Dato for udgivelse
29 Nov 2018 13:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Nov 2018 12:59
SKM-nummer
SKM2018.603.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
14-4405975
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Genoptagelse, skatteansættelse, afskrivning, pension, takstrettigheder
Resumé

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter et forsyningsselskab var anset for uberettiget til at foretage afskrivning på takstrettigheder til pensionsforpligtelser efter afskrivningslovens § 40, stk. 2.

 

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1
Afskrivningsloven § 40, stk. 2

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.C.2.4.5.2

SKAT har nægtet genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011 i medfør af skatteforvaltningslovens § 26.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 A/S, herefter selskabet, er stiftet ved apportindskud fra By Y1 Kommune den 25. marts 2010. Selskabet er skattepligtigt fra 25. marts 2010, hvor selskabet stiftes, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Skattemæssigt er stiftelsen gennemført som en skattefri tilførsel af aktiver pr. 1. januar 2010.

H1 Holding er stiftet ved apportindskud af By Y1 Kommunes aktier i driftsselskaberne den 30. april 2010.

Selskabets formål er at drive varmeforsyningsvirksomhed herunder varmeforsyning i By Y1 Kommune, samt sikre en varmeforsyning, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og miljøet og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Selskabets indtægter fremkommer som en betaling for forbrug af fjernvarme, en fast betaling på basis af ejendommens areal samt en takst eller bonus alt efter, hvor godt det enkelte kundeanlæg udnytter varmen.

Selskabet fungerer efter "hvile-i-sig-selv-princippet", hvilket indebærer, at selskabet hverken skal have overskud eller underskud.

H1 A/S har i årsrapporten for 2010 primo indregnet 12.679.166 kr. som opkrævningsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver. Beløbet vedrører historiske pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2010 over for nuværende og tidligere ansatte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden.

I forbindelse med udskillelsen har tjenestemændene bevaret deres ansættelse i kommunen. Selskabet har refunderet kommunen et beløb svarende til de uafdækkede historiske tjenestemandsforpligtelser, som tjenestemænd i varmeforsyningen havde optjent inden selskabets overtagelse af driften af varmeforsyningen.

I årsrapporten er afskrivninger foretaget regnskabsmæssigt i takt med indregning i varmeprisen. Da hele beløbet opkræves i 2010 og afregnes med By Y1 Kommune via H1 Holding, er opkrævningsretten fuldt afskrevet (regnskabsmæssigt) i resultatopgørelsen for 2010.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2010 har selskabet fratrukket beløbet på 12.679.166 kr., som en driftsudgift i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

SKAT har ved agterskrivelse af 3. marts 2014 anført, at der ikke var tale om en driftsudgift, og har i den forbindelse henvist til Landsskatteretten ved afgørelse af 24. oktober 2013, journalnr.: 11-0301849, hvoraf det fremgår, at det ikke en fradragsberettiget driftsomkostning. Afgørelsen kan findes på http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/

Selskabets repræsentant har ved skrivelse af 4. april 2014 anmodet om genoptagelse for indkomstårene 2010 og 2011, idet selskabet ønskede at fradrage beløbet efter afskrivningslovens § 40 som en udbytteret med 1/7 årligt.

SKATs afgørelse
SKAT har ved afgørelse af 8. juli 2018 givet selskabet afslag på anmodning af genoptagelse af indkomstårene 2010 samt 2011 i forhold til, at selskabet kunne afskrive med 1/7 årligt i medfør af afskrivningslovens § 40 på et beløb vedrørende historiske pensionsforpligtelser for tjenestemænd.

SKAT har i den forbindelse anført følgende:

"3. Opkrævningsrettigheder

3.1. Sagens faktiske omstændigheder

Af selskabets selvangivelse for indkomståret 2010, side 5, fremgår, at opkrævningsrettigheder fratrækkes med såvel regnskabsmæssig som skattemæssig virkning med kr. 12.679.166.

