Dato for udgivelse
17 Dec 2018 14:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Nov 2017 13:41
SKM-nummer
SKM2018.632.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-1003496
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Virtuelle valutaer, manglende oplysninger, afvisning
Resumé

Skatterådet afviste et spørgsmål om, hvorvidt der skulle betales skat af fortjeneste på virtuelle valutaer, fordi der ikke var givet fyldestgørende oplysninger om antallet og arten af de virtuelle valutaer, og fordi spørgsmålet i sagen ikke angik en konkret disposition.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 24

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 24

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit A.A.3.9.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.C.2.1.3.3.3

Spørgsmål

  1. Skal jeg betale skat af penge tjent på, at alternative crypto mønter er blevet mere værd i Bitcoin, end da jeg købte dem, og Bitcoin ligeledes er blevet mere værd i euro, når jeg sælger mine Bitcoins og overfører dem fra kraken.com til min bankkonto.

Svar

  1. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger købte i januar 2017 Bitcoins for ca. 2.000 kr. fra copenhagenbitcoin.dk. Spørger er ikke erhvervsdrivende og har ingen forbindelse til Bitcoin, ud over at han har interesse i teknologien og længe gerne har villet eje nogle.

Kort tid efter flyttede spørger sine Bitcoins ind på en cryptohandelsside, som hedder poloniex.com, som er en børs med crypto/crypto par.

Siden januar 2017 har spørger købt og solgt mere en 50 forskellige slags virtuelle valutaer, og den samlede værdi i Bitcoins og Euro af spørgers virtuelle valutaer er steget betragtelig.  

Spørger har eksempteltvis i slutningen af januar 2017 købt en virtuel valuta, som hedder Sia Coin for 0.00000035 Bitcoin per Sia Coin. De steg derefter til 0.00000700 Bitcoin per Sia Coin, dvs. en stigning på 2.000 %.

Samtidigt er Bitcoin blevet tre gange så meget værd i Euro, som da spørger købte den. Det betyder, at spørger kan sælge sine Sia Coins for Bitcoin og derefter sælge Bitcoin for Euro med en fortjeneste på 60 gange så mange Euro, som da han oprindeligt købte Sia Coin.

Spørger har oprettet en konto på kraken.com, som er en cryptobørs (børs for viertuelle valutaer), hvor der både handles crypto/crypto par, crypto/Euro og crypto/Dollars. Fra kraken.com kan man sælge Bitcoins for Euro til andre brugere og derefter lave en sepa-overførsel til sin egen bankkonto.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har i en avisartikel fra 2014 læst, at privatpersoner efter en afgørelse fra Skatterådet ikke skal betale skat af gevinster på Bitcoins, men der nævnes ikke noget om andre virtuelle valutaer. Spørger er usikker på rækkevidden af Skatterådsafgørelsen og er af support hos SKAT blevet opfordret til at sende en anmodning om bindende svar.

Der står i Skatterådets afgørelse (SKM2014.226.SR), at der ikke er en central enhed eller bank, som styrer Bitcoins, og at der derfor ikke er nogen måde at kontrollere personers beholdninger på. Det er derfor spørgers opfattelse, at det er en god beslutning ikke at beskatte gevinster på virtuelle valutaer, da det alligevel vil være umuligt at gennemføre beskatningen i praksis.

Samtidig er størstedelen af danskeres gevinst ved virtuelle valutaer i fremmed valuta, og handlen med virtuelle valutaer vil dermed i sidste ende styrke Danmarks økonomi.

Spørger har i forbindelse med høring anført, at han i anmodningen har givet et helt specifikt eksempel på en cryptovaluta, han har købt, og hvordan har købt den. Han har endvidere anført, at han ikke kan sende en ny anmodning om bindende svar, hver gang han køber en ny cryptovaluta.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at fortjeneste på at alternative crypto mønter, der er blevet mere værd i Bitcoin, end da spørger købte dem, og Bitcoin ligeledes er blevet mere værd i euro, er skattefri, når spørger sælger sine Bitcoins for euro og overfører dem fra kraken.dk til sin bankkonto.

Begrundelse

Formålet med bindende svar-ordningen er at give spørgeren mulighed for en endelig afklaring af de skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser af en påtænkt eller gennemført disposition. Det betyder, at anmodningen skal vedrøre en konkret disposition, og at anmodningen skal være tilstrækkeligt oplyst, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1. Det betyder også, at spørgsmålene i anmodningen skal være stillet på en sådan måde, at de er egnede til at blive behandlet af Skatterådet.

Det fremgår herefter af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2, at Skatterådet i særlige tilfælde kan afvise at give bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med den fornødne sikkerhed, eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen (L 110 2004-2005), at bestemmelsen bl.a. er tænkt anvendt på spørgsmål om en påtænkt disposition, hvis spørgsmålet er af mere teoretisk karakter, f.eks. hvis beskrivelsen af disposition ikke er tilstrækkelig præcis eller fyldestgørende. Der henvises til Den juridiske vejledning A.A.3.9.

