Dato for udgivelse
29 nov 2018 09:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 nov 2018 08:43
SKM-nummer
SKM2018.600.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1334998
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Publikation, avis, momsfritagelse, lønsumsafgiftspligt
Resumé

Skatterådet bekræfter, at publikationen A opfylder betingelserne for at kunne anses som en avis i momslovens forstand, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18.

Hjemmel

LBK nr. 760 af 21. juni 2016 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 34, stk. 1, nr. 18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit D.A.10.1.7.

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at avisen A er en avis i momslovens forstand, og den kan sælges uden opkrævning af moms, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18.

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er en landsdækkende publikation, som udkommer 12 gange om året. Publikationen sælges hovedsageligt i løssalg.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at publikationen A kan anses som en avis i momslovens forstand, således at den kan sælges uden moms (0-momssats), jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18.

Begrundelse

A udkommer en gang månedligt og opfylder dermed grundbetingelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 18, hvorefter levering af aviser, som normalt udkommer med mindst ét nummer månedligt, er fritaget for moms.

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 18, angiver ikke, hvornår der foreligger en "avis" i momslovens forstand.

Kriterierne for, hvornår der foreligger en avis i momslovens forstand er dannet af det nu nedlagte Momsnævn, og det er fortsat Momsnævnets kriterier, der anvendes i forbindelse med vurderingen af, om en publikation kan anses som en avis i momslovens forstand.

For at en publikation kan anses som en avis, skal følgende forudsætninger være opfyldte:

  • Publikationen skal primært læses på grund af sit indhold af aktuelt nyhedsstof. For publikationer, som på grund af udgivelseshyppigheden ikke kan bringe dagsaktuelt nyhedsstof, er det en betingelse, at indholdet kommenterer eller uddyber emner, der har været aktuelle siden sidste udgivelse.
  • Publikationen skal henvende sig til en videre (almen) kreds af læsere.
  • Publikationen skal behandle et bredt emneområde.

I forbindelse med en helhedsvurdering af publikationen kan der derudover tages hensyn til:

  • om publikationen må anses for at fremtræde som avislignende i teknisk og typografisk henseende (papirkvalitet, tryk, layout mv.)
  • om publikationen sælges i løssalg eller kun til abonnenter (foreningsmedlemmer)
  • oplagets størrelse
  • om redaktionen er godkendt til at uddanne journalister.

Det er Skattestyrelsens samlede vurdering, at A opfylder betingelserne for at kunne anses som en avis i momslovens forstand, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 18. Avisen kan derfor sælges til 0-momssats, og der er fradragsret for den købsmoms, der vedrører fremstilling m.m. af avisen efter momslovens almindelige regler.

Det bemærkes, at virksomheder, der udgiver aviser er omfattet af lønsumsafgiftsloven, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, og skal betale lønsumsafgift af værdien af virksomhedens salg af aviser, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 5. Afgiften er 3,54 pct. af afgiftsgrundlaget, jf. lønsumsafgiftslovens § 5, stk. 4.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momslovens § 34, stk. 1, nr. 18, har følgende ordlyd:

"Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

..

18) Levering af aviser, som normalt udkomme med mindst ét nummer månedligt."

Praksis

Den juridiske vejledning, D.A.10.1.7 Aviser ML § 34, stk. 1, nr. 18