Dato for udgivelse
05 okt 2018 14:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2018 11:29
SKM-nummer
SKM2018.507.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1019967
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, Selskabsbeskatning, CFC-beskatning, datterselskaber, fusion, dobbeltbeskatningsoverenskomst
Resumé

Spørger som var et selskab ansøgte om fritagelse for CFC beskatning i en 10-årig periode for det x-landske datterselskab. Anmodningen om fritagelse omfattede også den påtænkte fremtidige struktur, hvor aktiviteterne i det x-landske datterselskab skulle drives i en x-landsk filial af Ansøger.

Spørger fik dispensation for CFC-beskatning for den ønskede periode på 10 år, idet betingelserne herfor fandtes opfyldt.

Afgørelsen er af hensyn til tavshedspligten offentliggjort i en forkortet form.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 32 

Reference(r)

Selskabsskatteloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.D.4.1.8.

Den skattepligtige

H1 A/S 

Dispensation/bevilling

Reference

Ansøgningen er modtaget den 11. juni 2018.

Ansøgning

H1 A/S har ansøgt om fritagelse for CFC-beskatning i en 10-årig periode for det x-landske datterselskab G1 AB fra og med indkomståret 201x. Anmodningen om fritagelse omfatter også den påtænkte fremtidige struktur, hvor aktiviteterne i det x-landske datterselskab drives i en x-landsk filial af H1.

Afgørelse

Skatterådet giver dispensation for CFC-beskatning fra og med indkomståret 201x og for den ønskede periode på 10 år, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrund og involverede selskaber

H1 er en dansk bank omfattet af lov om finansiel virksomhed og underlagt tilsyn ved det danske finanstilsyn. H1 er endvidere et helejet datterselskab i G2.

I slutningen af maj 201x erhvervede H1 datterselskabet G1. H1 erhvervede samtlige aktier i G1, som herefter udgør et 100 procent ejet datterselskab. G1 er et x-landsk "F1" med licens til at drive banklignende virksomhed under tilsyn af det x-landske finanstilsyn. G1 årsrapport for 201x er indsendt til Skattestyrelsen.

Et "F1" er ikke en egentlig bank, men driver en virksomhed, som har mange ligheder med en bank, herunder har G1 tilladelse til at modtage indskud fra private kunder. Efter danske regler udgør G1 et pengeinstitut, jf. Lov om finansiel virksomhed ("FIL") §§ 5 og 7 samt udskrift fra Z i X-land, idet et F1 kan modtage indlån og foretage udlån m.v., men ikke tilbyder finansielle tjenester som handel med værdipapirer o.l.

G1 aktiviteter fokuserer på det x-landske marked og x-landske kunder, som G1 tilbyder finansielle tjenester i form af opsparingskonti og udlån uden garanti.

Det offentlige tilsyns krav i X-land er aktuelt baseret på Basel III. Under Basel III gælder der et solvenskrav på 8% af den totale risikovægtede eksponering. Hertil kommer en række krav til specifikke kapitalbuffere, som både kan være faste eller variable. Samlet er det reelle kapitalkrav således aktuelt på ca. 12,5 procent af den totale risikovægtede eksponering.

Solvensgraden fremkommer ved at sammenholde den totale kapital opgjort efter de regulatoriske regler med den totale risikovægtede eksponering.

Det x-landske finanstilsyn offentliggør ikke selvstændigt statistik over kapitalforholdene i de finansielle virksomheder, men leverer data til den x-landske statistik myndighed. Der offentliggøres ikke tal for solvensgraden, men derimod kernekapitalprocenten, som udgør forholdet mellem kernekapitalen ("tier 1") opgjort efter de regulatoriske regler og den totale risikovægtede eksponering. En væsentlig forskel i forhold til solvensgraden er, at efterstillet gæld ikke medregnes til kernekapitalprocenten. Da den efterstillede gæld som udgangspunkt er rentebærende vurderes opgørelsen på baggrund af kernekapitalen at udgøre et godt grundlag for analysen af kapitalstyrke i relation til CFC reglerne.

