Dato for udgivelse
23 apr 2018 13:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2017 10:17
SKM-nummer
SKM2018.177.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-1585252
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, fast ejendom, økonomisk virksomhed, værdipapirer, momsfritagelse, spaltning
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, ikke udgør økonomisk virksomhed i momslovens forstand.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, er momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Spørgsmål 3 og 4 bortfalder som følge af svaret på spørgsmål 2.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, og § 13, stk. 1, nr. 9 og nr. 11, litra e)

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit D.A.3.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit D.A.5.11.8.

Afgørelsen offentliggøres i redigeret form.

Spørgsmål

 1. Er Skatterådet enigt i, at spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, ikke udgør økonomisk virksomhed i momslovens forstand?
 2. Hvis Skatterådet svarer benægtende på spørgsmål 1, ønskes svar på, om Skatterådet er enigt i, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, er momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e?
 3. Hvis Skatterådet svarer benægtende på spørgsmål 2, ønskes svar på, om Skatterådet er enigt i, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, er momsfrit jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. punktum?
 4. Hvis Skatterådet svarer benægtende på spørgsmål 3, ønskes svar på, om Skatterådet er enigt i, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, er momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 2?

Svar

 1. Nej
 2. Ja
 3. Bortfalder
 4. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Der er tale om spørgsmål vedrørende de momsmæssige konsekvenser af en påtænkt disposition. Spørger overvejer at sælge deres P/S-andele i Projektselskabet X P/S (herefter X P/S). Det er muligt, at der inden salget vil ske en spaltning af X P/S i tre nye P/S´er, således at Spørgers salg herefter vil være et salg af P/S-andele i hvert nydannet P/S. Det er i denne forbindelse afgørende for Spørger, at der skabes fuld sikkerhed for den momsmæssige behandling, samtidig med at det bindende svar kan have betydning for, hvorvidt Spørger ønsker at gennemføre den påtænkte disposition.

Spørgers formål er primært at udvikle fast ejendom, hvilket indebærer momspligtige aktiviteter i form af salg af byggegrunde/byggeretter.

Spørger ejer 49,99% af X P/S. De resterende 50,01% ejes af Y. Det bemærkes, at Projektselskabet X ApS er komplementar i X P/S. Dette selskab ejes af Spørger og Y, i samme fordeling som er gældende for ejerskabet af X P/S.

I forbindelse med stiftelsen af X P/S blev grunden (byggeretten) apportindskudt i P/S'et af Spørger, mens Y foretog et kontant indskud.

Spørger har afregnet salgsmoms af indskuddet, mens X P/S ikke har opnået fradragsret for momsen, da anskaffelsen er sket udelukkende til brug for momsfrie aktiviteter.

Eneste aktivitet i X P/S har været og er udviklingen af X. X P/S har udviklet ejendommen, herunder etableret infrastruktur og opført bygninger på ejendommen, som både omfatter lejeboliger og erhvervslejemål.

Opførelsen af bygninger er sket alene med henblik på momsfri udlejning. Udlejningen af boliger er selvklart momsfri, og det bemærkes, at udlejningen af erhvervslejemålene også sker momsfrit.

X P/S har således på intet tidspunkt været momsregistreret og har følgelig ikke taget momsfradrag på hverken anskaffelse af byggegrund (byggeretter) eller på omkostningerne til etablering og opførelse af infrastruktur og bygninger.

X P/S' udlejning af både boliger og erhvervslokaler sker på almindelige tidsubegrænsede lejekontrakter uden købsoption for lejer.

Alle bygninger udlejes til eksterne lejere eller forsøges udlejet til eksterne lejere. Der sker ikke udlejning til de to ejere, ligesom ejerne ikke via deres ejerskab opnår nogen form for brugsret til selskabets bygninger og ejendom i øvrigt.

I forbindelse med at Spørger sammen med den anden ejer, Y, overvejer at sælge X P/S, overvejes det at spalte selskabet i tre nye P/S'er, således at selskabets ene ejendom (udelukkende udlejningsboliger) udspaltes i et P/S, mens selskabets anden ejendom (omfatter både udlejningsboliger og momsfrie erhvervslejemål) udspaltes i to P/S'er, der begge vil omfatte både udlejningsboliger og momsfrie erhvervslejemål. Efter spaltningen vil det nuværende X P/S blive opløst, og de tre nydannede P/S'er vil være ejet af Spørger og Y, i samme ejerforhold som er gældende i X P/S.