I SKM2016.322.SR afviste Skatterådet at besvare et spørgsmål om, hvordan et lån skattemæssigt skulle klassificeres, herunder efter hvilke principper basisrenten, den udbyttegivende rente samt kursgevinst/kurstab ved indfrielse skulle beskattes.

Skatterådet begrundede afvisningen af spørgsmålet med, at det var så bredt formuleret, at det alene kunne besvares med en egentlig teoretisk redegørelse af responsumlignende karakter.

I SKM2014.494.SR afviste Skatterådet at besvare et spørgsmål de skattemæssige virkninger af videresalg af kapitalandele, fordi der ikke forelå en beskrivelse af en konkret disposition, herunder fordi de fremstod som af rent foreløbig karakter.

I SKM2011.641.LSR afviste Landsskatteretten at besvare et spørgsmål om principperne for, hvilken del af en kommende købers anskaffelsessum for nogle anparter, der for købers vedkommende skulle anses som vederlag for værdien af en adgang til deltagelse i en igangværende erhvervsvirksomhed med udlejning af fast ejendom.

Landsskatteretten henviste til, at spørgsmålet var af en sådan karakter, at en besvarelse heraf ikke ville indebære en skattemæssig stillingtagen til en konkret påtænkt disposition. Landsskatteretten fandt tværtimod, at spørgsmålet var formuleret på en sådan måde, at det alene kunne besvares med en egentlig teoretisk redegørelse af responsumlignende karakter.

Spørgsmålet i nærværende sag må forstås således, at det går på, om en fortjeneste på alternative cryptomønter er skattepligtig under forudsætning af, at cryptomønterne bliver mere værd i Bitcoin, og at Bitcoin bliver mere værd i Euro, og når salget af Bitcoins herefter sker ved overførsel fra kraken.com til spørgers bankkonto.

Spørger har oplyst, at han siden januar har købt og solgt mere end 50 forskellige slags "crypto coins", bl.a. en som hedder "Sia Coin", og anmodningen må endvidere forstås således, at den går på samtlige virtuelle valutaer, som han har handlet.

Skatterådet fandt i SKM2014.226.SR, at gevinst og tab på Bitcoins ikke er omfattet af kursgevinstloven, da Bitcoin-systemet alene er et betalingssystem, som der ikke er en erhvervsmæssig begrundelse for at anvende. Skatterådet fandt endvidere, at gevinst og tab på Bitcoins er eventuel næringsomsætning uvedkommende.

Skatterådet udtalte dog generelt, at nettogevinster på formuegenstande, f.eks. Bitcoins, som afhændes som led i ejerens hobbyvirksomhed eller ikke-erhvervsmæssig virksomhed, ikke er omfattet af skattefritagelsen i statsskattelovens § 5 a, men derimod er omfattet af statsskattelovens § 4 og som sådan skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

I SKM2017.520.SR fandt Skatterådet, at den digitale valuta Bookcoins er en struktureret fordring, fordi valutaen følger prisudviklingen i sølv, jf. kursgevinstlovens § 29, stk. 3. Skatterådet fandt derfor, at gevinst og tab på valutaen skal beskattes efter reglerne om finansielle kontrakter.

Som udgangspunkt er der således taget stilling til beskatningen af Bitcoins og Bookcoins, men der er ikke Skatterådspraksis vedrørende andre former for virtuelle valutaer.

Spørger har ikke fyldestgørende oplyst, hvilke virtuelle valutaer, som han har købt og solgt, blot at der er tale om mere end 50 forskellige slags. Han har heller ikke oplyst nærmere om handelsmønstrene. Besvarelse af det stillede spørgsmål kræver, i lighed med SKM2014.226.SR vedrørende Bitcoin, at der foreligger oplysninger om de enkelte virtuelle valutaer og handelsmønstrene, som sagen handler om.

Hertil kommer, at det stillede spørgsmål alene kan besvares, hvis en række forudsætninger lægges til grund, jf. sagens oplysninger, nemlig (1) at flere end 50 virtuelle valutaer bliver mere værd i Bitcoin, (2) at Bitcoin bliver mere værd i Euro, og (3) at disse Bitcoin eller Euro overføres (4) fra en hjemmeside, kraken.com, til en bankkonto.

En besvarelse af det stillede spørgsmål vil, uanset at der måtte foreligge oplysninger om de enkelte virtuelle valutaer og handlerne, således ikke vedrøre en konkret disposition, fordi besvarelsen bl.a. vil afhænge af, hvilke forudsætninger der lægges til grund. Dispositionerne i forbindelse med spørgers handel med virtuelle valutaer fremstår dermed ikke præcise, og en besvarelse ville blive en teoretisk redegørelse af responsumlignende karakter.