SKAT har i skrivelse til H1 A/S af 21. juni 2013 anført:

4. Opkrævningsrettigheder
For H1 A/S er der primo optaget 12.679.166 under opkrævningsrettigheder i både årsregnskabet og opgørelsen af skattepligtig indkomst. Beløbet udgøres af takstrettigheder vedrørende historiske pensionsforpligtelser for tjenestemænd, jf. anvendt regnskabspraksis. Hele beløbet opkræves i 2010, hvormed der skattemæssigt er taget fradrag for hele beløbet.
For vand- og spildevandsselskaber, der udskilles fra kommunen, er der i ligningslovens § 7 Z indsat bestemmelse, der sikrer fradrag for selskabernes skyldige beløb i takt med opkrævning.
En lignende bestemmelse findes ikke vedrørende varmeselskaber, hvormed SKAT er af den opfattelse, at beløbet ikke er skattemæssigt fradragsberettiget. Beløbet kan heller ikke fradrags efter afskrivningslovens § 40, da SKAT ikke mener der er tale om en afskrivningsberettiget rettighed. SKAT ønsker en redegørelse med begrundelse for fradraget i opgørelsen af skattepligtig indkomst på 12.679.166

Selskabets revisor R1 har i svarskrivelse af 10. september 2013 blandt andet svaret:

4 Opkrævningsrettigheder
I årsrapporten for H1 for 2010 er der primo indregnet 12.679.166 kr. som opkrævningsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver. Beløbet vedrører takstrettigheder knyttet til historiske pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2010 overfor nuværende og tidligere ansatte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden. Beløbet, som svarer til den aktuarmæssigt opgjorte forpligtelse som er hensat i balancen primo 2010, kan via varmeprisreglerne indregnes i de fremtidige takster overfor selskabets kunder i takt med at det betales.
………………
Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2010 er de regnskabsmæssige afskrivninger, 12.679.166 kr., tillagt og skattemæssige afskrivninger fratrukket med et beløb svarende til den udgift, som er afholdt overfor H1 Holding og By Y1 Kommune med i alt, 12.679.166 kr.
………………
Skattemæssigt er der tale om en driftsudgift, som fratrækkes i takt med at pensionsudgiften afholdes overfor H1 Holding og dermed By Y1 Kommune. Skattemæssigt opnår selskabet således fradrag for driftsudgiften til tjenestemandspensioner i samme periode, som selskabet afholder pensionsudgiften og indregner omkostningen i taksterne.

 3.2. Begrundelse for forslag til ændring

Det er SKATs opfattelse, at det skattemæssigt fratrukne beløb på kr. 12.679.166 kr. ikke kan fratrækkes efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a som en driftsudgift, idet udgiften ikke anses at have været anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst i 2010.

Det er SKATs opfattelse, at beløbet relaterer sig til overdragelsen af varmeforsyningsaktiviteten og som er indgået som en del af berigtigelsen af overdragelsessummen for varmeforsyningsvirksomheden.

For vand- og spildevandsselskaber, der udskilles fra kommunen, er der i ligningslovens § 7 Z indsat en bestemmelse, der sikrer fradrag for selskabernes skyldige beløb i takt med opkrævning. En lignende bestemmelse findes ikke vedrørende varmeselskaber, hvormed SKAT er af den opfattelse, at beløbet ikke er skattemæssigt fradragsberettiget.

Beløbet kan heller ikke fradrages efter afskrivningslovens § 40, da SKAT ikke mener, at der er tale om en afskrivningsberettiget rettighed.

Efter praksis, blandt andet Landsskatterettens kendelse af 24. oktober 2013, journalnr. 11-0301849, hvor Landsskatteretten giver SKAT medhold i, at en pensionsforpligtelse i en varmeforsyningsvirksomhed ikke er en fradragsberettiget driftsomkostning.

I afgørelsen refereres blandt andet til Højesterets dom af 6. september 1984 (offentliggjort i UfR 1984, 957), der konkluderer, at udgifter, som relaterer sig til forpligtelser, der overtages i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse og som er indgået i berigtigelsen af anskaffelsessummen, ikke kan fradrages som driftsudgifter.

3.3. Foreløbig afgørelse

På den baggrund foreslås den skattepligtige indkomst korrigeret således:

Periode

Beløb

Bemærkning

1/1 - 24/3 2010 (82 dage)

2.848.470 kr.

Vedrører den skattefritagne periode

25/3 - 29/4 2010 (36 dage)

1.250.548 kr.

Vedr. den særbeskattede delperiode, jf. ovenfor.

30/4 - 31/12 2010 (247 dage)

8.580.148 kr.

Vedrører den sambeskattede delperiode.

1/1 - 31/12 2010 (365 dage)

12.679.166 kr.

