Dato for udgivelse
15 nov 2018 09:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 okt 2018 08:18
SKM-nummer
SKM2018.574.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1081152
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Selskabsbeskatning, skattesubjekt
Resumé

Skatterådet bekræftede, at et hollandsk selskabsbeskattet Coop (H1) med vedtægter som vedlagt i anmodningen efter danske skatteregler skal anses for et selvstændigt skattesubjekt.

Der lægges blandt andet vægt på,

(1) at medlemmerne ikke hæfter for forpligtelserne i det

hollandske Coop eller ved eventuelt underskud ved opløsning,

(2) at Coop’et har en generalforsamlingsvalgt selvstændig bestyrelse,

(3) at bestyrelsen skal udarbejde årsrapporter og ledelsesberetninger for Coop’et, og disse skal godkendes på generalforsamlingen,

(4) at bestyrelsen er bemyndiget til at allokere overskud og til at udlodde udbytte på baggrund af medlemmernes indskud,

(5) at hvert medlem har stemmeret, og alle beslutninger tages ved flertal af generalforsamlingen samt

(6) at likvidationsudlodning skal ske i forhold til medlemmernes indskud.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1

Reference(r)

Selskabsskatteloven – LBKG 2016-09-06 nr. 1164

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.D.1.1.3.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at et hollandsk selskabsbeskattet Coop (H1) med vedlagte vedtægter efter danske skatteregler skal anses for et selvstændigt skattesubjekt?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har stor hollandsk aktivitet og har historisk blandt andet anvendt selskabsformen Beslooten Venootschaap met beperkte aansprakelijkheid ("B.V.") inkorporeret i Holland, men ønsker tillige at kunne anvende selskabsformen coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid ("Coop") inkorporeret i Holland. Sidstnævnte er ligesom B.V'et omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet og fusionsdirektivet.

Spørger har haft en gennemgang med SKAT af strukturer med B.V.'ere, men har ikke tidligere drøftet en struktur, hvor der fra danske side investeres ind i et Coop.

Idet der ønskes klarhed over den skattemæssige behandling, anmodes der om stillingtagen til den danske skattemæssige kvalifikation af det hollandske Coop, dvs. hvorvidt dette efter danske regler skal betragtes som et selvstændigt skattesubjekt.

Det skal bemærkes, at Spørger ikke ønsker at ændre allerede eksisterende strukturer, men der er derimod alene tale om en potentiel ændring af strukturer, der etableres i fremtiden. Der er således ikke tale om en omdannelse.

Til brug for vurderingen vedlægges vedtægterne for H1 som bilag 1.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmålet er, om SKAT kan bekræfte, at et hollandsk selskabsbeskattet Coop, Coöperatief U.A., med vedlagte vedtægter efter danske skatteregler skal anses for et selvstændigt skattesubjekt.

Det er Spørgers opfattelse, at det hollandske Coop på baggrund af en helhedsvurdering af dets karakteristika sammenholdt med foreliggende praksis skal anses for et selvstændigt skattesubjekt. Under henvisning til nedenstående begrundelse er det således Spørgers opfattelse, at det stillede spørgsmål skal besvares med "ja".

Den skattemæssige kvalifikation af et hollandsk Coop ses behandlet i praksis, hvor skatteministeriet har taget stilling til kvalifikationen af det hollandske Coop omtalt i et senere bindende svar.

SKM2012.347.SR

I dette bindende svar synes Skatteministeriet at have taget stilling til, at et hollandsk Coop skal betragtes som et selvstændigt skattesubjekt efter danske regler. Således udtalte Skatteministeriet (vores fremhævning):

"Skatteministeriet skal herefter bemærke, at i det bindende svar fra 2007 er det vurderet, at Coöperatieve G U.A. er at anse for et selvstændigt skattesubjekt omfattet af fusionsskattedirektivet (direktiv 2009/133/EF), og at selskabet dermed var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 36.

Både hollandske "coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij" og  "andre selskaber, der er oprettet efter nederlandsk ret og underlagt nederlandsk selskabsbeskatning" er omfattet af fusionsdirektivet.

