Dato for udgivelse
21 mar 2018 14:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 mar 2018 14:18
SKM-nummer
SKM2018.117.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1975253
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Lønmodtager, udland, skattefritagelse
Resumé

Styresignalet ændrer på praksis vedrørende anvendelse af ligningslovens § 33 A. Lønindkomst i en opsigelsesperiode er fremover omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom lønmodtageren fritstilles og opholder sig i Danmark i opsigelsesperioden, når lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet.

Hjemmel

Ligningsloven § 33 A

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr 1162 af 01/09/2016

Henvisning

Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.F.4.2.2.1.

1. Sammenfatning

Lønindkomst i en opsigelsesperiode er fremover omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom personen fritstilles og opholder sig i Danmark i opsigelsesperioden, når lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet.

2. Ændret praksis

Det fremgår af Den juridiske vejledning afsnit C.F.4.2.2.1, at fratrædelsesgodtgørelser ved stillingsophør, som beskattes efter ligningslovens § 7 U, som udgangspunkt ikke er omfattet af ligningslovens § 33 A.

Hvis en del af en fratrædelsesgodtgørelse derimod udgør løn i en opsigelsesperiode, og dermed ikke bliver beskattet efter den særlige opgørelsesmetode i ligningslovens § 7 U, stk. 1, vil denne del af fratrædelsesgodtgørelsen dog være omfattet af ligningslovens § 33 A. Ifølge Den juridiske vejledning er det imidlertid derudover en forudsætning, at den skattepligtige opholder sig i udlandet i opsigelsesperioden.

En konkret klagesag har givet anledning til at vurdere, om løbende lønindkomst i en opsigelsesperiode skal anses for omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom personen fritstilles og opholder sig i Danmark i denne periode, i en situation hvor lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet. Sagen vedrørte konkret indkomståret 2012.

I den konkrete sag blev det vurderet, at lønindkomst i en opsigelsesperiode var omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom personen var fritstillet og opholdt sig i Danmark i en del af opsigelsesperioden.

Kravet om, at den skattepligtige skal opholde sig i udlandet i opsigelsesperioden kan således ikke opretholdes.

Dette udgør en ændring af praksis, og der er derfor behov for udsendelse af et styresignal om adgang til genoptagelse af skatteansættelser i tilsvarende sager.

3. Baggrunden for ændring af praksis

I den konkrete sag havde personen i 12 år været ansat i et dansk selskab. Der var tale om ansættelse i det samme selskab i hele ansættelsesperioden. I hele ansættelsesperioden havde personen været fuldt skattepligtig til Danmark ifølge kildeskattelovens §1, stk.1, nr. 1, og der var givet lempelse ifølge ligningslovens § 33 A, idet betingelserne herfor var opfyldt i hele ansættelsesperioden.

Herefter indgav personen sin opsigelse og fratrådte endeligt 12 måneder senere. I denne periode var personen fritstillet. I fritstillingsperioden modtog personen en løbende månedsløn indtil udgangen af de 12 måneder dvs. indtil endelig fratrædelse. Personen havde opholdt sig i udlandet i en del af opsigelsesperioden for at afvikle lejlighed og bil, men havde i hovedparten af de 12 måneder opholdt sig i Danmark. Der var ikke særlige betingelser forbundet med udbetalingen af løn i opsigelsesperioden, og der var ikke krav om at personen skulle arbejde. Personen havde således ikke arbejdet i opsigelsesperioden, hverken i Danmark eller i udlandet.

4. Ny praksis

Lønindkomst i en opsigelsesperiode er fremover omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom personen fritstilles og opholder sig i Danmark i opsigelsesperioden, når lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet.

I den omhandlede sag havde lønindkomsten i opsigelsesperioden direkte tilknytning til arbejdet i udlandet. Personen i sagen havde således været ansat hos det samme danske selskab og udelukkende arbejdet i udlandet i hele ansættelsesperioden, ligesom betingelserne for anvendelse af ligningslovens § 33 A i øvrigt var opfyldt.

Der kan imidlertid også være situationer, hvor personen forud for opsigelsen og modtagelse af løn i en opsigelsesperiode har arbejdet i Danmark eller på anden måde ikke har opfyldt betingelserne for anvendelse af ligningslovens § 33 A i løbet af ansættelsesperioden. I en sådan situation skal der ske en forholdsmæssig fordeling, således at kun løn i opsigelsesperioden, der vedrører udlandsopholdet kan føre til lempelse ifølge ligningslovens § 33 A.

Eksempel

En person har i en ansættelsesperiode på 6 år arbejdet for samme danske arbejdsgiver - først en periode i Danmark på 2 år, så en periode i udlandet på 2 år og derefter en periode i Danmark på 2 år. Der er aftalt et opsigelsesvarsel for personen på 6 måneder. I forbindelse med arbejdet i udlandet har betingelserne for at anvende ligningslovens § 33 A været opfyldt. Herefter opsiger personen sin stilling og bliver fritstillet. Der bliver udbetalt løn i opsigelsesperioden på 6 måneder, og der stilles ikke særlige krav i forbindelse med udbetalingen, herunder krav om arbejde. Personen opholder sig i Danmark i fritstillingsperioden. I denne situation skal der ske en opdeling, idet kun løn i opsigelsesperioden svarende til 2 måneders løn udbetales i anledning af arbejdet i udlandet.

5. Genoptagelse

5.1. Frister for genoptagelse

5.1.1. Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

5.1.2. Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26 stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelse af praksis.

Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan der ske ekstraordinær genoptagelse af sager, der vedrører anvendelse af ligningslovens § 33 A på løn i en opsigelsesperiode, når lønindkomsten i opsigelsesperioden har direkte tilknytning til arbejdet i udlandet for indkomståret 2012 eller senere indkomstår.

5.2. Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 26 stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside.

5.3. Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen skal indgives til SKAT.

Det er en betingelse for genoptagelse, at den skattepligtige fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

6.0 Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2018-2, afsnit C.F.4.2.2.1. Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2018-2 og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 5.2. er styresignalet ophævet.