Nærværende forhøjelse af den skattepligtige indkomst omfatter alene perioden fra 25. marts til 29. april 2010 (36 dage) svarende til den forholdsmæssige andel af kr. 12.679.166 eller kr. 1.250.548.

3.4. Selskabets indsigelser

Selskabets revisor R1 har ved skrivelse af 4. april 2014, anført følgende:

Opkrævningsrettigheder
I årsrapporten for H1 for 2010 er der primo indregnet 12.679.166 kr. som opkrævningsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver. Beløbet vedrører takstrettigheder knyttet til historiske pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2010 over for nuværende og tidligere ansatte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden. Beløbet, som svarer til den aktuarmæssigt opgjorte forpligtelse som er hensat i balancen primo 2010, kan via varmeprisreglerne indregnes i de fremtidige takster overfor selskabets kunder i takt med at det betales. 

Afskrivninger foretages regnskabsmæssigt i takt med indregning i varmeprisen. Da hele beløbet opkræves i 2010 og afregnet med By Y1 Kommune via H1 Holding er opkrævningsretten fuldt afskrevet i resultatopgørelsen for 2010. 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2010 er de regnskabsmæssige afskrivninger,12.679.166 kr., tillagt og skattemæssige afskrivninger fratrukket med et beløb svarende til den udgift, som er afholdt overfor H1 Holding og By Y1 Kommune med i alt, 12.679.166 kr. 

SKATs forslag til ændring
Det er SKATs opfattelse, at afskrivningen på takstrettigheder, 12.679.166 kr. ikke kan fratrækkes efterstatsskattelovens § 6, stk. 1, litra a som en driftsudgift ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, idet udgiften ikke anses at have været anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst i 2010. 

SKAT mener heller ikke at beløbet kan fratrækkes efter afskrivningslovens § 40, da der efter SKATs opfattelse ikke er tale om en afskrivningsberettiget rettighed. 

Det er vi ikke enige i. 

Selskabets opfattelse
Som det fremgår af selskabets årsrapport knytter takstrettigheder sig til fremadrettede udgifter vedrørende historiske pensionsforpligtelser opgjort i forbindelse med stiftelsen over for nuværende og tidligere ansatte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden. Beløbet, som svarer til den aktuarmæssigt opgjorte forpligtelse kan via varmeprisreglerne indregnes i de fremtidige takster overfor selskabets kunder. 

Denne legale ret er regnskabsmæssigt klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har en fremtidig nytteværdi for selskabet.
Skattemæssigt har selskabet kvalificeret takstrettighederne som et immaterielt aktiv efterafskrivningslovens§ 40.

Afskrivningslovens § 40

Takstrettighederne giver ret til en løbende indkomst, idet forpligtelsen via varmeprisreglerne kan indregnes i de fremtidige takster overfor selskabets kunder På denne baggrund har selskabet kvalificeret takstrettighederne som et immaterielt aktiv efter afskrivningslovens § 40.

Afskrivningslovens § 40, stk. 2, omhandler afskrivning af en række andre immaterielle aktiver, som f.eks. særlig fremstillingsmetode (knowhow) eller lignende, patentret, forfatter- og kunstnerret, ret til mønster eller varemærke samt afskrivning af anskaffelsessummen for erhvervelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings - eller lejekontrakt. Som det fremgår af den juridiske vejledning C.C.6.4.2.1 er bestemmelsen ikke udtømmende. 

Det er således selskabets opfattelse, at der er tale om en afskrivningsberettiget rettighed, som kan afskrives efter AL § 40 med indtil 1/7 årligt.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2010 er de regnskabsmæssige afskrivninger,12.679.166 kr., tillagt og skattemæssige afskrivninger fratrukket med i alt, 12.679.166 kr. 

Da afskrivningen efter AL § 40 kan foretages med indtil 1/7 årligt skal vi anmode om genoptagelse af de skattemæssige afskrivninger for indkomstårene 2010, 2011 og 2012. 

H1

 

 

 

 

 

Takstrettigheder

 

 

Skattemæssige afskrivninger

 

 

 

 

 

Anskaffelsessum 1/1 2010

12.679.166

 

Selvangivne afskrivninger 2010

 

12.679.166

Ændrede afskrivninger 2010

 

-1.811.309

 

 

 

Selvangivne afskrivninger 2011

 

0

Ændrede afskrivninger 2011

 

-1.811.309

 

 

 

Selvangivne afskrivninger 2012

 

0

Ændrede afskrivninger 2012

 

-1.811.309

3.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT kan ikke godkende selskabets anmodning om afskrivning efter afskrivningslovens § 40 af de grunde som er anført ovenfor under afsnit 3.2 om SKATs begrundelse.

