Dato for udgivelse
10 dec 2018 12:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 nov 2018 11:28
SKM-nummer
SKM2018.620.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1327249
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning, dispensation, datterselskab, koncernforbundne
Resumé

 Resumé: Skatterådet gav dispensation for CFC-beskatning for H’s datterselskab G1 efter selskabsskattelovens § 32, stk. 1, for den maksimale periode på 10 år gældende fra indkomståret 20xx.

Dispensationen betingede af, at H årligt og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for de pågældende indkomstår tilsender den skatteansættende myndighed en erklæring om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for tilladelsen i al væsentlighed er uændrede.

Hjemmel

Selskabsskattelovens § 32

Reference(r)

Selskabsskattelovens § 32

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.D.4.1.8.

Dispensation/bevilling

Offentliggjort i redigeret form.

Ansøgning

H har ansøgt om fritagelse for CFC-beskatning i en 10-årig periode for datterselskab, G1 fra og med indkomståret 20xx.

Afgørelse

Der meddeles dispensation til det ansøgte efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Dispensationen gives for en periode på 10 år gældende fra og med indkomståret 20xx.

Dispensationen betinges dog af, at H årligt og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår tilsender den skatteansættende myndighed en erklæring om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne tilladelse i al væsentlighed er uændrede.

Beskrivelse af de faktiske forhold

H har ansøgt om forlængelse af dispensation fra reglerne om CFC-beskatning i selskabsskatteloven for H's indirekte ejede G1 med virkning fra 1. januar 20xx og 10 år frem.

H har til og med indkomståret 20xx haft dispensation.

SKAT meddelte ved kendelse af 8. september 20xx, at H kunne indtræde i den tilladelse til dispensation som Skatterådet, jf. journal nr. [tekst udeladt], den 20. maj 20xx bevilgede H, til at datterselskabet G1, fra og med indkomståret 20xx fritoges for at være omfattet af reglerne i selskabsskattelovens § 32, stk. 1 (CFC-beskatning).

H har oplyst, at datterselskabet har koncession til at drive forsikringsvirksomhed i sit hjemland.

H har også oplyst, at datterselskabet er underlagt offentligt tilsyn i sit hjemland.

Specifikation af omsætning baseret på indkomståret 20xx

[Tabeller udeladt af hensyn til tavshedspligt]

Solvensdækning baseret på indkomståret 20xx og 20xx

Selskabet havde 31. december 20xx en solvensdækning på [tekst udeladt] procent. Den 31. december 20xx er solvensdækningen [tekst udeladt] procent.

Da der fra 1. januar 20xx gælder nye solvensregler for alle forsikringsselskaber, er det ikke muligt at fremsende statistik, som viser selskabets solvensdækning i forhold til det øvrige forsikringsmarked i [land udeladt].

Vedr. oplysninger om det offentlige tilsyns krav og anbefalinger til kapitalstyrken i hjemlandet

H har ikke oplysninger om dette p.t. og ved ikke, om der eksisterer nogen anbefalinger udover, hvad Solvens II lovgivningen kræver. Ansøgeren oplyser dog, at alle selskaber i G5 minimum skal overholde følgende solvenskrav i henhold til gruppens politikker.

Regular SCR (Standard Capital Ratio)

Regular MCR (Minimum Capital Ratio)

Limit

100 %

120 %

Trigger Red

120 %

140 %

Trigger Yellow

140 %

175 %

Ovenstående betyder, at hvis enten solvens II kapitalen er lavere end trigger level Yellow eller Red træder en escaleringsproces i gang, som skal sikre, at det pågældende selskab også i fremtiden kan leve op til sine Solvens II krav.

Oplysninger om kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i koncernen

Der findes kun tre selskaber inden for koncernen, som opererer inden for [tekst udeladt], hvilket er:

  • H’s moderselskab G2
  • H’s 75 % ejede selskab G1
  • H

I nedenstående tabel findes oplysninger om kapitalstyrken i andre selskaber inden for samme branche i koncernen pr. 31. december 20xx.

[Tabel udeladt af hensyn til tavshedspligt]

Standard kapital i procent af solvenskapital (Ratio of Eligible own funds to SCR) [tekst udeladt] procent. Minimum kapital i procent af den solvenskapital der kan dække minimums kapitalkrav (Ratio of Eligible own funds to MCR[tekst udeladt] procent.

