Dato for udgivelse
30 Apr 2018 12:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Apr 2018 12:28
SKM-nummer
SKM2018.188.SKAT
Myndighed
Skatteforvaltningen
Sagsnummer
16-1373779
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
Solidarisk hæftelse, forældelse, eftergivelse, gældssanering, rekonstruktion, tvangsakkord
Resumé

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende solidarisk hæftelse, når der sker en ændring i gældsforholdet for én eller flere af skyldnerne som følge af forældelse, eftergivelse, gældssanering eller rekonstruktion med tvangsakkord. Styresignalet gælder for krav under opkrævning hos SKAT og for krav under inddrivelse hos SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed. Styresignalet erstatter SKM2008.380.SKAT.

Reference(r)

-

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit G.A.3.3.8.

Henvisning

 

 

1. Sammenfatning

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende solidarisk hæftelse, når der sker en ændring i gældsforholdet for én eller flere af skyldnerne som følge af forældelse, eftergivelse, gældssanering eller rekonstruktion med tvangsakkord.

Styresignalet gælder for krav, der er under opkrævning hos SKAT, og for krav under inddrivelse hos SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed (RIM).

Styresignalet erstatter SKM2008.380.SKAT.

2. Baggrund og problemstilling

SKAT udsendte den 29. april 2008 SKM2008.380.SKAT, der beskrev reglerne for solidarisk hæftelse, når SKAT havde ladet et skatte- eller afgiftskrav mod én af de solidarisk hæftende skyldnere bortfalde ved forældelse eller havde eftergivet kravet, eller når skyldner havde opnået gældssanering.

SKM2008.380.SKAT medfører, at SKAT i videre omfang, end hvad der kræves efter gældende ret, har nedskrevet krav mod solidarisk hæftende skyldnere, såfremt SKAT har ladet et krav mod en af de hæftende skyldnere blive forældet.

3. Definitioner

Ved solidarisk hæftelse forstås, at en person hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for hele gælden. Det betyder, at en kreditor kan afkræve hver skyldner det fulde beløb, indtil kreditor har fået dækning for kravet.

4. Ny praksis

4.1 Forældelse

Det forhold, at forældelse er indtrådt over for en af flere solidarisk hæftende skyldnere, er uden betydning for SKATs eller RIMs krav mod de øvrige skyldnere.

Dette betyder, at hvis SKAT eller RIM lader et krav på skatter eller afgifter blive forældet over for en af skyldnerne i et skyldforhold med solidarisk hæftelse, skal der ikke ske nedsættelse af kravet mod de øvrige solidarisk hæftende skyldnere. De øvrige medskyldnere hæfter således forsat personligt, ubegrænset og solidarisk for hele gælden.

Dette gælder, uanset om forældelse kan tilregnes SKAT eller RIM som en forsømmelighed.

4.2 Eftergivelse af kravet

Den hidtidige praksis i SKM2008.380.SKAT ændres således, at SKAT eller RIM i forbindelse med eftergivelse skal forbeholde sig at gøre det fulde krav gældende mod de øvrige solidarisk hæftende skyldnere.

Hermed sidestilles eftergivelse med gældssanering og rekonstruktion med tvangsakkord, jf. punkt 4.3, således at eftergivelsen i lighed med gældssanering og rekonstruktion med tvangsakkord ikke har indflydelse på SKATs eller RIMs rettigheder mod andre, som hæfter tillige med skyldner.

4.3 Rekonstruktion med tvangsakkord og gældssanering

Den hidtidige praksis i SKM2008.380.SKAT videreføres, men det præciseres, at:

  • Gældssanering har ingen indflydelse på SKATs eller RIMs rettigheder mod andre, som hæfter tillige med skyldner, jf. konkurslovens § 226, stk. 3.
  • Rekonstruktion med tvangsakkord har ingen indflydelse på SKATs eller RIMs rettigheder mod andre, som hæfter tillige med skyldner, jf. konkurslovens § 14, stk. 3.

5. Gyldighed

Styresignalet har virkning fra offentliggørelsen på skat.dk.

Virkningen er, at forældelse af et krav mod én af flere solidarisk hæftende skyldnere ikke længere medfører, at kravet nedskrives over for de øvrige solidarisk hæftende skyldnere, hvis forældelsen er indtrådt fra og med offentliggørelsestidspunktet. Den ændrede praksis finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor forældelse er indtrådt før offentliggørelsen, men først konstateres efter offentliggørelsen af styresignalet.

Virkningen er, at eftergivelse, der sker i henhold til en afgørelse, der træffes efter offentliggørelsestidspunktet, ikke længere medfører nedskrivning af kravet over for de øvrige solidarisk hæftende skyldnere.

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2018-2.