Ved overførsel af ejendommene fra X P/S til de nye P/S'er, vil det nye P/S indtræde som udlejer i de igangværende lejemål. Udlejningen af ejendommene vil således fortsætte uændret. Det kan i denne forbindelse lægges til grund, at de nydannede P/S'er alene har til formål at videreføre udlejningsaktiviteten i den overtagne ejendom.

Såfremt Spørger og Y beslutter sig for at sælge X P/S, og det i denne forbindelse besluttes at gennemføre en spaltning i tre nye P/S'er inden salget, er det hensigten, at Spørger og Y vil foretage et samtidigt salg af deres P/S-andele i hvert af de tre nye P/S'er, således at en køber af det enkelte selskab overtager samtlige P/S-andele i selskabet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Generelt

Som udgangspunkt udgør erhvervelse, besiddelse eller afhændelse af selskabsandele ikke i sig selv økonomisk virksomhed. Transaktioner vedr. ejerandele (kapitalinteresser i virksomheder) udgør dog økonomisk virksomhed i de tilfælde, hvor transaktionen:

 • foretages inden for rammerne af en kommerciel fondshandelsvirksomhed,
 • gennemføres via et direkte eller indirekte indgreb i administrationen i de virksomheder, hvori der besiddes en kapitalinteresse,
 • ligger i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af den momspligtige virksomhed, som den pågældende i øvrigt udøver.                   .

I de tilfælde hvor et salg af ejerandele er økonomisk virksomhed (omfattet af momslovens anvendelsesområde), er salget som udgangspunkt momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, der har følgende ordlyd:

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

11) Følgende finansielle aktiviteter:

e) Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom.

Som det fremgår, indeholder bestemmelsen en undtagelse. Dette omfatter transaktioner med værdipapirer, hvis besiddelsen af de værdipapirer, der handles, retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom. I denne situation er et salg af ejerandele ikke omfattet af bestemmelsens momsfritagelse, men skal i stedet i momsmæssig henseende behandles som et salg af fast ejendom.

SKAT har i sin Juridisk Vejledning uddybet, hvad der i denne forbindelse menes med "rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom". SKAT præciserer således, at de tilfælde, der er omfattet af undtagelsen, er transaktioner, hvor købet af værdipapirer/ejerandele giver køber en eksklusiv brugsret til en bestemt fast ejendom. SKAT nævner som eksempel forskellige former for sameje. SKAT præciserer videre, at undtagelsen kun finder anvendelse, når besiddelsen af de handlede ejerandele giver ejeren særlige rettigheder over fast ejendom, der ligger ud over de rettigheder, der sædvanligvis er forbundet med besiddelsen af ejerandele.

SKAT nævner i denne forbindelse specifikt, at overtagelsen af samtlige aktier m.v. i et selskab, hvis eneste formål er at eje og drive en ejendom, ikke i sig selv medfører, at ejeren opnår særlige rettigheder over den faste ejendom, der ligger ud over de rettigheder, der sædvanligvis er forbundet med besiddelsen af ejerandele. Dette er således slået fast af Skatterådet i SKM2010.749.SR, SKM2011.133.SR og SKM2013.59.SR.

Det er på denne baggrund slået fast, at undtagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, kun finder anvendelse i ganske få situationer. Det må derfor anses for at være helt klar praksis, at overdragelsen af ejerandele i et selskab, hvor selskabet, uanset at ejerandelene i selskabet overdrages fra en ejer til en anden, fortsat råder over ejendommen til eksempelvis udlejning, og hvor den nye ejer af ejerandelene ikke via ejerskabet opnår nogen brugsret over selskabets faste ejendomme, ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Spørgsmål 1

Det er vores primære påstand, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er dannet ved en spaltning af X P/S, ikke er økonomisk virksomhed.

Spørgers salg af P/S-andele sker ikke som led i kommerciel fondshandelsvirksomhed. Spørger har ikke foretaget salg af management-ydelser eller lign. til hverken X P/S eller de nydannede P/S'er, og det har således ikke foretaget indgriben i administrationen af X P/S eller de nydannede P/S'er - hverken direkte eller indirekte.

Endvidere kan et salg af P/S-andele i de nydannede P/S'er ikke anses for at ligge i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af Spørgers afgiftspligtige virksomhed. Spørgers afgiftspligtige aktiviteter består primært i salg af byggegrunde/byggefelter. Set i forhold hertil, kan salg af ejerandele ikke anses for at være en aktivitet, der ligger i direkte, permanent og nødvendig forlængelse.

