efter reglerne om delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler som nævnt i afskrivningslovens kapitel 2 samt fradrages ejendomsskatter efter§ 14, stk. 3. Der kan ligeledes foretages fradrag for udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen.

Udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse i SKM2013.239.LSR, at udskiftning af en varmepumpe var en installation. Det fremgår endvidere af LSRM 1965, 121, at udskiftning af en varmtvandsbeholder ligeledes var en installation.

Der er ifølge ligningslovens § 15 O, stk. 2, 1. pkt., alene adgang til fradrag for udgifter til vedligeholdelse af indbo og inventar.

Nævnet finder ikke, at varmepumpen og varmtvandsbeholderens kapacitet ændrer på, at der er tale om en installation.

Der er ifølge ligningslovens § 15 O, stk. 2, 3. pkt., adgang til fradrag for udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen. Det fremgår af Den juridiske vejledning 2015-1, afsnit C,H.3.4.2.1, at den type udgifter, der kan fradrages efter ligningslovens § 15 O, stk. 2, 3. pkt., blandt andet er udgifter til el, gas, vand og varme.

Nævnet finder ikke, at udgiften til udskiftning af varmepumpen og varmtvandsbeholderen kan fradrages efter ligningslovens § 15 O, stk. 2, 3. pkt.

Udgifterne til udskiftning af varmepumpe og varmtvandsbeholder kan således ikke fradrages i resultatet for ejendommen for 2012, og nævnet stadfæster derfor SKATs afgørelse på dette punkt.

…"

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A.

A har forklaret blandt andet, at han opførte sommerhuset i 2004. Sommerhuset blev opført med henblik på udlejning, da sommerhuset er beregnet til 12 personer. Sommerhuset har indendørs swimmingpool. Når et sommerhus har indendørs swimmingpool, kan det udlejes hele året.

Han ville ikke have indbragt sagen, hvis der havde været tale om køb af en helt almindelig varmepumpe. Her er der imidlertid tale om meget stor varmepumpe. Efter samråd med hans revisor, rådede revisoren ham til opnå skattefradrag for halvdelen af udgiften for varmepumpen, som det også er markeret på sagens bilag 1. De undersøgte dog ikke reglerne nærmere.

I bilag 1 er der en tegning/et foto af varmepumpen, som den ser ud på den udvendige side af ejendommen. Den måler nok ca. 1 ½ meter i højden og ca. 1 meter i bredden og dybden. Indvendigt ligner varmepumpen et køle/fryseskab.

Varmepumpen er således ca. 10 gange så stor, men også 10 gange så dyr som en almindelig varmepumpe.

Han udskiftede varmepumpen fordi lejerne var begyndt at klage over manglende varmekapacitet. Der var ikke tilstrækkeligt med varmt vand, når der var mange lejere i huset. Han fik oplyst, at det varme vand var opbrugt efter kun et enkelt brusebad. Han blevet rådet til at gå op i dimension med varmeforsyningen. Derfor anskaffede han den store varmepumpe. Efter installationen har sommerhuset stort set været fuldt booket året rundt.

Da han blev nægtet fradrag, gravede han sig ned i reglerne, herunder den juridiske vejledning, og har hæftet sig ved vejledningens side 2, hvoraf fremgår:

"…

Udgifter til vedligeholdelse af tilbehør til fast ejendom

Installationer (bygningsbestanddele) eller inventar (driftsmiddel)?

Den vurderingsmæssige behandling af et aktiv er normalt afgørende for, om et aktiv anses for en installation (bygningsbestanddel) eller inventar (driftsmiddel).

Installationer har en fastere tilknytning til bygningen og tjener denne som sådan.

Som eksempler herpå kan nævnes enhver indretning eller lignende, der har til formål at opvarme ejendommen, samt elevatorer, ventilationsanlæg, varmtvandsanlæg og solcelleanlæg, der er en integreret del af bygningen. Endvidere kan nævnes el- og gaskomfur, køleskab, fryser, opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler og tørreskab i udlejningsejendomme, der anvendes til beboelse. Installationer på bygninger er omfattet af reglerne i kapitel 3 i afskrivningsloven om bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på fast ejendom.

Anlæg, der er installeret af hensyn til selve produktionsprocessen, anses derimod for inventar (driftsmiddel). Som eksempler herpå kan nævnes staldinventar og ventilationsanlæg på en landbrugsejendom, minkbure, foderanlæg, vindmøller og solcelleanlæg, der ikke er en integreret del af en bygning, men som er indsat i bygningen på grund af den konkrete anvendelse af bygningen. Sådanne anlæg er omfattet af reglerne i kapitel 2 i afskrivningsloven om driftsmidler og skibe.