Omdannelse af G1 til en filial

H1 påtænker at omdanne datterselskabet G1 til en filial af banken gennem en grænseoverskridende skattefri fusion med H1 som det fortsættende selskab. Ved fusionen overtager den x-landske filial under H1 samtlige aktiver og passiver fra G1 og vil efter fusionen fortsætte alle de hidtidige aktiviteter fra G1.

Fusionen påtænkes gennemført i 201X med tilbagevirkende kraft til X.X.201X.

Aktiviteterne i X-land vil fremover blive foretaget på baggrund af H1 danske bank tilladelse under EU reglerne om "pass-porting" af tilladelse til at drive finansiel virksomhed i EU lande.

Reglerne om dansk CFC beskatning omfatter også udenlandske filialer af danske hovedkontorer og da virksomheden i den fremtidige filial vil være identisk med virksomheden i G1 vil filialen også møde kriterierne i CFC testen og dermed være omfattet af CFC beskatning.

Filialen bør dog kunne omfattes af CFC fritagelse ligesom datterselskabet G1, jf. nedenstående gennemgang af betingelserne i SEL § 32, stk. 2.

Betingelserne for at kunne opnå tilladelse

CFC reglerne

De danske regler om CFC beskatning fremgår af Selskabsskattelovens ("SEL") § 32.

Efter SEL § 32, stk. 1, skal et dansk moderselskab medregne indtægterne fra datterselskaber, når følgende betingelser ("CFC testen") er opfyldt:

 1. Datterselskabets CFC indkomst udgør mere end ½-delen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst.
 2. Datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitlig i indkomståret udgør mere end 10 procent af selskabets samlede aktiver
 3. Datterselskabet ikke er et investeringsselskab efter aktieavancebeskatningsloven mv.

Ifølge selskabsskattelovens § 32, stk. 2, kan et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn anmode om tilladelse til ikke at være omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk. 1.

For at et datterselskab kan opnå tilladelsen, skal nedenstående 5 betingelser opfyldes.

 1. Datterselskabet skal have koncession til at drive forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed samt være underlagt offentligt tilsyn.
 2. Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.
 3. Den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningsloven § 2, stk. 2.
 4. Datterselskabets kapitalgrundlag overstiger ikke, hvad driften af den pågældende form for virksomhed tilsiger.
 5. Det er yderligere en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil kunne frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Når ovennævnte betingelser er opfyldt, medregnes datterselskabets indkomst opgjort efter danske selskabsskatteregler til indkomsten i det danske moderselskab.

Efter SEL § 32, stk. 2, er det dog muligt at opnå fritagelse for den danske CFC beskatning, når en række betingelser er opfyldt:

 1. Datterselskabet har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed underlagt offentligt tilsyn.
 2. Den væsentligste del af indkomsten i datterselskabet kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.
 3. Den væsentligste del af indkomsten i datterselskabet kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundet med datterselskabet.
 4. Datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af den finansielle virksomhed tilsiger.
 5. At datterselskabet er dansk, eller at beskatningen af udbyttet fra datterselskabet vil kunne frafaldes efter direktiv 2011/96/EU eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

CFC testen i G1

Efter SEL § 32, stk. 4, nr. 9, og efter praksis i blandt andet SKM2009.231.SR, anses al indkomst i visse typer af virksomheder at udgøre CFC indkomst:

"Skattepligtige indkomster i forbindelse med forsikringsvirksomhed, virksomhed som penge- eller realkreditinstitut eller finansiel virksomhed i øvrigt".

Virksomheden G1 må anses for at falde ind under definitionen om "virksomhed som penge- eller realkreditinstitut eller finansiel virksomhed i øvrigt" og dermed må indkomsten i G1 i sin hele anses som CFC indkomst, hvormed den første betingelse i CFC testen anses for opfyldt.

Efter SEL § 32, stk. 1 nr. 2 skal der ved finansielle aktiver forstås:

"Ved finansielle aktiver forstås aktiver, hvis afkast er omfattet af stk. 5"

Da indtægterne i sin helhed anses for at udgøre CFC indkomst følger det af definitionen ovenfor, at alle aktiverne ligeledes må skulle anses for at være finansielle, uagtet at nogle af aktiverne efter natur kan formodes ikke at være finansielle, dermed anses den anden betingelse i testen også at være opfyldt.

