Indhold

Dette afsnit handler om, at den der har pligt til at indberette om indkomster, fradrag og formue m.v. efter skatteindberetningsloven skal anmelde sig til registrering.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Oversigt over ændringer
 • Pligt til at anmelde sig til registrering for indberetningspligter
 • Ændring og ophør af indberetningspligt
 • Finansielle institutters registreringspligt vedrørende finansielle konti med tilknytning til udlandet

Se SIL § 48.

Regel

I SIL § 48, stk. 1, er det fastsat, at Skatteforvaltningen fører et register over indberetningspligtige som nævnt i SIL §§ 5, 6, 11 a-19 a, 24-26, 30-32 eller 42, § 43, stk. 1, eller §§ 44-46, indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af SIL §§ 4 eller 9, § 10, jf. § 9, eller § 11 eller § 46 a og frivillige indberettere efter SIL § 20 eller § 43, stk. 2.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse til registrering, om frist for registrering, om registrering af finansielle institutter, om ændring af registrering m.v. Se SIL § 48, stk. 2.

Bestemmelsen i SIL § 48 er en videreførelse af den tidligere SKL § 8 L, § 10 D og § 11 H, samt bekendtgørelse om indberetning, jf. bkg. nr. 890 af 10. juli 2015, samt bekendtgørelserne, bkg. nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA og bkg. nr. 1316 af 20. november 2015 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet.

Fsva. henvisningen i SIL § 48, stk. 1 til SIL § 46 a, bemærkes det, at SIL § 46 a er indført ved lov nr. 1573 af 27. december 2019.

Oversigt over ændringer

Tidligere SKL

Gældende SIL

Indholdet af ændringer

§ 8 L, stk. 1,

§ 10 D,

§ 11 H, stk. 3,

§ 11 G, stk. 4, 2. pkt.

§ 48, stk. 1

Efter bestemmelsen fører Skatteforvaltningen et register over de indberetningspligtige efter §§ 5, 6, 11a-19 a, 24-26, 30-32, 42, § 43, stk. 1, eller 44-46 og regler udstedt i medfør af §§ 4, 9, § 10, jf. § 9 eller § 11 eller § 46 a og frivillige indberettere efter § 20 eller § 43, stk. 2.

Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 8 L, stk. 1, § 10 D, § 11 H, stk. 3 og § 11 G, stk. 4.

Bestemmelserne er nye.

§ 48, stk. 2

Efter § 48, stk. 2, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om anmeldelse til registrering, frist herfor, om registrering af finansielle institutter omfattet af pligterne efter regler udstedt i medfør af § 22 og om ændring af registrering. Herunder kan skatteministeren fastsætte regler om, at anmeldelse til registrering og ændring heraf kan fremtvinges ved anvendelse af daglige tvangsbøder.

Stk. 2 er indsat ud fra et ønske om at tydeliggøre hjemlen til reglerne, der er fastsat i § 2 i bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven om registrering, i bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA og i bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2015 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet.

§ 48, stk. 3

Efter § 48, stk. 3, kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om, at ændring af registrering kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder oplyser Skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette.

Alene bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2015 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet indeholder regler om nul-indberetning. Det er tanken at udvide området for nul-indberetning til også at omfatte midlertidigt ophør af indberetningspligt efter andre regler, hvor der er registreringspligt.

Ved lov nr. 1573 af 27. december 2019 er bestemmelsen i SIL § 48 udvidet med indberetningspligt efter SIL § 46 a, og med ikrafttrædelse 1. juli 2020, og hvorefter bestemmelser udstedt i medfør af SIL § 46 a, kan have virkning for grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt er gennemført den 29. oktober 2014 eller senere.