…",

og har hertil forklaret, at han i forhold til sit sommerhus sætter lighedstegn mellem "produktionsprocessen" og "udlejningsprocessen", da lejerne ellers ikke ville være tilfredse. Lejerne var glade og tilfredse efter installationen, hvor 10 personer i træk kunne i tage brusebad.

Parternes synspunkter

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse af sagen.

A har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

ANBRINGENDER

Sagen skal afgøres efter ligningsrådets §150.

Det gøres gældende, at der her er hjemmel til fradrag, idet udgiften er direkte forbundet med udlejningsvirksomheden, jf. SKATs juridiske vejledning 2018-I, C,H.3.2.3.4.3 side 2.

…"

Skatteministeriet Departementet har i sit påstandsdokument anført følgende:

"…

4. ANBRINGENDER

Parterne er enige om, at sagen skal afgøres efter reglerne i ligningslovens § 15 O (retsbog af 27. august 2018). Det betyder, at udlejningen af sommerhuset ikke har været selvstændig erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed.

Skatteministeriet gør overordnet gældende, at der ikke er fradragsret for udgiften til installation af varmepumpe og varmtvandsbeholder efter § 15 O, idet både varmepumpe og varmtvandsbeholder er installationer i sommerhuset.

Ligningslovens § 15 O hjemler fradrag for ejere af fritidsbolig, der udlejes en del af året. Ejeren kan vælge mellem et standardiseret fradrag, jf. stk. 1, eller et regnskabsmæssigt fradrag, jf. stk. 2.

A gør gældende, at han er berettiget til et regnskabsmæssigt fradrag. Bestemmelsen herom, ligningslovens § 15 O, stk. 2, har følgende ordlyd:

"Stk. 2. Ejere, der ikke anvender stk. 1, kan fradrage faktiske udgifter afholdt til vedligeholdelse af indbo og inventar, foretage skattemæssige afskrivninger efter reglerne om delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler som nævnt i afskrivningslovens kapitel 2 samt fradrage ejendomsskatter efter § 14, stk. 3. Fradrag kan foretages med så stor en del af henholdsvis den afholdte vedligeholdelsesudgift, det beregnede afskrivningsbeløb og de betalte ejendomsskatter, som svarer til den del af året, hvor udlejning har fundet sted. Herudover kan der foretages fradrag for udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen. Det samlede fradragsbeløb efter dette stykke kan ikke overstige bruttolejeindtægten. Foretages fradrag efter 1.-4. pkt., kan ejeren ikke senere overgå til fradrag efter stk. 1." (mine understregninger)

Som det fremgår, er der efter den regnskabsmæssige metode mulighed for at fradrage udgifter til vedligeholdelse af indbo og inventar samt udgifter, der er direkte forbundet med udlejningen.

Herudover kan der i henhold til bestemmelsen afskrives på driftsmidler efter afskrivningslovens kapitel 2.

Bestemmelsen giver derimod ikke mulighed for at fradrage/afskrive udgifter til installationer, der hører til bygningen.

Den manglende adgang til at fradrage/afskrive udgifter til installationer skal ses i sammenhæng med, at der generelt ikke er mulighed for at afskrive installationer i en- eller tofamilieshuse, jf. afskrivningslovens § 15, stk. 4.

Udgifter til selve sommerhuset og installationer knyttet til sommerhuset kan dermed hverken afskrives eller fradrages.

4.1 Fradrag for udgifter til vedligeholdelse af indbo og inventar (1. led)

Efter ligningslovens § 15 O, stk. 2, 1. pkt., 1. led, er der adgang til at fradrage faktiske udgifter afholdt til vedligeholdelse af indbo og inventar. "Indbo og inventar" dækker ikke over installationer.

Varmepumpen og varmtvandsbeholderen udgør forsyningen af varmt vand til sommerhuset. Begge dele har dermed en tæt tilknytning til bygningen, og de tjener bygningen som helhed. Det følger af langvarig administrativ praksis, at sådanne anlæg er installationer, der hører til bygningen, jf. SKM2013.239.LSR, TfS 1994, 463 LSR og LSRM1965, 121. Dermed er det ikke indbo eller inventar.