Efter SKATs opfattelse vil det store antal virtuelle valutaer endvidere i sig selv betyde, at spørgsmålet er af en sådan karakter, at hensynet til en sikker besvarelse af spørgsmålet afgørende taler i mod en besvarelse, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2. Det skyldes, at den skattemæssige behandling af de enkelte valutaer kan være forskellig henset til den enkelte valutas karakter og handlerne.

På den baggrund er det samlet SKATs opfattelse, at det stillede spørgsmål skal afvises.

Spørgers høringssvar giver ikke SKAT anledning til bemærkninger.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet afvises.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 24

En anmodning om et bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet kan i øvrigt i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar, hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan ikke påklages administrativt.

Forarbejder

L 110 2004-2005

Efter stk. 2 kan told- og skatteforvaltningen, respektive Skatterådet, i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar.

Ved administrationen af reglerne om bindende svar må det indgå, at der er spørgsmål, der ikke egner sig for den forenklede og borgerstyrede sagsbehandling, der ligger i ordningen med bindende svar. Det vil derfor ske, at en anmodning om bindende svar må afvises med henvisning til, at det pågældende spørgsmål har en sådan karakter, at det enten ikke kan besvares med den hast, som spørgeren ønsker, eller at det ikke kan besvares løsrevet fra andre skattemæssige forhold vedrørende den pågældende. Et bindende svar binder jo skattemyndighederne i op til 5 år.

(…)

Afvisningsmuligheden er i øvrigt tænkt anvendt på spørgsmål om en påtænkt disposition, hvis spørgsmålet er af mere teoretisk karakter.

Praksis

SKM2017.520.SR

Skatterådet fandt, at Spørgerens gevinst og tab på den digitale valuta Bookcoins skal beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, idet Bookcoins må anses for en struktureret fordring omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3. Derudover fandt Skatterådet, at Bookcoins ikke er en officiel valuta, der kan bruges ved opgørelsen af skatteregnskabet, jf. skattekontrollovens § 3 C.

SKM2016.322.SR:

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et "profit sharing lån" mellem arbejdsgiveren og medarbejderen skattemæssigt skulle klassificeres som en fordring henholdsvis gældspost omfattet af kursgevinstloven. Spørgsmålet om hvorledes lånet i stedet skulle kvalificeres, såfremt Skatterådet ikke var enig med repræsentantens blev afvist.

SKM2014.494.SR:

Skatterådet afviste at svare på, om en planlagt overdragelse af anparter i et kommanditselskab til komplementaren, et anpartsselskab, som kommanditisterne ejede, kunne tillægges skatteretlig virkning. Spørgsmålet kunne ikke besvares med tilstrækkelig sikkerhed, og det var ikke tilstrækkeligt klart, hvilken disposition spørgsmålet angik.

Rådet bekræftede, at hvis anpartsselskabet blev ejer af kommanditselskabets udlejningsejendom i England, ville selskabet ikke være skattepligtigt til Danmark af indkomsten vedrørende ejendommen som følge af selskabsskattelovens § 8, stk. 2, om indtægter og udgifter vedrørende et fast driftssted eller en fast ejendom beliggende i en fremmed stat, medmindre selskabet valgte international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A.

Rådet kunne ikke bekræfte, at der ved opgørelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningsloven og genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven skulle tages udgangspunkt i ejendommens markedsværdi, idet der i stedet skal tages udgangspunkt i det vederlag, der modtages.

Endelig afviste rådet at svare på et spørgsmål om opgørelse af kursavance efter kursgevinstloven.

SKM2011.641.LSR:

Landsskatteretten ændrede Skatterådets bindende svar på et spørgsmål vedrørende principperne for opgørelsen af anskaffelsessummen for anparter, således at spørgsmålet afvistes.

SKM2014.226.SR:

Skatterådet kan ikke bekræfte, at gevinst og tab på Bitcoins skal indgå i virksomhedens indkomstopgørelse, men at anvendelsen af Bitcoins anses for vedrørende spørgers privatsfære.

Den juridiske vejledning A.A.3.9 (uddrag)

Det fremgår af lovbemærkningerne til SFL § 24, at afvisningsmuligheden kan anvendes vedrørende spørgsmål om påtænkte dispositioner, hvor spørgsmålet er af mere teoretisk karakter, fx hvis beskrivelsen af dispositionen ikke er tilstrækkelig præcis eller fyldestgørende.

(…).

En anmodning om bindende svar kan afvises, hvis sagen er mangelfuldt oplyst, og spørgeren - trods opfordring til at oplyse sagen bedre - undlader dette. Se SFL § 24, stk.1. Efter omstændighederne kan svaret begrænses til den del af spørgsmålet, der måtte være tilstrækkelig oplyst.