Dato for udgivelse
04 Oct 2018 13:12
SKM-nummer
SKM2018.495.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
16-0293966
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Tab, anparter, konvertibel obligation, kapitalforhøjelse, registrering, Erhvervsstyrelsen
Resumé

Der kunne ikke godkendes fradrag for tab på anparter og tab på konvertibel obligation, da der ikke var sket registrering af kapitalforhøjelse og udstedelse af konvertible gældsbreve i Erhvervsstyrelsen.

 

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 2-3, § 13, stk. 1, § 26, stk. 2
Selskabsloven § 173, stk. 1
Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Statsskatteloven § 5a
Kursgevinstloven § 14, stk. 2
Selskabsloven § 154, § 167, stk. 1-3, § 168, § 170, § 173, stk. 2

Henvisning

SKATs Juridiske Vejledning, afsnit C.B.2.1.6.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.B.1.4.2.2.

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2014
Aktieindkomst

Fradrag for tab på anparter anskaffet ved kapitalforhøjelse i H1 ApS

0 kr.

125.000 kr.

0 kr.

Fradrag for tab på konvertibel obligation vedrørende H1 ApS

0 kr.

400.000 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger
Klageren stiftede H1 Holding ApS, cvr nr. […], den 1. juni 2007 med en nominel kapital på 125.000 kr. til kurs 100. Der blev indbetalt kontant 125.000 kr.

Selskabet blev opløst af skifteretten den 3. januar 2014 efter en analogi af konkurslovens § 143, stk. 1 (ingen midler i selskabet). Klageren fratrak tab på unoterede aktier med 125.000 kr. vedrørende H1 Holding ApS i 2014.

SKAT havde ikke bemærkninger til det fratrukne tab på 125.000 kr. vedrørende H1 Holding ApS.

H1 Holding ApS stiftede H1 ApS, cvr nr. […], den 4. juni 2007. H1 ApS blev opløst af skifteretten den 3. januar 2014 efter en analogi af konkurslovens § 143, stk. 1.
På selskabets generalforsamling den 27. februar 2011 blev det besluttet at udvide selskabets ansvarlige lånekapital med et konvertibelt gældsbrev på 400.000 kr. Der fremgår ikke yderligere om f.eks. vilkårene for det konvertible gældsbrev. Det konvertible gældsbrev blev samme dag udstedt til klageren. Gældsbrevet indeholder nærmere angivelse af vilkår og klagerens retsstilling.

Samme dag blev følgende tilføjet til selskabets vedtægter under § 12 om revision:

"På selskabets ordinære generalforsamling 27. februar 2011 blev følgende ændringer vedtaget: Udstedelse af konvertibel obligation på DKK 400.000".

Udstedelsen af konvertibel obligation blev ikke registreret i Erhvervsstyrelsen.

Klageren fratrak et tab på konvertibel obligation med 400.000 kr. i forbindelse med H1 ApS’ konkurs i 2014.

Klageren har indsendt kopi af mail af 27. februar 2011, der bekræfter, at meddelelse til eogs@eogs.dk er modtaget. Det er ikke nærmere angivet, hvad meddelelsens indhold var.

Det fremgår af udskrift af forhandlingsprotokollen for H1 ApS, at der den 29. januar 2013 blev afholdt ekstraordinær generalforsamling. I den forbindelse tegnede klageren nominelt 125.000 kr. anparter til kurs 100, der blev indbetalt kontant.

Kapitalforhøjelsen blev ikke registreret i Erhvervsstyrelsen.

Klageren fratrak et tab på 125.000 kr. i forbindelse med H1 ApS’ konkurs i 2014.

SKATs afgørelse
SKAT har ikke godkendt fradrag på tab på anparter anskaffet ved kapitalforhøjelse samt tab på konvertibel obligation.

SKAT har anført følgende:

"Fradrag for tab på anparter erhvervet ved kapitaludvidelse
Som det fremgår SKAT`s Juridiske Vejledning, Ligningsvejledning, kapitalgevinstbeskatning afsnit C.B.2.1.6.3. vedrørende udvidelse af aktiekapital, er det et krav at en kapitaludvidelse registreres i Erhvervsstyrelsen. Dette gælder uanset årsagen til den manglende registrering, jf. TfS 1984, 189 ØL og TfS 1996, 603 VL. Det er således uden betydning om den manglende registrering skyldes fejl eller undladelser fra din egen eller din revisors side.

Du har af økonomiske hensyn ikke anvendt rådgiver i forbindelse med processen om kapitaludvidelse og registrering heraf.

Generalforsamlingsbeslutningen den 29/1 2013 om kontant kapitaludvidelse med nom. 125.000 kr. er ikke blevet registreret i Erhvervsstyrelsen.