SKAT mener ikke, at afskrivningslovens § 40 kan anvendes på takstrettigheder vedrørende uafdækkede tjenestemandsforpligtelser. Med ligningslovens § 7 Z er der kommet en specialbestemmelse, som regulerer området, og som har forrang for afskrivningslovens § 40.

Indførelsen af ligningslovens § 7 Z er sket for at sikre, at de udskilte forsyningsselskaber ikke rammes af en ekstraordinær skat, som følge af opkrævningen af uafdækkede tjenestemandsforpligtelser. Hvis takstrettighederne alligevel var omfattet af afskrivningslovens § 40, havde der ikke været grund til at indsætte ligningslovens § 7 Z.

På den baggrund fastholdes den foreslåede ændring af indkomsten således:

Periode

Beløb

Bemærkning

1/1 - 24/3 2010 (82 dage)

2.848.470 kr.

Vedrører den skattefritagne periode

25/3 - 29/4 2010 (36 dage)

1.250.548 kr.

Vedr. den særbeskattede delperiode, jf. ovenfor.

30/4 - 31/12 2010 (247 dage)

8.580.148 kr.

Vedrører den sambeskattede delperiode.

1/1 - 31/12 2010 (365 dage)

12.679.166 kr.

Nærværende forhøjelse af den skattepligtige indkomst omfatter alene perioden fra 25. marts til 29. april 2010 (36 dage) svarende til den forholdsmæssige andel af kr. 12.679.166 eller kr. 1.250.548.

Den opgjorte indkomst, jf. side 4 ovenfor, indbefatter ikke fradrag for skattemæssige afskrivninger vedrørende opkrævningsrettigheder. Den selvangivne indkomst skal således ikke reguleres.

Genoptagelsesanmodning af 4. april 2014

Som anført under punkt 3.4. ovenfor anmoder selskabet om ændring af den skattepligtige indkomst for indkomstårene 2010, 2011, 2012. Anmodningen angår afskrivning af takstrettigheder efter afskrivningslovens § 40.

Som nævnt kan SKAT ikke efterkomme anmodningen. Da nærværende afgørelse alene omfatter indkomstårene 2010 og 2011 er der udarbejdet særskilt forslag af dags dato for indkomståret 2012, hvortil der henvises.
(…)"

Klagerens opfattelse
Selskabet har fremsat påstand om genoptagelse for indkomstårene 2010 og 2011, således at selskabet får fradrag for skattemæssige afskrivninger, jf. afskrivningslovens § 40 for et beløb vedrørende historiske pensionsforpligtelser for tjenestemænd.

Selskabet har i den forbindelse anført følgende:

"(…)

Faktum
H1 A/S er stiftet den 25. marts 2010 og den 30. april 2010 apportindskydes varmeforsyningen fra By Y1 Kommune. Selskabet er skattepligtigt fra den 25. marts 2010 efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

H1 er regulatorisk underlagt et "hvile-i-sig-selv-princip", hvor der skal være symmetri mellem indtægter og udgifter.

I årsrapporten for H1 for 2010 er der primo indregnet kr. 12.679.166 som opkrævningsrettigheder under immaterielle anlægsaktiver. Beløbet vedrører takstrettigheder knyttet til pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2010 over for nuværende og tidligere ansatte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden. Beløbet, som svarer til den aktuarmæssigt opgjorte forpligtelse som er hensat i balancen primo 2010, kan via varmeprisreglerne indregnes i de fremtidige takster overfor selskabets kunder i takt med at omkostningen betales.

Afskrivninger foretages regnskabsmæssigt i takt med indregning i varmeprisen. Da hele beløbet op­ kræves i 2010 og via H1 Holding er afregnet med By Y1 Kommune, som herefter har påtaget sig den resterende forpligtelse, er opkrævningsretten regnskabsmæssigt fuldt afskrevet i resultatopgørelsen for 2010.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2010 er de regnskabsmæssige afskrivninger, kr. 12.679.166, tillagt og skattemæssige afskrivninger fratrukket med et beløb svarende til den udgift, som er afholdt overfor H1 Holding og By Y1 Kommune med i alt kr. 12.679.166.