Det bemærkes imidlertid, at vurderingen af, om et Cooperatieve er at anse for et selvstændigt skattesubjekt, sker på baggrund af en konkret vurdering - efter danske regler - af det enkelte coöperatieve, uanset at det fremgår af fusionsdirektivet, at et hollandsk Coöperatieve er omfattet af direktivet.

Det er Skatteministeriets vurdering, at Coöperatieve G U.A , samt det senere ved omdannelsen fremkomne B.V. er at anse for et selvstændigt skattesubjekt.

(…)

Et hollandsk B.V. er en juridisk enhed, hvis egenkapital er fordelt på aktier. Når et B.V. stiftes, er det et krav, at en minimumkapital er indbetalt. Af det oplyste fremgår det, at et “Coöperatieve U.A. derimod mere er en foreningslignende enhed, hvor kapitalen ikke formelt er opdelt i kapitalandele, men hvor det enkelte medlem/deltager har en konto ("account") i enheden. Der er her begrænsninger i omsætteligheden. I begge enheder er generalforsamlingen øverste myndighed, deltagere har stemmeret i forhold til ejerskabsandel, der er en selvstændig bestyrelse i enhederne, ved opløsning fordeles likvidationsprovenu i forhold til ejerandele/"account" m.v.

Skatteministeriet bemærker, at i den konkrete sag, er det i det bindende svar fra 2007 vurderet, at Coöperatieve G U.A. er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 36, hvilket forudsætter, at enheden er at sammenligne med et dansk anparts- eller aktieselskab.".

Det hollandske selskabsbeskattede og EU direktiv omfattede Coop anses således ikke for transparent.

Som det fremgår af ovenstående sammenholdt med de for denne anmodning relevante vedtægter, er der betydelig lighed mellem det hollandske Coop omtalt i denne anmodning og enheden omtalt i SKM2012.347.SR, jf. det fremhævede ovenfor.

Opsummeret understøttes kvalifikationen af det hollandske Coop som et selvstændigt skattesubjekt blandt andet af:

 • at medlemmerne ikke hæfter for forpligtelserne i det hollandske Coop og eventuelt underskud ved opløsning,
 • at et hollandsk Coop efter hollandske skatteregler generelt anses for et selvstændigt skattesubjekt
 • at der afholdes generalforsamling,
 • at der er generalforsamlingsvalgt selvstændig bestyrelse (svarende til et Aps ét-strenget ledelsessystem),
 • at det enkelte medlem har en konto (svarende til en kapitalandel, som omtalt i SKM2012.347.SR)
 • at der skal udpeges en generalforsamlingsvalgt revisor, hvis dette er påkrævet efter lov.

Samlet set, herunder i lyset af foreliggende praksis på området for kvalifikation af et hollandsk Coop, er det således vores opfattelse, at det hollandske Coop efter en dansk skatteretlig kvalifikation skal anses for et selvstændigt skattesubjekt.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at et hollandsk selskabsbeskattet Coop (H1) med vedlagte vedtægter efter danske skatteregler skal anses for et selvstændigt skattesubjekt.

Begrundelse

Skattestyrelsen forstår, at det er rådgivers opfattelse, at H1 skal anses for at være et selvstændigt skattesubjekt efter danske regler.

Forudsætningen for at anerkende udenlandske juridiske personer som selvstændige skattesubjekter er, at disse kan sidestilles med danske selvstændige skattesubjekter. Vurderingen skal foretages ud fra dansk ret.

Mens selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, alene omfatter dansk indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber, omfatter lovens § 1, stk. 1, nr. 2, andre selskaber, i hvilken ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfattet af § 2 C og registrerede selskaber med begrænset ansvar.

Af bestemmelsen i nr. 2 fremgår således, at de afgørende elementer i vurderingen er, at der er tale om et selskab, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt, og at eventuelt overskud fordeles efter indskudt kapital. Ved vurderingen heraf skal i overensstemmelse med praksis også belyses andre forhold omkring det udenlandske selskab end dem, der er anført i lovteksten.

