Indhold

Dette afsnit handler om de fælles regler for pligter til at indberette oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold m.v. efter skatteindberetningsloven.

De fælles administrations- og kontrolbestemmelser findes i skatteindberetningslovens (SIL) kapitel 8 (§§ 47-57).

Endvidere er der fastsat regler i skatteindberetningsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. Denne bekendtgørelse afløser den tidligere indberetningsbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetning m.v., som var fastsat i medfør af den tidligere gældende skattekontrollov samt lov om et indkomstregister (Indkomstregisterloven) (IKR).

Skatteindberetningslovens kapitel 8 om de fælles regler af administrativ og kontrolmæssig karakter er i vidt omfang en videreførelse af bestemmelser herom i den tidligere gældende skattekontrollov samt af den tidligere bekendtgørelse om skatteindberetning, bekendtgørelse. nr. 890 af 10. juli 2015.

Afsnittet indeholder:

  • Pligt til at indberette oplysninger (A.B.1.3.1)
  • Registreringspligt ved indberetningspligt (A.B.1.3.2)
  • Virksomhedsophør og valutakursomregning (A.B.1.3.3)
  • Digital indberetning af oplysninger til eIndkomst eller eKapital (A.B.1.3.4)
  • Identifikation af de skattepligtige, som der indberettes oplysninger om (A.B.1.3.5)
  • Frister for indberetningen (A.B.1.3.6)
  • Genindberetning og underretning (A.B.1.3.7)
  • Indberetning ved civilretligt sameje af aktiver og låneforhold (A.B.1.3.8)
  • Regnskab og bogføring vedrørende grundlaget for de indberettede oplysninger (A.B.1.3.9)
  • Sanktioner ved manglende opfyldelse af indberetningspligt (A.B.1.3.10)

Bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler

Efter SIL § 55 kan skatteministeren fastsætte generelle regler om selve indberetningen.

Bestemmelsen indeholder en generel bemyndigelse til, at skatteministeren kan fastsætte fælles regler om selve indberetningen efter loven. Bemyndigelsen giver ikke mulighed for, at skatteministeren kan fastsætte specifikke regler om, hvilke oplysninger der skal indberettes i relation til de enkelte bestemmelser i loven. Derimod giver bemyndigelsen mulighed for, at skatteministeren kan fastsætte generelle regler, som omfatter flere af eller alle indberetningspligterne i loven.

Bemyndigelsen er udnyttet i skatteindberetningsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. (SIB), hvor der er fastsat nogle fælles regler om, hvem indberetningen skal foretages til, hvordan indberetningen skal foretages, og at indberetningen skal foretages i danske kroner.