G1 er en almindelig selskabsskattepligtig virksomhed i X-land og dermed er også den tredje betingelse opfyldt.

Da alle betingelser i SEL § 32, stk. 1, er opfyldt, er G1 således omfattet af de danske regler om CFC beskatning.

CFC fritagelse

Efter SEL § 32, stk. 2, er det muligt at opnå fritagelse for den danske CFC beskatning, når en række betingelser er opfyldt.

Koncession og tilsyn som selskabet

G1 har som nævnt ovenfor koncession til at drive virksomhed som "F1" og er underlagt det x-landske finanstilsyn.

Selskabets registreringsbilag er indsendt til Skattestyrelsen. På side 2 fremgår det, at selskabet er et "F1".

Selskabet er endvidere listet hos det x-landske finanstilsyn med tilladelse til at udføre "F1" og med identifikationsnummer x.

G1 opfylder dermed den første betingelse efter SEL § 32, stk. 2, om koncession til at drive finansiel virksomhed.

Virksomhed i selskabets hjemland

G1 virksomhed er i hjemlandet X-land, dvs. med kunder der enten har bopæl i landet, eller hvis kundeforhold vedrører virksomhed udført i landet. G1 markedsføres mod det lokale marked og ikke mod udenlandske markeder. Kun i tilfælde, hvor eksisterende kunder flytter til et andet land kan der opstå aktivitet med kunder bosiddende i andre lande. Den heraf afledte virksomhed med udenlandske kunder er så beskeden, at meget tæt på 100% af selskabets omsætning kan henføres til lokale kunder i indkomståret 201x.

Ovenstående understøttes til dels af, at selskabet i henhold til årsrapporten for 201x ikke har transaktioner i udenlandsk valuta og derfor ikke er eksponeret for valutarisici.

G1 opfylder dermed den anden betingelse under SEL § 32, stk. 2 om at den væsentligste del af indkomsten i datterselskabet kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Virksomhed med uafhængige parter

G1 driver udelukkende virksomhed med uafhængige parter. I indkomståret 2017 har 100 procent af årets omsætning således været med uafhængige parter.

G1 opfylder dermed den tredje betingelse efter SEL § 32, stk. 2, om at den væsentligste del af indkomsten i datterselskabet kommer fra virksomhed med uafhængige parter.

Kapitalstyrke

Det er en betingelse, at G1 har en kapitalstyrke, som ikke overstiger, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger.

Af lovbemærkningerne fremgår det, at der ved vurderingen af kapitalstyrken bl.a. kan indgå den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land samt kapital-styrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern.

Den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land må som udgangspunkt være mere relevant at sammenligne med, idet det som udgangspunkt må antages, at det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land i praksis vil være et absolut minimumsniveau for kapitalstyrken målt på ethvert givent tidspunkt.

Ovenfor er solvensgraden opgjort for en række x-landske banker, som opererer i samme marked som G1. Der er som udgangspunkt valgt banker, som på baggrund af størrelse og aktiviteter er sammenlignelige med G1. Da antallet af sammenlignelige banker er begrænset, er analysen endvidere udvidet til også at omfatte banker, som er noget større end G1 og som også tilbyder andre produkter, men hvor kerneområdet af deres forretning stadigvæk overvejende er indlån og udlån ligesom G1. Værdierne er fremfundet via selskabernes officielle årsrapporter.

Det fremgår, at solvensgraden i G1 er under gennemsnittet af de undersøgte virksomheder og ligger meget tæt på de 2 banker F1-Bank og F2-Bank, som er de x-landske selskaber, der driver virksomhed, som er mest sammenlignelig med virksomheden i G1.

Det fremgår, at kernekapitalprocenten i G1 både ligger under gennemsnit af de undersøgte virksomheder og branchegennemsnittet i alle undersøgte år med undtagelse af 2013, hvor G1 ligger marginalt over branchegennemsnittet. Det ses endvidere, at datterselskabet med en enkelt undtagelse generelt har en lavere kapitalstyrke end h1 (opgjort efter danske principper).