I henhold til Den Juridisk vejledning 2018-2 afsnit C.D. 1.1.3. følger, at der skal foretages en samlet konkret vurdering. Af væsentlig betydning for denne vurdering er selskabets vedtægter og hensigten med dets virksomhed. Derudover kan en række (ikke udtømmende) forhold være af betydning for vurderingen. Følgende vil tale for, at der er tale om et selvstændigt skattesubjekt:

 • ingen af deltagerne hæfter personligt
 • fordeling af overskuddet sker i forhold til den af deltagerne indskudte kapital
 • det årlige overskud fordeles på grundlag af omsætningen, men en eventuel likvidationsudlodning baseres på kapitalens størrelse
 • selvstændige vedtægter
 • særskilt regnskab
 • særskilte foreningsorganer, som med bindende virkning kan handle, også for de medlemmer, som ikke er med i ledelsen
 • mulighed for udvidelse af medlemskredsen
 • bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen ved det enkelte medlems udtræden eller ved enhedens opløsning
 • indskudskapital (kan enten være nominelt angivet til en bestemt størrelse, eller der kan være tale om vekslende indskudskapital).

Af det hollandske Coops vedtægter fremgår det blandt andet, at

 • medlemmerne ikke hæfter for forpligtelserne i det hollandske Coop eller ved eventuelt underskud ved opløsning (punkt 2.3);
 • det hollandske Coop i al væsentlighed handler i eget navn, for egen regning og for egen risiko, ligesom det kan udstede garantier, der binder Coop’et i forhold til tredjemand (punkt 3.2 - 3.3);
 • det hollandske Coop kan indgå aftaler med tredjemand lignende de aftaler, der indgås med medlemmerne (punkt 3.3);
 • medlemskredsen kan udvides (punkt 5.1);
 • bestyrelsen under visse forhold kan opsige et medlemskab (punkt 7.6 - 7.8);
 • Coop’et har en generalforsamlingsvalgt selvstændig bestyrelse, og alle bestyrelsens beslutninger skal tages i Nederlandene (punkt 11.3 og 12.3);
 • bestyrelsen skal udarbejde årsrapporter og ledelsesberetninger for Coop’et, og disse skal godkendes på generalforsamlingen (punkt 15.3 og 16.1);
 • bestyrelsen er bemyndiget til at allokere overskud og til at udlodde udbytte på baggrund af medlemmernes indskud (punkt 17.1 - 17.2)
 • hvert medlem har stemmeret (punkt 24.1), og alle beslutninger tages ved flertal af generalforsamlingen (punkt 24.2);
 • Likvidationsudlodning skal ske i forhold til medlemmernes indskud (27.4)

Det er Skattestyrelsens vurdering, at ovenstående forhold ligner forholdene for et dansk selskab.

Den væsentlige forskel er efter Skattestyrelsen opfattelse, at Coop’et ikke udsteder anparter/aktier, men har medlemmer. Kapitalen i et Coop er således ikke formelt opdelt i kapitalandele, hvor en anpart giver ret til ejerskab til en del af selskabet.

På baggrund af de vedlagte vedtægter forstår Skattestyrelsen, at et Coop har medlemmer, der indbetaler til en "capital account", jf. artikel 10 i vedtægterne.

Rådgiver har henvist til SKM2012.347.SR, hvor Skatterådet blev bedt om, at bekræfte, at omdannelsen af et hollandsk Coöperatieve U.A. til et hollandsk B.V. ikke vil have skattemæssige konsekvenser for selskabets danske investor. Skatterådet kunne ikke besvare spørgsmålet bekræftende, bl.a. med henvisning til at Cooperativet har medlemmer, hvorimod B.V.'et har anparter/aktier.

I relation til vurderingen af Coop’et som et selvstændigt skattesubjekt følger det dog af svaret, at Skatteministeriet på baggrund af en konkret vurdering efter danske regler anser Coop’et for et selvstændigt skattesubjekt, jf. "Det er Skatteministeriets vurdering, at Coöperatieve G U.A , samt senere ved omdannelsen fremkomne B.V. er at anse for et selvstændigt skattesubjekt."

