åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

I dette afsnit beskrives, hvornår transaktioner mellem trusts og stifter m.fl. er omfattet af armslængdeprincippet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvilke personer er omfattet?
  • Hvilke truts er omfattet?
  • Hvornår har reglen virkning fra? 
  • Historikskema

Regel

Skattepligtige, som har stiftet en trust, eller som indskyder aktiver i en trust, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner som omhandlet i LL § 2, stk. 1, i overensstemmelse med hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter. Se LL § 2 A, 1. pkt.

Er det en nærtstående til stifteren eller indskyderen, som indskyder aktiver i en trust, skal den pågældende ligeledes anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med trusten som omhandlet i LL § 2, stk. 1, i overensstemmelse med hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter. Se LL § 2 A, 2. pkt.

En skattepligtig trust skal ligeledes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner som omhandlet i LL § 2, stk. 1, med stifter eller indskyder, i overensstemmelse med hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter. Se LL § 2 A, 3. pkt.

Se også

Se også C.D.11.1.3, hvor det er beskrevet, hvilke transaktioner der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2, stk. 1.

Hvilke personer er omfattet?

Følgende er omfattet:

  • Skattepligtige som har stiftet en trust.
  • Skattepligtige som indskyder aktiver i en trust uden at være stifter.
  • Nærtstående til stifteren eller indskyderen.

Bemærk

Ved nærtstående forstås den skattepligtiges ægtefælle, forældre, bedsteforældre samt børnebørn og disse ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Se LL § 16 H, stk. 6, 3. pkt.

Hvilke trusts er omfattet?

Efter Skattestyrelsens opfattelse gælder LL § 2 A for transaktioner med trusts, som beskattes efter fondsbeskatningsloven.

Hvornår har reglen virkning fra?

Reglen i LL § 2 A har virkning for transaktioner, der foretages den 3. oktober 2018 eller senere. Se lov nr. 1723 af 27. december 2018, § 3, stk. 5.

Historikskema

Skemaet nedenfor viser LL § 2 A

Lovforslag

Dato Lov Ændringer og baggrund for ændringer Hvor i loven
L 27 3. oktober 2018 1723 af 27. december 2018 Der blev indsat en ny regel i ligningsloven om anvendelse af LL § 2 på handelsmæssige og økonomiske transaktioner med visse udenlandske trusts (fonde) LL § 2 A