G2 driver også andre aktiviteter i X-land, herunder bankvirksomhed. Bankvirksomheden er væsentlig forskellig fra virksomheden i G1, da fokus er på erhvervssegmentet. Endvidere drives bankvirksomheden i filialform, som er underlagt regulatoriske krav. Øvrige aktiviteter under G2 er også væsentligt forskellige fra G1. Der er således ikke fundet et relevant sammenligningsgrundlag blandt andre koncern aktiviteter i X-land.

Sammenfattende har G1 således en kapitalstyrke, som opfylder de regulatoriske krav, men som er lavere end, eller på niveau med sammenlignelige virksomheder. Der er således ingen indikation af, at kapitalstyrken overstiger, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger.

G1 opfylder dermed den fjerde betingelse efter SEL § 32, stk. 2, om kapitalstyrke.

Beskatning af udbytte

Det er en betingelse, at datterselskabet er dansk, eller at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

G1 er hjemmehørende i EU og beskatningen af udbytte skal derfor frafaldes efter direktiv 2011/96/EU.

G1 opfylder dermed også den femte og sidste betingelse for fritagelse efter SEL § 32, stk. 2, om beskatning af udbytte.

Koncession og tilsyn som filialen

Filialen vil være omfattet af H1 koncession til at drive bankvirksomhed og dermed vil den første betingelse under SEL § 32, stk. 2, fortsat være opfyldt.

Virksomhed i selskabets hjemland

Filialen vil fortsætte G1 virksomhed i hjemlandet X-land, dvs. med kunder der enten har bopæl i landet, eller hvis kundeforhold vedrører virksomhed udført i landet. Filialen vil også blive markedsført mod det lokale marked og ikke mod udenlandske markeder. Kun i tilfælde, hvor eksisterende kunder flytter til et andet land kan der opstå aktivitet med kunder bosiddende i andre lande. Den heraf afledte virksomhed med udenlandske kunder vil være så beskeden, at næsten 100 procent af filialens omsætning vil kunne henføres til lokale kunder.

Filialen vil således også opfylde den anden betingelse under SEL § 32, stk. 2 om at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med lokale kunder.

Virksomhed med uafhængige parter

Filialen kommer udelukkende til at drive virksomhed med uafhængige parter og 100 procent af årets omsætning vil således være med uafhængige parter.

Filialen vil således opfylde den tredje betingelse efter SEL § 32, stk. 2, om at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med uafhængige parter.

Kapitalstyrke

Det er en betingelse, at filialens indkomst ikke opgøres på baggrund af en kapitalstyrke, som overstiger, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger.

Filialen udgør ikke en selvstændig juridisk enhed, og den regulatoriske opgørelse og overvågning af kapitalforhold vil derfor ikke blive foretaget på baggrund filialen alene. I stedet sker dette på baggrund af hovedkontoret H1, som medregner filialens virksomhed i såvel den regulatoriske rapportering som i den danske årsrapport.

Opgørelsen af filialens skattepligtige indkomst, som ude holdes af dansk selskabsbeskatning vil blive opgjort i overensstemmelse med den fælles nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, som igen er baseret på OECD’s modeloverenskomst og (efter praksis) principperne beskrevet i OECD’s rapport fra 2008 om opgørelse af indkomst i faste driftssteder.

Under OECD principperne vil filialen blive anset for at have en kapital, som resulterer i samme relation til den risikovægtede eksponering, som det er tilfældet i hovedkontoret ("Capital Allocation Approach" eller "Kapitalspejlsmetoden").

Den herved fremkomne kapital må alt andet lige skulle anses for at opfylde betingelsen i SEL § 32, stk. 2, i forhold til kapitalstyrke, hvis ikke der skal opstå en uhensigtsmæssig sammenhæng mellem dansk CFC beskatning og OECD principperne for opgørelse af indkomst i filialer. Det bemærkes endvidere, at det fremgår af analysen ovenfor, at H1 har en lavere kernekapitalprocent end sammenlignelige x-landske banker og branchegennemsnittet i X-land. Det kan i den forbindelse lægges til grund, at kapitalstyrken i H1 ikke påtænkes væsentligt ændret i fremtiden, medmindre det sker som følge af ændringer i de regulatoriske krav.