Skattemæssig behandling
Hjemmelsgrundlag
Selskabet har ved skrivelse af 4. august 2014 anmodet om genoptagelse af de skattemæssige afskrivninger for indkomstårene 2010, 2011 og 2012 på takstrettighederne.

Takstrettighederne giver ret til en løbende indkomst, idet pensionsforpligtelsen via varmeprisreglerne kan indregnes i de fremtidige takster overfor selskabets kunder, i takt med at omkostningen betales.

Denne legale ret er regnskabsmæssigt klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har en fremtidig nytteværdi for selskabet, i form af en opkrævningsret.

På denne baggrund er det selskabets opfattelse, at takstrettighederne skattemæssigt skal kvalificeres som et immaterielt aktiv efter afskrivningslovens § 40.

Afskrivningslovens § 40, stk. 2, omhandler afskrivning af en række andre immaterielle aktiver, som f.eks. særlig fremstillingsmetode (knowhow) eller lignende, patentret, forfatter- og kunstnerret, ret til mønster eller varemærke samt afskrivning af anskaffelsessummen for erhvervelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings - eller lejekontrakt. Som det fremgår af den juridiske vejledning C.C.6.4.2.1 er bestemmelsen ikke udtømmende.

Det er således selskabets opfattelse, at der er tale om en afskrivningsberettiget rettighed, som kan afskrives skattemæssigt efter afskrivningslovens § 40 med indtil 1/7 årligt.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2010 er de regnskabsmæssige afskrivninger, kr. 12.679.166, tillagt og skattemæssige afskrivninger fratrukket med i alt, kr. 12.679.166.

Da afskrivningen efter afskrivningslovens § 40 kan foretages med indtil 1/7 årligt har selskabet anmodet om følgende genoptagelse af de skattemæssige afskrivninger på takstrettigheder for indkomstårene 2010, 2011 og 2012:

Takstrettigheder,  skattemæssige  afskrivninger

Anskaffelsessum 1/1 2010

12.679.166

Selvangivne afskrivninger 2010

12.679.166

Ændrede afskrivninger 2010

-1.811.309

Selvangivne afskrivninger 2011

0

Ændrede afskrivninger 2011

-1.811.309

Selvangivne afskrivninger 2012

0

Ændrede afskrivninger 2012

-1.811.309

Kommentarer til SKATs afgørelse
SKAT anfører, at de ikke kan godkende selskabets anmodning om afskrivninger efter afskrivningslovens § 40, da SKAT ikke mener, at takstrettigheder er en afskrivningsberettiget rettighed.

Denne opfattelse er vi ikke enig i.

SKAT henviser til diverse afgørelser vedrørende fradrag for pensionsforpligtelser (passiv) og til ligningslovens § 7 Z om fradrag vedrørende pensionsforpligtelser i vand- og spildevandsselskaber. Disse henvisninger er ikke relevante, idet H1 netop ikke tager fradrag vedrørende pensionsforpligtelserne.

Selskabet er af den opfattelse, at opkrævningsretten (aktiv) er en afskrivningsberettiget rettighed efter afskrivningslovens § 40, som selskabet kan afskrive med indtil 1/7 årligt.

H1 er regulatorisk underlagt et "hvile-i-sig-selv-princip", hvor der skal være symmetri mellem indtægter og udgifter.

Hvis selskabet ikke kan foretage skattemæssige afskrivninger på takstrettighederne indebærer det, at selskabet bliver beskattet når opkrævningsretten udnyttes uden at selskabet har fradrag for de tilsvarende udgifter, der er indregnet i taksterne. Hermed vil der skattemæssigt ikke være symmetri mellem indtægter og udgifter.

Selskabet er derfor af den opfattelse, at der er tale om en afskrivningsberettiget rettighed, som selskabet kan afskrive efter afskrivningslovens § 40 med indtil 1/7 årligt. Herved er der over tid symmetri mellem de skattemæssige indtægter og udgifter.