Salg af ejerandele er således ikke en typisk forekommende aktivitet for Spørger. I forbindelse med etableringen af X P/S har Spørger indgået et partnerskab med Y om fælles udvikling af arealet. Dette har parterne fundet bedst kunne ske i rammerne af et fællesejet P/S. Denne form for samarbejde er ikke typisk for Spørgers aktiviteter, og det er derfor tvivlsomt, om salget af P/S-andele i et P/S, der er dannet ved en spaltning af X P/S, kan anses som værende i direkte forlængelse af Spørgers almindelige aktiviteter.

Samtidig kan et salg af P/S-andele på ingen måde anses for at være i permanent forlængelse eller nødvendig forlængelse af Spørgers aktiviteter. Som nævnt er salg af ejerandele ikke typisk for den måde, som Spørger driver aktiviteten salg af byggegrunde/byggefelter, og det er derfor ikke muligt at anse dette for at være noget, der sker på permanent basis eller for at være en type transaktion, der nødvendigvis udspringer af Spørgers afgiftspligtige aktiviteter.

Det fremgår af ordlyden, at alle tre elementer "direkte", "permanent" og "nødvendig" skal være opfyldt, for at et salg af selskabsandele udgør økonomisk virksomhed i momslovens forstand.

Som beskrevet er dette ikke tilfældet i relation til Spørgers salg af P/S-andele, og Spørgers salg af P/S-andele i et nydannet P/S udgør derfor ikke økonomisk virksomhed. Følgelig er salget ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde, og Spørger skal derfor ikke afregne moms af salget.

Spørgsmål 2

Hvis Skatterådet ikke er enigt i, at Spørgers salg af ejerandele i et P/S, der er nydannet ved spaltning af X P/S, ikke udgør økonomisk virksomhed i momslovens forstand, er det subsidiært vores påstand, at Spørgers salg af ejerandele er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Salg af ejerandele, der udgør økonomisk virksomhed, er som udgangspunkt momsfritaget efter nævnte bestemmelse. Det er kun i tilfælde af, at salg af ejerandele er omfattet af bestemmelsens undtagelse, at salget ikke er momsfritaget efter bestemmelsen.

Der er, efter vores opfattelse, ikke tvivl om, at Spørgers salg af ejerandele i et nydannet P/S ikke er omfattet af undtagelsen.

Som nævnt under beskrivelsen af fakta, er alle X P/S' ejendomme udlejet til eksterne lejere på almindelige tidsubegrænsede lejekontrakter eller forsøges udlejet til eksterne lejere. Spørger og Y har ikke via deres ejerskab nogen rettigheder over selskabets bygninger eller ejendom i øvrigt, og det samme vil være gældende i forhold til de tre nye P/S'er, der dannes ved en spaltning af X P/S. Helt tilsvarende vil det være gældende for en eller flere nye ejere af P/S-andelene i de nydannede P/S'er. En ny ejer vil således ikke opnå en eksklusiv brugsret som følge af ejerskabet.

Salget af ejerandele i de nydannede P/S'er kan derfor ikke momsmæssigt sidestilles med et salg af fast ejendom, men skal behandles som det der faktisk og reelt er tale om, nemlig et salg af ejerandelene i et selskab, der driver udlejning af fast ejendom.

Spørgers salg af ejerandele i de tre P/S'er, der bliver dannet ved en spaltning af X P/S, er derfor momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Vi henviser endvidere til SKM2017.544.SR, hvor Skatterådet anerkender, at salg af kapitalandele i et datterselskab, der ejer en fast ejendom, der anvendes til udlejning til tredjemand, er momsfrit i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Spørgsmål 3

Hvis Skatterådet ikke er enigt i, at Spørgers salg af ejerandele i et P/S, der er dannet ved en spaltning af X P/S, ikke er økonomisk virksomhed, og det er Skatterådets opfattelse, at salget ikke momsmæssigt skal behandles som et salg af ejerandele, men skal behandles som salg af fast ejendom, er det vores opfattelse, at salget er momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. punktum.

Momslovens § 8, stk. 1, 3. punktum har følgende ordlyd:

Til levering mod vederlag kan dog ikke henregnes overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne, når den nye indehaver er eller bliver registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a.