På baggrund af ovenstående er der ingen indikation af, at kapitalstyrken i filialen vil overstige, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger og dermed vil også den fjerde betingelse efter SEL § 32, stk. 2, om kapitalstyrke være opfyldt.

Beskatning af udbytte

Betingelsen om frafald eller nedsættelse af beskatningen af udbytte er ikke relevant for filialer, som ikke udlodder udbytte. Det bemærkes endvidere, at der er tale om en filial hjemmehørende i EU.

Den femte og sidste betingelse for fritagelse efter SEL § 32, stk. 2, om beskatning af udbytte ses således heller ikke at være til hindring for fritagelse for dansk CFC beskatning af den x-landske filial.

Konklusion

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at bestemmelserne i SEL § 32, stk. 2, kan finde anvendelse, og H1 dermed ikke skal opgøre og medregne CFC-indkomst hidrørende fra datterselskabet G1.

Det er endvidere vores opfattelse, at fritagelsen for at opgøre og medregne CFC-indkomst hidrørende fra den x-landske virksomhed i G1 kan opretholdes, efter at G1 ved en grænseoverskridende skattefri fusion er omdannet til en x-landsk filial af H1.

Bemærkninger fra Skattestyrelsen, Store Selskaber

Store Selskaber har ikke bemærkninger til anmodningen.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Begrundelse

Danske moderselskaber beskattes efter selskabsskattelovens § 32 af indkomsten i kontrollerede finansselskaber, når datterselskabet overvejende har mobil indkomst. Heri ligger, at der skal være tale om indkomst, der kan flyttes til udlandet. Bestemmelsen gælder for alle datterselskaber, uanset hvor datterselskaberne er hjemmehørende, og hvordan beskatningsniveauet er for datterselskaberne.

CFC-beskatning kan ske, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Datterselskabets CFC-indkomst skal udgøre mere end halvdelen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår
 • Datterselskabets finansielle aktiver skal gennemsnitligt i indkomståret udgøre mere end 10 procent af selskabets samlede aktiver
 • Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke være aktier eller investeringsbeviser mv. i investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler
 • Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke ejes gennem en juridisk person, der beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 13 F

Begrebet datterselskab defineres i selskabsskattelovens § 32, stk. 6, som et selskab, hvori moderselskabet direkte eller indirekte er aktionær, og hvor koncernen har bestemmende indflydelse efter selskabsskattelovens § 31 C.

H1 A/S ejer 100 procent af datterselskabet G1 AB.

Moderselskabet skal ved indkomstopgørelsen medregne datterselskabets CFC-indkomst efter bestemmelserne i selskabsskattelovens § 32.

Ved indkomstopgørelsen medregnes datterselskabets skattepligtige renteindtægter og renteudgifter, gevinst og tab på fordringer, gæld, finansielle kontrakter, provisioner mv. Se selskabsskattelovens § 32, stk. 4 og 5.

Det lægges til grund, at moderselskabets aktier i datterselskabet ikke er aktier eller investeringsbeviser mv. i investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Endelig lægges det til grund, at moderselskabets aktier i datterselskabet ikke ejes gennem en juridisk person, der beskattes efter reglerne i selskabsskattelovens § 13 F.

Der ansøges imidlertid om dispensation fra CFC-beskatningen efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Skatterådet kan efter ansøgning tillade, at datterselskaber, som har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed, kan blive undtaget fra CFC-reglerne, hvis datterselskabet opfylder visse nærmere betingelser.

Det er også muligt for filialer og faste driftssteder at anmode om tilladelse til ikke at være omfattet af reglerne om CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 2, 5. pkt.

Der er 5 betingelser, der alle skal være opfyldt, for at Skatterådet kan meddele dispensation fra CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Betingelserne vil blive gennemgået enkeltvis i de efterfølgende afsnit.

