Dato for udgivelse
29 Nov 2018 09:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Nov 2018 09:18
SKM-nummer
SKM2018.601.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1358995
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skattepligt, volontører, lommepenge
Resumé

Udenlandske frivillige, som er volontører hos A og B i deres lokalforeninger, og som kommer til Danmark under EU´s udvekslingsprogram C, er skattepligtige af de lommepenge, som de gennem C-programmet får under opholdet.

Hjemmel

Kildeskatteloven
Ligningsloven

Reference(r)

Kildeskatteloven §§ 1, 7 og 8
Ligningsloven § 7 M

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.A.3.4.13.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.F.1.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.F.1.3.

Spørgsmål 

  1. Er udenlandske frivillige, som er volontører hos A og B, og som kommer til Danmark under EU’s udvekslingsprogram C, skattepligtige af de lommepenge, som de gennem C-programmet får under opholdet?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A og B har oplyst følgende:

A og B’s lokalforeninger modtager jævnligt frivillige gennem EU’s udvekslingsprogram C.

Udvekslingsordningen går nu i en midlertidig fase under "Frivilligaktiviteter", inden det på sigt kommer til at gå ind under D.

De frivillige er mellem 18 og 30 år og er i Danmark mellem 2 og 12 måneder. De frivillige kan komme fra lande, som C-programmet karakteriserer som programlande eller partnerlande (involverer både EU og ikke-EU lande).

Udvekslingen er udelukkende finansieret af midler fra EU. Det er A og B i Danmark, der søger pengene og distribuerer til lokalforeningerne, der er værtsorganisationer for de frivillige.

Volontørerne skal bo i klubværelser med eget bad og toilet samt adgang til fælleskøkken. Værelserne kan benyttes som helårsbolig.

En fast del af bevillingen (x Euro pr. dag) går direkte til den frivillige. Disse penge udbetales af værtsorganisationen, men vil altid stemme overens med det beløb, der er afsat fra C-programmet og altså være penge, der kommer udefra (fra EU).

De frivillige får et CPR nummer og en bankkonto, mens de er i Danmark.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ej anført.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Der spørges om, hvorvidt udenlandske frivillige, som er volontører hos A og B i deres lokalforeninger, og som kommer til Danmark under EU´s udvekslingsprogram C, er skattepligtige af de lommepenge, som de gennem C-programmet får under opholdet.

Begrundelse

Der foreligger som udgangspunkt fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Det er oplyst, at volontørerne skal bo i klubværelser med eget bad og toilet samt adgang til fælleskøkken. Værelserne kan benyttes som helårsbolig. Det fremgår af Skatterådets praksis, SKM2015.685.SR, at et kollegieværelse kan statuere bopæl efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Skattestyrelsen finder på denne baggrund, at de klubværelser, volontørerne skal bo i, også må betragtes som helårsboliger, der kan statuere bopæl efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Skattestyrelsen finder derfor, at volontørerne vil have rådighed over en helårsbolig her i landet.

Rådighed over helårsbolig forudsætter en rådighed af en vis tidsmæssig udstrækning.

Er en persons rådighed ganske kortvarig, fx under 1-2 måneder, vil den pågældende efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. Afgørelsen heraf vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder.

Det er oplyst, at volontørerne vil opholde sig i Danmark i mellem 2 og 12 måneder. Der er således ikke tale om en rådighed, som er ganske kortvarig (under 1-2 måneder).

Volontørerne har dermed rådighed over en helårsbolig her i landet og har taget ophold i denne i en periode, som ikke er ganske kortvarig. Derfor er de som udgangspunkt fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7.

I SKM2011.368.SR var der tale om medarbejdere, der bevarede deres bopæl i deres hjemland. Der var tale om ophold under 6 måneder, hvor medarbejderne tog hjem efter opholdet i Danmark, medarbejderne tog ikke deres familie med til Danmark under opholdet. Skatterådet fandt, at hvis en medarbejder får stillet en lejlighed til rådighed i forbindelse med indstationering i et dansk selskab, kan dette ikke umiddelbart ses som en tilkendegivelse fra medarbejderens side om at ville etablere bopæl i Danmark, men må vurderes som værende et led i formålet med indstationeringen. På dette grundlag fandt Skatterådet, at der derfor som udgangspunkt ikke kan siges, at være etableret bopæl i Danmark, uanset medarbejderen har en lejlighed til rådighed og har taget ophold i denne i forbindelse med indstationeringen.