Der er ikke indsendt dokumentation for hverken anmeldelse eller registrering af kapitaludvidelsen og der er faktisk ikke sket registrering, jf. kopi af udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedr. H1 ApS, BILAG 2.
Der kan således ikke godkendes fradrag for tab på kapitalforhøjelse ved kontant indskud på 125.000 kr. i H1 ApS, idet kapitalforhøjelsen ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen. Som følge af den manglende registrering anses du ikke at være ejer af anparter i selskabet omfattet af ABL § 1, stk. 2. Dermed er dit tab ikke omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder ABL § 13.

Tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft indflydelse som omhandlet i aktieavancebeskatningsloven § 4, er ikke fradragsberettigede, jf. kursgevinstlovens § 14.

Indkomstændring        + kr. 125.000

Fradrag på konvertible obligationer
Der må efter SKATs opfattelse gælde de samme krav til, at man skattemæssigt kan anses at være ejer af en konvertibel obligation som gælder for skattemæssigt ejerskab af en anpart, jf. ABL § 1, stk. 3, om at aktieavancebeskatningslovens regler finder tilsvarende anvendelse på konvertible obligationer.

Selskabsretligt skal såvel anparter som konvertible obligationer anmeldes til og registreres i Erhvervsstyrelsen. Kravene ved udstedelse af konvertible obligationer i selskabslovens § 173, stk. 2, svarer nøje til kravene for kapitaludvidelse i stk. 1.

Når der skattemæssigt stilles krav om, at de selskabsretlige regler er overholdt for anparter, må der tilsvarende stilles krav om, at de selskabsretlige regler er overholdt for udstedelse af konvertible obligationer.

Da tab på almindelige fordringer imod et selskab, hvorover den skattepligtige har eller har haft indflydelse som omhandlet i aktieavancebeskatningsloven § 4, ikke kan fradrages, jf. kursgevinstlovens § 14, må der efter SKATs opfattelse (ligesom for anparter erhvervet ved kapitaludvidelse) gælde et strengt krav til, at aftaler og vedtægter om, at der ikke foreligger en almindelig fordring men en konvertibel obligation med en reel konverteringsret opfylder de selskabsretlige krav, herunder kravet om anmeldelse til og registrering i Erhvervsstyrelsen, jf. analogt TfS 1984, 189 ØL og TfS 1996, 603 VL for aktier/anparter.

Kravene til, at de selskabsretlige regler er overholdt, gælder uanset, om en kapitaludvidelse med anparter sker i et selskab med en enkelt eller med flere aktionærer. Det må efter SKATs opfattelse tilsvarende gælde ved udstedelse af konvertible obligationer, uanset om der på udstedelsestidspunktet er en eller flere aktionærer i selskabet.

Det er i civil- og selskabsretlig henseende vigtigt, at generalforsamlingens beslutning om udstedelse af konvertibel obligation, herunder vilkår og fordringshavers retsstilling fremgår af selskabets vedtægter og registreres i Erhvervsstyrelsen af hensyn til tredjemand, herunder kreditorer, fremtidige anpartshavere ved evt. nytegning/ejerskifte, arvinger ved dødsfald mv. Uden registrering kan der efter SKATs opfattelse ikke anses at foreligge en reel konverteringsret, jf. kravet herom i lovforarbejderne til ABL § 1, stk. 3.

Du har af økonomiske hensyn ikke anvendt rådgiver i forbindelse med processen om udstedelse af konvertibel obligation og registrering heraf.

Der er i selskabets forhandlingsprotokol og i vedtægterne kun sket en sporadisk angivelse af, at der den 27/2 2011 er udstedt en konvertibel obligation på kr. 400.000 uden angivelse af vilkår og din retsstilling.

Det er SKATs opfattelse, at følgende selskabsretlige regler ved udstedelse af konvertibel obligation dermed ikke er iagttaget:

  • Selskabsskattelovens § 167, stk. 2-3 om, at generalforsamlingens beslutning skal indeholde de nærmere vilkår for udstedelsen og modtagerens retsstilling.
  • Selskabslovens § 168 om, at generalforsamlingens beslutning efter § 167 i sin helhed skal optages i vedtægterne.

Du har kun indsendt en papirkopi af en e-mail, som du samme dag, den 27/2 2011, har indsendt til Erhvervsstyrelsen. Du anfører, at styrelsens hjemmeside ikke fungerer. Der foreligger således ikke dokumentation for, at Erhvervsstyrelsen har modtaget din e-mail, f.eks. i tilfælde af server- eller mailproblemer.

Den i e-mailen til Erhvervsstyrelsen vedhæftede fil "konvertibelt obligationslån […].pdf (151 KB) er ikke identisk med den fil, du har indsendt til SKAT, 04060901.pdf (74 KB), med oplysning om, at filen indeholder, hvad der er sendt til Erhvervsstyrelsen.