Solvensdækningen af standardkapitalkravet er [tekst udeladt] procent, hvilket er over de øvrige selskaber i koncernen, men under forsikringsbranchen i [land udeladt].

[Tekst udeladt] SII standard kapital i procent af solvenskapital i [land udeladt] forsikringsbranche

[tekst udeladt]

Nærmere beskrivelse af H’s indirekte ejerskab til G1.

H ejer 75 % af G1. H’s moderselskab G2 ejer direkte 15 % af G1 samt indirekte 2,5 % via ejerskabet af G3. Dette betyder, at G2 totalt set ejer 92,5 % af G1.

H stiftede det [land udeladt] selskab i starten af 19xx’erne og i denne forbindelse indgik såvel G2 og G3 som minoritetsaktionærer. H blev omkring midt i 19xx’erne opkøbt af G2, hvilket er årsag til den lidt specielle organisationsstruktur i forbindelse med ejerskabet af G1. Der henvises i øvrigt til nedenstående koncerndiagram, der viser de relevante selskaber.

Dokumentation for koncessionen til at drive forsikringsvirksomhed i hjemlandet i form af en kopi af tilladelsen

Kopi af det [land udeladt] selskabs koncession til at drive forsikringsvirksomhed er indsendt til Skattestyrelsen med kopier på engelsk. Der er desuden indsendt kopier af ændringer af 7. marts 20xx og 28. maj 20xx med kopier på engelsk.

Oplysning om, hvilken myndighed der har tilsyn med selskabet i hjemlandet

Selskabet er i lighed med øvrige forsikringsselskaber i [land udeladt] underlagt tilsyn af F-bank har følgende adresse:

[Tekst udeladt]

I en fil udtrukket fra F-bank med navnet " [tekst udeladt]" kan man i linje 24 finde G1. med comp. No. [tekst udeladt].

Selskabet kan også findes på F-banks hjemmeside under følgende link: [tekst udeladt].

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

Ifølge selskabsskattelovens § 32, stk. 2, kan et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn anmode om tilladelse til ikke at være omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk. 1.

For at et datterselskab kan opnå tilladelsen, skal nedenstående 5 betingelser opfyldes.

1.   Datterselskabet skal have koncession til at drive forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed samt være underlagt offentligt tilsyn.

2.   Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

3.   Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningsloven § 2, stk. 2.

4.   Datterselskabets kapitalgrundlag overstiger ikke, hvad driften af den pågældende form for virksomhed tilsiger.

5.   Det er yderligere en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil kunne frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Den væsentligste del af indkomsten i datterselskabet kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Den væsentligste del af indkomsten i selskabet stammer fra kunder, som ikke er koncernforbundne.

Det er H’s opfattelse, at selskabet har en fornuftig og ikke for høj solvensdækning. H mener ikke, at selskabets kapitalgrundlag overstiger, hvad driften af forsikringsvirksomheden tilsiger.

Til uddybning af, hvorfor Spørger ikke mener, at det [land udeladt] selskab er overkapitaliseret, henviser Spørger til SII tallene. I disse tal kan ses, at det [land udeladt] standard kapital i procent af solvenskapital er på [tekst udeladt] procent, hvilket er væsentligt lavere end den gennemsnitlige SII standard kapital i procent af solvenskapital i den [land udeladt] forsikringsbranche, jf. de leverede [tekst udeladt] tal, som viser, at gennemsnit SII standard kapital i procent af solvenskapital i den [land udeladt] forsikringsbranche pr. 31. december 20xx var [tekst udeladt] procent.

Bemærkninger fra Skattestyrelsen, Store Selskaber

Skattestyrelsen, Store Selskaber har ingen bemærkninger til anmodningen.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

Danske moderselskaber beskattes efter selskabsskattelovens § 32 af indkomsten i kontrollerede finansselskaber, når datterselskabet overvejende har mobil indkomst. Heri ligger, at der skal være tale om indkomst, der kan flyttes til udlandet.

Bestemmelsen gælder for alle datterselskaber, uanset hvor datterselskabet er hjemmehørende, og uanset hvordan beskatningsniveauet er for datterselskabet.

CFC-beskatning kan ske, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Datterselskabets CFC-indkomst skal udgøre mere end halvdelen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår.

Datterselskabets finansielle aktiver skal gennemsnitligt i indkomståret udgøre mere end 10 procent af selskabets samlede aktiver.

