Dato for udgivelse
29 jun 2018 14:01
SKM-nummer
SKM2018.344.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
17-0608312
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Forskudsskat, valutakurstab, fordring
Resumé

Kursen på norske kroner var faldet i perioden fra arbejdsgiverens indeholdelse og indeholdelse af foreløbig skat til Norge, og til beløbet udbetaltes til klager som overskydende skat. Kravet på overskydende skat kunne anses først for stiftet ved årsopgørelsen, hvor beløbet udbetaltes, hvorfor der allerede af denne grund ikke forelå noget fradragsberettiget kurstab.

 

Reference(r)

Statsskattelovens §§ 4-6
Kursgevinstlovens § 14, stk. 1-2, §§ 15, 17, 18, 22, stk. 1, 23, 25, stk. 1-10, 26, stk. 2, 36, 37
Aktieavancebeskatningslovens §§ 22

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-2 afsnit C.B.1.4.2.2

Der klages over, at SKAT ikke har godkendt fradrag for tab på for meget betalt forskudsskat til Norge. Spørgsmål om eksistens af fordring og stiftelsestidspunkt.

Kapitalindkomst

SKAT har ikke godkendt fradrag for tab på 5.722 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klageren var i 2014 og 2015 fuldt skattepligtig til Danmark. Klageren havde dansk indkomst i form af indtægter ved udlejning og dansk pension. Klageren havde desuden indtægt ved arbejde i Norge og på Grønland for en udenlandsk arbejdsgiver. Klagerens norske arbejdsgiver indeholdte i 2015 forskudsskat efter konkrete norske skattetabeller for søfolk, og klagerens norske arbejdsgiver indbetalte den indeholdte forskudsskat til den norske skatteetat. Der er enighed mellem klageren og SKAT om, at Norge i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen (DBO) mellem Danmark og Norge havde beskatningsretten til klagerens lønindkomst fra klagerens norske arbejdsgiver.

Den 14. oktober 2015 modtog klageren sin norske årsopgørelse for 2014 (Tax assessment notice 2014).

Af årsopgørelsen fremgår følgende:

"Nkr.

Basis for calculation

Tax and reductions

Income tax payable to:

The state

117.232

18.477

Social security contribution:

Salary etc. (8,2 %)

303.200

24.862

43.339

Settlement:

Tax withheld

-100.421

Excess

57.082

Credit interest

      +670

Balance in your favour

57.752

A balance in your favour will be paid out after it has been offset against any outstanding amounts.

The Tax collettor´s Office will send separate notification in the event of set-off"

Den overskydende skat på 57.752 n.kr. er udbetalt til klageren.

Klageren har ved skatteberegningen her i landet fået lempelse efter ligningslovens § 33 A.

På SKATs årsopgørelse nr. 1 for 2015 er der ikke medtaget indkomst fra Norge. Klageren har via TastSelv indberettet indkomst fra Norge på 349.112 kr. og et fradrag i kapitalindkomsten på 5.722 kr.

Fradraget i kapitalindkomsten på 5.722 kr. er fremkommet således:

57.752 x 89,31 (gennemsnitskurs i 2014)

51.578 kr.

57.752 x 79,40 (kurs pr. 31. oktober 2015)

45.855 kr.

Kurstab

5.722 kr.

Indberetningen medførte samme dag, at der blev dannet en ny årsopgørelse, der viste en overskydende skat på 5.131,85 kr. før procenttillæg.

Krydskursen mellem DKK/NKR var ifølge www.nationalbank.dk den 30. december 2014 82,32 og den 14. oktober 2015 var krydskursen 80,75.

På mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler har klagerens repræsentant udleveret et notat "Historik - kursgevinstloven" samt klagerens lønsedler for 2014.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for kurstab på 5.722 kr. Der er tale om et privat formuetab, der ikke er fradragsberettiget efter kursgevinstlovens § 14. Hvis der omvendt havde været tale om en kursgevinst, ville gevinsten være skattefri.