De indsendte sporadiske oplysninger, jf. ovenfor, opfylder ikke kravene i selskabsloven, jf. ovenfor. De anmeldte/indsendte oplysninger er derfor ikke egnede til registrering. Der foreligger ikke informationer om Erhvervsstyrelsens eventuelle reaktion på din e-mail, herunder kvittering for modtagelse, evt. afvisning, anmodning om yderligere oplysninger eller vejledning til elektronisk egen registrering. Du oplyser, at du desværre ikke har kunnet finde andet korrespondance.

Det er SKATs opfattelse, at der ikke foreligger dokumentation for, at følgende selskabsretlige regler ved udstedelse af konvertibel obligation er iagttaget:

  • Selskabslovens § 173, stk. 2, om at registrering eller anmeldelse til registrering af generalforsamlingens beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve og de tilhørende vedtægtsændringer skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter at beslutningen er truffet.
  • Selskabslovens § 11, jf. § 9, om, at vedtægtsændringer skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system eller anmeldes til styrelsen.

Faktum er, at der ikke er sket registrering af udstedelsen af den konvertible obligation og vedtægtsændringerne i forbindelse hermed, jf. kopi af udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedr. H1 ApS, BILAG 2.

Som for aktier/anparter må det efter SKATs opfattelse tilsvarende gælde, at der skattemæssigt ses bort fra konvertible obligationer uanset årsagen til den manglende registrering.

Ifølge selskabslovens § 9, stk. 2, påhviler pligten til at sikre, at registrering finder sted, eller at anmeldelse med henblik på registrering meddeles Erhvervsstyrelsen, selskabets centrale ledelsesorgan, altså dig selv. Du har således selv haft pligt til at sikre dig, at der er sket registrering eller acceptabel anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, herunder, at en anmeldelse har resulteret i en registrering.

Der kan således ikke godkendes fradrag for tab på konvertibel obligation på kr. 400.000 i H1 ApS, idet udstedelse af konvertibel obligation ikke er anmeldt til og registreret i Erhvervsstyrelsen. Som følge af den manglende registrering anses du ikke at være ejer af en konvertibel obligation i selskabet omfattet af ABL § 1, stk. 3. Dermed er dit tab ikke omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler, herunder ABL § 13.

Tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft indflydelse som omhandlet i aktieavancebeskatningsloven § 4, er ikke fradragsberettigede, jf. kursgevinstlovens § 14.

Indkomstændring        + kr. 400.000"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at der skal godkendes fradrag for tab i forbindelse med kapitalforhøjelsen og på det konvertible gældsbrev.

Klageren har anført følgende:

" …

1.1 Jeg har tidligere anderkendt at jeg desværre ikke har fået anmeldt kapitalforhøjelsen, jeg har dog foretaget og overholdt de øvrige interne forhold. Tidligere har jeg også begrundet hvorledes min fokus var på sikring af virksomhedens overlevelse og minimering af omkostninger, herunder at Advokat og revisor ikke blev anvendt i perioden. Jeg er alligevel lidt overasket over at denne mangel kommer til at have den fulde konsekvens og ikke et fradrag for manglende/korrekt udført registrering.

1.2 Det er med stor overraskelse at Skat fortsætter med at afvise min fremstilling af sagen.

Jeg har forsøgt at overholde gældende regler for registrering.
At jeg ikke har fået fuldt op på at registreringen rent faktisk har fundet sted, er min fejl, men jeg finder det urimeligt at Skat på denne baggrund total afviser min fremstilling af sagen.
Jeg mener at have foretaget det fornødne, herunder at kontrollere at Erhvervs og selskabsstyrelsen rent faktisk modtog min anmeldelse (Bilag 1)

At jeg ikke har kontrolleret at E&S rent faktisk har fået registreret min anmeldelse er helt urimeligt hvis det skal komme mig til ulempe.

Det er i øvrigt ikke første gang at E&S ikke har fået registreret min anmeldelse (Bilag 2) Hvor jeg rykkede for en registrering.
Det er i øvrigt heller ikke noget der ikke kan ske igen, for under et år side, var skat´s registrering lukket for momsindberetning, noget som påfører virksomhederne en urimelig ekstra byrde, da det ikke er muligt at afslutte hvad man har sat i gang, men gentagne gange skal bruge tid.

I min egenskab af domsmand og nævning, er en anklaget uskyldig indtil det modsatte er bevist, ligeledes arbejder man med begreber som forsætlig eller udover enhver rimelig tvivl. I denne sag, mener jeg at jeg har opført mig som man kunne forvente (anmeldt ændring), har taget de forholdsregler som kan forventes (bla. kvittering for modtagelse). Jeg finder derfor at jeg opfylder kriterierne for at jeg har opfyldt mine forpligtelser.
Jeg mener derfor at der er en række formildende omstændigheder som bør tages i betragtning, når der foretages en vurdering af sagen.