Pligt til at anmelde sig til registrering for indberetningspligter  

I SIL § 48, stk. 1, er det fastsat, at Skatteforvaltningen fører et register over:

 • Indberetningspligtige som nævnt i SIL §§ 5, 6, 11 a-19 a, 24-26, 30-32 eller 42, § 43, stk. 1, eller §§ 44-46,

 • Indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af SIL §§ 4 eller 9, § 10, jf. § 9, eller § 11 eller § 46 a og

 • Frivillige indberettere efter SIL § 20 eller § 43, stk. 2.

Fsva. henvisningen i SIL § 48 til indberetningspligtige efter SIL § 46 a bemærkes det, at SIL § 46 a er indført ved lov nr. 1573 af 27. december 2019, og hvor bestemmelsen har virkning fra 1. juli 2020.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse til registrering, om frist for registrering, om registrering af finansielle institutter omfattet af pligterne efter regler udstedt i medfør af SIL § 22 og om ændring af registrering.

Herunder kan skatteministeren fastsætte regler om, at anmeldelse til registrering og ændring heraf kan fremtvinges ved anvendelse af daglige tvangsbøder. Se SIL § 48, stk. 2.

Skatteministeren kan endelig fastsætte nærmere regler om, at ændring af registrering kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder oplyser Skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette. Se SIL § 48, stk. 3.

Hvilke indberetningspligtige skal registreres

Skatteforvaltningen fører et register over indberetningspligtige, som nævnt i SIL § 48, stk. 1.

Den, der er indberetningspligtig efter bestemmelserne opregnet i SIL § 48, har pligt til at tilmelde sig Skatteforvaltningens register.

Efter SIL § 48, stk. 1, er det følgende indberetningspligtige, som nævnt:

 • SIL § 5: indberetningspligtige vedrørende diverse indkomster m.v. der ikke er A-indkomst.

 • SIL § 6: indberetningspligtige vedrørende ydelser i form af fri bil, helårsbolig, sommerhus eller lystbåd.

 • SIL § 11 a: indberetningspligtige vedrørende konti omfattet af aktiesparekontoloven.

 • SIL §12: indberetningspligtige vedrørende renter og andet afkast til kontohavere og rentenydere.

 • SIL §13: indberetningspligtige vedrørende renter, løbende provisioner, reservefonds- og administrationsbidrag m.v. vedrørende lån m.v.

 • SIL § 14: indberetningspligtige vedrørende pantebreve med pant i fast ejendom.

 • SIL §15: indberetningspligtige vedrørende kvartårlig tilskrivning af renter.

 • SIL § 15 a: Pengeinstitutter m.v.´s videregivelse af beløb til deres kunder, som pengeinstituttet m.v. har modtaget i gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut.
 • SIL §16 og § 17: indberetningspligtige vedrørende aktier m.v. i depot til forvaltning.

 • SIL §18: indberetningspligtige vedrørende renter og andet afkast vedrørende obligationer, udbytte af aktier m.v. omfattet af ABL § 19 A, 19 B eller 19 C og i kontoførende investeringsforeninger.

 • SIL § 19: indberetningspligtige vedrørende erhvervelse og afståelse af obligationer, konvertible obligationer, aktier m.v. og terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven, fordringer omfattet af KGL § 29, stk. 3.

 • SIL § 19 a: Finansielle virksomheders betaling af skattepligtige beløb til kunder som led i kunde- eller medlemsprogrammer eller lignende.
 • SIL § 24: indberetningspligtige vedrørende gaver- og legatbeløb omfattet af LL § 7 O, stk. 1, nr. 1.

 • SIL § 25: indberetningspligtige vedrørende uddelinger fra fonde og foreninger.

 • SIL § 26: indberetningspligtige vedrørende gaver og løbende ydelser, der modtages af almenvelgørende og almennyttige foreninger, stiftelser og institutioner m.v.

 • SIL § 30: indberetningspligtige vedrørende udlodning fra andelsforeninger til eksisterende eller ophørte andelshavere.

 • SIL § 31: indberetningspligtige vedrørende kontingenter til faglige foreninger som nævnt i LL § 13.

 • SIL § 32: indberetningspligtige vedrørende indbetalinger til arbejdsløshedskasser.