Det er anerkendt praksis, at overdragelse af en udlejningsejendom anses som en virksomhedsoverdragelse, når den nye ejer indtræder i udlejers sted og viderefører udlejningsaktiviteten.

Som nævnt under sagens fakta, vil de nydannede P/S'er, der overtager fast ejendom fra X P/S, indtræde som nye udlejere i de overtagne ejendommes lejemål. Udlejningsaktiviteten på de overtagne ejendomme vil således fortsætte uændret.

Som det fremgår af momslovens § 8, stk. 1, 3. punktum, er det imidlertid en betingelse for at kunne anse en overdragelse som en momsfri virksomhedsoverdragelse, at den nye ejer er eller bliver registreret for moms for at drive den overtagne aktivitet/virksomhed videre.

Eftersom aktiviteterne i X P/S er momsfrie, vil de nydannede P/S'er, der overtager ejendomme og udlejningsaktiviteter knyttet hertil, ikke skulle momsregistreres for at drive aktiviteterne videre. Det samme vil være gældende for en ny ejer af de nydannede P/S'er. Umiddelbart kan et salg af udlejningsejendommene fra de nydannede P/S'er til en ny ejer derfor ikke momsfritages som en virksomhedsoverdragelse.

Imidlertid har Skatterådet i SKM2017.18.SKAT anerkendt, at overdragelse af en forsikringsportefølje (momsfri aktivitet) kunne ske som en momsfri virksomhedsoverdragelse. SKAT lagde vægt på, at formålet med momslovens bestemmelse om momsfri virksomhedsoverdragelse er at sikre statskassen mod tab. I det bindende svar fandt Skatterådet, at bestemmelsens formål bedst kunne opfyldes ved at anerkende, at også overdragelse af den momsfrie aktivitet i form af en forsikringsportefølje skete som en momsfri virksomhedsoverdragelse. Dette uanset, at den nye ejer ikke skulle momsregistreres for den overtagne aktivitet.

Hvis Skatterådet ikke er enigt i det fremførte under denne anmodnings spørgsmål 1til 2, er det således vores opfattelse, at Spørgers overdragelse af ejerandele i et P/S, der er dannet ved en spaltning af X P/S, skal anses for at udgøre en momsfri virksomhedsoverdragelse, da alle bygninger er udlejet på almindelige tidsubegrænsede lejekontrakter, og en ny ejer derfor nødvendigvis må videreføre udlejningsaktiviteten.

Vi henviser endvidere til SKM2017.544.SR, hvor Skatterådet anerkender, at overdragelse af en udlejningsejendom skal anses som en momsfri virksomhedsoverdragelse, der er fritaget for moms i henhold til momslovens § 8, stk. 1, 3. punktum, i en situation hvor køber fortsætter udlejningsaktiviteten.

Spørgsmål 4

Hvis Skatterådet ikke er enigt i, at Spørgers salg af ejerandele i et P/S, der er dannet ved en spaltning af X P/S, ikke er økonomisk virksomhed, og det er Skatterådets opfattelse, at salget ikke momsmæssigt skal behandles som et salg af ejerandele, men skal behandles som salg af fast ejendom, og Skatterådet videre mener; at dette salg ikke er momsfritaget som en virksomhedsoverdragelse efter momslovens § 8, stk. 1, 3. punktum, er det vores opfattelse, at salget er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 2.

Momslovens § 13, stk. 2 har følgende ordlyd:

Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift.

X P/S er dannet alene med det formål at anskaffe, udvikle og foretage momsfri udlejning af ejendommen X. Da selskabet således udelukkende har og har haft momsfrie aktiviteter, har selskabet på intet tidspunkt været momsregistreret, og det har på intet tidspunkt været berettiget til fradragsret for købsmoms på anskaffelse af byggegrund/byggefelter eller på etablering af infrastruktur og opførelse af bygninger eller på omkostninger knyttet til den efterfølgende drift af ejendommen.

Der er således ingen tvivl om, at X P/S' anskaffelse, opførelse og drift af ejendommen udelukkende er sket med henblik på aktiviteter, der er momsfrie efter momslovens § 13 (momsfri udlejning af fast ejendom), og at selskabets faste ejendom udelukkende er og har været anvendt hertil.

Det samme er gældende for de P/S'er, der dannes ved en spaltning af X P/S. Som oplyst vil de nydannede P/S'er, der overtager ejendom fra X P/S, videreføre udlejningsaktiviteten uændret.