Jeg har tidligere anført at ovenstående konvertibel obligation, alene er fremkommet ved at jeg som privatperson har gældsat mig yderligere. Jeg finder det derfor ganske retskrænkende og uforståeligt at jeg fratages muligheden for at opnå et begrænset fradrag.

Jeg har ligeledes været ved at kigge nærmere på tidligere afgørelser og det har kun været muligt at finde fortilfælde for dette, fra udenlandske selskaber der via etablering af danske selskaber ikke har overfyldt registreringsregler, større etablerede virksomheder der må formodes at råde over væsentlige resurser på både økonomi, revision og advokat end en mindre dansk start-up virksomhed. Det er samtidig værd at bemærke at der i sagerne ikke har været foretaget eller forsøgt en registrering som i mit tilfælde. Jeg har i øvrigt talt med et par advokater som uafhængigt af hinanden ikke mente at konvertible obligationer skulle indberettes til Erhvervs og selskabsstyrelsen. Så der har jeg ligeledes foretaget mig mere end, en rådgivning ville have givet mig."

Landsskatterettens afgørelse
Tab på anparter
Tab ved afståelse af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse på anparter, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2.

Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen for de pågældende aktier/anparter, jf. aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 2.

Ifølge selskabslovens § 173, stk. 1, skal registrering eller anmeldelse til registrering af generalforsamlingens eller det centrale ledelsesorgans beslutning om forhøjelse af kapitalen efter reglerne i dette kapitel være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at fristen for kapitalandelenes indbetaling er udløbet eller indbetaling er sket.

Ved en vedtaget, men ikke registreret udvidelse af aktie- eller anpartskapitalen i et registreret selskab omfattet af selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1, anses aktierne ikke for anskaffet, og udvidelsen giver derfor ikke ret til tabsfradrag for aktierne. Dette gælder uanset årsagen til den manglende registrering, jf. Østre Landsrets dom af 26. marts 1984, offentliggjort i TfS 1984.189. Dette fremgår tillige af SKATs Juridiske Vejledning, afsnit C.B.2.1.6.3.

Der er enighed om, at kapitalforhøjelsen ikke er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Klageren anses herefter ikke at have haft anparter i selskabet. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for et tab på 125.000 kr.

Klagerens tab anses for et ikke fradragsberettiget formuetab, jf. statsskattelovens § 5a.

SKATs afgørelse stadfæstes for så vidt angår dette klagepunkt.

Tab på konvertibel obligation
Aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 3, fastslår, at lovens regler om aktier finder tilsvarende anvendelse på konvertible obligationer.

Tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft en indflydelse, kan ikke fradrages, jf. kursgevinstlovens § 14, stk. 2.

Selskabslovens § 167, stk. 1, fastslår, at generalforsamlingen med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, kan beslutte at udstede konvertible gældsbreve eller warrants, hvis den samtidig træffer beslutning om den kapitalforhøjelse, der hører hertil, jf. § 154.

Generalforsamlingens beslutning skal indeholde de nærmere vilkår for udstedelsen, jf. selskabslovens § 167, stk. 2.

Ifølge selskabslovens § 167, stk. 3, skal generalforsamlingens beslutning efter stk. 1 endvidere tage stilling til modtagerens retsstilling, hvis generalforsamlingen træffer beslutning om udstedelse af nye konvertible gældsbreve, inden modtageren har konverteret gældsbrevet.

Generalforsamlingens beslutning i henhold til § 167 skal i sin helhed optages i vedtægterne, jf. selskabslovens § 168.

Selskabslovens § 173, stk. 2, fastslår, at registrering eller anmeldelse til registrering af generalforsamlingens eller det centrale ledelsesorgans beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants og de tilhørende vedtægtsændringer, jf. §§ 168 og 170, skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter, at beslutningen er truffet.

Der er således et selskabsretligt krav om anmeldelse og registrering hos Erhvervsstyrelsen både ved kapitaludvidelse og ved udstedelse af konvertible gældsbreve.

Det anses herefter at være en betingelse for fradrag for tab på en konvertibel obligation, at de selskabsretlige regler om registrering er opfyldt. Der kan henvises til det anførte vedrørende kapitalforhøjelsen.

Det anses ikke for dokumenteret, at udstedelsen af den konvertible obligation og vedtægtsændringen er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Da det herefter ikke er godtgjort, at der er tale om tab på en konvertibel obligation, finder aktieavancebeskatningsloven ikke anvendelse. Der er tale om en almindelig fordring, og der er således ikke fradrag for tabet, jf. kursgevinstlovens § 14.

SKATs afgørelse stadfæstes for så vidt angår dette klagepunkt.

SKATs afgørelse stadfæstes i sin helhed.