Koncession mv

Det er for det første en betingelse for fritagelse, at det kan dokumenteres, at G1 har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed. Se selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Det gælder samtidig for udenlandske datterselskaber, at selskabet skal være underlagt et tilsyn i sit hjemland, der svarer til det danske Finanstilsyn. Se bemærkningerne til bestemmelsen (Lov nr. 313 af 21. maj 2002 - § 11, nr. 16, L 99 2001-02 - 2. samling).

G1 er underlagt tilsyn af Y i X-land. Selskabets registreringsbevis er indsendt til Skattestyrelsen. Det fremgår af registreringsbeviset, at G1 er et "F1".

Det er desuden oplyst, at selskabet hos det x-landske finanstilsyn har tilladelse til at udføre banklignende virksomhed. Spørger har oplyst, at F1 ikke er en egentlig bank, men driver en virksomhed, som har mange ligheder med en bank, herunder har G1 tilladelse til at modtage indskud fra private kunder.

Finansinspektionen svarer til Finanstilsynet i Danmark. G1 er dermed underlagt et offentligt tilsyn i sit hjemland, der svarer til det danske Finanstilsyn.

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber skal anses for finansielle virksomheder, jf. Lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 1.

Selskabet har oplyst, at G1 har tilladelse til at modtage indskud fra private kunder. G1 tilbyder finansielle tjenester i form af opsparingskonti og udlån uden garanti.

Virksomheder, der udøver virksomhed, som består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales samt i at yde lån for egen regning, dog ikke på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer efter Lov om finansiel virksomhed § 8, stk. 3, skal have tilladelse som pengeinstitut, jf. Lov om finansiel virksomhed § 8. Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at G1 er et pengeinstitut, der kan opnå fritagelse for CFC-beskatning.

Ved drift af aktiviteterne i en x-landsk filial

Det er oplyst, at H1 har koncession til at drive bankvirksomhed, og at koncessionen omfatter den påtænkte filial i X-land. Idet denne oplysning lægges til grund som en forudsætning for indstillingen, er det Skattestyrelsens opfattelse, at betingelsen også vil være opfyldt ved drift af aktiviteterne i en x-landsk filial.

Kundeforhold (lokale og koncernforbundne)

Lokale

Det er en betingelse for fritagelse, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Private kunder er hjemlandskunder, hvis den pågældende bor i landet. Virksomheder anses for at være hjemlandskunder, hvis kundeforholdet vedrører virksomhed udført i det pågældende land. Kravet vil som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked er mindst dobbelt så stort som virksomhed med udenlandske kunder. Se bemærkningerne til lovens enkelte bestemmelser (Lov nr. 313 af 21. maj 2002 - § 11, nr. 16 i L 99 2001-02 - 2. samling.)

Det er oplyst, at G1 aktiviteter fokuserer på det x-landske marked og x-landske kunder. Meget tæt på 100 procent af selskabets omsætning kan, ifølge anmodningen, henføres til lokale kunder i indkomståret 201x. Det fremgår desuden af note 3 i G1 årsrapport for 201x, at selskabet er fokuseret på husholdninger i X-land.

Skattestyrelsen anser derfor betingelsen for opfyldt.

Ved drift af aktiviteterne i en x-landsk filial

Det er oplyst, at næsten 100 procent af omsætningen i den påtænkte filial i X-land vil kunne henføres til lokale kunder. Idet denne oplysning lægges til grund som en forudsætning for indstillingen, er det Skattestyrelsens opfattelse, at betingelsen også vil være opfyldt efter den påtænkte omstrukturering, når aktiviteten vil blive drevet i en x-landsk filial.

Koncernforbundne

Det er desuden en betingelse for fritagelse efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med kunder, som datterselskabet ikke er koncernforbundet med, jf. ligningslovens § 2, stk. 2. Heri ligger, at der ikke skal være tale om direkte eller indirekte ejerskab af mere end 50 procent af aktiekapitalen eller rådighed over mere end 50 procent af stemmerne.