 • SIL § 42: indberetningspligtige vedrørende anpartsvirksomhed med fælles regnskab efter LL § 29.

 • SIL § 43, stk. 1 og 2: indberetningspligtige vedrørende indtægter fra udlejning af fritidsbolig via udlejningsbureau samt indtægter ved udlejning af aktiver omfattet af LL § 15 R.

 • SIL § 44: indberetningspligtige vedrørende vederlag for udnyttelse af immaterielle rettigheder.

 • SIL § 45:  indberetningspligtige vedrørende legater til studierejser.

 • SIL § 46: indberetningspligtige vedrørende præmier og gevinster ved spil og konkurrencer som led i underholdningsprogrammer i elektroniske medier.

 • Indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af SIL §§ 4 eller 9, § 10, jf. § 9, eller § 11 eller § 46 a og

 • Frivillige indberettere efter SIL § 20 om formidlere af handler med værdipapirer, som efter aftale med overdrager eller erhverver indberetter) eller

 • Frivillige indberettere efter SIL § 43, stk. 5, om udlejningsvirksomheder, der efter aftale med ejere af fritidsbolig indberetter.

Der, hvor lovgiver således har undladt at stille krav om registrering, er, hvor det enten fremgår:

 • Hvem den eller de indberetningspligtige er (f.eks. Bygnings Frednings Foreningen, jf. SIL § 27),

 • Hvor den indberetningspligtige er registreret efter andre bestemmelser (f.eks. registrering for indeholdelse af A-skat), eller

 • Hvor indberetningen har mere sporadisk karakter (f.eks. opkøb af egne aktier).

Det er af afgørende betydning for Skatteforvaltningens indberetningskontrol, at Skatteforvaltningen har kendskab til, hvem de indberetningspligtige er. Dette sikres bedst gennem en pligt til at lade sig registrere som indberetningspligtig. Dermed kan der allerede i forbindelse med anmodning om registrering, tages stilling til, om den pågældende har indberetningspligtige aktiviteter.

Den indberetningspligtige bliver samtidig opmærksom på ikke blot pligten til at indberette, men også at vedkommende skal opfylde pligterne bl.a. til at indhente identifikationsoplysninger (SIL § 52) til brug for indberetningen og til at opbevare grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes (SIL § 56).

Tilmeldelsen til registret kan fremtvinges ved pålæg af daglige tvangsbøder, som Skatteforvaltningen fastsætter. Se SIL § 48, stk. 2.

Se også

BEK nr. 223 af 3. marts 2012 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove § 2 og bilag 1

Afsnit A.B.2.1 Generelt om virksomhedsregistrering for skatter og afgifter.

Bemyndigelse

I SIL § 48, stk. 2, er det fastsat, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse til registrering, frist herfor, om registrering af finansielle institutter omfattet af pligterne efter regler udstedt i medfør af SIL § 22 og om ændring af registrering.

Herunder kan skatteministeren fastsætte regler om, at anmeldelse til registrering og ændring heraf kan fremtvinges ved anvendelse af daglige tvangsbøder. Bemyndigelsen vedrørende tvangsbøder skal anvendes til at fastsætte regler om daglige tvangsbøder ved manglende registrering eller ændring af registrering svarende til reglerne i SIL § 57.

Bekendtgørelse om skatteindberetning

Ved skatteindberetningsbekendtgørelsen (SIB), jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, er bemyndigelsen i SIL § 48, stk. 2 til at fastsætte nærmere regler om registreringen vedrørende indberetningspligtige udnyttet.

Det er i bekendtgørelsens § 1, fastsat, at

 • Indberetningspligtige efter SIL §§ 5, 6, 11 a-14, 15 a-19, 24-26, 29 a-32 eller 42, § 43, stk. 1, eller §§ 44-46 og

 • Indberetningspligtige efter bekendtgørelsens §§ 8-10 eller §§ 13-25

senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden skal foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen.