Begrebet datterselskab defineres i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, som et selskab, hvori moderselskabet direkte eller indirekte er aktionær, og hvor koncernen har bestemmende indflydelse efter selskabsskattelovens § 31 C.

H ejer 75 % af G1. H’s moderselskab G2 ejer direkte 15 % af G1 samt indirekte 2,5 % via ejerskabet af G3. Dette betyder, at G2 totalt set ejer 92,5 % af G1.

Moderselskabet skal ved indkomstopgørelsen medregne datterselskabets CFC-indkomst efter bestemmelserne i selskabsskattelovens § 32.

Ved indkomstopgørelsen medregnes datterselskabets skattepligtige renteindtægter og renteudgifter, gevinst og tab på fordringer, gæld, finansielle kontrakter, provisioner m.v. Se selskabsskattelovens § 32, stk. 4 og 5.

Det lægges ved besvarelsen til grund, at G1 i indkomståret 20xx har CFC-indkomst, der udgør mere end halvdelen af selskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort efter selskabsskattelovens § 32, stk. 4.

Tilsvarende lægges det til grund, at G1’s finansielle aktiver gennemsnitligt for indkomståret 20xx udgør mere end 10 procent af selskabets samlede aktiver.

Der ansøges imidlertid om dispensation fra CFC-beskatningen efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Skatterådet kan efter ansøgning tillade, at datterselskaber, som har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed, kan blive undtaget fra CFC-reglerne, hvis datterselskabet opfylder visse nærmere betingelser.

Der er 5 betingelser, der alle skal være opfyldt, for at Skatterådet kan meddele dispensation fra CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Betingelserne vil blive gennemgået enkeltvis i de efterfølgende afsnit.

Koncession mv

Det er for det første en betingelse for fritagelse, at det kan dokumenteres, at G1 har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed. Se selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Det gælder samtidig for udenlandske datterselskaber, at selskabet skal være underlagt et tilsyn i sit hjemland, der svarer til det danske Finanstilsyn. Se bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, § 11, nr. 16, L 99 (2001/2002 - 2. samling).

G1 er underlagt tilsyn af F-bank. Det svarer til at være underlagt tilsyn af det danske Finanstilsyn.

Skattestyrelsen har modtaget en kopi af koncession af 23. januar 20xx fra det [land udeladt] Finansministerium. Der er også modtaget en kopi på engelsk, hvoraf det fremgår, at G1 har autorisation til at operere som forsikringsselskab.

Det fremgår af § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, at pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber skal anses for finansielle virksomheder.

Det er på den baggrund Skattestyrelsens opfattelse, at den virksomhed, som G1 udøver, kan karakteriseres som forsikringsvirksomhed. G1 er samtidig underlagt et offentligt tilsyn i sit hjemland, der svarer til det danske Finanstilsyn.

Skattestyrelsen anser derfor betingelsen for opfyldt.

Kundeforhold (lokale og koncernforbundne)

Lokale

Det er derudover en betingelse for fritagelse, at det kan dokumenteres, at G1 hovedsageligt driver virksomhed i selskabets hjemland. Se selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Private kunder er hjemlandskunder, hvis den pågældende bor i landet. Virksomheder anses for at være hjemlandskunder, hvis kundeforholdet vedrører virksomhed udført i det pågældende land. Se bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, § 11, nr. 16, L 99 (2001-2002 - 2. samling).

Ansøgeren har oplyst, at præmieindtægten fra eksterne kunder bosat i [land udeladt] i 20xx udgjorde xxx.xxx [tekst udeladt], mens præmieindtægten fra eksterne kunder bosat udenfor [land udeladt] udgjorde x.xxx [tekst udeladt].

Det er således oplyst, at den væsentligste del af indkomsten i datterselskabet kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor selskabet er hjemmehørende.

Skattestyrelsen anser derfor betingelsen for opfyldt.

Koncernforbundne

Det er desuden en betingelse for fritagelse efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningslovens § 2, stk. 2. Heri ligger, at der ikke skal være tale om direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 procent af aktiekapitalen eller rådighed over mere end 50 procent af stemmerne.

Kravet vil som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed med koncernforbundne parter er mindst dobbelt så stort som indtægter fra virksomhed med koncernforbundne virksomheder. Se bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser (Lov nr. 313 af 21. maj 2002 -  § 11, nr. 16 i  L 99 2001-2002 - 2. samling).

