Dato for udgivelse
31 Oct 2018 14:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2018 12:49
SKM-nummer
SKM2018.541.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-0859497
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Skattefrihed, indsamling
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at en fundraisingkampagne kunne ske uden skattemæssige konsekvenser for de personer, der udførte specifikke tjenester for en afgrænset kreds af virksomheder og offentlige institutioner. De personer, der udførte tjenester, skulle derfor ikke beskattes af de donationer, disse virksomheder og de offentlige institutioner donerede til fundraisingkampagnen.

Endvidere bekræftede Skatterådet, at de deltagende virksomheder og offentlige institutioner kunne bogføre det udbetalte beløb som en driftsomkostning.

 

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Statsskatteloven

Kildeskatteloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.A.1.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.C.2.2.1.2

Dispensationssag

Ansøgning

Spørger vil foretage en landsdækkende indsamling til fordel for et forandringsprojektet i et bestemt land. Sammen med nogle projektpartnere vil spørger etablere uddannelsesforløb i socialt entreprenørskab i en række byer.

Indsamlingen foregår hovedsageligt ved, at elever fra de danske ungdomsuddannelser og 8.-10. klasser arbejder en enkelt dag i enten private husholdninger, erhvervsvirksomheder eller offentlige institutioner. Lønnen som tjenes herved går til spørger. Da eleverne arbejder og lønnes som direkte led i den landsdækkende indsamling, anmoder spørger om: 

 • At lønningerne til elever, som arbejder på, ikke regnes som skattepligtige indkomst for den enkelte elev, og at privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner derfor ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag af deres betaling af eleven.

 • At virksomheder og offentlige institutioner kan bogføre det udbetalte beløb som en omkostning i driftsregnskabet.

At eleverne ikke skal medregne beløbet på deres selvangivelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Projektet, der samles ind til, skal skabe en frivillig bevægelse blandt unge mellem 15-25 år. Formålet er, at unge opnår modet og værktøjerne til at skabe positiv social forandring for dem selv og i deres lokalsamfund. Helt konkret vil der blive udviklet uddannelsesforløb i socialt entreprenørskab for at give unge troen på sig selv og egen handlekraft til at skabe forandringer. Uddannelserne er baseret på ung-til-ung træning, hvor de unge selv træner andre unge i metoder, som de har erhvervet sig gennem særlige uddannelsesforløb.

Projektet vil blandt andet gennemføre:

 • Masteruddannelse af 100 unge sociale entreprenører og ung-til-ung trænere

 • Ung-til-ung træning i socialt entreprenørskab for 1000 unge i folkeskolens afgangsklasser og andre uddannelsesinstitutioner

 • Gennemføre socialt forandrende og unge-drevne projekter i minimum seks byer

 • Udvikling af en digital platform til unges online deling og udvikling af det sociale entreprenørskab

 • Træning i storytelling gennem foto og video af minimum 50 unge

 • En ung-dreven kampagne om unges potentiale

Initiativerne bakkes op af initiativpuljer samt online platforme, der kan få de unge til at dele deres erfaringer samt opstarte samarbejder på tværs af landet. Forløbet er et åbent tilbud og det er derfor muligt for alle unge og andre interesserede aktører at gøre brug af de tilbud, som vil blive stillet til rådighed i løbet af de næste år.

Projektet bygger videre på et igangværende projekt, der skaber rammerne for ungdomsfrivillighed. Det igangværende projektet har formået at starte en kultur for socialt frivillighed blandt unge, som tidligere har været fraværende i landet.

Projektet implementeres af 2 projektpartnere, som løbende vil afrapportere til spørger. Afrapporteringen sker hvert halve år, og spørger udbetaler de indsamlede midler løbende over en foreslået 3-årig periode, under forudsætning af en tilfredsstillende afrapportering.

Indsamlingen på indsamlingsdagen sker hovedsageligt ved, at eleverne arbejder en enkelt dag i enten private husholdninger, erhvervsvirksomheder eller offentlige institutioner. Lønnen som tjenes herved går til spørger.

Hver arbejdende elev vil medbringe et nummereret ”arbejdskort” udstedt elektronisk af spørger. Nummereringen er samtidig et unikt ID-nummer for den enkelte elev. Dette kort skal sammen med det indtjente beløb returneres til spørger med kvittering fra både arbejdsgiver og elev. Alle betalinger sker elektronisk. Her kan arbejdsgiver såvel som elev benytte sig af flere muligheder: 

 • Mobilepay (med påførelse af elevens unikke ID-nummer)

 • Betalingskort (med påførelse af elevens unikke ID-nummer)

 • Bankoverførsel (med påførelse af elevens unikke ID-nummer)

 • EAN-nummer (elektronisk faktura), hvor offentlige institutioner anmoder om en e-faktura, som udstedes med elevens unikke ID-nummer.

På enkelte skoler kan der endvidere være aktiviteter i form af musik, teater og lignende, der strækker sig hen over ugerne før og efter indsamlingsdagen. Indsamlingsnævnet er derfor blevet anmodet om at lade indsamlingen foregå over en periode på 12 sammenhængene dage i tiden omkring den centrale indsamlingsdag.

De indtjente penge indsamles på en separate indsamlingskonto, hvorfra de ved årsregnskabet for 2018’s afslutning vil blive overført til en dedikeret projektkonto. Herfra vil pengene blive udbetalt i rater til projektpartnerne i takt med at projektet skrider frem, og i takt med løbende tilfredsstillende afrapporteringer.

Spørger tager maksimalt 10 % af det indsamlede beløb til administration. Administrationsprocenten bruges udelukkende til at finansiere kampagneførelse og oplysningsaktiviteter i forbindelse med årets oplysningskampagne. Spørger trækker kun de penge fra, som rent faktisk bruges på oplysningskampagnen og benytter ikke de indsamlede midler til at opbygge egenkapital. Derfor er det også sjældent, at administrationsprocenten når op på 10 %.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til spørger, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i indsamlingen, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

Skattestyrelsen indstiller til Skatterådet, at Skatterådet imødekommer ansøgningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsdækkende indsamling), det oplyste om baggrunden for og formålet med indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder spørger.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsen indstilling og begrundelse.