På baggrund af en samlet konkret vurdering af vedtægterne for H1 er det ligeledes Skattestyrelsens opfattelse, at et hollandsk selskabsbeskattet Coop med vedtægter som de vedlagte efter danske skatteregler skal anses for et selvstændigt skattesubjekt. Det forhold, at selskabet har medlemmer og ikke har opdelt kapitalen i kapitalandele, kan således ikke i sig selv føre til, at der ikke er tale om et selvstændig skattesubjekt.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Selskabsskatteloven - LBKG 2016-09-06 nr. 1164

§ 1, stk. 1

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger mv., der er hjemmehørende her i landet:

 1. indregistrerede aktieselskaber og anpartsselskaber,
 2. andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfattet af § 2 C og registrerede selskaber med begrænset ansvar,

(…)

Forarbejder

Praksis

SKM2012.347.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at omdannelsen af et hollandsk Coöperatieve U.A. til et hollandsk B.V. ikke vil have skattemæssige konsekvenser for selskabets danske investor, A ApS. Ud fra en samlet vurdering af det oplyste fandtes ændringen af den juridiske enhed, Coöperatieve G U.A., til den nye juridiske enhed, B.V., at indebære, at værdipapirerne væsentligt ændrer identitet samt karakter. Der blev her henset til de fremlagte vedtægter og det i øvrigt oplyste, og hvorefter enhederne selskabsretligt, skatteretligt m.v. ikke fuldt ud er sammenlignelige og identiske. Dette uanset det oplyste om, at selskabet efter omdannelsen ikke ændrer registreringsnummer, at aktiviteten og kontrakter i øvrigt fortsætter uændret m.v. Omdannelsen af Coöperatieve G U.A til B.V, måtte sidestilles med afståelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 30.

Den juridske vejledning 2018-2 afsnit C.D.1.1.3

Hvad er en enhed?

Om der foreligger et selskab, som er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, må afgøres ud fra en samlet konkret vurdering. Af væsentlig betydning for denne vurdering er selskabets vedtægter og hensigten med dets virksomhed, men derudover kan nedennævnte forhold være af betydning for vurderingen. Det bemærkes, at de nævnte forhold ikke er udtryk for en udtømmende liste. Endelig bemærkes, at et enkelt af disse forhold ikke kan være ubetinget afgørende.

Ved vurderingen kan følgende tale for, at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2:

 • ingen af deltagerne hæfter personligt
 • fordeling af overskuddet sker i forhold til den af deltagerne indskudte kapital
 • det årlige overskud fordeles på grundlag af omsætningen, men en eventuel likvidationsudlodning baseres på kapitalens størrelse
 • selvstændige vedtægtersærskilt regnskab
 • særskilte foreningsorganer, som med bindende virkning kan handle, også for de medlemmer, som ikke er med i ledelsen
 • mulighed for udvidelse af medlemskredsen
 • bestemmelse om, hvad der skal ske med formuen ved det enkelte medlems udtræden eller ved enhedens opløsning
 • indskudskapital (kan enten være nominelt angivet til en bestemt størrelse, eller der kan være tale om vekslende indskudskapital).

Følgende kan tale imod, at selskabet er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2:

 • fordeling af både overskud og af likvidationsprovenu foretages på grundlag af omsætningen (kooperativ virksomhed)
 • èn eller flere hæfter personligt
 • ingen fordeling af overskud finder sted i forhold til kapitalindskuddet
 • overskuddet anvendes til almennyttige eller almenvelgørende formål.

Visse skattemæssige transparente enheder, der omkvalificeres efter SEL § 2 C, beskattes efter reglerne i SEL § 1, stk. 1, nr. 2.

Bestemmelsen vil desuden typisk alene finde anvendelse på

 • udenlandske selskabstyper/sammenslutninger, der er hjemmehørende i Danmark efter SEL § 1, stk. 6, eller
 • udenlandske selskabstyper/sammenslutninger omkvalificeret i henhold til SEL § 2 C.