Installationer er generelt kendetegnet ved en fastere tilknytning til bygningen end inventar. Anlæg til varme, vand, gas, mv. er kerneeksempler på installationer. Blandt andet varmtvandsanlæg nævnes da også som eksempel på en installation i Den juridiske vejledning 20122, afsnit C,H.3.2.3.4.3, om udgifter til vedligeholdelse af tilbehør til fast ejendom. Dette stemmer overens med, at varmeanlæg også efter tinglysningslovens regler anses som en integreret del af ejendommen, jf. FM 2015.110 ØLK.

Det er i den forbindelse ligegyldigt, om installationen er særlig stor eller dyr med henblik på at dække særlige behov i forbindelse med swimmingpool eller henset til husets størrelse. Det er naturligt, at installationernes størrelse skaleres efter husets størrelse/kapacitet. I øvrigt ville A også selv kunne udnytte den øgede kapacitet ved sin private anvendelse af sommerhuset.

Herudover er en swimmingpool i sig selv en installation, jf. f.eks. U 2014.3024 V om et spabad. Varmtvandsbeholder og varmepumpe mister derfor heller ikke deres karakter af installationer, selv om de er opsat på grund af poolen.

Varmepumpen og varmtvandsbeholderen er således installationer, ikke inventar.

4.2 Afskrivning af blandet benyttede driftsaktiver (2. led)

Efter ligningslovens § 15 O, stk. 2, 1. pkt., 2. led, er der hjemmel til at afskrive blandet benyttede driftsmidler som nævnt i afskrivningslovens kapitel 2.

Som anført ovenfor er varmtvandsbeholderen og varmepumpen slet ikke driftsmidler som nævnt i afskrivningslovens kapitel 2, men derimod installationer, som er en del af bygningen. Udgiften kan derfor ikke afskrives.

Skatteministeriet bestrider, at varmtvandsbeholderen og varmepumpen er installeret af hensyn til produktionsprocessen (stævningens sagsfremstilling, side 2, 1. afsnit). Udleje kan ikke anskues som en særskilt "produktionsproces", som betjenes af installationerne. Installationerne tjener jo netop bygningen som helhed.

Varmepumpe og varmtvandsbeholder kan ikke sammenlignes med f.eks. foderanlæg eller minkbure, der er opsat af hensyn til en produktionsproces, jf. Den juridiske vejledning 20181, afsnit C,H.3.2.3.4.3.

4.3 Fradragsret for udgifter direkte forbundet med udlejningen (3. led)

Udgiften til varmepumpe og varmtvandsbeholder er ikke direkte forbundet med udlejningen, og den kan derfor heller ikke fradrages efter ligningslovens § 15 O, stk. 2, 1. pkt., 3. led, der hovedsageligt anvendes til forbrugsudgifter (el, gas, vand, varme) i selve udlejningsperioden, jf. SKM2010.120.BR.

4.4 Vedr. påstanden om hjemvisning

Skatteministeriets subsidiære påstand om hjemvisning er medtaget for det tilfælde, at retten måtte finde, at den omhandlede udgift efter sin karakter er fradragsberettiget.

I så fald gør ministeriet gældende, at SKAT efter de retningslinjer, som retten udstikker, er berettiget til at fastsætte fradraget, jf. § 15 O, stk. 2, 2. pkt., herunder fastsættelse af størrelsen af vedligeholdelsesudgiften, som ikke har været genstand for ligning.

…"

Rettens begrundelse og resultat

A’s sommerhus anvendes til udlejning og er indrettet med indvendig swimmingpool. Der er plads til 12 lejere i huset.

Der er mellem parterne enighed om, at spørgsmålet om fradragsret for installation af ny varmepumpe og varmtvandsbeholder i A’s sommerhus skal afgøres efter reglerne i ligningslovens § 15 O.

Retten tiltræder, at den installerede varmepumpe og varmtvandsbeholder tjener bygningen. Retten tiltræder videre, at anlægget har karakter af en installation, der hører til bygningen, og at der derfor ikke er hjemmel til fradrag. Det forhold, at der er tale om installation af en stor varmepumpe og varmtvandsbeholder kan ikke føre til en ændret vurdering. Retten tager derfor Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til 15.000 kr. til dækning af Skatteministeriets advokatudgift. Det er oplyst, at Skatteministeriet ikke er momsregistreret. Det er indgået i vurderingen, at der under sagen har været afholdt et kort berammelsesmøde, at skriftvekslingen har været beskeden og at hovedforhandlingen blev gennemført på under en time.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Skatteministeriet frifindes.

A skal inden 14 dage til Skatteministeriet Departementet betale sagsomkostninger med 15.000 kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.