Kravet vil som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed med uafhængige er mindst dobbelt stå stort som virksomhed med koncernforbundne virksomheder (Lov nr. 313 af 21. maj 2002 - § 11, nr. 16 i L 99 2001-02 - 2. samling.)

Det er oplyst, at G1 udelukkende driver virksomhed med uafhængige parter. I indkomståret 201x har 100 procent af årets omsætning således været med uafhængige parter.

Skattestyrelsen anser på denne baggrund betingelsen for opfyldt.

Ved drift af aktiviteterne i en x-landsk filial

Det er oplyst, at filialens omsætning udelukkende vil være med uafhængige parter. Idet denne oplysning lægges til grund som en forudsætning for indstillingen, er det Skattestyrelsens opfattelse, at betingelsen også vil være opfyldt ved drift af aktiviteterne i en x-landsk filial.

Kapitalgrundlag

Det er hernæst en betingelse for fritagelse, at det kan dokumenteres, at datterselskabet har en kapitalstyrke, som ikke overstiger, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger. Se selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Ved denne vurdering kan bl.a. indgå:

 • Den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land,
 • Det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land, og
 • Kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern i det pågældende land og i udlandet

Vurderingen af kapitalgrundlaget foretages på baggrund af, hvordan kapitalgrundlaget har været gennem en periode. Dette skyldes, at der typisk vil være udsving i selskabets kapitalgrundlag i løbet af året. Se bilag 19 til lov nr. 313 af 21. maj 2002 (L 99 2001-02, 2. samling).

Selskabet har opgjort solvensgraden for en række x-landske banker, som opererer i samme marked som G1. G2 solvensgrad er i årene 201x-201x under gennemsnittet for de virksomheder, der sammenlignes med.

Selskabet har desuden sammenlignet sin kernekapitalprocent med kernekapitalprocenten i den samme række af x-landske banker. Også G1 kernekapitalprocent er under gennemsnittet for de virksomheder, der sammenlignes med i årene 201x-201x. G1 kernekapitalprocent er også under branchegennemsnittet i årene 201x-201x. Kun i 201x er G1 kernekapitalprocent en smule over gennemsnittet for branchen. I årene 201x-201x ligger G1 kernekapitalprocent endvidere under kernekapitalprocenten i moderselskabet, H1. Kun i 201x er G1 kernekapitalprocent lidt højere end H1 kernekapitalprocent.

Det er oplyst, at det offentlige tilsyns kapitalkrav i X-land reelt og aktuelt er ca. 12,5 procent af den totale risikovægtede eksponering.

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at selskabet ikke er overkapitaliseret i forhold til, hvad driften af selskabet tilsiger.

Ved drift af aktiviteterne i en x-landsk filial

Det er oplyst, at filialen under OECD’s principper for opgørelse af filialers indkomst vil blive anset for at have en kapital, som resulterer i samme relation til den risikovægtede eksponering, som kapitalen i hovedkontoret.

Idet denne oplysning lægges til grund som en forudsætning for svaret, er det Skattestyrelsens opfattelse, at G1 ikke er overkapitaliseret ved den påtænkte drift af aktiviteterne i en x-landsk filial.

Lempelse af beskatning af udbytte

Endelig er det en betingelse for fritagelse, at beskatningen af udbytte fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater og som ændret ved direktiv 2014/86/EU og direktiv 2015/12/EU.

Tilsvarende gælder, hvis beskatningen skal frafaldes efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

G1 er hjemmehørende i X-land. H1 A/S ejer samtlige kapitalandele i selskabet. Beskatningen skal derfor frafaldes eller nedsættes efter direktivet.

Skattestyrelsen finder derfor, at denne betingelse er opfyldt.

Ved drift af aktiviteterne i en x-landsk filial

Betingelsen er ikke relevant for filialer.

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles dispensation for CFC-beskatning fra og med indkomståret 201x for datterselskabet G1 AB. Det indstilles, at dispensationen også vil gælde efter, at aktiviteterne i det x-landske datterselskab drives i en x-landsk filial af H1. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at tilladelsen bør gives under forudsætning af, der ikke sker væsentlige ændringer i datterselskabet/ filialen, som har betydning for tilladelsen.