Da de faste ejendomme i de nydannede P/S'er alle alene har været anvendt og fortsat skal anvendes i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter momslovens § 13, er et salg af P/S-andele i de tre selskaber, der momsmæssigt skal sidestilles med et salg af fast ejendom, momsfrit i henhold til momslovens § 13, stk. 2.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, ikke udgør økonomisk virksomhed i momslovens forstand.

Begrundelse

Spørgers formål er primært ejendomsudvikling. Dette indebærer momspligtige aktiviteter i form af salg af byggegrunde/byggeretter.

Det er SKATs opfattelse at spørgers salg af selskabsandele sker som led i spørgers virksomhed med udvikling og efterfølgende sag af fast ejendom.

Det forhold, at ejendommene ejes i selskabsform, kan ikke ændre på, at salgene sker som led i spørgers økonomiske virksomhed.

Der er herved lagt vægt på, at spørgers aktivitet i forbindelse med salget af selskabsandelene ikke er afgrænset til erhvervelse, besiddelse og afhændelse af selskabsandele, men at salget af selskabsandele derimod sker som led i spørgers virksomhed med udvikling og salg af fast ejendom.

Der kan samtidig henvises til SKM2010.749.SR, SKM2011.133.SR, SKM2013.59.SR, SKM2015.530.SR, SKM2015.707.SR og SKM2017.544.SR, hvor salg af andele i selskaber, som ejede fast ejendom, ligeledes blev anset for økonomisk virksomhed.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej.

Spørgsmål 2

Hvis Skatterådet svarer benægtende på spørgsmål 1, ønskes det bekræftet, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, er momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Begrundelse

Afhændelse af aktier er som udgangspunkt momsfritaget, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

I henhold til momsloven § 13, stk. 1, nr. 11 litra e og bekendtgørelsen til momsloven § 54, stk. 5, anses overdragelse af aktier imidlertid som levering af en ny bygning med eventuel tilhørende jord, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en ny bygning med tilhørende jord.

Det fremgår af SKM2010.749.SR, SKM2011.133.SR, SKM2013.59.SR, SKM2015.530.SR og SKM2015.707.SR, at de tilfælde af levering af andele og aktier, som anses for levering af en ny bygning mv. eller en byggegrund, omfatter overdragelse af andele og aktier, der giver besidderen af andelen/aktien en eksklusiv brugsret til en bestemt fast ejendom.

Dette gælder overdragelse af andele i andelsboligforeninger, såkaldte andelslejligheder, og andele (aktier) i aktieselskaber, såkaldte aktielejligheder, hvor der sker en faktisk fordeling af lejlighederne i en ejendom ved indflytning, og retten til ejendommen eller en del heraf (lejligheden) er knyttet til/følger med ved overdragelsen af anparten(-erne).

Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af de konkrete omstændigheder, hvornår overdragelsen af anparter og/eller aktier udgør levering af fast ejendom.

Som udgangspunkt anses salg af aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber, hvori indgår aktiver i form af fast ejendom, ikke for salg af fast ejendom.

Det forudsættes ved svaret, at køber ikke opnår en sådan eksklusiv brugsret, at det vil medføre, at salget vil blive anset for at udgøre en levering af fast ejendom i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e.

Efter et salg af de pågældende kapitalandele, vil den eksklusive brugsret således stadig tilkomme datterselskabet, fordi det stadig er dette selskab, der har rettighederne til som ejer at råde over bygningerne, og ikke den eventuelle tredjemand, der er i besiddelse af kapitalandelene.

Overdragelse af kapitalandele i datterselskabet vil derfor være omfattet af fritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, og dermed ikke være momspligtigt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med ja.

Spørgsmål 3

Hvis Skatterådet svarer benægtende på spørgsmål 2, ønskes det bekræftet, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, er momsfrit jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. punktum.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 bortfalder.

Spørgsmål 4

Hvis Skatterådet svarer benægtende på spørgsmål 3, ønskes det bekræftet, at Spørgers salg af P/S-andele i et P/S, der er nydannet ved en spaltning af X P/S, er momsfrit, jf. momslovens § 13, stk. 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet bekræfter SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1 og 2

Lovgrundlag

Momsloven § 3

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

(...)

Stk. 3. Flere personer, der registreres under ét, jf. § 47, stk. 4, anses som én afgiftspligtig person. Har en afgiftspligtig person flere virksomheder, der registreres hver for sig, jf. § 47, stk. 3, 2. pkt., anses hver af de selvstændigt registrerede virksomheder som én afgiftspligtig person.