I SKM2014.745.SR fandt Skatterådet, at spørgers medarbejdere, der var på midlertidigt arbejdsophold på mindre end 6 måneder i Danmark med det formål at forberede tilbud, ikke kunne anses for at have bopæl i Danmark i kildeskattelovens § 1, stk.1, nr. 1's forstand, når medarbejderne fik stillet hotellejligheder til rådighed i Danmark af deres udenlandske arbejdsgiver.

Den konkrete situation er ikke sammenlignelig med sagerne SKM2011.368.SR og SKM2014.745.SR, hvor det var den udenlandske arbejdsgiver, der stillede bolig til rådighed i Danmark for den enkelte under deres midlertidige udstationering. Her er der ikke tale om et tjenesteforhold, hvor en arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed.

Personer, der i studieøjemed tager ophold her i landet og i øvrigt opfylder betingelserne i kildeskattelovens § 8, stk. 2, anses ikke for skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, selvom de under opholdet råder over en boligfacilitet, der kan benyttes som helårsbolig. De bliver først fuldt skattepligtige, når de har opholdt sig 365 dage her i landet indenfor et samlet tidsrum af to år.

Volontørerne er ikke i Danmark i studieøjemed, men for at udføre et stykke arbejde for A og B - et EU-godkendt projekt. Volontørerne er derfor ikke omfattet af kildeskattelovens § 8, stk. 2, om studerende, men er - når de har en helårsbolig til rådighed under deres ophold her i landet - omfattet af fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1.

Ligningslovens § 7 M, stk. 1, vedrører skattefrihed for godtgørelser til ulønnet/frivilligt arbejde.

Eksempelvis kan et politisk parti udbetale skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til ulønnede medlemmer mv. efter ligningslovens § 7 M, jf. SKM2009.281.SR.

Efter C-programmet kommer volontørerne til Danmark for at udføre et stykke arbejde for en dansk organisation i et EU-godkendt projekt, i dette tilfælde for A og B. Volontørerne modtager et beløb fra EU - udbetalt via A og B - som lommepenge. Der er ikke tale om løn, da beløbet ikke afholdes af A eller B, der får udført arbejdet. Vederlaget har karakter af et stipendium.

Udbetalingen, der skal anvendes til lommepenge for volontørerne under deres ophold i Danmark, kan ikke anses for at være skattefri efter ligningslovens § 7 M. Udbetalingen afholdes af EU, ikke af A eller B. Betingelserne for skattefrihed efter ligningslovens § 7 M kan således ikke anses for opfyldt.  

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skattestyrelsen.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1.

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

1) personer, der har bopæl her i landet,

2) personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende

Kildeskattelovens § 7.

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Kildeskattelovens § 8.

For de i § 1, nr. 2, nævnte personer indtræder skattepligten fra begyndelsen af det ophold her i landet, der begrunder skattepligten.

Stk. 2. For personer, der som turister eller i studieøjemed tager ophold her i landet, som under deres ophold ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed her, og som vedvarende er indkomstskattepligtige til deres hjemland efter reglerne for derboende personer, indtræder skattepligt i henhold til § 1, nr. 2, først, når opholdet her med eller uden afbrydelse har strakt sig over mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum af 2 år.

Ligningslovens § 7 M, stk. 1

Godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, er skattefri for modtageren. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet.

Praksis

SKM2009.281.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at et politisk parti kan udbetale skattefri rejse og befordringsgodtgørelse til ulønnede medlemmer, medhjælpere og ledere jfr. LL § 7 M.

SKM2011.368.SR

Skatterådet skulle i flere situationer tage stilling til, om medarbejdere fra udlandet bliver skattepligtige i Danmark i forbindelse med indstationering i det danske selskab med henblik på uddannelse og oplæring.

SKM2014.745.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers medarbejdere, der var på midlertidigt arbejdsophold på mindre end 6 måneder i Danmark med det formål at forberede tilbud, ikke ansås for at have bopæl i Danmark i kildeskattelovens § 1, stk.1, nr. 1's forstand, når medarbejderne fik stillet hotellejligheder til rådighed i Danmark af deres udenlandske arbejdsgiver (spørger).

SKM2015.685.SR

Skatterådet lagde til grund, at også et kollegieværelse som udgangspunkt statuerer bopæl efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.