Endvidere skal frivillige indberettere efter SIL § 20 eller § 43, stk. 2, senest 8 dage efter indgåelsen af den første aftale om indberetning foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen. Reglerne i SIB § 1, stk. 2 og 4-8 finder tilsvarende anvendelse for disse, idet aftaler om indberetning ved anvendelsen af disse regler sidestilles med indberetningspligt. Se SIB § 1, stk. 9.

Sådanne aftaler om frivillig indberetning, som formidlere af handler med værdipapirer og udenlandske finansielle virksomheder m.v. har indgået efter SIL § 20, sidestilles med regulær indberetningspligt, og de skal dermed senest 8 dage efter indgåelsen af aftalen om indberetning anmelde aftalen herom. Derfor gælder reglerne for anmeldelsesblanket, oplysninger, der skal afgives ved anmeldelse til registrering for indberetningspligt, registreringsbevis m.v. efter SIB § 1, stk. 2 og 4-8, også ved aftaler om indberetningspligt.

Anmeldelsen skal ske elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning eller foretages på en særlig blanket, der kan rekvireres hos Skatteforvaltningen. Se SIB § 1, stk. 2.

Tvivl om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af en indberetningspligt, fritager ikke for anmeldelse til registrering. Anmeldelsen skal i disse tilfælde vedlægges en redegørelse for den anmeldelsespligtiges virksomhed, hvorefter Skatteforvaltningen træffer afgørelse om registrering. Se SIB § 1, stk. 3.

Ved anmeldelsen skal den indberetningspligtige give oplysning om:

1) Navn, adresse og hjemstedskommune.

2) Den indberetningspligtiges nummer i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr-nr.), der administreres af Erhvervsstyrelsen. Hvis den indberetningspligtige ikke har et cvr-nr., oplyses den indberetningspligtiges registreringsnummer i Skatteforvaltningens Erhvervssystem (SE-nr.).

3) Dato for indberetningspligtens indtræden.

4) Karakteren af indberetningspligten.

Er den indberetningspligtige hverken registreret med cvr-nummer eller SE-nummer, foretages en registrering i et af disse to ovennævnte registre (Det Centrale Virksomhedsregister og Skatteforvaltningens Erhvervssystem). Se SIB § 1, stk. 4 og 5.

Efter registreringen sender Skatteforvaltningen et registreringsbevis indeholdende de registrerede oplysninger til den indberetningspligtige. Se SIB § 1, stk. 6.

Indberetningen skal ske til Skatteforvaltningen

Efter SIB § 4, skal indberetning efter skatteindberetningsloven eller efter regler udstedt i medfør heraf, og som ikke skal indberettes til indkomstregisteret, foretages til Skatteforvaltningen.

Indberetningen skal foretages digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser. Hvis der ikke anvises en digital kanal, skal indberetningen foretages ved brug af blanketter, som stilles til rådighed af Skatteforvaltningen. SE SIB § 4, stk. 2.

Den indberetningspligtige kan efter aftale med Skatteforvaltningen vælge at indberette på andre måder end den, der er nævnt i SIB § 4, stk. 2. Se SIB § 4, stk. 3.

Nul-indberetninger

Skatteministeren kan efter SIL § 48, stk. 3 fastsætte nærmere regler om, at ændring af registrering kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder oplyser Skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette. Denne bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om nul-indberetning er tilsigtet at skulle kunne anvendes i forbindelse med alle de regler, hvor der efter SIL er registreringspligt.

I medfør af SIL § 48, stk. 3, er det i SIB § 1, stk. 8, fastsat, at ændring af registrering kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder indberetter til Skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette. Det vil sige, at der foretages en "nul-indberetning".

Ændring og ophør af indberetningspligt

Hvis der efter registreringen:

 • indtræder ændringer i de meddelte oplysninger, herunder ophør af indberetningspligt, eller

 • konstateres fejl i de registrerede oplysninger,

skal den indberetningspligtige skriftligt meddele Skatteforvaltningen herom inden 8 dage efter, at ændringen er sket eller fejlen konstateret.