Konklusion
Efter vores opfattelse har SKAT ikke ført argumenter, der kan medføre, at H1 ikke bør fa genoptagelse af de skattemæssige afskrivninger for indkomstårene 2010, 2011 og 2012 på takstrettighederne. Vi er ligeledes af den opfattelse at SKAT ikke har ført argumenter, der kan medføre, at H1 A/S ikke er berettiget til fradrag for skattemæssige afskrivninger, jf. afskrivningslovens § 40 på takstrettigheder vedrørende betaling for afvikling af pensionsforpligtelser for tjenestemænd, som er en opkrævningsret.
(…)"

Landsskatterettens afgørelse
Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Afskrivningslovens § 40, stk. 2 har følgende ordlyd:

"Stk. 2. Ved erhvervelse af andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke eller ved erhvervelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt kan erhververen fra og med det indkomstår, hvori der er indgået endelig aftale om overdragelsen, afskrive anskaffelsessummen i sin skattepligtige indkomst med indtil 1/7 årligt. Anskaffelsessummen for bevilling, tilladelse eller rettighed til forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter afskrives dog med lige store årlige beløb over rettighedsperioden. Er overdragelsen af en udbytteret omfattet af ligningslovens § 12 B, stk. 7, kan erhververen ikke afskrive efter 1. pkt. Ved erhvervelse af rettigheder, der er beskyttet efter anden lovgivning, og hvor beskyttelsesperioden på aftaletidspunktet er mindre end 7 år, erstattes den sats, der er nævnt i 1. pkt., med en sats, der svarer til, at anskaffelsessummen afskrives med lige store årlige beløb over beskyttelsesperioden."

Selskabets repræsentant har anført, at der er tale om afskrivningsberettiget rettighed i medfør af afskrivningslovens § 40, idet takstrettighederne giver ret til en løbende indkomst, idet pensionsforpligtelsen via varmeprisreglerne kan indregnes i de fremtidige takster overfor selskabets kunder, i takt med at omkostningen betales.

Selskabets repræsentant har ligeledes anført, at der er tale om en legal ret, som regnskabsmæssigt er klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har en fremtidig nytteværdi for selskabet, i form af en opkrævningsret.

Landsskatteretten finder ikke, at beløbet på 12.679.166 kr. er en immateriel rettighed, som kan afskrives i medfør af afskrivningslovens § 40, stk. 2 med 1/7 årligt.

Der er herved lagt vægt på, at takstrettigheder ikke eksplicit er nævnt i afskrivningslovens § 40, stk. 2.

Landsskatteretten finder endvidere, at uanset at selskabet kalder takstrettighederne for en udbytteret, kan den ikke kvalificeres som en udbytteret eller en anden rettighed, som er omfattet af afskrivningslovens § 40, stk. 2.

Der er herved lagt vægt på, at det følger af hvile-i-sig-selv-princippet, som varmeforsyningsvirksomheden er underlagt, at udgiften til de uafdækkede historiske tjenestemandsforpligtelser i sidste ende skal afholdes over forbrugerpriserne. Beløbet, der er erlagt til kommunen på 12.679.166 kr., korresponderer således med udgiften til de uafdækkede historiske tjenestemandsforpligtelser.

Efter Landsskatterettens opfattelse kan det forhold, at selskabet afholder udgifter, der som følge af hvile-i-sig-selv-princippet giver grundlag for at hæve taksterne/indtægterne, ikke karakteriseres som en immateriel rettighed omfattet af afskrivningslovens § 40, stk. 2. Det kan ikke ændre på bedømmelsen, at der måtte være tale om ikke-fradragsberettigede udgifter.

Det forhold, at der er manglende symmetri mellem udgifter og indtægter, fordi selskabet ikke kan foretage skattemæssige afskrivninger på takstrettighederne efter afskrivningslovens § 40, idet selskabet bliver beskattet, når opkrævningsretten udnyttes, uden at selskabet har fradrag for de tilsvarende udgifter, der er indregnet i taksterne, kan ikke føre til et ændret resultat.

Der er herved lagt vægt på, at uanset at en sådan asymmetri kan være uhensigtsmæssig, idet det giver højere forbrugerpriser, så er det afgørende, at der ikke ses at være hjemmel til fradrag for udgiften, idet afholdelsen af udgiften ikke kan kvalificeres som afskaffelse af et immaterielt aktiv.

På denne baggrund finder Landsskatteretten, at der ikke er grundlag for at genoptage skatteansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011.

Landsskatteretten stadfæster dermed SKATs afgørelse.