Den nordiske trækaftale indeholder ikke bestemmelser om efter hvilket tidspunkt, der skal ske afregning eller kurstidspunkt for "modtagerstatens" omregning af indkomst.

Af trækaftalens artikel 8 fremgår, at såfremt der i en stat er betalt skat af en indkomst, kan den betalte skat overføres til den anden stat for at blive godskrevet den skattepligtige som betalt skat af indkomsten i den anden stat.

Udgangspunktet må således være, at SKAT godskriver personen for betalt skat med det beløb, der er modtaget fra det nordiske land.

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for tab på fordring på den norske stat på 5.722 kr. i form af et valutakurstab.

Klageren har haft en fordring på Skatteetaten fra de respektive tidspunkter, hvor forskudsskatten er indbetalt til Skatteetaten. Der er derfor tale om en fordring i norske kroner/udenlandsk valuta. Der er indeholdt 57.732 n.kr. for meget løbende over 2014. Gennemsnitskursen for 2014 er 89,31, hvorfor fordringen er stiftet til 51.578 kr. Udbetalingen er sket ultimo oktober 2015, hvor valutakursen var 79,40, svarende til 45.855 kr.

Der er derfor lidt et kurstab på en fordring i udenlandsk valuta på 5.722 kr. (51.578 kr. - 45.855 kr.). Da tabet er konstateret i 2015, er det fradragsberettiget i 2015.

SKAT henviser til den nordiske trækaftale, der indeholder bestemmelser om fastsættelse af tidspunktet for kursfastsættelsen, og at SKAT på det grundlag godskriver "personen for betalt skat med det beløb, der er modtaget fra det nordiske land, hvori indeholdelse er sket." I den konkrete sag er der ikke godskrevet skat, da SKAT ikke har bedt om at få skatten overført til Norge. Vi er i øvrigt enig i, at i de tilfælde, hvor skatten overføres til SKAT i Danmark og modregnes i den danske skat, så sker det til kursværdien på tidspunktet for overførslen til SKAT. Trækaftalen er imidlertid ikke relevant her, og mordregningskursen er netop udtryk for, at der sker en ændring i valutakursen, som påvirker den skattepligtige indkomst i det indkomstår, den realiseres.

Landsskatterettens afgørelse

Det fremgår af statsskattelovens §§ 4 - 6, at den skattepligtige indkomst omfatter den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de er positive eller negative.

Af kursgevinstlovens § 14, stk. 1, fremgår, at gevinst og tab på fordringer medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2 og §§ 15, 17 og 18. 1. pkt. finder dog alene anvendelse, hvis årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab omfattet af § 23 og gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 22, overstiger 2.000 kr.

Af kursgevinstlovens § 25, stk. 1, fremgår, at gevinst og tab på fordringer og gæld, der skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, medregnes i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres (realisationsprincippet), jf. dog stk. 2-10 og § 22, stk. 1, samt §§ 36 og 37.

Af kursgevinstlovens § 26, stk. 2, fremgår, at gevinst eller tab på fordringer opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. Som anskaffelsessum anvendes kursen på erhvervelsestidspunktet, medmindre den skattepligtige godtgør at have erhvervet fordringen for et højere beløb.

De norske skatter, som klageren løbende har betalt til den norske stat, er foreløbige skatter. Det er først muligt efter indkomstårets udløb at gøre op, om klageren har betalt for meget eller for lidt i skat. Landsskatteretten lægger til grund, at årsopgørelsen, som klageren modtog den 14. oktober 2015, er en endelig opgørelse af, om klageren har betalt for meget eller for lidt i skat. Stiftelsestidspunktet for klagerens fordring på tilbagebetaling af skat til Norge er derfor tidligst den 14. oktober 2015. Landsskatteretten lægger til grund, at udbetalingen er sket samtidigt med udskrivningen af årsopgørelsen. Da fordringen er stiftet til kurs 100 og indfriet til kurs 100, har klageren ikke lidt noget tab, og Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.