Skatteforvaltningen fremsender herefter et nyt registreringsbevis.

Ved ophør af indberetningspligt gives der meddelelse om, at ophøret er registreret. Se SIB § 1, stk. 7.

Se tillige BEK nr. 223 af 3. marts 2012 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove § 2 og bilag 1.

Finansielle institutters registreringspligt vedrørende finansielle konti med tilknytning til udland

Når der er tale om finansielle institutter er der fastsat særskilte regler om pligten til at lade sig registrere for indberetningspligt for så vidt angår indberetning om finansielle konti med tilknytning til udlandet. Se bekendtgørelse nr. 334 af 26. marts 2020 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, med senere ændringer, samt bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA, med senere ændringer.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 334 af 26. marts 2020 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, § 54, stk. 1, at indberettende finansielle institutter senest 8 dage efter indtræden i status som indberettende finansielt institut skal foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen.

Hvad der skal forstås ved udtrykket "Indberettende finansielt institut" fremgår af bekendtgørelsens kapitel 1, og de heri fastsatte definitioner. 

Det fremgår videre af bekendtgørelsens § 54, at anmeldelsen enten kan foretages på en særlig blanket, der kan rekvireres hos Skatteforvaltningen, eller elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning. Tvivl om, hvorvidt en virksomhed er et "Indberettende finansielt institut", fritager ikke for anmeldelse. Anmeldelsen skal i disse tilfælde vedlægges en redegørelse for den anmeldelsespligtiges virksomhed, hvorefter Skatteforvaltningen træffer afgørelse om registrering.

Ved anmeldelsen skal det Indberettende finansielle institut give oplysning om:

 1. navn, adresse og hjemstedskommune,
 2. dets cvr-nummer, eller, hvis det ikke har et cvr-nummer, registreringsnummer i SKATs Erhvervssystem (SE-nummer),
 3. dato for indtræden i status som Indberettende finansielt institut og
 4. karakteren af indberetningspligten.

Er det Indberettende finansielle institut hverken registreret med cvr-nummer eller SE-nummer, foretages en registrering i et af disse registre.

Efter registreringen sender Skatteforvaltningen et registreringsbevis indeholdende de registrerede oplysninger til det Indberettende finansielle institut.

Indtræder der efter registreringen ændring i de meddelte oplysninger, herunder ophør af status som Indberettende finansielt institut, eller konstateres der fejl i de registrerede oplysninger, skal den indberetningspligtige give Skatteforvaltningen skriftlig meddelelse herom inden 8 dage efter, at ændringen er sket, eller fejlen konstateret. Skatteforvaltningen fremsender herefter et nyt registreringsbevis, og ved ophør af indberetningspligt gives der meddelelse om, at ophøret er registreret.

Ændring af registreringen kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder indberetter til Skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette, (såkaldt "nulindberetning").

Det fremgår ligeledes af bekendtgørelse 2014-06-25 nr. 769 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA, § 29, at Indberettende finansielle institutter senest 8 dage efter indtræden i status som Indberettende finansielt institut skal foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen. Det er videre fastsat, at denne registrering ikke træder i stedet for registrering hos de amerikanske myndigheder efter amerikanske regler. 

Hvad der skal forstås ved udtrykket "Indberettende finansielt institut" fremgår af bekendtgørelsens kapitel 1, og de heri fastsatte definitioner. 

I bekendtgørelsens § 29 er der fastsat tilsvarende regler om finansielle institutters registreringspligt vedrørende konti med tilknytning til USA som oven for beskrevet vedrørende bekendtgørelse nr. 334 af 26. marts 2020 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, herunder at anmeldelsen kan enten foretages på en særlig blanket, der kan rekvireres hos Skatteforvaltningen, eller elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning, hvilke oplysninger, der skal gives, regler om "nulindberetning" etc.