Momsloven § 4, stk. 1

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9 og nr. 11

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

(...)

11)Følgende finansielle aktiviteter:

(...)

e) Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning, i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom.

(...)

Momsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 808 af 30/6/2015), § 54, stk. 5, om nye bygninger

Stk. 5. Overdragelse af andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord, anses for at være levering af en ny bygning med evt. tilhørende jord.

Praksis

SKM2017.544.SR

Spørger påtænker at overdrage x antal ejendomme eller eventuelt alene nogle af disse ejendomme. Ejendommene er udbudt til salg samlet og uden udbudspris.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers salg af flere Ejendomme til samme Køber vil udgøre en samlet momsfri virksomhedsoverdragelse.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers salg af hver enkelt af Ejendommene til Køber hver for sig vil udgøre en (individuel) momsfri virksomhedsoverdragelse.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers levering af flere Ejendomme i form af apportindskud i et nystiftet datterselskab vil udgøre en samlet momsfri virksomhedsoverdragelse.

Skatterådet bekræfter, at Spørgers levering af hver enkelt af Ejendommene i form af apportindskud i et eller flere nystiftede datterselskaber hver for sig vil udgøre en (individuel) momsfri virksomhedsoverdragelse.

Skatterådet bekræfter, at Spørger kan undlade at opkræve moms af efterfølgende salg til Køber af kapitalandelene i datterselskabet eller datterselskaberne som nævnt i spørgsmål 3, 4.a, og 4.b og 4.c.

SKM2015.707.SR

Skatterådet bekræfter, at salget af en fredet ejendom, som skal indrettes til boliger, til et nystiftet selskab indenfor fællesregistreringen, ikke udløser moms.

Skatterådet bekræfter, at spørger ikke skal opkræve moms ved salget af aktierne i det nystiftede selskab til en erhvervsdrivende fond, som udover sine erhvervsmæssige aktiviteter også har et almennyttigt og velgørende formål.

SKM2015.530.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan overdrage byggegrunde til datterselskaberne uden at pålægge overdragelsessummen moms, selv om overdragelsen sker mellem selskaber omfattet af en momsmæssig fællesregistrering efter momslovens § 47, stk. 4.

Skatterådet bekræfter, at spørger kan overdrage 50 procent af kapitalandelene i et datterselskab momsfrit.

Skatterådet bekræfter, at spørgers datterselskab kan overdrage kapitalandelene i dets datterselskab momsfrit.

SKM2013.59.SR

Skatterådet bekræfter, at salg af samtlige anparter i et selskab, som udelukkende indeholdt en i 2011/2012 væsentligt til- og ombygget ejendom, skal betragtes som et momsfrit salg af anparter.

Skatterådet udtalte i den forbindelse følgende:

"I lighed med Skatterådets afgørelse i SKM2011.133.SR, finder Skatteministeriet i denne sag, at en kommende køber ved besiddelsen af anparterne ikke vil opnå en sådan eksklusiv brugsret til ejendommen, at det vil medføre, at salget vil blive anset for at udgøre en levering af den af datterselskabet ejede ejendom. Efter et salg af de pågældende anparter, vil den eksklusive brugsret stadig tilkomme datterselskabet, fordi det stadig er dette, der har rettighederne som ejer af ejendommen, og ikke den eventuelle kommende køber, der vil være i besiddelse af anparterne."

SKM2011.133.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers salg af samtlige aktier i et selskab som udelukkende indeholder en i 2011 opført ejendom, skal betragtes som momsfrit salg af aktier, og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om moms ved salg af fast ejendom.

I sagen stiftede spørger 4, 100 pct. ejede datterselskaber, og overdrog et grundstykke til hvert datterselskab, der herefter skulle stå for opførelse af hver deres bygning med 50 lejligheder.

SKM2010.749.SR

Spørger ejede alle anparter i et ejendomsselskab, der igen var eneejer af flere ejendomme.

Skatterådet bekræfter, at der ikke skal opkræves moms ved salget af samtlige anparter i ejendomsselskabet.

Skatterådet fandt, efter en konkret vurdering, at der ikke foreligger salg af fast ejendom, når spørgeren sælger samtlige anparter i ejendomsselskabet. Det er tillagt vægt, at en eventuel køber ved besiddelsen af anparterne ikke vil opnå en eksklusiv brugsret til ejendommene.