Ansøgeren har oplyst, at præmieindtægten fra koncerninterne transaktioner i 20xx udgjorde xx.xxx [tekst udeladt], mens præmieindtægten fra transaktioner med eksterne partnere/kunder i 20xx udgjorde xxx.xxx [tekst udeladt].

Det er således oplyst, at den væsentligste del af indkomsten i selskabet stammer fra kunder, som ikke er koncernforbundne. Der ses ikke at være oplysninger i årsregnskabet, der modsiger denne oplysning.

Skattestyrelsen anser på den baggrund betingelsen for opfyldt.

Kapitalgrundlag

Det er hernæst en betingelse for fritagelse, at det kan dokumenteres, at datterselskabet har en kapitalstyrke, som ikke overstiger, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger. Se selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Ved denne vurdering kan bl.a. indgå:

  • Den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land,
  • Det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land, og
  • Kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern i det pågældende land og i udlandet.

Vurderingen af kapitalgrundlaget foretages på baggrund af, hvordan kapitalgrundlaget har været gennem en periode. Dette skyldes, at der typisk vil være udsving i selskabets kapitalgrundlag i løbet af året. Se bilag 19 til lov nr. 313 af 21. maj 2002 (L 99 2001-02, 2. samling).

Det er oplyst, at selskabet pr. 31. december 20xx havde en solvensdækning på [tekst udeladt] procent. Pr. 31. december 20xx var solvensdækningen [tekst udeladt] procent.

Selskabet har ikke tilvejebragt oplysninger om det offentlige tilsyns krav og anbefalinger til kapitalstyrken i hjemlandet. Selskabet ved ligeledes ikke, om der eksisterer nogen anbefalinger udover, hvad Solvens II lovgivningen kræver.

Ansøgeren har oplyst, hvilke solvenskrav alle selskaber i G5 minimum skal overholde. De højeste krav her er et krav benævnt "Trigger Yellow", der udgør henholdsvis 140 procent ved "Regular SCR" og 175 procent ved "Regular MCR". G1 har i både 20xx og i 20xx en solvensdækning, der ligger over disse krav, men ikke markant over disse krav.

Det er herudover oplyst, at det [land udeladt] selskabs SII standard kapital i procent af solvenskapital er på [tekst udeladt] procent, hvilket er lavere end det gennemsnitlige SII standard kapital i procent af solvenskapital i den [land udeladt] forsikringsbranche, som de fremgår af de indsendte oplysninger. Ifølge disse oplysninger er gennemsnits SII standard kapital i procent af solvenskapital i den [land udeladt] forsikringsbranche pr. 31. december 20xx [tekst udeladt] procent.

Ansøgeren har herudover fremsendt oplysninger om kapitalstyrken i datterselskabet sammenholdt med kapitalstyrken i moderselskabet og i moderselskabets moderselskab oplyst i mio. lokal valuta. G1 har en basis solvens II kapital på mio. [tekst udeladt] xxx,x (mio. DKK xx,x), mens den i de to øvrige selskaber er henholdsvis mio. DKK xxx,x og mio. [tekst udeladt] xxx,x (mio. DKK xxx,x). Solvensdækningen af standardkapitalkravet er [tekst udeladt] procent, hvilket er over de øvrige selskaber i koncernen, men under forsikringsbranchen i [land udeladt].

Solvensdækningen af minimumskapitalkravet er [tekst udeladt] procent, hvilket er lavere end i de to øvrige selskaber i koncernen.

Skattestyrelsen anser på baggrund heraf betingelsen for opfyldt.

Lempelse af beskatning af udbytte

Endelig er det en betingelse for fritagelse, at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater og som ændret ved direktiv 2014/86/EU og direktiv 2015/12/EU.

Tilsvarende gælder, hvis beskatningen skal frafaldes efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

G1 er hjemmehørende i [land udeladt]. H ejer 75 % af G1. Beskatningen vil derfor skulle frafaldes eller nedsættes efter direktivet.

Skattestyrelsen finder derfor også, at denne betingelse er opfyldt.

Indstilling

Da betingelserne for at give dispensation for CFC-beskatning er opfyldt, indstiller Skattestyrelsen, at ansøgningen om fritagelse for, at G1 omfattes af CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 1, imødekommes for den maksimale periode på 10 år gældende fra indkomståret 20xx.

Dispensationen betinges dog af, at H årligt og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår tilsender den skatteansættende myndighed en erklæring om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne tilladelse i alt væsentlighed er uændrede.